Verslag Dorpsraadvergadering 17 januari 2017

1.OPENING.

Net als in de jl. decembervergadering hanteert ook deze keer Kas de Vries de voorzittershamer. Daarmee laat hij om 20:00 uur weten dat de eerste openbare vergadering van 2017 begonnen is. Hij wenst allen een goed 2017. Voor de terugblik op 2016 en de voorbeschouwing op 2017 vanuit Dorpsraadperspectief verwijst hij naar het Boeke-loosartikel (januari-nummer) van Jeroen Verhaak. 11 Dorpsraadleden (Joost Brunink en Jeroen Verhaak zijn met kennisgeving afwezig) en 9 belangstellenden (w.o. Jan ten Elzen, Stadsdeelbeheer-West) bevolken vanavond de Nijmeijerzaal in de MFA De Zweede.

2.VERSLAG.

Het Verslag van de vergadering van 17 december jl. roept geen vragen op. Gonny ten Veen merkt naar aanleiding van dit Verslag op dat de schoonmaak van de vrijdagmarkt iets later zou moeten beginnen!

3.POSTLIJST.

Henk Abbink zegt dat hij het betreurt dat de ons toegestuurde brief m.b.t. de aanleg van het zanddepot op het terrein grenzend aan de Rutbekerveldweg (verhard) en de Weleweg niet op tijd alle leden van de Dorpsraad heeft bereikt.

4.MEDEDELINGEN WIJKAGENT.

De wijkagent (Randy Oude Egberink) is verhinderd vanavond, maar zijn mededelingen heeft hij doorgespeeld aan Kas de Vries. Deze geeft daarom het volgende door:- Oud en Nieuw is betrekkelijk rustig verlopen in het Boekelose (N.a.v. dit punt merkt Gonny ten Veen, bijgevallen door enkele andere Dorpsraadleden, dat er volgens haar behoorlijk [te] zwaar vuurwerk gebruikt werd.); – Begin januari is er een inbraak geweest in een winkelpand aan de Beckumerstraat; – Vanuit het gebied Henri Dunantlaan/Bastinglaan zijn klachten binnengekomen over loslopende honden en het bij deze dieren behorende afval. Geadviseerd wordt van dit soort klachten melding te doen bij Handhaving van de gemeente Enschede; – Het vml. kerkgebouw aan de Kwinkelerweg is begin januari opnieuw gekraakt. Deze activiteit heeft de volle aandacht van politie. Het gebouw staat op de nominatie gesloopt te worden. In het kader van dit agendapunt wordt uiteraard stilgestaan bij een volgens ons “buitengewoon verwerpelijke” activiteit: het doorsnijden van de remleiding van een auto op het terrein van MFA-buurman Henk Afink.

5.NIEUWS.

Het Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen betreft:

Dagelijks bestuur. Kas de Vries meldt dat enkele leden van de Dorpsraad de Nieuwjaarbijeenkomst van Stadsdeel-West hebben bijgewoond. Daar verwees de stadsdeelwethouder (Patrick Welman) in zijn speech enkele keren naar Boekelo. Hij noemde o.a. de indrukkende uitvaartplechtigheid van Henny Westerveld.

ROM (woordvoerder Kas de Vries) – Op 11 januari jl. namen enkele Dorpsraadleden deel aan een bijeenkomst in het kader van Duurzame Energie Enschede. Spreker doet kort verslag van deze “oploop”. Er ontspint zich een uitgebreid gesprek over deze materie. Begin februari zal er in Usselo een avond over deze materie worden belegd; – Glasvezelaanleg in buitengebied. Henk Abbink geeft een historisch overzicht van de ontwikkelingen tot nu toe. Op dit moment staan die stil omdat investeerder en aannemer (die ontdekt hebben dat project verliesgevend is) opnieuw in gesprek gaan met de opdrachtgevers. Vanuit de zaal wordt nog opgemerkt dat het aanbod van providers op dit glasvezelnet erg beperkt is. Wordt vervolgd; – Bestemmingsplanwijziging m.b.t. Keizersweg 28. Commissie ROM heeft dit plan bestudeerd. De Dorpsraad neemt het commissievoorstel positief te adviseren bij de gemeente Enschede over; – Zanddepot Rutbekerveldweg/ Weleweg. Kas de Vries en Henk Abbink hebben binnenkort een vervolggesprek met de depothoudende firma. Onderwerp van deze gesprekken zijn de maatregelen die er o.i. genomen moeten worden om de landschappelijke inpassing van het depot te verbeteren. Er zijn allerlei deelvergunningen afgegeven voor deze activiteit, maar een echt overzicht van de werkzaamheden en verwachte ontwikkelingen ontbreekt. De cursief gedrukte zin boven deze tekst is een citaat uit één van die deelvergunningen. De klankbordgroep Rutbekerveld komt binnenkort bijeen. Gerard Roossink zegt dat hij grote zorgen heeft over de aansluiting van het depot op de aan- en afvoerwegen. Nu al geven de genomen verkeersmaatregelen op de Badweg geluidsoverlast; – De projectontwikkelaar heeft ons laten weten dat dit voorjaar de sloop van de Smederij (Beckumerstraat, bij overweg) gepland staat. Daarna volgt de bouw van een complex van appartementen en bedrijfsruimten; – Bernd Weijers zegt dat ROM bij de gemeente Enschede kritische vragen zal stellen over de voorgenomen bouw van patiowoningen op de Bleekerij; – AkzoNobel heeft ons uitgenodigd om deel te nemen aan de Klankbordgroep AkoNobel. Wij zullen daarin vertegenwoordigd zijn! De eerste bijeenkomst is op 30 januari a.s.; – Ben Bel meldt dat hij al fietsend onaangenaam verrast werd door de gaten in de Spieleweg.

Publiciteit (woordvoerder Kas de Vries). Gewezen wordt op de schitterende fullcolour januari-editie van Boeke-loos. De redactie zal gevraagd worden een toelichting te geven bij de omslagfoto (fotograaf, standpunt).

-Ouderencommissie (woordvoerder Ben Bel). Afgeleide activiteit, buurtbus, wordt ter sprake gebracht. Buurtbusvereniging (Bbv) schrijft hierover in Boeke-loos een artikel. Vanuit de zaal wordt gewezen op tariefverschil tussen een los kaartje en de Ov-kaart. Dit is geen item voor de Bbv, men wende zich tot Syntus! Gonny ten Veen vraagt naar het gladheidbestrijdingsbeleid. Volgens Ben Bel is dat niet veranderd met invoering van de Buurtbus, wel zijn er fouten gemaakt bij het strooien vorige week.

MFA/Gebruikersraad (Ben Schoppert) Er is o.a. gesproken over de verlichting en akoestiek in de Nijmeijerzaal. Aan verbetering van de verlichting wordt gewerkt. De Dorpsraad zal door een verandering in vergaderopstelling proberen de verstaanbaarheid van de diverse sprekers (v/m) te verbeteren.

RSCJ (diverse sprekers). -Jeanet van Offenbeek heeft vanuit de Dorpsraad een overleg bijgewoond, belegd door de gemeentelijke Wijkcoaches, met als onderwerp hoe eventuele problemen van Boekelose jeugd, m.n. brugklasleerlingen, geïnventariseerd en aangepakt kunnen worden; -Gonny ten Veen licht de tijdelijke sluiting van Natuurlijk Spelen op de Bleekerij toe. Probleem is dat de gemeente en het Keuringsinstituut (een landelijk opererende instantie) het eens moeten worden over de uit te voeren aanpassingen. Gesprek daarover loopt;- Ben Schoppert zegt dat er nog geen duidelijkheid is over een alternatief voor de sinds 1 januari jl. uit het dorpsbeeld verdwenen Bibliotheekbus.(Die blijft overigens wel komen voor de beide basisscholen.) Dit betreft dan een oplossing voor het onderbrengen van de volwassenencollectie. Ook hier geldt: overleg loopt!

-Dorpsbudget (woordvoerder Kas de Vries). Er liggen twee aanvragen: 1. Voor BOEKELO.DOET-dag op zaterdag 11 maart. 2. Voor aanschaf spiegelwand in bovenzaal MFA. Aangezien het om bedragen onder de 500 euro gaat mag de adviescommissie deze aanvragen zelf afhandelen.

6.RONDVRAAG EN SLUITING.

Rondvraag: Gonny ten Veen en Jeanet van Offenbeek  zeggen dat er op de Windmolenweg, ter hoogte van de Marssteden, behoorlijk slordig sneeuw geschoven is vorige week: het fietspad was op sommige plekken onbegaanbaar. Jan ten Elzen neemt deze melding mee. Vanuit de zaal wordt hetzelfde gemeld over de fietsbrug over de Auke Vleerstraat. Ook dit komt op het lijstje van Jan ten Elzen. Een belangstellende wijst ons op de informatieavond over de bouwplannen voor bungalows op het Rutbeek op 7 maart a.s. Ook vanaf “de publieke tribune” de vraag naar een eventuele herdruk van het bekende Boekelose telefoonboekje. Gonny ten Veen antwoordt dat herdruk niet zal gebeuren. Zij heeft nog enkele exemplaren van dit nummeroverzicht. Via de Dorpsraad verkrijgbaar, maar: op=op!

 

Kas de Vries sluit de vergadering om 21:45 uur.

 

Kas de Vries, vicevoorzitter.                                                            Ben Schoppert, secretaris.