Verslag Dorpsraadvergadering 20 november 2012

1.OPENING.

Op deze derde dinsdag van de maand is gewoontegetrouw de Boekelose Dorpsraad in openbare vergadering bijeen. Met twaalf Dorpsraadleden

 -Brenda Schukkert is met kennisgeving afwezig- en bijna twintig mensen op de “publieke tribune” kunnen we spreken van een goed bezochte vergadering. Jeroen Verhaak, de voorzitter, meldt bij de opening de aanwezigheid van een delegatie van De Mansbewoners en die van Hennie Stokkink van de RABObank. Beide leveren een bijdrage aan de agenda.

Ten eerste: De Mansdelegatie. Men bedankt de Dorpsraad voor de door haar aan de Woonplaats gestuurde brief betreffende de ontstane onrust na het bekend worden van Woonplaatsplannen. De Woonplaats heeft als antwoord daarop de ongerustheid via een aan de bewoners gestuurde brief weg kunnen nemen. Dorpsraad en Woonplaats gaan binnenkort trouwens nog wel met elkaar in gesprek. De bewoners laten hun dank vergezeld gaan van cake voor de aanwezigen, waarvoor ónze dank!

Hierna komt Hennie Stokkink aan het woord. Hij memoreert de al eerder informeel aangekondigde “sluiting” van het plaatselijke RABOkantoor aan de Beckumerstraat. Het betreft het opheffen van de reguliere openingstijden, men kan er op afspraak wel advies krijgen m.b.t. omvangrijkere financiële producten (te denken valt aan hypotheken, beleggingen en verzekeringen). De betaalautomaat blijft! [Het versturen van betaalopdrachten zal via portvrije enveloppen geregeld worden. Hennie Stokkink meldt dit tijdens de rondvraag.]   

Alle Boekelose RABOklanten krijgen over deze reorganisatie een brief.

Jeroen Verhaak maakt de B.O.V. (Boekelose Ondernemers Vereniging) een compliment over de realisatie van de uitbreiding van de vrijdagmarkt en de viering van het tienjarig bestaan van de markt.

Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer west) zal met de marktmeester overleggen over een permanente plek voor de zesde kraam.

 

2. NOTULEN.

De notulen van de oktobervergadering worden ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van de tweede rondvraagvraag in die vergadering (sloop  van de tijdelijke brandweerkazerne bij spoorwegovergang) zegt Marrianne van de Berg (Stadsdeelmanagement west) dat over de sloopprocedure 

contact is tussen Ter Steege en de gemeente. Wordt vervolgd!

 

3. POSTLIJST vanaf 3390.

Over de in- en uitgaande post worden geen vragen gesteld.

 

4. DORPSBUDGET AANVRAAG DR.DE JONGSTRAAT.

Henk Guchelaar stelt de vergadering voor uit het dorpsbudget 2012 (>>BOEKELO IN ACTIE>>) 2.500,00 euro ter beschikking te stellen als medefinanciering van de renovatie van het binnenplein van de Dokter De Jongstraat. De bewoners hebben hiervoor plannen ontwikkeld en gaan daarmee op korte termijn aan de slag.

De Dorpsraadleden stemmen in met dit voorstel!

 

5. NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Henk Guchelaar en Jeroen Verhaak lichten de laatste ontwikkelingen toe met betrekking tot de plannen voor de renovatie van het Dorpshart (in het kader van Dorpsplan+). Hierover verschijnt binnenkort een artikel in Tubantia. Samengevat komt het er op neer dat de gemeenteraad het college via een motie gevraagd heeft in april 2013 met een financieringsvoorstel (periode 2013/2016) te komen voor dit voor ons dorp zeer belangrijke project. Wij hebben de gemeenteraad laten weten ook via de Dorpsbudgetgelden een bijdrage te zullen leveren!

“We zijn weer een stap verder” (Jeroen Verhaak).

Het aanwezige CDAgemeenteraadslid Margriet Visser onderstreept eea nogmaals, waarbij ze uitdrukkelijk de inzet van de Dorpsraad in deze zaak prijst!

R.O.M.: Henk Abbink heeft onze raad vertegenwoordigd bij het gesprek tussen IntZadel (Goorseveldweg), gemeente en Dorpsraad inzake uitbreidingsplannen op het terrein van deze zorgboerderij. Hij doet hiervan verslag. Een en ander roept vragen op. Wij vragen de gemeente om een nadere toelichting.

Joost Brunink is druk bezig het onderwerp “Buurtenergie” in de Boekelose overlegmarkt te zetten. Hij heeft hierover gesprekken gevoerd met diverse deskundigen. In Boeke-loos zullen de komende tijd over dit onderwerp artikelen van zijn hand verschijnen.

Publiciteit. Jeroen Verhaak licht het voorstel tot de (minimale) verandering van de Boekelose vlag toe. De noodzaak tot het bestellen van een nieuwe voorraad vlaggen geeft ons de gelegenheid tot het aanscherpen van een detail in de vlag. We gaan akkoord! De prijs van de nieuwe vlag zal rond de 15 euro liggen. Desgevraagd licht Fleur ter Kuile de betekenis van de vlagkleuren toe.

Klankbordgroep Grolsch. Ben Bel heeft op 14 november jl een vergadering van deze groep bijgewoond. Daarin kwam o.a. aan de orde dat de brouwerij omwonenden in het vervolg tijdig zal informeren over onderhoudswerkzaamheden waarbij overlast zou kunnen ontstaan.

BART. Carry Hilbink doet verslag van de werkzaamheden. Zij noemt daarbij het marktplan voor 2013 en de activiteiten van diverse werkgroepen.

 

6. RONDVRAAG EN SLUITING.

Ben Bel: 1) kap bomen langs Boekelerhofweg. Hij betreurt deze zeer en zet vraagtekens bij noodzaak. Wij zullen de gemeente om onderbouwing van kapnoodzaak vragen. 2) spreker heeft op korte termijn een vervolggesprek met de gemeente over de afsluiting van de Lefertweg [zie ook: notulen september jl punt 1]; 3) hij heeft tot zijn verrassing al een viertal Boekeloers gezien die het schoonmaken een (stuk) straat voor hun rekening nemen!

Gonny ten Veen: status kerstverlichting? In de vergadering weet men te melden dat er volgend jaar een nieuwe kerstverlichtinginstallatie komt.

Carry Hilbink: zij roept op in het kader van “Serious Request” de krachten te bundelen.

Saskia Duesmann: zij is zeer benieuwd naar de resultaten van de verkeerstelling die de laatste weken op de diverse invalswegen van Boekelo zijn gehouden en waarvan de apparatuur kort geleden verwijderd is.

Jules Overzee: is er al een gemeentelijk antwoord op onze brief mbt de Rutbekerveldplannen? Neen, de verwachting is dat dat antwoord nog wel even op zich zal laten wachten. Idem: aanvang werkzaamheden riolering/herinrichting Pastoor Schneiderstraat? Hopelijk nog dit kalenderjaar. Er is een aannemer! Carry Hilbink: maakt zich in dit verband zorgen over de tijdens die werkzaamheden in te richten omleidingroute.

Jan ten Elzen zal eea opnemen met uitvoerder. Jules, nogmaals: ontwikkelingen rond bestemmingsplanwijziging Buytenplaets? Er zijn geen ontwikkelingen te melden. Wordt vervolgd!

Van uit “de zaal”: I) is de start van een rioleringsrenovatie aan het begin van de winter nu wel zo handig? Historische kring is op zoek naar een doos met dia’s die ooit door de heer Klaas de Jong (zoon van Dokter De Jong) aan de Dorpsraad zijn geschonken. Wij gaan op zoek, maar zelfs bij Ben Bel (ons collectieve Dorpsraadgeheugen) is hierover niets bekend!

II) hoe lang denkt Dorpsraad nog gebruik te moeten maken van vm kerkje aan Kwinkelerweg? Jeroen Verhaak spreekt de hoop uit dat wij over een jaar in het MFA vergaderen, maar eea hangt af van de go/no go-beslissing die hierover zeer binnenkort genomen zal worden.

De voorzitter sluit de vergadering.

 

(De vergadering duurde van 20:00 uur tot 21:30 uur.)

 

Ben Schoppert