Verslag Dorpsraadvergadering 19 april 2016

 

 

1.OPENING.

Naar aanleiding van klachten over de slechte verstaanbaarheid van diverse sprekers in vorige Dorpsraadvergaderingen hebben we de opstelling van de tafels en zaalstoelen veranderd, hopend daarmee de geluidsbarrière te hebben geslecht. In deze setting opent Jeroen Verhaak, voorzitter van de Dorpsraad, de vergadering. Hij heet alle aanwezigen welkom. Dat zijn 12 Dorpsraadleden (Bernd Weijers heeft zich afgemeld) en 6 belangstellenden, waar onder Anton Brinks (wijkagent), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West). Na een kleine agendawijziging te hebben voorgesteld (eerst punt 4, daarna 3), staat de voorzitter stil bij het overlijden van Arie Kers. Hij heeft, naast zijn werk als redactielid van Boeke-loos, 20 jaar de rubriek NIEUWS UIT DE DORPSRAAD verzorgd. (Zie ook de artikelen over Arie Kers in dit blad.) Nog enkele mededelingen: – Op 10 april hebben Jeroen Verhaak en Kas de Vries aan de MBS een cheque van 4.000 euro kunnen overhandigen voor de bouw van een invalidentoilet in de MBS-loods op het emplacement van Boekelo. 50% van dit bedrag komt uit Dorpsbudget, de andere helft uit de gemeentelijke pot “Initiatiefkracht”; – Nico van der Veen (zeer trouw bezoeker van – en deelnemer aan onze Dorpsraadvergaderingen) is recent geopereerd. Hij maakt het goed. We wensen hem beterschap!; – Dit is de laatste vergadering aan de “oude” tafels, de nieuwe arriveren morgenochtend.

 

2.VERSLAG.

Het verslag van de vergadering van 15 maart jl. wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding hiervan meldt Gonny ten Veen nog dat de door Ben Bel gedane suggestie om ook een bank te plaatsen aan de Veldbeekweg (ter hoogte van de Wycherinkshoekweg) niet kan worden gerealiseerd door ruimtegebrek daar.

 

3.VASTSTELLING JAARREKENING 2015.

Dan is, bij monde van Roelant Lawerman, het woord aan de Kascommissie 2015 (naast deze woordvoerder, is Edith Howard lid van deze commissie) die de jaarrekening 2015 heeft gecontroleerd. De commissie trof een goed opgezette administratie aan, waarin alles op orde is. Twee opmerkingen vanwege de “controleurs”: 1. Regel autorisatie (in dit geval: er zijn altijd twee personen nodig voor het overboeken van grote bedragen) bij de RABO-bank; 2. Het gaat hier over een vrij complexe boekhouding, denk eens na over het bijhouden daarvan in de na-Guchelaarse tijd. Beide punten staan vanaf nu op onze actielijst. De verklaring van de Kascommissie wordt voorgelezen. Dit gezegd hebbende stelt de Kascommissie voor de penningmeester decharge te verlenen, dat gebeurt. Jeroen Verhaak stelt vast dat hiermee de Jaarrekening 2015 en de Begroting 2016 zijn goedgekeurd. Hij bedankt de Kascommissie voor haar werk. Edith Howard is ook lid van de Kascommissie 2016 die in 2017 aantreedt. Michel Roescher benoemen we tot 2e lid van die commissie. We zijn op zoek naar een reserve-lid.

 

4.IN- EN UITGAANDE POST.

Wat de in- en uitgaande post betreft wordt een aantal brieven en mails aan de orde gesteld. Een deel daarvan vraagt om beantwoording en/of actie. In dit kader staan we uitgebreid stil bij de ontwikkelingen rond het voormalige vliegveld. Er bereiken ons tegenstrijdige berichten: enerzijds zou de procedure vertraagd zijn door het grote aantal reacties (“zienswijzen”) dat Defensie heeft ontvangen, anderzijds lezen en horen we van opstartactiviteiten. “Vaag”! We leggen ons oor te luisteren bij de Enschedese politiek. Nico Bolhuis zegt toe ons te informeren over de huidige stand van zaken. Verder zullen we reageren op berichten over: – Pinautomaten in kleine kernen (Dit n.a.v. een brief van de OVKK over dit onderwerp); – StraatAdoptie (betaling afvoer verzameld vuil); – Slechte staat bestrating trottoir Kwinkelerweg; – Intensivering verkeer op Weleweg; – Snoeiwerkzaamheden gemeente op de kruising Badweg/Weleweg.

 

5.MEDEDELINGEN WIJKAGENT.

Anton Brinks (wijkagent) praat ons bij over veiligheidszaken: – Sinds vorig verslag waren er geen woninginbraken in Boekelo; – Afgelopen vrijdag waren de Schoolverkeersexamens; – Vandalisme steekt weer hier en daar in het Boekelose de kop op (o.a. achter De Mans). Wijkagent, jeugdagent en enkele Dorpsraadleden zijn er druk mee! Henk Post (belangstellende) doet verslag van een succesvolle aanpak van hangjongerenproblematiek op de Bleekerij (speeltuin). Henk Guchelaar complimenteert Anton met aanpak van vrachtauto-parkeerprobleem op Bleekerijplein.

 

6.NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Bookels Höltink (Ben Bel). Binnenkort is er weer een bijeenkomst van dit platform van zorgverleners. Wat opvalt is de sterk wisselende samenstelling van de groep deelnemers.

Dagelijks bestuur (Jeroen Verhaak). De komst van de AMV in het Jarabee-complex op Tesinkweide laat nog op zich wachten. Oorzaak is m.n. de procedure rond de omgevingsvergunning. We gaan er nu van uit dat in de loop van de zomer de eerste gasten binnendruppelen. Ook voor degenen die zich in december jl. meldden als vrijwilliger is dit een frustrerende gang van zaken.

Dorpsbudget (Kas de Vries). Woordvoerder praat ons bij over enkele aanvragen die of werden ingetrokken of werden afgewezen door de adviescommissie. Verder wordt de voorgang van een reeds gesubsidieerd project nauwlettend in de gaten gehouden.

Klankbordgroep Grolsch (Ben Bel). -20 april komt de KbG bijeen in Groenlo in het kader van 400 jaar Grolsch; – Grolsch is recent verkocht aan een Japans bedrijf; – Vorige week was er in het Grolschcompex “Beursvloer Enschede”; – Omwonende had klacht over “rotte-eieren-lucht”.

M.F.A. (Ben Schoppert). Verslag van de Gebruikersraad d.d. 6 april, verstuurd aan alle Dorpsraadleden, roept geen vragen op. Gonny ten Veen zegt dat zij nog niets merkt van verbetering van de verwarming/luchtbehandeling. Jeroen Verhaak: binnenkort is er een overleg van voorzitters van de “clubs” die gebruik maken van de MFA.

R.O.M. (Kas de Vries/Jeroen Verhaak). – We waren vertegenwoordigd op de vergadering van Stadsdeelcommissie-West, begin april. Daar kwamen o.a. de plannen voor een 21-ha groot zonnepanelenpark op de Usseleres aan de orde. Om een lang verhaal kort te maken: B&W Enschede hebben het advies van de Stadsdeelcommissie-West om deze plannen aan te houden overgenomen. Onze inbreng op voornoemde vergadering was daarop ook gericht.

Henk Abbink sluit hierbij aan door te zeggen dat er in de gemeente Enschede toch echt wel andere plekken zijn waar de plannen gerealiseerd zouden kunnen worden (o.a. op de Marssteden); – Revisie bestemmingsplan Boekelo. 18 april jl. was hierover een informatiebijeenkomst in de Zweede. Onderwerp komt in onze vergadering(en) aan de orde wanneer de gemeente ons advies vraagt in deze zaak. Er zitten zeker punten in deze revisie die we goed moeten bespreken, o.a. MBS, geluidsnormen en cultuur-historische waarde van bepaalde gebouwen.

R.S.C.J. (Gonny ten Veen, Jeanet van Offenbeek, Ben Schoppert). De werkgroepen Natuurlijk Spelen, Wandelpaden en Banken zijn weer uit de winterslaap. – Op De Bleekerij nadert Natuurlijk Spelen de voltooiing: er zijn recent speeltoestellen en tekstborden geplaatst, zand zal nog worden aangebracht. Afvalbakken volgen nog. – Aan de verbetering van het Wandelpad (m.n. langs de Boekelerbeek) wordt gewerkt. – Op termijn zullen we met de redactie van Boeke-loos overleggen hoe te komen voor een alternatief voor het Infoboekje.

 

7.RONDVRAAG EN SLUITING.

Gerard Roossink: zorg over de toenemende verrommeling van het buitengebied bij invoering van het “Diftar”-systeem volgend jaar. Wij als gehele Dorpsraad delen die zorg! Wij zullen dit in een brief kenbaar maken aan de gemeente Enschede.

Jeanet van Offenbeek weet te melden er nieuwe ontwikkelingen zijn rond de speeltoestellen op het MFA-terrein.

Rudy van Ulzen (belangstellende): diverse (gemeentelijke) informatiebordjes in het dorp zijn niet meer actueel. Jan ten Elzen onderneemt actie.

Jan ten Elzen: de plantvakken op het Bleekerijplein worden op korte termijn gerenoveerd.

 

De voorzitter sluit om 21:25 de vergadering.

 

Jeroen Verhaak, voorzitter                                                                              

Ben Schoppert, secretaris