Verslag Dorpsraadvergadering 20 januari 2015

1. OPENING

Maar liefst 30 mensen hebben zich in de Zweede verzameld om de eerste Dorpsraadsvergadering daar bij te wonen. Na de opening van de vergadering om exact 20:00 uur door onze voorzitter, Jeroen Verhaak, krijgt Hennie Westerveld het woord om ons namens het bestuur van de M.F.A. De Zweede welkom te heten en succes te wensen in ons nieuwe vergaderonderkomen. Spreker verontschuldigt zich voor het feit dat de c.v. nog niet optimaal is ingeregeld en inderdaad: de temperatuur blijft de hele avond aan de lage kant, maar Hennies’ warme woorden en de koffie-met-iets-erbij compenseren dat!

Jeroen Verhaak heet alle aanwezigen welkom op deze vergadering. Hij zegt dat hij hoopt dat naast nieuwsgierigheid naar de inrichting van dit gebouw ook de agenda mensen heeft gemotiveerd aanwezig te zijn. Wat die inrichting betreft zal er nog wel het een en ander gedaan moeten worden waarbij gedacht wordt aan de plaatsing van een beamer, gordijnen en wellicht wandbekleding. Wij hopen nog jaren goed gebruik te maken van deze plek! Ondanks de gevorderde leeftijd van 2015 wenst de voorzitter ons allen alle goeds voor dit jaar!

De Dorpsraad is met tien personen aanwezig omdat Jeanet van Offenbeek, Natascha Nijman en Joost Brunink hebben laten weten verhinderd te zijn. Stadsdeelmanagement-West, Stadsdeelbeheer-West en de politie worden vertegenwoordigd door resp. Corrie Jaran, Jan ten Elzen en Anton Brinks (wijkagent).

Ben ter Stal zegt dat hij door verandering van werk (M.P.S., Lichtenvoorde) zijn werkzaamheden voor de Dorpsraad tempert en daarom geen lid meer zal zijn van de commissies R.O.M. en R.S.C.J. De voorzitter feliciteert hem met zijn nieuwe baan!

2. VERSLAG

Het verslag van de Dorpsraadvergadering van 16 december 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. POSTLIJST

Wat de postlijst (in- en uitgaande post, inclusief mailverkeer) betreft, licht Ben ter Stal een aantal stukken toe. O.a.: 1) E-mail over de vermeende verkeersonveiligheid bij de oversteekplaats op de Boekelosestraat ter hoogte van de ingang van De Zweede. Enkele leden van de comm. R.O.M. zullen hier hun deskundig oog over laten gaan; 2)Brief van gemeente Enschede waarin aangekondigd wordt dat vanaf vrijdag 6 februari Stadsdeelwethouder Patrick Welman om de vier weken een inloopspreekuur houdt in ServiceCentrum-West, B.W. ter Kuilestraat 33. Tijd:13:00 uur/15:00 uur. Inwoners van West en daar werkende ondernemers kunnen zich dan met de wethouder verstaan. Afspraak maken kan via 053-4817173 of mail p.kuilder-kornet@ enschede.nl ; 3)Brief (aan Jan ten Elzen gericht, aan ons ge-cc-d) van een Windmolenwegbewoner over de gevaarlijke situaties die ontstaan door verkeer dat vanuit Enschede komend ter hoogte van Winterhaarweg en Molenveld op de weg keert om dan de Haimersweg te kunnen nemen. Jan ten Elzen heeft brief doorgespeeld aan een gemeentelijk verkeersdeskundige, terwijl onze wijkagent (Anton Brinks) geprobeerd heeft contact te leggen met de briefschrijver; 4)Brief van de heer Ferdie Sachse die ons daarin informeert over het ontstaan van de naam “Sikkepad”, het pad tussen Beckumerstraat en Lansinkweg dat door oudere dorpsgenoten “Gemeenteweg” wordt genoemd. De vroegere bloemist Hendrik Scholten liet er sikken en soms ook een koe in de berm grazen, vandaar “Sikkepad”! [Brief staat integraal op site als bijlage bij Verslag van deze vergadering.]

4. NIEUWS.

Bij nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen, passeert het volgende de revue:

R.O.M. Bleekerijplein (Jeroen Verhaak/Kas de Vries) De (bijna) definitieve tekening van het plan wordt getoond. Aan enkele details wordt nog gesleuteld. De renovatie van het aanpalende deel van de Boekelosestraat gebeurt “aansluitend” op de aanleg van het Bleekerijplein (hierbij wordt rekening gehouden met de toeristische activiteiten). Die aanleg start, ijs- en weder dienende, in principe rond 1 maart a.s.. In die periode zal het autoverkeer met bestemming Bleekerij gebruik moeten maken van de Bernard Roerinkstraat, terwijl er voor wandelaars en fietsers een tijdelijke voorziening langs het werk wordt aangelegd. Tussen plein en M.B.S. terrein komt een pergola-achtige afscheiding waarop plaats is voor informatiepanelen en –banners. Er komen ondergrondse containers voor plastic, glas en restvuil. [Als de planning van dit werk definitief is worden alle betrokken bewoners schriftelijk geïnformeerd.] Onze brief aan de gemeente over de gladheidsbestrijding heeft er toe geleid dat dit punt aan de orde komt in het overleg van alle wijkraadvoorzitters en de gemeente. Kas de Vries doet uitvoerig verslag van de door hem, Henk Abbink en Joost Brunink bijgewoonde zgn. Expertmeeting over de voorgenomen opslag van gasolie in lege cavernes op de Marssteden. Wat de verkeerssituatie op de Boekelosestraat, ter hoogte van de ingang naar de Zweede, betreft zal er een evaluatie plaatsvinden van de ervaringen tot nu toe. Zeer waarschijnlijk zullen we hier in de februarivergadering uitvoerig op terug kunnen komen. Over de situatie Haimersweg/Windmolenweg (zie ook postlijst punt 3 van dit verslag) wordt overleg gevoerd met de gemeente Enschede. Henk Abbink praat ons bij over glasvezel in het buitengebied: er zijn werkgroepen gevormd. Het gaat om zo’n 7000 potentiële aansluitingen, realisatie kan alleen plaatsvinden als 60/70% hiervan ook daadwerkelijk meedoet!

Publiciteit. Ben Schoppert meldt dat er door de redacties van Boeke-loos en die van de site Boekelo.info aan moderniseringen wordt gewerkt. Wordt vervolgd!

M.F.A.  Ben ter Stal (onze adviseur in het M.F.A.-bestuur) zegt dat S.K.E. vanaf volgende week ook medegebruiker van “onze” ruimte zal zijn. Er is intussen een zgn. Gebruikersraad ingesteld, hierin zijn de “vaste” huurders vertegenwoordigd. In het gebouw moeten nog een aantal zaken worden gerealiseerd. Intussen wordt er (voorzichtig) gepraat over de aanpak van de verwerkelijking van de 3e fase: de speelzaal.

R.S.C.J. Ben Schoppert doet verslag van de stand van zaken rond beheer en onderhoud van de wandelpaden en faunafort. Er is een werkgroep gevormd ( 6 vrijwilligers, Stawel, Gemeente Enschede, Regio Twente, Dorpsraad) die nu eerst gaat inventariseren, eventueel overleg met grondeigenaren pleegt en de bewegwijzering regelt.

Gerard Roossink vraagt naar het eventuele gebruik van wandelpaden op terreinen met landgoedstatus. Dit aspect is inderdaad in de werkgroep aan de orde geweest. Is uiteraard eventueel punt van overleg met eigenaren! Gonny ten Veen zegt dat de aanleg van Natuurlijk Spelen op de Bleekerij gestaag vordert.

Dorpsbudget. Kas de Vries draagt H.J. Nordbeck voor als zgn. buitenlid van de commissie Dorpsbudget. Wij gaan akkoord, hiermee is de commissie op “oorlogssterkte”.

Bookels Höltink. Ben Bel zegt dat deze groep (van zorgaanbieders) volgende week weer bijeenkomt. In de Dorpsraadvergadering van 17 februari a.s. zal het recent gevormde WIJKTEAM een presentatie verzorgen.

Beheerscommissie Kwinkelerweg 5. Jeroen Verhaak meldt dat we op 12 januari jl. samen met de Beheerscommissie en vertegenwoordigers van het College van Kerkrentmeesters van P.K.N.-gemeente Usselo het voormalig kerkgebouw aan de Kwinkelerweg hebben “geschouwd” en daarna de sleutels hebben ingeleverd. Einde van een 12-jarig tijdperk. Met nogmaals dank aan alle betrokkenen!

B.A.R.T. Jeroen Verhaak zegt dat een delegatie van de Dorpsraad binnenkort met de B.O.V. een overleg zal hebben waarin o.a. het vervolg van het Saxiononderzoek naar het winkelbestand en de situatie van de B.A.R.T. ter sprake zullen komen.

5. RONDRAAG EN SLUITING

Van de rondvraag wordt door de volgende mensen gebruik gemaakt:

Gonny ten Veen: wanneer wordt de bank, staat nu nog tegen carillonplantsoen, verplaatst? Gebeurt binnenkort! Er wordt op verschillende plaatsen in het dorp vrij chaotisch geparkeerd. Dit probleem is moeilijk via verkeersmaatregelen op te lossen, eigenlijk een zaak van verkeersgedrag! Anton Brinks’ reactie: politie heeft zeker oog voor dit probleem en zal zo nodig handhavend optreden.

Kas de Vries wijst op de op dinsdag 3 maart, van 20:00 uur tot plm. 22:00 uur in de Zweede te houden bijeenkomst waarop gebrainstormd zal worden over DE VERANDERINGEN IN DE OPENBARE RUIMTE. Stadsdeelbeheer-West en Dorpsraad trekken in deze gezamenlijk op. De gemeente Enschede wil noodzakelijke bezuinigingen op grijs (wegen etc.) en groen én handhaving/verbetering van de kwaliteit van het onderhoud/beheer van deze onderdelen van de openbare ruimte hand in hand laten gaan. Wij als Dorpsraad hebben ons bereid verklaard hierover met de gemeente te willen overleggen, maar willen uiteraard álle bewoners van ons werkgebied hierbij betrekken. Hiervoor organiseren we, in coproductie SDB-W/Dorpsraad, op die DERDE MAART een zgn. Open Space Conferentie. Allen van harte welkom!

Henk Abbink vraagt of Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) weet hoeveel lichtmasten er sneuvelen aan de Windmolenweg? Jan moet het antwoord schuldig blijven. Henk Abbink zegt dat z.i. de oorzaak van de slippartijen die deze schade veroorzaakt gezocht moet worden in aquaplaning wegens versleten wegdek. Jan ten Elzen zegt dat de weg op de asfalteringskalender staat. Henk wijst ook nog op de lichtmast aan de Weleweg die midden op een parkeerplaats staat.

Anton Brinks zegt dat: -er de laatste 5 weken geen woninginbraken zijn geweest in Boekelo, -er op de Windmolenweg en Twekkelerbeekweg recent verkeerscontroles zijn gehouden, -er overleg met R.O.M. is over de verkeersmaatregelen Twekkelo, m.n. de gevolgen voor Boekelo komen aan de orde en dat -hij binnenkort voor Trefpunt 50+ een presentatie verzorgt waar het o.a. gaat over preventie m.b.t. babbeltrucs en insluiping.

Fleur ter Kuile vraagt of er in deze M.F.A. ruimte ook een geluidsinstallatie komt. Jeroen Verhaak zegt dat dat vooralsnog niet de bedoeling is.

 

De voorzitter sluit om enkele minuten over negen uur de vergadering.

 

Ben Schoppert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto's omslag Boeke-loos 2015

Toelichting door de fotograaf.

Zo is het begonnen: Eerder, toen de Boekelose Stoom Blekerij nog bestond, was ik bij een fotoclubje van genoemde fabriek aangesloten en mocht zwart/wit foto’s ontwikkelen, vergroten en afdrukken in de zogenaamde Doka bij de fabriek.
Als je ’s middags naar het laboratorium belde, stond ’s avonds de ontwikkelaar, fixeer etc. en benodigde apparatuur klaar voor gebruik. Toen de ontwikkeling van de kleurenfoto op gang kwam, is de club opgeheven.
Aan de fotografie heb ik daarna verder weinig aandacht meer besteed en voor een andere hobby gekozen, n.l. het voetbal, waar ik ca. 32 jaar verschillende functies binnen de KNVB heb bekleed.
Als je 70 jaar jong bent mag je bij de KNVB geen functie meer bekleden, bovendien vond ik dat het genoeg was geweest.
We stopten in 2003 met onze zaak, ik zocht een andere hobby en besloot weer met fotografie te beginnen en maakte opnames van o.a. boerderijen in Boekelo, z.g. bouwsels die de mensen zelf hadden gemaakt alsmede gebouwen/gebouwtjes die op instorten staan. Ook heb ik enkele foto’s van de afbraak van Texoprint in mijn “collectie”. De foto’s zijn bij het Historisch Centrum allemaal te zien.
Opnames maken, scannen en afdrukken/bewerken doe ik zelf.
Bij Edith Howard heb ik ooit twee avonden “op cursus” gezeten, de derde bijhorende avond moest ik verzuimen wegens ziekte.
Bij een fotoclub heb ik mij overigens nooit aangesloten, mede omdat daar veel mensen rondlopen die professionelere foto’s maken dan mijn persoontje. Ik fotografeer niet met een spiegelreflexcamera, iets wat zij wel doen, maar met een compact camera/zoomlens kun je ook foto’s maken die aan mijn wensen voldoen.
Ik ben niet iemand die constant een camera bij zich heeft, maar ga bewust naar een project dat mijn aandacht heeft met als resultaat dat ik naast de foto van mijn aandachtspunt ook wel eens met geheel andere foto’s thuis kom dan waarvoor ik oorspronkelijk op pad bent gegaan, alzo ook met de foto van de Zoutveste. Ik kwam er langs en fotografeerde de ontmoetingsplek zonder daar een speciale bedoeling mee te hebben. Wijlen Wim Sonneveld zou zeggen ”en zo is het gekomen”.
Ferdie Sachse.
Ingezonden foto’s waaruit de redactie een keuze heeft gemaakt: