Verslag Dorpsraadvergadering 19 november 2013

 

1. OPENING door de voorzitter en mededelingen. De novembervergadering van de Boekelose Dorpsraad wordt om klokslag 20:00 uur geopend door Jeroen Verhaak (voorzitter), daarbij verwelkomt hij 12 Dorpsraadleden (Henk Guchelaar is met kennisgeving afwezig) en een 15-tal belangstellenden, waaronder Marrianne van den Berg (Stadsdeelmanagement-West), Peter Colijn (wijkagent) en Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West). Uiteraard memoreert hij het overlijden van Henk Jan Meijer. Deze was van maart 2002 tot maart 2010 lid van onze raad, actief in de commissie R.O.M en vertegenwoordigde ons in Groen Beraad. Wij herdenken hem vanavond met een minuut stilte. Een speciaal woord van welkom is er voor het raadslid Jules Overzee, hij is na een periode met gezondheidsproblemen vanavond weer aanwezig.

2. NOTULEN van de vergadering van 15 oktober 2013. Deze worden vastgesteld, aanvankelijk met een door Ben Bel voorgestelde wijziging [het schrappen van de woorden: “van verschillend niveau” in punt 4 (Verkiezingen) in de zin “Er worden over en weer argumenten van verschillend niveau uitgewisseld.”], later in de vergadering maakt Ben Schoppert alsnog bezwaar tegen deze wijziging en gaat de vergadering akkoord met het ongewijzigd vaststellen van de notulen. Naar aanleiding van dit verslag: (Ben Bel) we hebben ook adviesrecht (punt 3) m.b.t. zaken die in dat deel van ons werkgebied spelen dat tot Stadsdeel-Zuid behoort. Dit zal door Marrianne van den Berg onder de aandacht van dat Stadsdeel gebracht worden. Wij als Dorpsraad zullen dat ook schriftelijk doen; Grolsch (punt 6). Saskia Duesmann meldt dat er recent reukoverlast is geweest.

3. POSTLIJST vanaf 3492. Deze wordt kort besproken.

4. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. In de jl. oktobervergadering werd een tweetal voorstellen tot grenswijziging van ons werkgebied gedaan. Het eerste betrof de Winterhaarweg, dat werd in oktober aangenomen. De beslissing over voorstel twee, m.b.t. dat deel van De Rutbeek dat ligt ten oosten van de Haaksbergerstraat, werd uitgesteld tot deze novembervergadering. Dit voorstel heeft veel commotie veroorzaakt. Naar aanleiding van een aantal gesprekken met bewoners van het betreffende gebied stelt het dagelijks bestuur voor dit voorstel in te trekken en de betrokken bewoners dus ook in 2014 in staat te stellen deel te nemen aan de maartverkiezingen op één van de Boekelose stembureaus. De vergadering gaat unaniem akkoord! Naar aanleiding van dit punt vraagt Henk Abbink waarom de bewoners van de Loerhazen en de Tinsteden niet onder de werking van onze Dorpsraad vallen. Marrianne van den Berg zegt dat in de gemeente Enschede géén van de dorps- of wijkraden bemoeienis heeft met de bedrijventerreinen en hun eventuele bewoners. Nagegaan wordt of dit terrein wellicht tot het werkgebied van de Buurtkring Usselo behoort. Zo niet, dan stelt Jeroen Verhaak voor dat de betrokken bewoners van de genoemde Marsstedenstraten in deze actie ondernemen. Ook wordt er gevraagd naar het aantal kiesgerechtigden op camping De Buitenplaets. Dat is ons niet bekend.

5. VERGADERDATA 2014. De vergaderdata voor 2014 worden vastgesteld. [Deze staan intussen ook op de site Boekelo.info> Dorpsraad vermeld.] Roelant Lawerman (voorzitter Verkiezingscommissie) laat weten dat op 25 maart de installatie-bijeenkomst van de in maart as. te kiezen Dorpsraad zal zijn.

6. NIEUWS van de commissies en vertegenwoordigingenDorpsbudget. (Jeroen Verhaak/ Ben Schoppert) De Dorpsraad subsidieert voor 100 euro de gladheidbestrijding van de Jan van Elburgstraat en draagt 2000 euro bij aan de financiële actie voor de inrichting van de M.F.A. Tevens wordt besloten de bijdrage van 4.370 euro aan het tekort gemeentebegroting 2014 ten laste te brengen van het dorpsbudget 2012. Dit is hiermee volledig besteed! De projecten waarvoor dit bedrag gereserveerd was worden later dan bedoeld uitgevoerd. Dorpsplan+. Dorpshart (Jeroen Verhaak): het straatwerk zal 23 november klaar zijn; het straatmeubilair wordt de komende weken geplaatst. Op 23 november wordt gevierd dat de Beckumerstraat weer open is. Wij dragen 250 euro bij in de kosten van deze activiteit. Over de plek waar de speelwerktuigen herplaatst kunnen worden wordt nog nagedacht. Per 29 november zal de vrijdagmarkt op het Meester Schierbeekplein gehouden worden. Natuurlijk spelen (Saskia Duesmann): de uitvoering van dit project op De Mans (achter de tennisvelden) loopt vertraging op door de -op zich logische- koppeling van een aantal activiteiten in dat gebied en het feit dat er een bestemmingsplanwijziging moet worden aangevraagd. Dat dit frustratie oplevert in onze raad wordt vanavond duidelijk! R.O.M. (Jeroen Verhaak en Joost Brunink). Over de door ons in te dienen “Zienswijze” op de voorgestelde bestemmingsplanwijziging dat de gasolieopslag in de lege cavernes op de Marssteden en het daarvoor noodzakelijke transport moet regelen, zullen de Dorpsraadleden via de mail op de hoogte worden gehouden. Het bijgestelde Bestemmingsplan Buitengebied is kortgeleden door de gemeente Enschede gepubliceerd. Er wordt momenteel binnen de commissie R.O.M. op gestudeerd. Bushaltes: de bushalte aan de Windmolenweg (Kwinkelerzijde) wordt verplaatst naar de Boekelosestraat, nabij de overweg. Deze en de halte bij de Buren worden aangepast om het vervoer met rollator en rolstoel mogelijk te maken. Rutbekerveld: er is een gesprek geweest tussen vertegenwoordigers van onze commissie R.O.M. en het Waterschap over de door ons gegeven reactie m.b.t. de verontdieping van het Rutbekerveld. We blijven zorg houden over de ontwikkelingen daar! We kunnen medio maart het definitieve antwoord op onze opmerkingen verwachten. Booractiviteiten Ganzebos: hierover verschijnt binnenkort een gemeentelijk besluit. We volgen e.e.a. met belangstelling. Diversen: wie is er verantwoordelijk voor het schoonhouden van de greppels bij camping De Buitenplaets? Kan de noodzaak tot het aanleggen van verkeersdrempel(s) op de Oude Veenweg onderzocht worden? Beheerscommissie Kwinkelerweg 5: één van de gebruikers meldt dat de c.v. nog niet naar behoren functioneert! Ouderencommissie (Ben Bel).Het recent opgetreden bestuurlijk probleem bij Open Ouderenwerk Boekelo is opgelost. Over de status van het OOB en het budget 2015 (dat vanaf dat jaar uit het Dorpsbudget van de Dorpsraad betaald moet gaan worden) zal later nog gesproken worden. B.A.R.T. (Carry Hilbink). Bij De Buren zal een Toeristisch OpstapPunt gerealiseerd worden. Bookels Höltink (Ben Bel en Ben Schoppert). Dit door de Dorpsraad georganiseerde platform van zorgaanbieders komt sinds 2003 3 á 4 keer per jaar bijeen. Zorgzaken in algemene zin worden daar aan de orde gesteld.

7. RONDVRAAG en sluitingBen Bel wijst op de ontvangen persoonlijke uitnodiging voor bijwonen van het concert van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht op 6 december as. Onduidelijk is aan wie van de Dorpsraad deze uitnodiging is verzonden. Idem: 18 december bijeenkomst “Politie in de wijk”; Ben Schoppert vraagt naar de stand van zaken betreffende het toegezegde verkeersbord bij het Jan van Elburg”plein”. Peter Colijn onderneemt actie; Saskia Duesmann vraagt naar de actuele Boekelose criminaliteitsstatistieken. Peter Colijn stuurt ze ons binnenkort. ;Gonny ten Veen herhaalt de oproep voor het indienen van een naam voor de Ontmoetingsplek aan de Boekelosestraat; Henk Abbink wijst op de schade aan de betonpalen en lichtmast(en) op de kruising Windmolenweg/Haimersweg. Jan ten Elzen gaat op onderzoek uit! Vanuit de zaal komen de volgende vragen en opmerkingen. Jan ten Elzen: op 13 december wordt de verlenging van het convenant dat het groenonderhoud aan de Jan van Elburgstraat regelt getekend; Nico vd Veen: hoe staat het met een Toeristisch InformatiePunt in Boekelo? Nu De Buren daar geen onderdak meer aan biedt, is de B.A.R.T. op zoek naar een ander onderkomen voor deze TIP; Peter Colijn wijst op de app. “Verbeter de buurt”; Marrianne vd Berg zal ons de kopijdata voor publicatie in Huis-aan-huis laten weten. [Stadsdeel-West heeft een rubriek in dat blad.]; Arend Stokkers: waar komt de politiepost (spreekkamer wijkagent)? Roelant Lawerman doet oproep aan alle Boekeloërs om zich verkiesbaar te stellen voor de Dorpsraad.

De vergadering wordt om 21:50 gesloten.

Ben Schoppert