Verslag Dorpsraadvergadering 19 juli 2016

 

 1. OPENING.

Jeroen Verhaak, voorzitter van de Dorpsraad, opent de vergadering om ca. 20.00 uur. Hij heet de aanwezigen welkom. Dat zijn 7 Dorpsraadleden (Jeannet van Offenbeek, Ben Schoppert, Henk Guchelaar, Gerard Roossink, Ben ter Stal en Joost Brunink) hebben zich afgemeld) en 12 belangstellenden, waaronder Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West), Bennie Beuvink en Randy Oude Egberink van de politie (Anton Brinks, wijkagent is met vakantie). Ook Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West) is afwezig vanwege vakantie.

 1. TOELICHTING PLANNEN BUSLIJN 6 DOOR ROB PLOOY VAN SYNTUS.

Vanwege het te lage gebruik van buslijn 6 (Enschede-Boekelo) zijn de kosten hoger dan de opbrengsten en ligt er een voorstel van Syntus om de huidige buslijn 6 op te heffen en te vervangen door een andere manier van openbaar vervoer. Rob spreekt over het opzetten van een buurtbus, waarbij Syntus het vervoermiddel verzorgd en vrijwilligers gaan rijden. Daarbij kan de huidige frequentie worden gehandhaafd, of worden aangepast aan de vraag. Ook is een belbus mogelijk, waarbij alleen wordt gereden op het moment dat iemand telefonisch een aanvraag heeft gedaan. Het voorstel voor opheffen van buslijn 6 is officieel door Syntus ingediend bij de provincie Overijssel. De gemeente Enschede heeft positief geadviseerd.

Door de Dorpsraad wordt aangegeven dat het jammer en onjuist is dat de Dorpsraad niet tijdig in de discussie en besluitvorming is betrokken. De Dorpsraad is het ook niet eens met de voorgenomen beslissing en zal dat schriftelijk kenbaar maken aan de provincie Overijssel. De Dorpsraad ziet nog mogelijkheden door bv. het verlagen van de frequentie van 2 x per uur naar 1 x per uur, combinatie mat andere routes en/of verlagen van het tarief. Ook wordt contact gezocht met de ondernemersverenigingen van de Marssteden en het Havengebied.

In de vergadering wordt afgesproken om zo snel mogelijk een brief met ons standpunt te sturen. Tegen de formele beslissing van de provincie zullen we bezwaar maken.

Na een korte schorsing wordt de vergadering vervolgd.

 1. VERSLAG.

Het Verslag van de vergadering van 14 juni jl. wordt ongewijzigd vastgesteld. Bart Stokkers gaat na of er nog een eindrapportage volgt van de aspirantagenten over o.a. parkeren in Boekelo. De evaluatie van het Freshtival is verschoven naar medio september.

 1. IN- EN UITGAANDE POST.

De in- en uitgaande post wordt behandeld, enkele brieven en mails worden aan de orde gesteld en afgehandeld.

 

 1. MEDEDELINGEN WIJKAGENT.

Anton Brinks (wijkagent) is afwezig, maar zijn beoogde opvolger Randy Oude Egberink wel. Randy stelt zich kort voor en heeft ervaring met politiewerk in kleine kernen zoals Boekelo.

 

Randy meldt dat er in juli 3 fietsen zijn gestolen en in een woning is ingebroken.

 

 

 1. NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

 

Dagelijks bestuur (Jeroen Verhaak)

 • Tijdens de vergadering was niets bekend over de komst van de AMV’s in het Jarabee-complex. (N.B. Kort na de vergadering werd bekend dat vanwege de sterk verminderde instroom er geen alleenstaande minderjarige vluchtelingen hier worden opgevangen.)

 

Dorpsbudget (Jeroen Verhaak).

 • Via een schriftelijke procedure heeft een grote meerderheid ingestemd met een bijdrage aan een geluidswal bij De Zweede.

Klankbordgroep Grolsch (Ben Bel)

 • Geen ontwikkelingen.

 

R.O.M. (Bernd Weijers)

 • Vliegveld Twente: de plannen die nu ter inzage liggen hebben geen effect op de leefbaarheid in Boekelo. Derhalve wordt besloten om geen verder actie te ondernemen.
 • Het bestemmingsplan Boekelo 2015 ligt ter inzage. Bernd zal de plannen rondsturen, samen met een korte samenvatting van de wijzigingen ten opzicht van de vorige versie. Eventuele opmerkingen kunnen dan kenbaar worden gemaakt en aan de gemeente doorgegeven.
 • Verplaatsing van de Military:  op 7 juli is door de organisatie toelichting gegeven over de nieuwe plannen. Op dat moment was echter nog geen overeenstemming met de gemeente Enschede over de nieuwe locatie.
 • Bart Stokkers wijst op een informatieve avond hedenavond over glasvezel in het buitengebied. Hij vraagt zich of de Dorpsraad actief genoeg is in deze zaak. In principe ligt dit dossier bij Henk Abbink.
 • In september organiseert de gemeente een bijeenkomst over lekkende oliecavernes. Zo enigszins mogelijk zijn daar een of meer leden van de Dorpsraad bij aanwezig.

 

M.F.A.

 • Geen ontwikkelingen.

 

Ouderencomissie (Ben Bel)

 • Geen ontwikkelingen.

 

Publiciteit (Jeroen Verhaak)

 • De huidige redactie zorgt in ieder geval nog voor het juli/augustus en september nummer van Boeke-loos.

 

R.S.C.J. (Bart Stokkers, Gonny ten Veen, Jeanet van Offenbeek)

 • De situatie met de speeltoestellen op de Bleekerij is nogmaals met stadsdeelbeheer bekeken. In de afgelopen periode zijn al een aantal zaken veranderd (zoals meer speelzand) en verbeterd. Er resteren nog een beperkt aantal kleine aanpassingen.
 • Samen met de gemeente wordt nog bekeken of de weg naar het faunafort wel of niet door de gemeente onderhouden moet worden, of dat het eigendom toch ergens anders ligt.

 

Bookels Höltink (Ben Bel)

 • Geen ontwikkelingen.

 

 1. RONDVRAAG EN SLUITING.
 • Door diverse aanwezige bewoners wordt gewezen op onderhoudssituatie van het Bleekerijplein. Jan ten Elzen geeft aan dat dit binnenkort wordt aangepakt.

 

De voorzitter sluit om 21:40 de vergadering.

Jeroen Verhaak, vicevoorzitter                                                                Bernd Weijers, 2e secretaris