Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 17 mei 2022

1. Opening door de Vice-voorzitter Ben ter Stal, mededelingen

Aanwezig: Ben (voorzitter van vanavond), Irene, Monique, Stefan, Ton, Stefan, Wendy (notuleert), Edith (later), Bart (later ivm bijeenkomst omwonende Teesinkweide, André (afwezig)

Vergadering start met moment stilte voor Fleur ter Kuile

2. Verslag van de vergadering van 22 februari 2022

Ben en Edith enige aanwezigen van de oude dorpsraad om verslag vast te stellen. (nog voor installering nieuwe Dorpsraad)
Opmerking: Datum verslag moet worden aangepast (p.1)

Verslag verder akkoord

3. Mededelingen van de wijkagent 

Geen, want niet aanwezig. Wijkagent zal voor de volgende vergadering expliciet worden

uitgenodigd.

4. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen.

Commissie Fysiek

(Irene, Stefan en Ton)

 • Energietransitie
  Twekkelo heeft zich terug getrokken uit het buurtenergieplan.
  Vraag uit de zaal wat het standpunt van de Dorpsraad hierin is.
  Dorpsraad geeft aan dat de intentieverklaring ondertussen is verlopen.
  Zijn nu in afwachting van installatie nieuw college gemeente Enschede, daarna verder uit onderhandelen.

 • Vliegveld Badweg
  Al meerdere keren bezwaar aangetekend; niet ontvankelijk verklaard; wederom bezwaar nu tegen gebruik; nog geen reactie; wordt vervolgd

 • Bestemmingsplan Teesinkbos
  Beschermd stadsgezicht akkoord; advies dorpsraad: bestemmingsplan regelmatig evalueren (passend bij huidige tijd of aanpassingen nodig);
  gemeente geeft hier geen termijn voor af; uitwerking van het beheersplan punt op de agenda van de Dorpsraad.

 • Herinrichting Boekelose- en Beckumerstraat
  projectgroep om te komen tot oplossing. De gemeente is hierin aan zet.

 • Zandweg Kwinkelerweg/ Keizersweg
  Onderdeel fietsroute; wordt misbruikt door auto’s en vrachtauto’s; gemeente wil niet afsluiten;
  nu na klacht plotseling wel tijdelijke afsluiting i.v.m. de droogte; hoe nu verder punt van aandacht voor de Dorpsraad.

 • Overlast door parkeren elektrische scooters
  Gemeld aan de gemeente: wordt vervolgd

 • Aanvragen voor vergunningen
  Elke vergunning in ons gebied wordt gecheckt door de Dorpsraad.

 • Noordtak
  Vraag uit de zaal: waarom zou gemeente Enschede voor de noordtak zijn?
  Onze taak om gemeente te bewegen actiever te zijn en meer actie te ondernemen;
  Dorpsraad druk om overal aansluiting te zoeken. Het blijkt dat Duitsland geen belangen heeft.
  Achterhoek geeft aan dat eerst de problemen omtrent de Betuwelijn opgelost moeten worden en dat dan de noordtak overbodig is.

  Dorpsraad heeft zich aangesloten bij actiecomité stop de noordtak. We zijn nu in afwachting van resultaten van het onderzoek naar effect van trillingen op zoutcavernes .

  Vraag uit de zaal naar het tijdspad: nut en noodzaak van de noordtak is tot nu toe onvoldoende gebleken, nu wachten op aanvulling.
  Ondertussen zijn er spandoeken geplaatst en we zullen als Dorpsraad waar mogelijk updates geven.

  Oproep aan allen: teken de petitie!

  Ton zal het verslag van de bijeenkomst in Haaksbergen en de bijbehorende presentatie verspreiden via de website.

Commissie Sociaal

(Edith, Monique, Wendy)

Onderwerpen op onze agenda: welzijn van jong en oud in Boekelo: bloembakken, week van eenzaamheid, speelvoorzieningen (Topaasstraat, Dr. de Jongstraat, terrein achter de Mans),Stichting Bookels Holting, plannen voor het IKC.

 • Topaasstraat
  Status: gesprekken gaan door, dus wordt vervolgd.
 • Belevingsboerderij
  status: exploitatie en kosten zijn gedekt; nu in afwachting van de gemeente i.v.m. afstemmen op plannen IKC.
 • Buurtbus
  Fietsen van aantal chauffeurs gestolen bij Momentum. Dit is doorgegeven aan de wijkagent. Navragen of er aangifte is gedaan (Monique)
 • PFAS Bleekerij
  Na diverse metingen blijken PFAS waardes te hoog in de speeltuin, NatuurlijkSpelen en om de vijver. Speeltuin ondertussen afgezet met linten, later hekken (huidige stand van zaken: speeltuin afgegraven en nieuw zand wordt opgebracht)>
  Bewoners en geïnteresseerden kunnen zich via [email protected] aanmelden voor de nieuwsbrief over de ontwikkelingen omtrent PFAS op de Bleekerij.
 • Bankenonderhoud
  Zoutveste wordt binnenkort gekeurd; maart jl. zijn de laatste 5 houten banken vervangen door kunststof- en beton exemplaren; op termijn worden de laatste 2 picknickbanken nog vervangen.

5. Rondvraag

 • Agenda
  Zaal: graag beschikbaar stellen van de agenda bij de vergaderingen

 • IKC
  Zaal: IKC is vanuit de gemeente geïnitieerd, maar draagvlak vanuit het dorp wordt betwijfeld.
  Reactie Dorpsraad: Initiatief voor het IKC komt van de scholen zelf, in samenwerking met Humankind.
  De Dorpsraad ziet veel voordelen in het plan. In het kader van het woningbouwprogramma aantal geschikte locaties aangewezen en in kaart gebracht. De scholen hebben hier stelling in genomen en duidelijk is dat de gemeente gaat voor unilocatie.
  De gemeente is gefocust op 2030; scholen hebben aangedrongen op 2026;
  Zaal: punten van aandacht: het draagvlak; grootte van de school; locatie; dorpse karakter van de school; veiligheid van later order (oversteek Boekelosestraat).
  Dorpsraad benadrukt dat zij slechts een adviesrol heeft m.b.t. locatie en tijdspad.

 • Opvang Oekraïners:
  aanwezigen bijeenkomst Teesinkweide schuiven aan (Nico Bolhuis, afdeling communicatie, Jurgen van Houdt).
  Belangstellenden kunnen zich aanmelden op [email protected] voor de nieuwsbrief en een verslag van de bijeenkomst. Hierin ook contactgegevens voor het aanmelden voor vrijwilligers.

  Zaal: hoe is de opvang geregeld? Kinderen gaan naar de internationale school; vrijwilligers op locatie verzorgen taallessen voor volwassenen. Teesinkweide gaat opvang verzorgen voor max. 200 vluchtelingen. Dit gaat geleidelijk gebeuren. In juli/augustus worden de eerste vluchtelingen verwacht. Plan is open huis te houden voordat de vluchtelingen komen.

  Opvang wordt gecoördineerd vanuit het Oldenzaal.

 • Huisvesting jongeren
  Zaal: huisvesting jongeren/ starters in Boekelo. Dorpsraad gaat presentatie inplannen over huisvesting in Boekelo (inbreiding en uitbreiding).

 

6. Sluiting

Tenslotte dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit 22.03 uur de vergadering.