Verslag Dorpsraadvergadering 19 maart 2013

 

 

 

 

 

 

 

1.OPENING.

Om enkele minuten over acht opent de voorzitter, Jeroen Verhaak, de bespreking. Hij heeft van Carry Hilbink en Henk Guchelaar bericht van verhindering gehad, terwijl Ben Bel aangekondigd heeft later te zullen komen.

“Volle bak” op deze derde openbare Dorpsraad(avond)vergadering van 2013: 11 leden, 4 gastsprekers en 16 belangstellenden uit Boekelo en omstreken wonen deze bijeenkomst bij. De gastsprekers, de leden en de mensen op de “publieke tribune” worden welkom geheten. De eerste categorie is aanwezig voor de agendapunten “Zendmast” en “Verkeerstellingen”.

Voordat we aan die punten beginnen staan we stil bij het overlijden van Hille van der Valk. Wij zijn hem als Dorpsraad veel dank verschuldigd voor zijn inspanningen om “het kerkje” jarenlang als Dorpshuis te kunnen laten functioneren!

Uiteraard memoreert de voorzitter ook het feit dat er met de opknapbeurt van het Boekelose dorpshart  nog dit jaar gestart wordt! Met dank aan allen die zich hiervoor hebben ingespannen, speciaal aan wethouder Welman voor zijn voortvarende aanpak om het plan financieel rond te krijgen.

 

2. NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING 19 FEBRUARI 2013.

Deze worden ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding hiervan wordt opgemerkt dat de VVV/Enschede Promotie –informatievoorziening nog steeds niet optimaal is! Marrianne vd Berg zal EP hierop wijzen!

We zijn nog op zoek naar een reservelid voor de Kascontrolecommissie.

 

3. POSTLIJST.

Er wordt afgestemd wie van de Dorpsraadleden naar de diverse activiteiten gaan, genoemd worden: informatieavond Pastoor Scheiderstraat en receptie Hennie Stokkink.

 

4. TOELICHTING OP PLANNEN ZENDMAST VERZETSLAAN.

Een vertegenwoordiger van het “Antennebureau” (een rijksdienst) licht zeer duidelijk het hoe en waarom rond antennes toe, waarna een KPNmedewerkster een aanvulling geeft vanuit deze organisatie. Ten slotte legt “de gemeente Enschede” uit waarom voor deze plek aan de Verzetslaan is gekozen. Elke spreker beantwoordt enkele vragen vanuit de Dorpsraad en/of de zaal. In haar aprilvergadering zal onze raad een advies uitbrengen aan de gemeente.

[De Dorpsraad heeft een beperkt aantal brochures van het Antennebureau (“Alles over antennes”). Belangstelling? Mailtje naar [email protected]!] 

 

5. NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Toch bezig zijnde met R(uimtelijke) O(rdening) (en) M(ilieu) zaken vervolgen we met een toelichting van de gemeentelijke verkeersdeskundige Peter te Velde over resp. de aansluiting Haimersweg/ Windmolenweg en de in november jl. gehouden verkeerstellingen op de Windmolenweg. Over het eerste meldt hij dat er maatregelen zullen worden getroffen om het inrijden van de Haimersweg vanuit Enschede en visa versa nog moeilijker te maken. Overtreding van dit inrijdverbod zorgt regelmatig voor gevaarlijke situaties!

Omdat er vermoedens waren dat de bovengenoemde afsluiting de verkeersdrukte in Boekelo verhoogt, heeft de gemeente in november jl. verkeerstellingen op de Windmolenweg laten uitvoeren. Te Velde licht de geoogste cijfers toe, waarbij de belangrijkste conclusie is dat er beslist géén sprake is van toename van het verkeer. Integendeel: werden er in 2009 4800 motorvoertuigen geteld, in 2012 waren dat er 3500, terwijl ook het percentage zwaar verkeer is afgenomen, van 3,6% in 2009 tot 1,7% in 2012! Het grootste deel van de gemeten snelheden was acceptabel. Uiteraard wordt naar de oorzaken van de afname gevraagd. Mogelijk zijn dat: betere verkeersafhandeling op de Auke Vleerstraat; de getroffen verkeersmaatregelen in Twekkelo; de snelheidcontroles in Boekelo en het economisch tij; 

Het volgende R.O.M.-punt is de aanstaande renovatie van de riolering in de Pastoor Scheiderstraat. Hierover is op woensdag 20 maart een informatieavond. We hopen van harte dat ook het laatste gedeelte van de straat (uitgang Dokter De Jongstraat/begin bebouwde kom) wordt  meegenomen in deze opknapbeurt! We wachten de informatiebijeenkomst af voordat we dit laatste punt zo nodig nogmaals onder de aandacht van de gemeente brengen.  

>>BOEKELO IN ACTIE>> (Dorpsbudget): we gaan akkoord met het toekennen van 100 euro voor het buurtfeest ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de woningen Winterhaarweg 177/199; Marrianne vd Berg (Stadsdeelmanagement): “In april komt in de vergadering van Stadsdeel-west de verantwoording van Dorpsbudget 2012 en het Bestedingsplan 2013 aan de orde”. Zij meldt ook dat sinds kort elk Stadsdeel de mogelijkheid heeft plannen, zoals o.a. in het kader van het Dorpsbudget, in de Huis-aan-huisbladen te publiceren!

Naar aanleiding van dit agendapunt breekt Henk Abbink een lans voor het vaststellen van een Dorpsbudgetpost voor gladheidbestrijding. We komen hier in een volgende vergadering op terug.     

DorpsplanPLUS. Zoals bij de opening van deze vergadering al gezegd:    

De Dorpshartrenovatie is aanstaande; Mens en dier: nu het realiseren van een kleinschalig dierenverblijf vooralsnog niet mogelijk blijkt, zal men plannen ontwikkelen richting “natuurlijk spelen”; Ontmoetingsplek Boekelosestraat: we streven er nog steeds naar deze voor de zomer van 2013 gerealiseerd te hebben! Intussen zijn begin maart, met zwaar materieel, een 9 tal zitbanken weggehaald door Bert Jan Roossink (onze dank!), op 6 april worden op die plekken nieuwe banken geplaatst!

Fleur te Kuile haakt aan bij dit punt: zij onderzoekt de mogelijkheid om tijdelijk een picknicktafel te plaatsen op het fundament van de intussen gesloopte tijdelijke brandweerkazerne bij de overweg.

MFA: de huurcontracten met de gebruikers zijn getekend. De gemeente Enschede heeft zich financieel garant gesteld. Wij hopen dat de bouw binnenkort van start gaat!

Publiciteit: het nieuwe logo van de Dorpsraad is in gebruik genomen!

Klankbordgroep Grolsch: het afgelopen weekend waren er (aangekondigde) onderhoudswerkzaamheden, dit heeft tot overlast kunnen leiden.

BART: men is bezig met het ontwikkelen van Zoutmarkeroutes.

   

6. RONDVRAAG EN SLUITING.

Gonny ten Veen: Snelheidssmiley aan de Weleweg functioneert vrijwel nooit! Peter Colijn (politie) onderneemt actie; Ben Bel: heeft nog vraag over snelheidscontroles Windmolenweg (dit betreft het aantal passanten); Peter Colijn mailt de aanvullende gegevens naar de Dorpsraad.; Joost Brunink: van het “Straatadoptieteam” (mensen die een straat/straten zwerfafvalvrij houden)  is de eerste evaluatiebijeenkomst geweest. Daarin kwam oa het voorstel aan de orde om  op 11 mei  “Boekelo doet” te organiseren. Hierbij worden de grote invalswegen van Boekelo opgeschoond (zie elders in dit blad!); op 17 april wordt door leerlingen van de beide basisscholen in het kader van “CleanDay” zwerfvuil verzameld in het buitengebied. Deze activiteit begint met een educatieve presentatie van de gemeentelijke afdeling “Handhaving”; op 26 maart is de volgende bijeenkomst over Buurtenergie in “het kerkje” aan de Kwinkelerweg 5, aanvang 20:00 uur. Agendapunten: taakverdeling en aanpak introductie van goedkopere en duurzame energie. Henk Abbink: op 30 april wordt aan de Carel Belstraat de “Oranjeboom” geplant. Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer): vrijwilligers zullen aan de Henri Dunantlaan en Boterdijk/Doolhof beplanting aanbrengen.

 

De vergadering wordt om half elf gesloten.

 

Ben Schoppert