Verslag Dorpsraadvergadering 19 mei 2015

1. OPENING

Wegens “technische problemen” (de aanvoer van een verlengsnoer kost tijd) gaat de mei-vergadering van de Boekelose Dorpsraad pas om 20:13 uur van start! Negen van de dertien Dorpsraadleden zijn aanwezig, Henk Abbink, Joost Brunink, Gerard Roossink en Gonny ten Veen zijn verhinderd. Er zijn 6 toehoorders, daaronder Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en Bennie Beuvink (Nationale Politie), hij vervangt onze door ziekte afwezige wijkagent, Anton Brinks.

De voorzitter, Jeroen Verhaak, heet een ieder welkom, meldt de afwezigen en attendeert ons op de datum van de juni-vergadering: “gewoon” de derde dinsdag, 16 juni!

De verhindering van Anton Brinks maakt dat de presentatie over de Nationale Politie (gepland als agendapunt 2) naar een vergadering later dit jaar verschoven wordt.

2. PRESENTATIE PLANNEN MINI-CAMPING

Sabine- en Daniel Jongsma presenteren hun plannen voor de ontwikkeling van hun “Landschapscamping ‘t Scharrelhoes” (max. 25 plaatsen) aan de Boekelerhofweg. Zij hopen in maart/april 2016 met hun activiteiten te kunnen starten. De gemeente heeft ons intussen om advies gevraagd, op basis van de beschikbare informatie is dat positief.

BEKIJK DE PRESENTATIE [PDF] »

3. INTERMEZZO…

Bennie Beuvink maakt van de gelegenheid gebruik om alvast het e.e.a. over de aanleiding tot het vormen van de Nationale Politie en haar lokale werkwijze te vertellen. De wijkagent speelt bij die aanpak een centrale rol.

Spreker meldt dat Boekelo een rustig gebied is waarin gelukkig de zgn. HICs (High Impact Crimes) ontbreken!

4. VERSLAG

Het verslag van 21 april jl. wordt onveranderd vastgesteld.

5. IN-EN UITGAANDE POST

Ben ter Stal laat zijn licht schijnen op de in- en uitgaande post, waaronder Advies Buitengebied Enschede (m.n. Boeldershoek), Aanvraag omgevingsvergunning mini-camping Boekelerhofweg en Oproep om te reageren op het dreigende wegbezuinigen van de bibliotheekbus. Wij besluiten om de gevolgen daarvan onder de aandacht van de Enschedese politiek te brengen.

6. NIEUWS enz.

ROM – Bij het agendapunt Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen vragen m.n. een aantal R.(uimtelijke) O.(rdening)en M.(ilieu)-zaken onze aandacht. Kas de Vries (voorzitter van de commissie R.O.M.) kaart het volgende aan:

 1. Parkeerbeleid in Boekelo. Enkele leden van onze Dorpsraad zullen ons daarover later dit jaar uitvoerig informeren.
 2. Bleekerijplein. Aanleg is bijna klaar. Vijvertalud blijft punt van aandacht. Ben ter Stal licht het ontwerp van de doeken die aangebracht zullen worden op de colonnade toe. Uitgangspunt is dat, naast de historie, ook de actualiteit van dorp en omgeving duidelijk wordt getoond!
 3. De renovatie van (een deel) van de Boekelosestraat gebeurt in de periode 26 mei – 12 juni.
 4. Verkeers(on)veiligheid op de Bleekerij. Een klein comité heeft zich hierover gebogen. Haag, hek of verkeersdrempel zullen naar verwachting geen soelaas bieden. Zoals eerder gemeld: het is een kwestie van GEDRAG! Notoire hardrijders zullen worden aangesproken, zo nodig door de politie. Wordt vervolgd!
 5. Haimersweg/Windmolenweg. Over dit onderwerp is al heel veel gezegd in onze vergaderingen. Ook hier weer: verkeersmaatregelen sorteren niet altijd het juiste effect, het is verkeersGEDRAG waar de schoen wringt! R.O.M. komt op termijn met een advies. Gesuggereerd wordt een laatste(!) poging te doen om tot een voor ieder bevredigende oplossing te komen.
 6. Topaasstraat. Een bewoonster van die straat bracht (via de mail) de verkeers(on)veiligheid en het ontbreken van speelgelegenheid voor kleine kinderen in die straat onder onze aandacht. Wij zullen antwoorden dat het ook hier vooral om verkeersGEDRAG gaat en dat de commissie RSCJ nog gaat adviseren over de speelgelegenheid. Opgemerkt wordt dat er in de Topaasstraat een dergelijke gelegenheid is en dat niet overal speelvoorzieningen voor kleine kinderen kunnen worden aangelegd.
 7. Verkeers(on)veiligheid op Boekelosestraat. Ook hierover werden ons per mail vragen gesteld en suggesties gedaan. Wij zullen in Boeke-loos hierop ingaan.
 8. Er zal door R.O.M. een inventarisatie gemaakt worden van wenselijke reparaties en aanpassingen aan het Boekelose wegennet, binnen en buiten het dorp. Deze lijst zal vergeleken worden met de inventarisatie van 3 jaar geleden!
 9. Jeroen Verhaak praat ons bij over de stand van zaken m.b.t. de verschillende beroepsprocedures die er bij de Raad van State liepen en lopen ten aanzien van M.F.A. De Zweede en de zomerwoningen m.n. aan de Nieuwe Beekweg (betreft Bestemmingsplan Buitengebied Enschede Noord-West).

RSCJ – De commissie R.(ecreatie)S.(port)C.(ultuur)J.(eugd) meldt bij monde van Jeanet van Offenbeek (voorzitter) dat een zeer enthousiaste werkgroep flink opschiet met de ontwikkeling van de locatie Natuurlijk Spelen op De Bleekerij. Men wil de verschillende speelmogelijkheden tegelijkertijd openstellen, daarom staan er tijdelijk hekken. Ben Schoppert brengt hulde aan de Werkgroep Wandelpaden Faunafort Boekelo, m.n. de technische groep is “goed bezig”! [Spreker vergat te melden dat er intussen door de bouwer van de Ontmoetingsplek aan de Boekelosestraat, Gerlo Breukers, Haaksbergen, daar, als cadeau(!) extra zitplaatsen zijn gecreëerd! Dank!]

Dorpsbudget – Kas de Vries doet verslag van het gesprek dat hij gehad heeft met de Stichting A.E.D. Boekelo, dit naar aanleiding van hun verzoek om een bijdrage uit het Dorpsbudget. De Stichting zal met een bijgestelde aanvraag komen.

7. RONDVRAAG EN SLUITING

Bart Stokkers: 1) Grolsch-festiviteiten zijn aanstaande! 2) “Historische” wegwijzer bij kruispunt Beckumerstraat/Past.Schneiderstraat. Wij zullen eigenaar (B.O.V.) de suggestie doen die te verwijderen.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur.

Ben Schoppert.

Reacties op deze tekst graag via emailadres: [email protected]

 

 

 

 

Boeke-loos juli augustus 2015

Boeke-loos, jrg. 37, nr. 384, juli augustus 2015

Inhoudsopgave:

 

04 Glazen pompstations AkzoNobel
05 Nieuws uit de Dorpsraad (16 juni 2015))
09 Van de wethouder
11 Ziekte bij de huisartsen in Boekelo
13 Boekeloos succes
15 Schilderlessen Hanny Holdijk
17 Bakkerij Batist sluit winkel Boekelo
19 Eikenprocessierups
21 Gespo(r)t in Boekelo
23 Van de wijkagent
25 Twente en bloeiend vlas
27 Veranderingen
29 Midzomer vijverconcert / Foto omslag 2016
31 De Zonnebloem
33 Uitbreiding Spielehof / Opbrengst collecte Rode Kruis
35 Landelijke open Imkerijdagen / Beleef 400 jaar Grolsch
39 Sponsorloop GV Unisson / Collectanten gezocht
41 Nieuws Historische Kring
43 Huiskamer van het dorp: activiteiten
45 Huiskamer van het dorp: maaltijden
47 Vakantie sportactiviteit Boekelo
49 Cabarestival / Damesgroep
51 Rondleidingen op de boerderij
53 Legodagen, & Thomas in Boekelo
55 Bridgeclub Boekelo
57 Kerkdiensten / Trefpunt Nieuws
59 Belangrijke telefoonnummers en AED’s Boekelo
61 Kalender
63 vervolg kalender
65 Uitnodiging open huis jubilerend Stokkers
66 Colofon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 21 april 2015

 1. OPENING. Ruim dertig mensen hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging voor de aprilvergadering van de Boekelose Dorpsraad die om 20:00 uur door Jeroen Verhaak wordt geopend. Elf Dorpsraadleden geven acte de présence, Henk Guchelaar en Bart Stokkers hebben laten weten niet aanwezig te kunnen zijn. Twintig belangstellenden, waaronder Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en een delegatie van Bleekerij-bewoners “participeren” vanaf de publieke tribune. Rond 20:30 uur schuiven Anton Brinks (wijkagent) en een collega nog aan. In de rubriek “Mededelingen” wijst Jeanet van Offenbeek op de Stille Tocht op 4 mei naar de begraafplaats van Usselo.
 2. DE ZOUTMARKE, PRESENTATIE. Hierna krijgt de heer Martin Verbeek van Marb Consult het woord met een presentatie over De Zoutmarke. Dit is een samenwerkingsverband van vrijwel alle “het Recreatief Toeristisch Product”- stimulerende organisaties in het gebied van de gemeenten Enschede, Hengelo, Haaksbergen en Hof van Twente. Spreker wijst er op dat De Zoutmarke weliswaar een deel van Twente in de recreatief- toeristische markt wil zetten, maar dat dit gezien moet worden in het kader van de totale Twente-promotie én dat hierbij lokale activiteiten onontbeerlijk zijn. Zie: www. zoutmarke.nl. Vanuit de zaal wordt in dit kader nogmaals gewezen op het te koop staande voormalige stationsgebouw op het Boekelose emplacement van de M.B.S. “Als dat gebouw weer een stations- en horecabestemming zou kunnen krijgen zou dat toch een geweldige aanwinst voor recreatief-toeristisch Boekelo zijn!”
 3. VERSLAG. Het verslag van de vergadering van 17 maart jl. wordt onveranderd vastgesteld.
 4. IN- EN UITGAANDE POST. Ben ter Stal praat ons bij over de postlijst (in- en uitgaande post/mail).Henk Abbink vraagt of het oordeel van de Raad van State m.b.t. het Bestemmingsplan Buitengebied al bekend is. Dit is niet het geval!
 5. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN. R.O.M. (Kas de Vries): renovatie Boekelosestraat (voorafgaand aan deze vergadering was daarover een voorlichtingsbijeenkomst) zal de dinsdag ná Pinksteren (26 mei) starten en voor de bouwvakvakantie (20 juli) afgerond zijn. Verkeersoverlast is ook bij dit project onvermijdelijk. De Windmolenweg, afgesloten i.v.m. de reparatie van de brug, zal op vrijdag 1 mei weer opengesteld zijn voor alle verkeer. Naar aanleiding hiervan wordt door een belangstellende opgemerkt dat de omleidings-aanwijzingen bepaald niet duidelijk zijn. (Onderzoek leert dat dat bij de laatste afslag [voor het viaduct] op de Marssteden inderdaad duidelijker had gekund. B.S.) Een verkeersdeskundige van de gemeente Enschede, Peter te Velde, heeft de commissie R.O.M. bijgepraat over de aanleg van de nieuwe N-18. Daarbij kwam o.a. het viaduct in de Boekelosestraat en dan m.n. de bekleding van het talud en de geluidsschermen ter sprake. In de vorige vergadering werd uitgebreid gesproken over de aansluiting van De Zweede op de Boekelosestraat. Intussen is de verlichting op die plek verbeterd, maar wordt er getwijfeld of dit dé oplossing is. Met de zaal-suggestie alvast voor te stellen de versmalling duidelijker aan te geven, melden we ons op korte termijn bij de gemeente. Wordt vervolgd, want met de mix van (on)zichtbaarheid en (te hoge) snelheid blijft het een potentieel gevaarlijk punt. Ook een vervolg op de maart-vergadering is de algemene parkeer-problematiek. Een aantal leden van de Dorpsraad zal zich over deze zaak buigen. Gonny ten Veen zegt dat de genomen maatregelen in de Meester De Wolfstraat (betegeling van deel van grasveld) duidelijk een verbetering heeft opgeleverd. Een delegatie van 6 “Bleekerij-moeders” (zó stellen zich zelf voor!) brengt vanavond de Verkeersveiligheid op de Bleekerij ter sprake. Zij maken zich wat dit betreft grote zorgen: vrij veel automobilisten (voor een groot deel Bleekerijbewoners en SKE-halers/brengers) rijden véél te hard, ook ter hoogte van de speelgelegenheid! Diverse opties voor een aanpak van dit probleem passeren de revue: drempels, slowpoppen, stickeractie op Otto’s, publicatie in Boeke-loos en op Facebook, bloembakken, verkeersspreekuur consulteren, maar refrein is wel: het gaat om GEDRAG! Een kleine commissie, bestaande uit in ieder geval Nicole Paris en Kas de Vries komt op korte termijn bijeen om mogelijke maatregelen te bespreken. Ben Bel meldt vanuit de Ouderencommissie dat:- hij een gesprek heeft gehad met Stichting Open OuderenWerk Boekelo en dat daar bestuursleden worden gevraagd; – zijn onderzoek naar de mogelijkheid van het herstarten van Dagopvang in Boekelo nog loopt; – de Stichting Mortuarium dan wel is opgeheven maar dat er intussen toch weer twee uitvaartondernemers zijn die de mogelijkheid daartoe willen onderzoeken. Onze adviseur in het M.F.A.- bestuur, Ben ter Stal, zegt dat de Opening van De Zweede, eind maart goed bezocht werd, dat er bestuurswisselingen in het M.F.A.-bestuur zijn geweest en dat er intussen een werkgroep bezig is zich te beraden op de plannen om te komen tot een uitbreiding van De Zweede met een speelzaal. Een lid van de Bleekerij-delegatie doet de suggestie om op het Zweede-terrein enkele speeltoestellen te plaatsen. Ben ter Stal “neemt dit voorstel mee”. Hierna is het woord aan de commissie R.S.C.J., Jeanet van Offenbeek, voorzitter van deze groep, zegt dat de realisatie van Natuurlijk Spelen op De Bleekerij binnenkort (2 mei, 10:00 uur) van start gaat. Vrijwilligers zijn welkom! (email: [email protected]) Gonny ten Veen: vrijdag a.s. worden er twee banken geplaatst bij Natuurlijk Spelen op De Mans. [Op onze oproep om vrijwilligers voor het onderhoud van de zitgelegenheden is nog niet gereageerd. B.S.] Ben Schoppert: de Werkgroep Wandelpaden Faunafort Boekelo heeft eind april en begin mei twee dagen gepland waarop ze onderhoud gaat plegen op die delen van het tracé waarvan de eigenaren daarvoor toestemming hebben gegeven. M.n. het realiseren van een route tussen Boekelosestraat en Boekelosebleekweg (onverhard) levert problemen op, naar alternatieven wordt gezocht. Vanuit de adviescommissie Dorpsbudget brengt Kas de Vries de volgende aanvragen voor een financiële bijdrage, mét advies voor het voetlicht: 1. De Werkgroep Wandelpaden enz. vraagt E1.000 voor de aanschaf van gereedschap. Advies: doen. Beslissing: toekennen. 2. Met De Stichting A.E.D. Boekelo zal nader overleg worden gevoerd n.a.v. hun aanvraag, daarin wordt ook de vraag van Gonny ten Veen m.b.t. het inschakelen van in Boekelo wonende gecertificeerde A.E.D.ers aan de orde gesteld. We gaan akkoord met het voorstel de adviescommissie deze aanvraag af te laten handelen (max. krediet E750). 3. Voor de aanschaf van veiligheidshesjes voor diverse buitenactiviteiten [Nico v.d. Veen: “Hessenweg”] stelt de commissie E405 beschikbaar. Met betrekking tot de (bijna voormalige) B.A.R.T. en de eerder deze avond gegeven presentatie van De Zoutmarke, merkt Jeroen Verhaak op dat er binnenkort nagedacht moet worden over lokale aansluiting bij de recreatief-toeristische activiteiten van De Zoutmarke. Henk Abbink wijst in dit verband op de B.A.R.T.- award en vraagt of de gemeentelijke subsidie die eerder naar de B.A.R.T. ging nu richting De Zoutmarke gaat. Dat is inderdaad het geval.

6.RONDVRAAG EN SLUITING. Henk Abbink merkt op dat het talud van de Bleekerijvijver in aanleg wel erg steil is. Meerderen van ons hebben dat geconstateerd en hebben dat aangekaart bij de (voor de voorlichting m.b.t. de Boekelosestraat-renovatie) aanwezige ambtenaar van Stadsdeelbeheer-West. [Intussen is ons gemeld dat het talud conform het bestek aangepast zal worden. B.S.] Gonny ten Veen vraagt opnieuw aandacht voor de (m.n. markt-) vervuiling van het Schierbeekplein. We zullen er alert op zijn en in voorkomende gevallen de marktmeester direct inseinen!

 

De voorzitter sluit om 21.59 uur de “beraadslagingen”.

 

Ben Schoppert.

 

Reacties op deze tekst graag via emailadres: [email protected]nfo.

 

 

 

 

Dodenherdenking 4 mei 2015


Foto’s: Henk Scholte in ‘t Hoff

Het beeld ‘De Familie’ geplaatst

Marie van Eijl-Eitink maakte maandag 4 mei jl. mee dat het beeld ‘De Familie’ na 50 jaar weer terug komt op de plek waarvoor zij deze destijds heeft ontworpen.

_MG_5744 a (Medium)_MG_5725 a (Medium)

Foto’s: Edith Howard

Hieronder een fotoserie gemaakt door Henk Scholte in ‘t Hoff:
(klik op de foto voor een vergroting)

Bouwbedrijf Stokkers heeft het beeld, ooit ontworpen door Marie van Eijl-Eitink teruggeplaatst in de nieuw aangelegde vijver in het nieuwe Bleekerijplein. Dit in opdracht van de ‘De Stichting Historische Kring Boekelo Usselo Twekkelo’welke nu drie jaar gevestigd in het voormalige portiershuisje van de inmiddels gesloopte textiel blekerij, de Boekelosche Stoombleekeri (B.S.B.)..
Ooit werd het portiershuis van de fabriek in de 30er jaren van de vorige eeuw door de architect zo ontworpen dat het gebouwtje in het water kwam te staan. Toen de B.S.B. in 1964 vierde dat 75 jaren geleden de eerste gebleekte katoenen balen de fabriek verlieten, schonk het personeel aan de toenmalige directie een stenen beeld, “De Familie” genaamd. Het beeld, vervaardigd door Marie van Eijl, (die ondanks haar respectabele leeftijd van 90 jaar aanwezig was bij de hernieuwde plaatsing), werd toentertijd in de vijver geplaatst en “De Familie” werd voor de Boekeloërs een vertrouwde aanblik.
Toen de vijver in de 70er jaren gedempt werd, plaatste men het beeld op het gras voor de fabriek, maar verdween het “uit ’t oog”. Na de sloop van de fabriek heeft de fa. Ter Steege het beeld bewaard en recentelijk is het overgebracht naar Bouwbedrijf Stokkers in Boekelo . Het beeld is onder toeziend oog van Marie gerestaureerd door Boekelose kunstenaar Bert Nijenhuis. Het beeld is geplaats  op een fundatie welke belangeloos is ontworpen door de Architekt Ir. Harry Abels verbonden aan de IAA Architecten uit Enschede en schoonzoon van de kunstenares.
In het verleden werd de waterstand op een vast niveau gehouden. In de nieuwe situatie kan deze enigszins fluctueren waardoor gekozen moest worden voor een ander fundatie. Derhalve heeft de heer Abels gekozen voor een houten fundatie bestaande uit het zeer duurzame Bankirai. Daar de verankering van het beeld op de fundatie middels twee poten behoorlijk was aangetast, stonden we voor de grote uitdaging dit weer in ere te herstellen. Met enige trots kunnen we melden dat dit is gelukt. Het geheel zou niet mogelijk zijn geweest als we niet het volste vertrouwen hebben in onze benaderde sponsoren.
Daar e.e.a met spoed moest worden geregeld hebben we hierin van alle kanten medewerking gekregen. Enig risico hebben we genomen door de uitvoering reeds ter hand te nemen voor de definitieve toezegging, maar langer wachten zou alleen maar kostenverhogend gaan werken. Hierop zit niemand te wachten
Het dorp kan weer trots zijn op de terugkeer van een stukje cultuur

Namens De Historische Kring
Fleur ter Kuile en Arend Stokkers

Marie Eitink, beeldhouwster uit Enschede, heb ik omstreeks 1980 leren kennen als de vrouw van Jan van Eijl, mijn leraar beeldhouwen op de kunstacademie in Enschede.
Voornamelijk in het openbaar, in Enschede, staan veel van haar werken op groot formaat.
In 2005, het jaar dat ze tachtig werd, heb ik voor haar een tentoonstelling gerealiseerd in het Palthe-Huis in Oldenzaal. In dit museum toonde ze als beeldhouwer / tekenaar nog haar nieuwste werken!
Nu, een aantal jaren later, is ze ondanks haar hoge leeftijd nog alle dagen bezig met haar kunsten. Natuurlijk laat de gezondheid wel wat te wensen over, maar ze is vrolijk, belangstellend en praat erg graag .
Omdat ze volledig doof is, is het jammer dat conversatie met briefjes moet gaan.
Ze schildert en tekent ondanks haar respectabele leeftijd nog steeds en heeft daardoor een hoge productie.
Of, zoals ze zelf zegt: “Door die doofheid, kan ik onverstoorbaar werken”.

Bert Nijenhuis

Het beeld 'De Familie' geplaatst

Marie van Eijl-Eitink maakte maandag 4 mei jl. mee dat het beeld ‘De Familie’ na 50 jaar weer terug komt op de plek waarvoor zij deze destijds heeft ontworpen.
_MG_5744 a (Medium)_MG_5725 a (Medium)
Foto’s: Edith Howard
Hieronder een fotoserie gemaakt door Henk Scholte in ‘t Hoff:
(klik op de foto voor een vergroting)


Bouwbedrijf Stokkers heeft het beeld, ooit ontworpen door Marie van Eijl-Eitink teruggeplaatst in de nieuw aangelegde vijver in het nieuwe Bleekerijplein. Dit in opdracht van de ‘De Stichting Historische Kring Boekelo Usselo Twekkelo’welke nu drie jaar gevestigd in het voormalige portiershuisje van de inmiddels gesloopte textiel blekerij, de Boekelosche Stoombleekeri (B.S.B.)..
Ooit werd het portiershuis van de fabriek in de 30er jaren van de vorige eeuw door de architect zo ontworpen dat het gebouwtje in het water kwam te staan. Toen de B.S.B. in 1964 vierde dat 75 jaren geleden de eerste gebleekte katoenen balen de fabriek verlieten, schonk het personeel aan de toenmalige directie een stenen beeld, “De Familie” genaamd. Het beeld, vervaardigd door Marie van Eijl, (die ondanks haar respectabele leeftijd van 90 jaar aanwezig was bij de hernieuwde plaatsing), werd toentertijd in de vijver geplaatst en “De Familie” werd voor de Boekeloërs een vertrouwde aanblik.
Toen de vijver in de 70er jaren gedempt werd, plaatste men het beeld op het gras voor de fabriek, maar verdween het “uit ’t oog”. Na de sloop van de fabriek heeft de fa. Ter Steege het beeld bewaard en recentelijk is het overgebracht naar Bouwbedrijf Stokkers in Boekelo . Het beeld is onder toeziend oog van Marie gerestaureerd door Boekelose kunstenaar Bert Nijenhuis. Het beeld is geplaats  op een fundatie welke belangeloos is ontworpen door de Architekt Ir. Harry Abels verbonden aan de IAA Architecten uit Enschede en schoonzoon van de kunstenares.
In het verleden werd de waterstand op een vast niveau gehouden. In de nieuwe situatie kan deze enigszins fluctueren waardoor gekozen moest worden voor een ander fundatie. Derhalve heeft de heer Abels gekozen voor een houten fundatie bestaande uit het zeer duurzame Bankirai. Daar de verankering van het beeld op de fundatie middels twee poten behoorlijk was aangetast, stonden we voor de grote uitdaging dit weer in ere te herstellen. Met enige trots kunnen we melden dat dit is gelukt. Het geheel zou niet mogelijk zijn geweest als we niet het volste vertrouwen hebben in onze benaderde sponsoren.
Daar e.e.a met spoed moest worden geregeld hebben we hierin van alle kanten medewerking gekregen. Enig risico hebben we genomen door de uitvoering reeds ter hand te nemen voor de definitieve toezegging, maar langer wachten zou alleen maar kostenverhogend gaan werken. Hierop zit niemand te wachten
Het dorp kan weer trots zijn op de terugkeer van een stukje cultuur
Namens De Historische Kring
Fleur ter Kuile en Arend Stokkers
Marie Eitink, beeldhouwster uit Enschede, heb ik omstreeks 1980 leren kennen als de vrouw van Jan van Eijl, mijn leraar beeldhouwen op de kunstacademie in Enschede.
Voornamelijk in het openbaar, in Enschede, staan veel van haar werken op groot formaat.
In 2005, het jaar dat ze tachtig werd, heb ik voor haar een tentoonstelling gerealiseerd in het Palthe-Huis in Oldenzaal. In dit museum toonde ze als beeldhouwer / tekenaar nog haar nieuwste werken!
Nu, een aantal jaren later, is ze ondanks haar hoge leeftijd nog alle dagen bezig met haar kunsten. Natuurlijk laat de gezondheid wel wat te wensen over, maar ze is vrolijk, belangstellend en praat erg graag .
Omdat ze volledig doof is, is het jammer dat conversatie met briefjes moet gaan.
Ze schildert en tekent ondanks haar respectabele leeftijd nog steeds en heeft daardoor een hoge productie.
Of, zoals ze zelf zegt: “Door die doofheid, kan ik onverstoorbaar werken”.
Bert Nijenhuis