Verslag Dorpsraadvergadering 17 maart 2015

1. OPENING

27 mensen horen en zien Jeroen Verhaak, de voorzitter van de Dorpsraad Boekelo, om precies 20:00 uur de derde openbare vergadering van 2015 openen. Hij heet een ieder welkom:12 leden van de Dorpsraad (Natascha Nijman is verhinderd) en 15 “zaalzitters”, waaronder Corrie Jaran, Jan ten Elzen (beiden Stadsdeel-West) en Anton Brinks (wijkagent). De voorzitter zegt dat de Stadsdeelcommissie-West (bestaande uit gemeenteraadsleden) op dinsdag 7 april in de M.F.A. vergadert. We hopen de commissieleden eerder die avond (v.a. 19:00 uur) een rondleiding in en bij het Dorpshart te kunnen geven.

2. VERSLAG

Het Verslag van de vergadering van 17 februari jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. POSTLIJST

Ben ter Stal geeft een opsomming van de in- en uitgaande mails en brieven.

4. JAARREKING EN BALANS 2014

Henk Guchelaar laat zijn licht schijnen over de Jaarrekening en Balans 2014. Samengevat: “2014 was financieel een mooi jaar”. En passant doet hij een oproep aan alle inwoners van ons werkgebied om gebruik te maken van het Dorpsbudget: het fonds waaruit geput kan worden voor het mede-realiseren van burgerinitiatieven. De Kascontrole-commissie(KCC) – dit jaar bestaande uit Frits Hylkema en Roelant Lawerman – stelt, bij monde van de eerstgenoemde, voor de penningmeester decharge te verlenen, hetgeen wij dus vanavond doen! De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn werk! De cie. heeft enkele opmerkingen: 1.De complexe financiële administratie maakt een zeer verzorgde indruk . 2.“De (net afgetreden) minister is makkelijker te vervangen dan deze penningmeester”. 3.Regel een tweede ondertekenaar! (Aan dit laatste wordt al enige tijd gewerkt). De voorzitter bedankt de KCC, Frits Hylkema zwaait af als lid, Roelant Lawerman en een nog aan te zoeken tweede “man” (v/m) vormen de KCC 2016. We stellen de Jaarrekening en Balans 2014 vast. Hetzelfde geldt voor de Begroting 2015.

5. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

R.O.M – Kas de Vries, vz. R.O.M., trapt af.
Eerst aandacht voor de aansluiting van De Zweede op de Boekelosestraat. Enkele R.O.M.-ers hebben gesproken met M.F.A.-gebruikers en Boekelosestraat-passanten, vrijwel unaniem was men in de constatering dat de situatie veiliger moet. We stellen de gemeente voor om te beginnen met een betere verlichting van de aansluiting, als dat onvoldoende blijkt te zijn valt er nog te denken aan een knipperlichtinstallatie, versmalling van de versmalling, drempelverhoging en het plaatsen van waarschuwingsborden. Dit voorstel zal onder de aandacht van de gemeente worden gebracht. Henk Abbink zegt dat het niet met hoog gewas (mais) beplanten van de akker bij de aansluiting wenselijk is. Herman Vossebeld wijst er op dat wat dat betreft het bord waarop de opening van de Zweede staat aangekondigd ook niet echt handig geplaatst is.

Uiteraard komt ook het Bleekerijplein (in aanleg) aan de orde. We hopen dat we begin juni een mooi plein rijker zijn. Direct daarna begint de renovatie van de Boekelostraat (deel tussen Bleekerij en Dorpshart). Twee bewoners van het Magazijn (de dames De Graaf en Van Ulzen) vragen aandacht voor de h.i. wenselijke onderdelen van de inrchtingsplannen voor dit plein. Henk Guchelaar en Kas de Vries wijzen er op dat de plannen in gezamenlijk overleg (ook de bewoners van het Magazijn waren vertegenwoordigd) zijn vastgesteld. We zullen Ter Steege en de gemeente op zeer korte termijn benaderen over de kwestie van de plek voor de ondergrondse afvalcontainers.

Hierna geeft Kas de Vries een nabeschouwing van de op 3 maart jl. gehouden brainstorm over “Veranderingen in de Openbare Ruimte”. We zien terug op een geslaagde bijeenkomst! Intussen hebben alle 37 deelnemers het verslag van de “oploop” ontvangen. Eerste actiepunt is de vorming van een werkgroep die de (on)mogelijkheden van de gedane aanbevelingen in praktijk zal proberen te brengen. De gemeente Enschede heeft intussen laten weten ons daarvoor in 2015 ook de financiële ruimte te bieden.

Kas’ enthousiasme werkt aanstekelijk: Edith Howard en Roelant Lawerman melden zich ter vergadering als lid van de werkgroep!

Naar aanleiding van dit onderwerp merkt Gerard Roossink op dat er door de Gemeente Enschede op het gebied van een efficiëntere aanpak van het groenonderhoud nog wel het een en ander gedaan zou kunnen worden.

Publiciteit – Ben Schoppert zegt dat hij zijn takenpakket voor wat betreft Boeke-loos en de site Boekelo.info overdraagt aan Ben ter Stal. Ben ter Stal is sinds enige tijd niet meer de “websitemachinist”,die klus ligt nu bij Tom Lotgerink. Naar aanleiding van een vraag uit de zaal zegt de Facebookredactie toe de agenda van de Dorpsraadvergadering ook op de vergaderdag zelf op Facebook te plaatsen.

Ouderencommissie – Ben Bel is voor de Ouderencommissie naar een bijeenkomst van de OVKK (Overijsselse Ver. van Kleine Kernen) geweest. Thema:“Visie op het dorp”.Hierbij kwam o.a. manier waarop in Deurningen de dagopvang is geregeld ter sprake. Ben Bel gaat onderzoeken hoe deze opvang eventueel ook weer in Boekelo te organiseren is.

M.F.A. – Wat de M.F.A. betreft zegt Ben ter Stal dat de voorbereiding van de opening (zaterdag 28 maart) in volle gang is. Naar aanleiding van dit onderwerp licht Jeroen Verhaak het openingsprogramma toe en vraagt Jeanet van Offenbeek om een uitbreiding van het “uithangbord” aan de Boekelosestraat.

R.S.C.J. – Laatste spreekster vervolgt met een tweetal R.S.C.J.-punten.
1) Natuurlijk Spelen op de Bleekerij: definitieve tekening is gemaakt, enkele aanpassingen op voorlopig plan waren noodzakelijk, m.n. de geplande wateractiviteit kan niet doorgaan vanwege het advies van de G.G.D. om het op te pompen water niet te gebruiken voor speelactiviteiten, daarvoor is het te zuur. Er worden vrijwilligers gevraagd voor de aanleg van het geheel. Men hoopt rond de zomervakantie een behoorlijk deel gerealiseerd te hebben.

2) Samen met Natascha Nijman gaat Jeanet van Offenbeek zich bezig houden met de opzet van een Jeugddorpsraad. Ben Schoppert vervolgt dit commissienieuws met een verslag van de actuele stand van zaken met betrekking tot de aanleg van het “Ommetje Boekelo”, een wandelpad van ongeveer 9,5 km. Werkgroepleden zijn in gesprek met de grondeigenaren, aanvraag voor subsidie bij Dorpsbudget is gedaan, informatie over vrijwilligersverzekering is binnen. De werkgroep komt maandag 30 maart weer bijeen.

Gonny ten Veen doet verslag van de activiteiten van de “Werkgroep Banken”: op 24 april worden er, met hulp van firma Roossink en vrijwilligers enkele banken geplaatst/verplaatst; intussen worden er via Facebook en Boeke-loos mensen gevraagd voor het periodieke onderhoud van de 20 door de Dorpsraad geplaatste zitgelegenheden.

Dorpsbudget – Kas de Vries laat ons weten dat er momenteel bij de adviescommissie Dorpsbudget een drietal aanvragen ligt voor resp. wandelpaden, AED-onderhoud/cursussen en de aanschaf van veiligheidshesjes voor StraatAdoptie en ander buitenwerk. Jeroen Verhaak vraagt de Dorpsraadleden te reageren op een ACWO-tekst m.b.t. een aanscherping van de Wijk- en Dorpsbudgetprocedure.

Henk Abbink laat ons weten dat een Zoutmarke-deskundige bereid is om in onze aprilvergadering de activiteiten van deze toeristische organisatie, gericht op o.a. Boekelo en omgeving, nader toe te lichten.

 

6. RONDVRAAG EN SLUITING

Jeanet van Offenbeek vraagt aandacht voor de parkeerproblematiek, m.n. die op het Schierbeekplein. De cie. R.O.M. zal zich over de parkeerproblematiek in het algemeen buigen.

Gonny ten Veen:1) Er blijft behoorlijk wat vuil achter na de vrijdagsmarkt. Jan ten Elzen zal hierover contact opnemen met de marktmeester. 2) Evaluatie terrasuitbreidingen? R.O.M.-onderwerp!

Bart Stokkers vraagt naar het doel van de lopende verkeerstelling (op diverse plaatsen in en om Boekelo). Aanleidingen: telling verkeersintensiteit (o.a. in het kader van het onderzoek naar het winkelbestand in Boekelo) en het in kaart brengen van sluiproutes.

Ria de Graaf: 1) Vreest overlast van hondenuitlaat op nieuwe Bleekerijplein en aanpalend grasveld, hoopt dat daar op gecontroleerd wordt! 2)Ziet regelmatig levensgevaarlijke verkeerssituaties als gevolg van Haimersweg/Windmolenwegproblematiek!

Minke van Ulzen pleit voor de aanleg van een “zebrapad” op de Boekelosestraat m.n. voor de overstekende scholieren. Reactie: in een 30-km. gebied is de aanleg van zo’n V.O.P. niet toegestaan.

Anton Brinks (wijkagent): 1) Geen woninginbraken de laatste maand in Boekelo. 2) Er “lopen” momenteel informatiebijeenkomsten m.b.t. veiligheid en preventie. 3) Afgelopen week was er een snelheidscontrole op de Windmolenweg. Hoogste gemeten (en beboete) snelheid: 57 km. 4)
21 april: Mobiele Medialab in Boekelo voor onderzoek communicatie politie<->”burgers”. Jeroen Verhaak kondigt in dit verband de presentatie van Anton Brinks en collega in Dorpsraadvergadering van 19 mei a.s. aan.

 

Om 21:50 uur sluit de voorzitter de vergadering.

 

Ben Schoppert, secretaris.