Verslag Dorpsraadvergadering 21 april 2015

  1. OPENING. Ruim dertig mensen hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging voor de aprilvergadering van de Boekelose Dorpsraad die om 20:00 uur door Jeroen Verhaak wordt geopend. Elf Dorpsraadleden geven acte de présence, Henk Guchelaar en Bart Stokkers hebben laten weten niet aanwezig te kunnen zijn. Twintig belangstellenden, waaronder Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en een delegatie van Bleekerij-bewoners “participeren” vanaf de publieke tribune. Rond 20:30 uur schuiven Anton Brinks (wijkagent) en een collega nog aan. In de rubriek “Mededelingen” wijst Jeanet van Offenbeek op de Stille Tocht op 4 mei naar de begraafplaats van Usselo.
  2. DE ZOUTMARKE, PRESENTATIE. Hierna krijgt de heer Martin Verbeek van Marb Consult het woord met een presentatie over De Zoutmarke. Dit is een samenwerkingsverband van vrijwel alle “het Recreatief Toeristisch Product”- stimulerende organisaties in het gebied van de gemeenten Enschede, Hengelo, Haaksbergen en Hof van Twente. Spreker wijst er op dat De Zoutmarke weliswaar een deel van Twente in de recreatief- toeristische markt wil zetten, maar dat dit gezien moet worden in het kader van de totale Twente-promotie én dat hierbij lokale activiteiten onontbeerlijk zijn. Zie: www. zoutmarke.nl. Vanuit de zaal wordt in dit kader nogmaals gewezen op het te koop staande voormalige stationsgebouw op het Boekelose emplacement van de M.B.S. “Als dat gebouw weer een stations- en horecabestemming zou kunnen krijgen zou dat toch een geweldige aanwinst voor recreatief-toeristisch Boekelo zijn!”
  3. VERSLAG. Het verslag van de vergadering van 17 maart jl. wordt onveranderd vastgesteld.
  4. IN- EN UITGAANDE POST. Ben ter Stal praat ons bij over de postlijst (in- en uitgaande post/mail).Henk Abbink vraagt of het oordeel van de Raad van State m.b.t. het Bestemmingsplan Buitengebied al bekend is. Dit is niet het geval!
  5. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN. R.O.M. (Kas de Vries): renovatie Boekelosestraat (voorafgaand aan deze vergadering was daarover een voorlichtingsbijeenkomst) zal de dinsdag ná Pinksteren (26 mei) starten en voor de bouwvakvakantie (20 juli) afgerond zijn. Verkeersoverlast is ook bij dit project onvermijdelijk. De Windmolenweg, afgesloten i.v.m. de reparatie van de brug, zal op vrijdag 1 mei weer opengesteld zijn voor alle verkeer. Naar aanleiding hiervan wordt door een belangstellende opgemerkt dat de omleidings-aanwijzingen bepaald niet duidelijk zijn. (Onderzoek leert dat dat bij de laatste afslag [voor het viaduct] op de Marssteden inderdaad duidelijker had gekund. B.S.) Een verkeersdeskundige van de gemeente Enschede, Peter te Velde, heeft de commissie R.O.M. bijgepraat over de aanleg van de nieuwe N-18. Daarbij kwam o.a. het viaduct in de Boekelosestraat en dan m.n. de bekleding van het talud en de geluidsschermen ter sprake. In de vorige vergadering werd uitgebreid gesproken over de aansluiting van De Zweede op de Boekelosestraat. Intussen is de verlichting op die plek verbeterd, maar wordt er getwijfeld of dit dé oplossing is. Met de zaal-suggestie alvast voor te stellen de versmalling duidelijker aan te geven, melden we ons op korte termijn bij de gemeente. Wordt vervolgd, want met de mix van (on)zichtbaarheid en (te hoge) snelheid blijft het een potentieel gevaarlijk punt. Ook een vervolg op de maart-vergadering is de algemene parkeer-problematiek. Een aantal leden van de Dorpsraad zal zich over deze zaak buigen. Gonny ten Veen zegt dat de genomen maatregelen in de Meester De Wolfstraat (betegeling van deel van grasveld) duidelijk een verbetering heeft opgeleverd. Een delegatie van 6 “Bleekerij-moeders” (zó stellen zich zelf voor!) brengt vanavond de Verkeersveiligheid op de Bleekerij ter sprake. Zij maken zich wat dit betreft grote zorgen: vrij veel automobilisten (voor een groot deel Bleekerijbewoners en SKE-halers/brengers) rijden véél te hard, ook ter hoogte van de speelgelegenheid! Diverse opties voor een aanpak van dit probleem passeren de revue: drempels, slowpoppen, stickeractie op Otto’s, publicatie in Boeke-loos en op Facebook, bloembakken, verkeersspreekuur consulteren, maar refrein is wel: het gaat om GEDRAG! Een kleine commissie, bestaande uit in ieder geval Nicole Paris en Kas de Vries komt op korte termijn bijeen om mogelijke maatregelen te bespreken. Ben Bel meldt vanuit de Ouderencommissie dat:- hij een gesprek heeft gehad met Stichting Open OuderenWerk Boekelo en dat daar bestuursleden worden gevraagd; – zijn onderzoek naar de mogelijkheid van het herstarten van Dagopvang in Boekelo nog loopt; – de Stichting Mortuarium dan wel is opgeheven maar dat er intussen toch weer twee uitvaartondernemers zijn die de mogelijkheid daartoe willen onderzoeken. Onze adviseur in het M.F.A.- bestuur, Ben ter Stal, zegt dat de Opening van De Zweede, eind maart goed bezocht werd, dat er bestuurswisselingen in het M.F.A.-bestuur zijn geweest en dat er intussen een werkgroep bezig is zich te beraden op de plannen om te komen tot een uitbreiding van De Zweede met een speelzaal. Een lid van de Bleekerij-delegatie doet de suggestie om op het Zweede-terrein enkele speeltoestellen te plaatsen. Ben ter Stal “neemt dit voorstel mee”. Hierna is het woord aan de commissie R.S.C.J., Jeanet van Offenbeek, voorzitter van deze groep, zegt dat de realisatie van Natuurlijk Spelen op De Bleekerij binnenkort (2 mei, 10:00 uur) van start gaat. Vrijwilligers zijn welkom! (email: [email protected]) Gonny ten Veen: vrijdag a.s. worden er twee banken geplaatst bij Natuurlijk Spelen op De Mans. [Op onze oproep om vrijwilligers voor het onderhoud van de zitgelegenheden is nog niet gereageerd. B.S.] Ben Schoppert: de Werkgroep Wandelpaden Faunafort Boekelo heeft eind april en begin mei twee dagen gepland waarop ze onderhoud gaat plegen op die delen van het tracé waarvan de eigenaren daarvoor toestemming hebben gegeven. M.n. het realiseren van een route tussen Boekelosestraat en Boekelosebleekweg (onverhard) levert problemen op, naar alternatieven wordt gezocht. Vanuit de adviescommissie Dorpsbudget brengt Kas de Vries de volgende aanvragen voor een financiële bijdrage, mét advies voor het voetlicht: 1. De Werkgroep Wandelpaden enz. vraagt E1.000 voor de aanschaf van gereedschap. Advies: doen. Beslissing: toekennen. 2. Met De Stichting A.E.D. Boekelo zal nader overleg worden gevoerd n.a.v. hun aanvraag, daarin wordt ook de vraag van Gonny ten Veen m.b.t. het inschakelen van in Boekelo wonende gecertificeerde A.E.D.ers aan de orde gesteld. We gaan akkoord met het voorstel de adviescommissie deze aanvraag af te laten handelen (max. krediet E750). 3. Voor de aanschaf van veiligheidshesjes voor diverse buitenactiviteiten [Nico v.d. Veen: “Hessenweg”] stelt de commissie E405 beschikbaar. Met betrekking tot de (bijna voormalige) B.A.R.T. en de eerder deze avond gegeven presentatie van De Zoutmarke, merkt Jeroen Verhaak op dat er binnenkort nagedacht moet worden over lokale aansluiting bij de recreatief-toeristische activiteiten van De Zoutmarke. Henk Abbink wijst in dit verband op de B.A.R.T.- award en vraagt of de gemeentelijke subsidie die eerder naar de B.A.R.T. ging nu richting De Zoutmarke gaat. Dat is inderdaad het geval.

6.RONDVRAAG EN SLUITING. Henk Abbink merkt op dat het talud van de Bleekerijvijver in aanleg wel erg steil is. Meerderen van ons hebben dat geconstateerd en hebben dat aangekaart bij de (voor de voorlichting m.b.t. de Boekelosestraat-renovatie) aanwezige ambtenaar van Stadsdeelbeheer-West. [Intussen is ons gemeld dat het talud conform het bestek aangepast zal worden. B.S.] Gonny ten Veen vraagt opnieuw aandacht voor de (m.n. markt-) vervuiling van het Schierbeekplein. We zullen er alert op zijn en in voorkomende gevallen de marktmeester direct inseinen!

 

De voorzitter sluit om 21.59 uur de “beraadslagingen”.

 

Ben Schoppert.

 

Reacties op deze tekst graag via emailadres: [email protected].

 

 

 

 

Dodenherdenking 4 mei 2015


Foto’s: Henk Scholte in ‘t Hoff