Verslag Dorpsraadvergadering 16 oktober 2012

1.OPENING.

Met in de zaal ruim twintig belangstellenden, waaronder vertegenwoordigers van Stadsdeel-west en politie, en achter de tafels twaalf Dorpsraadsleden, opent Jeroen Verhaak, voorzitter, om enkele minuten over acht de oktobervergadering van de Boekelose Dorpsraad. Hij meldt: de aangekondigde afwezigheid van Brenda Schukkert (“geboorteverlof”), de benoeming van de heer H. Koning ter Heege tot manager van Stadsdeel-west en het inlassen van agendapunt 3B.

2.NOTULEN.

Bij de bespreking van het verslag van de septembervergadering, dat ongewijzigd wordt vastgesteld, zegt Ben Bel dat hij van de gemeente nog geen antwoord heeft ontvangen op de vraag m.b.t. de Lefertweg (punt 1). (De informele mededeling van Ben Schoppert hierover wordt voor kennisgeving aangenomen, we wachten het officiële antwoord van de gemeente Enschede hierover af.). Ditzelfde Dorpsraadlid vraagt zich af of, nu het “ontlantaarnpalen” van het buitengebied van de baan is, of het aanvragen van nieuwe lichtpunten weer mogelijk is. Tevens stelt hij de vraag of de Dorpsraad, naast de verspreide digitale versie, ook een papieren exemplaar van het rapport Warenmarkten van de gemeente Enschede heeft ontvangen. Dit is niet het geval!

Jeroen Verhaak: Joost Brunink is gevraagd activiteiten te ontplooien in het kader van het septembervergaderingspunt buurtenergie(punt 4); over de MFA (punt 6) is momenteel geen nieuws te melden. Jarabee (punt 7) heeft haar gebouwen in het Teesinkbos te koop staan.

Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer) kondigt aan dat de gemeente binnenkort in Boekelo een 5-tal bladkorven (punt 7) zal plaatsen. Dat zijn er minder dan vorige jaren. Zoals gemeld wordt dit veroorzaakt door diefstal van een flink aantal van deze bladopslagplaatsen!

In het septemberverslag (punt 1) wordt gesproken over het uitgevoerde onderzoek m.b.t. de haalbaarheid tot het vestigen van (o.a.) een mortuarium in de huidige Marcellinuskerk. Dit rapport is nu beschikbaar, digitaal op boekelo.info, Ben Bel biedt het fysieke eerste exemplaar aan aan Jeroen Verhaak. We zullen het als ingekomen stuk voor de volgende vergadering agenderen.

Alle Dorpsraadleden ontvangen een dezer dagen de digitale versie van het rapport.

3.POSTLIJST.

Bij het doornemen van de in- en uitgaande post wordt gemeld dat de attentie van de Dorpsraad t.g.v. de geboorte van Sarah door haar ouders zeer op prijs werd gesteld (3383) [met onze dank aan Saskia Duesmann] en dat 3389 (email A.Heuven) later in deze vergadering aan de orde komt.

3B. WOONPLAATSBRIEF.

Het ingelaste agendapunt betreft de onrust die er m.n. onder de bewoners van De Mans is ontstaan na ontvangst van een brief van de Woonplaats waarin deze de mogelijkheid tot aankoop/verkoop van haar woningen aankondigt. Naast De Mans betreft dit ook woningen aan de Beckumerstraat. Een delegatie van Mansbewoners brengt dit punt onder onze aandacht. Jules Overzee licht de geschiedenis van het overleg dat wij als Dorpsraad enige tijd geleden over de sociale huurwoningen hadden met de Woonplaats en de gemeente Enschede uitvoerig toe.

Een punt daaruit: het labelen van woningen (“bejaardenwoningen”) is wettelijk niet meer toegestaan! Onze voorzitter zegt toe dat wij de Woonplaats en de gemeente Enschede van onze zorg in deze op de hoogte zullen brengen, maar dat we niets kunnen afdwingen. Een kopie van onze brief gaat naar een vertegenwoordiger van de Mansbewoners.

We zullen de Woonplaats wijzen op de maatschappelijke verantwoordelijkheid die ze o.i. hebben ten aanzien van de sociale huurwoningen!

Vanuit de Mansdelegatie wordt nog gewezen op de bestaande onderlinge zorg van de bewoners voor elkaar. Men vreest dat deze onder druk komt te staan door dit Woonplaatsbeleid.

4. NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Diverse Dorpsraadleden doen in dit kader verslag van hun activiteiten.

>>BOEKELO IN ACTIE>> [Dorpsbudget]: (Henk Guchelaar) De werkgroep komt in de novembervergadering van de Dorpsraad met haar adviezen m.b.t. een aantal ingediende plannen, t.w. Dr.De Jongstraat, Speelveld, Faunaflat. Het formulier voor het aanvragen van een bijdrage uit het BoIAbudget staat intussen op de site boekelo.info > Dorpsraad> BoIA.

Dorpsplan+: (Henk Guchelaar/Jeroen Verhaak) Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen voor wat betreft de renovatie van het Dorpshart. Er is zorg over de financiering van dit project; De stichting “Mens en dier”, die een kleinschalig dierenverblijf in Boekelo probeert te realiseren, wacht op een reactie van de gemeente; Wat de zitbanken in en om het dorp en de Ontmoetingsplaats aan de Boekelosestraat betreft hoopt de werkgroep dat e.e.a. in het voorjaar van 2013 gerealiseerd kan worden.

R.O.M.: (Jeroen Verhaak/Ben Schoppert) de concepttekst “30/50km” wordt ongewijzigd vastgesteld en ter publicatie aan Boeke-loos aangeboden. Er wordt ook gewezen op het praatstuk dat de werkgroep “30/50km” heeft geschreven, het is gepubliceerd op de site boekelo.info(>Dorpsraad>praatstuk) Naar aanleiding van dit punt zegt Saskia Duesmann dat er volgens haar bijna wekelijks snelheidsmetingen worden gedaan, m.n. op de Windmolenweg. Ben Schoppert weet te melden dat de gemeente in november metingen zal doen m.b.t. de verkeersintensiteit op de Windmolenweg, dit n.a.v. opmerkingen dat deze door de in Twekkelo genomen verkeersmaatregelen (denk aan Haimersweg/Windmolenweg) duidelijk is toegenomen. Wij zullen onze zorg over deze situatie onder de aandacht van de gemeente Enschede brengen. Er is nog geen antwoord van Rijkswaterstaat ontvangen op onze vraag over de verkeersonveiligheid op het viaduct in de Windmolenweg;

Ook een R.O.M.-zaak is de nota “Reikwijdte MER Rutbekerveld”. In deze vergadering staat onze reactie op die nota op de agenda. Er ontspint zich een gesprek tussen diverse Dorpsraadleden (Henk Abbink, Ben Bel, Henk Guchelaar, Jeroen Verhaak) , terwijl ook een delegatie van de omwonenden van het Rutbekerveld e.e.a. inbrengt.

De tekst van onze reactie op de nota wordt (hier en daar aangepast) vastgesteld en gaat nu naar de gemeente Enschede. Deze brief behelst vragen over de rood-voor-rood regeling, kwaliteit en transport van de te storten aarde voor de “ontdieping”, de ontsluitingsroute en de te ontwikkelen recreatiemogelijkheden. De plannen voor kleinschalige recreatie zijn al van oudere datum en zijn ook niet meer te keren!

Duidelijk is dat wij onaangenaam verrast zijn door het bekend worden van de plannen om grootschalige recreatie (m.n. sportvisserij) in het gebied mogelijk te maken. De voorliggende nota “MER” gaat trouwens niet over deze plannen!

De delegatie van de omwonenden en de Dorpsraad zullen elkaar m.b.t. de ontwikkelingen in het Rutbekerveld blijven informeren.

Jeroen Verhaak zegt dat er nog genoeg momenten in de komende procedure zitten om e.e.a. aan te kaarten/zorg te uiten;

Joost Brunink zegt dat hij activiteiten gaat ontwikkelen in het kader van buurtenergie ; Dit Dorpsraadlid kaart ook het idee van de heren Heuven en Schuurink aan om dorpsbewoners (delen van) straten te laten adopteren om deze zwerfafvalvrij te houden . Er is via Jan ten Elzen en Ben Bel schoonmaakmateriaal beschikbaar. We juichen dit initiatief zeer toe en hopen op navolging! Contactpersoon hiervoor: Joost Brunink.

Publiciteit (Henk Guchelaar/Ben Schoppert) De Stichting Dorpsraad Boekelo gaat “op zoek” naar een vernieuwd logo (zie artikel hierover in deze Boeke-loos) ; Het ontbreken van het colofon in de laatste Boeke-loos was een “productiefout” en mede gevolg van een andere wijze van aanleveren van de copij; de redactie van de site “boekelo.info” staat open voor op-en aanmerkingen over de opzet van die site. Opmerkingen graag via het emailadres van de Dorpsraad ([email protected]).

B.A.R.T. Henk Abbink meldt het e.e.a. over de succesvolle bijeenkomst waarin de B.A.R.T-award werd uitgereikt. Jeroen Verhaak feliciteert bij deze DE BUREN met deze prijs!

5.RONDVRAAG EN SLUITING.

Ben Schoppert: hoe lang blijven tijdelijke verkeersborden in het kader van de Military staan? Diverse aanwezigen weten te melden dat deze naar verwachting voor het eind van de week verwijderd worden;

Uit “de zaal”: hoe staat het met de sloop van het tijdelijk onderkomen van de brandweer? Verwijdering daarvan was al toegezegd voor eind juli! De aanwezige gemeenteambtenaren doen navraag; Is er nog nieuws over de aanleg van het Bleekerijplein? Neen! Het wachten is op de bouw van het kinderdagverblijf.

Jeroen Verhaak sluit om tien uur deze vergadering.

 

Ben Schoppert