Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 19 november 2019

1. Opening door de voorzitter JeroenVerhaak, mededelingen

Afwezig: Ben ter Stal (mka) en  Gerard Woerdenbag

De vergadering wordt om 20.00 uur geopend door voorzitter Jeroen Verhaak. Op de publieke tribune zijn ca 15 aanwezigen. Namens de gemeente zijn zowel Nico Bolhuis als Jan ten Elzen present. Zoals eerder gemeld is Jos Brunink verhuisd buiten het dorp en is Gerard Woerdenbag zijn opvolger.

Wij zijn er in geslaagd een nieuwe ambtelijk secretaris te vinden: Wilfried Kroep. Wij wensen beiden veel succes bij het werkzaamheden voor de Dorpsraad.

De fundraising voor de nieuwe sportzaal is een geweldig succes geworden: op dit moment is er al meer dan € 210.000 toegezegd. De voorzitter bedankt namens de Dorpsraad iedereen die daaraan heeft bijgedragen en feliciteert het MFA bestuur en de commissie fundraising met het behaalde succes.

2. Verslag van de vergadering van 17 september

Het verslag van de openbare vergadering van 17 september 2019 wordt zonder wijzigingen met dank aan Kas de Vries vastgesteld. De voorzitter meldt n.a.v. een vraag in het verslag dat de bank bij het vliegermonument niet door de bankencommissie wordt vervangen. Deze is indertijd overgedragen aan het comité vliegermonument.

3. Mededelingen van de wijkagent 

De Oude Voertuigendagen is weliswaar in het water gevallen maar verder zonder noemenswaardige problemen verlopen. Dat geldt ook voor de Military, goede verkeersaan- en afvoer. Tussen Broekmaatweg en de Verzetslaan waren er dit jaar geen knelpunten. Op 10 oktober is er een diefstal van een fiets gemeld en op 12 oktober van een bakfiets. Op 13 oktober is er gepoogd in te breken in een woning aan de Beckumerstraat. Er zijn meerdere klachten over het afsteken van vuurwerk.

Ook meldingen inzake schieten (jagen/stropen), deze worden onderzocht, maar op 15 oktober jl. is het jachtseizoen weer geopend. Verder geen meldingen, het is rustig in het dorp.

 

4. Voortgang Dorpsplan 2020-2030

Tot 2 november is er de nodige informatie verzameld, schoolkinderen hebben hun ideeën gepresenteerd, en burgemeester Onno van Veldhuizen heeft prijzen uitgereikt aan de schoolkinderen.

Met de DOE-groep is geconstateerd dat we voldoende informatie hebben. De hoofdlijnen worden nu besproken en binnenkort overhandigd aan de Dorpsraad. Daarna zal de Dorpsraad uit al deze onderwerpen waarschijnlijk keuzes moeten maken. We zitten dan al in het nieuwe jaar voordat er meer mededelingen hierover kunnen worden gedaan. In ieder geval komt er voor definitieve vaststelling een terugkoppeling naar alle betrokkenen.

6. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen.

Commissie Fysiek [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

 • Bij de ontwikkeling van het Bungalowpark Rutbeek blijft de ontsluitingsroute blijft een punt van aandacht. Via Usselerveenweg en richting Broekheurne, laatste heeft de voorkeur van de Buurtkring Usselo. De Dorpsraad ondersteunt dit. We onderkennen dat verkeer moeilijk te sturen is maar daarom is een voorkeursroutes wenselijk.Bestemmingsplan Welenmosweg: (vml Labyrint): de Dorpsraad R heeft eerder vragen gesteld inzake het bouwvlak en volume van de gebouwen binnen dit bestemmingsplan. Uit het antwoord blijkt dat was dit past binnen het bestemmingsplan en het eerder door ons gegeven advies.Bestemmingsplan Rutbekerveld: regelt dat Fishing Adventures daar zijn activiteiten kan starten. Dit bestemmingsplan is zeer complex en omvangrijk. De Dorpsraad heeft eerder een aantal verbeterpunten gestuurd, maar het is onduidelijk of en zo ja waar deze in het bestemmingsplan zijn verwerkt. Daarom is aan de verantwoordelijk ambtenaar verzocht om hierop antwoord te geven. Tot 27 november kunnen we een zienswijze indienen.

   

  Op dit terrein speelt er echter meer gestort (enerzijds ontgronding, anderzijds verontdieping); sinds 1 oktober is er geen zand meer gestort i.v.m. PFAS. Onbekend is wanneer het storten hervat kan worden. Er zou 1,3 mio m3 zand gestort worden waarvan er nu ca. 200.000 m3 is gestort. Verwacht wordt dat het nog te storten volume niet meer te realiseren is tot 2025. Dat heeft consequenties voor de oorspronkelijk geplande bestemming/natuur.

  Bocht Badweg N18: de rijbaan is te smal voor landbouwverkeer in de bocht. We hebben een brief gestuurd aan de gemeente om de weg te verbreden door grasbetontegels in de bocht aan te brengen. De reactie wordt afgewacht. De uitvoering van de werkzaamheden i.v.m. de afwaardering van de N18 kan nog even duren. Tegelijkertijd met de aanpassing zal de verlichting kruispunt Badweg worden aangepast.

  Teesinkbos. De vergadering wordt bij dit punt voorgezeten door Kas de Vries. De problematiek is algemeen bekend: de gemeente wil dit aanwijzen als beschermd stads- en dorpsgezicht. De weg ernaar toe vindt de DORPSRAAD ongelukkig gekozen, de Dorpsraad is niet om het verplichte advies gevraagd. Daarover is eerder een brief aan het college gezonden. Er is over de consequenties onvoldoende informatie aan de bewoners verstrekt. Brief aan College B&W verzonden. De Dorpsraad is van mening dat de voorbescherming moet worden ingetrokken worden, is echter tot op heden gehandhaafd. N.a.v. onze brief is een uitgebreide ambtelijke mail ontvangen waarin wordt uitgelegd wat de procesgang is en wat de mogelijkheden zijn. De Dorpsraad heeft op 18 november jl. een nieuwe brief gestuurd waarin wij vinden dat de procedure die gevolgd wordt niet de juiste is. De betrokken bewoners moeten beter bij de besluitvorming betroken worden. Men kan niet achteraf aan woningeigenaren/bewoners beperkende maatregelen opleggen. Dit moet in overleg met de bewoners.

  Marnix de Bil spreekt namens de Stichting tot behoud Teesinkbos. Hij vindt de oplegging van de voorbescherming gerechtvaardigd; nieuwe bewoners moeten weten wat er speelt. Het is urgent dat er niets veranderd wordt en dat men er zich bewust van is dat men op een bijzondere plek woont. In het verdere proces moet uitdrukkelijk het overleg met de wijk gezocht worden en dient er een breed gedragen concept te komen. De stichting heeft eerder contact gehad met de gemeente. Hij heeft de indruk dat de gemeente op zoek is naar de verbinding met de bewoners. In mei 2018 is er een bijeenkomst geweest in De Posten en daarna zijn er concrete stappen tot bescherming genomen.

  Kas de Vries van de Dorpsraad toont zich echter sceptisch. Eerder nl. in augustus 2018 is namens de bewoners aan de gemeente verzocht om een voorlichtingsbijeenkomst te houden, maar daar is de gemeente tot op heden niet op ingegaan. Naar aanleiding van een vraag zet Kas de Vries uiteen dat drie partijen de aanvraag tot bescherming hebben gedaan: Erfgoedvereniging Heemschut, Het Cuypersgenootschap en de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker. Hun voorstel is overgenomen door de gemeente, dit na een advies van de Stichting Het Overzicht. Volgens Marnix de Bil  is de historische waarde van de wijk aanzienlijk. Volgens bewoner Frank Overweg heeft de gemeente zitten slapen en is nu wakker geworden; indien bewoners niets hadden gedaan, was e.e.a. al gerealiseerd en hadden de bewoners (ook juridisch) achteraf moeten reageren. Hij pleit voor beperkte regelgeving (zoals bijvoorbeeld wel eenheid in kleuren, maar dat hoeft niet voor alles te gelden).

  Marnix de Bil geeft aan dat door de bescherming er een must ontstaat voor de gemeente om de wijk goed te onderhouden. Henk Smelt vraagt zich af binnen welk kader de bewoners mogen bewegen.

  Nico Bolhuis reageert op de opmerkingen namens de gemeente en maakt duidelijk dat het besef bij de gemeente aanwezig is dat er een breed draagvlak moet zijn. Kas de Vries stelt dat datgene wat door partijen wordt opgesteld (wat wel/niet kan/mag) heel duidelijk voor de bewoners moet zijn en vraagt zich af wat de vervolgstappen zijn, dit is nu nog onduidelijk en dat zal verduidelijkt moeten worden. Frank Overweg: bewoners blijven er lang in de wijk wonen, omdat het hen heel goed bevalt. Nieuwe bewoners moeten wel de mogelijkheid hebben hun huis zodanig aan te passen dat het voldoet aan de eisen van deze tijd. Volgens Marnix de Bil is de monumentenbescherming heel rigide, die van beschermd dorpsgezicht veel minder, geeft meer mogelijkheden. Klaas Hessels noemt als voorbeeld de dakpannen. In het ontwerp van de architect lopen deze tot de gevel. Dit leidde tot lekkages en vervuiling. Daarom zijn bij een aantal huizen zijn inmiddels pannen gelegd die iets oversteken. Jeroen Verhaak meldt dat in het bestemmingsplan Boekelo 2015 er is al verschillende zaken zijn aangepast o.a. mogelijke hoogtes. Marnix de Bil vindt dat er moet een goede balans gevonden worden; we moeten wel met de tijd meegaan qua bouw.

  Kas de Vries maakt de balans op van het besprokene en komt tot de volgende samenvatting:

  1: allereerst moeten alle processtappen voor iedereen (bewoners, maar ook DORPSRAAD) helder zijn.

  2: er is ook onduidelijkheid waar we nu precies staan op dit moment. Welke koersen zijn ambtelijk/bestuurlijk uitgezet. Hij gaat dit kortsluiten met de verantwoordelijk ambtenaar.

  Kas de Vries dankt iedereen voor de inbreng en vervolgens neemt Jeroen Verhaak het voorzitterschap van de vergadering weer over.

  Beckumerstraat. Enkele bewoners hebben een enquête gehouden; er zijn diverse onderwerpen zijn aangereikt; de vraag is wat doet de Dorpsraad hiermee doet.  We nemen dit mee bij het Dorpsplan 2020-2030. De verstrekte informatie wordt toegevoegd aan de verkenningen.  Namens de Dorpsraad zal Ben Bel dit met de bewoners kortsluiten.

  Windmolen. Er zijn plannen voor een 210 meter hoge windmolen langs de Windmolenweg tegenover de Marssteden; de Dorpsraad is hierop tegen. In de plannen is de windmolen dusdanig gepositioneerd dat er geen slagschaduw is, maar er zijn veel andere nadelen zoals bijvoorbeeld trillingen in de bodem. Ook de Buurtkring Twekkelo heeft bezwaren; bewoners van Twekkelo zullen veel last van slagschaduw ondervinden. Ook de Ondernemersvereniging van de Marssteden is er op tegen. Nico Bolhuis stelt dat de windmolen een particulier initiatief is. Grondeigenaren mogen stroombedrijven in de arm nemen voor de bouw van een windmolen. De gemeente neemt in eerste instantie een afwachtende houding aan. Kas de Vries stelt dat het weliswaar een particulier initiatief mag betreffen, maar het raakt wel een heel groot gedeelte van het openbare ruimte. De Dorpsraad roert zich omdat zij directe actie nodig acht. Volgens Bart Stokkers heeft het buurtschap Twekkelo de gemeente aangeboden om mee te denken over alternatieven. De voorzitter meldt dat we de gemeente meerder keren hebben uitgenodigd om mee te denken aan energiebesparende maatregelen, maar we zijn en blijven tegen de windmolens. Gerard Roossink (Dorpsraad) vraagt zich af welke invloed de trillingen op de aanwezige zoutcavernes hebben. Frank Overweg vindt het wel heel toevallig dat deze plek ook is aangewezen voor storting van grond bestemd voor het ecoduct dat in aanbouw is. Ook stelt hij dat er vlak over de grens veel meer ruimte is voor de bouw van windmolens en dat het in Nederland heel erg moeilijk om een geschikte plek te vinden.

  Windmolenweg/Haimersweg. Gerard Roossink stelt de nieuwe verkeersinrichting aan de Haimersweg aan de orde. Hij kan zich voorstellen dat de gemeente geen zware machines in het dorp wil hebben, maar waarom moet dit ook gelden voor het buitengebied. De doorgang naar de Haimersweg is nu aan een kant slechts 3 meter breed maar grote landbouwmachines zijn af fabriek al breder. E.e.a. is al eerder geconstateerd door de Dorpsraad en voorgelegd aan de behandelend ambtenaar. Volgens deze is de weg nu niet smaller dan hij was, echter doordat er in de bocht betonbanden zijn aangelegd om te voorkomen dat auto’s draaien, is de extra ruimte verdwenen. Er zijn twee mogelijke oplossing:  óf het verkeer rijdt tegen de richting in (hetgeen ongewenst is) óf men rijdt om. Overigens heeft de Dorpsraad eerder de tekeningen beoordeeld en toen op dit punt geen opmerking gemaakt. Bernd Weijers (Dorpsraad) noemt nog een alternatief: de banden kunnen weer verlaagd worden.

Commissie Sociaal

 • In de week van 1 oktober vond de Landelijke Week tegen de eenzaamheid plaats. Deze is door ons omgedoopt tot de week van het contact of de ontmoeting. Het was een leuke middag voor een aantal mensen met een programma op camping Het Scharrelhoes. Dit werd door de deelnemers erg op prijs gesteld.  De doelstelling is om mensen met weinig contacten in beweging brengen en op te halen.

Dorpsbudget

 • Er is een aanvraag ingediend door de ondernemersvereniging voor een bijdrage aan de Oude Voertuigendag. De Dorpsraad draagt euro 750,= bij.

 

Bookels Höltink

Dit is een platvorm voor iedereen die iets met de zorg te maken heeft, zoals: scholen, politie, zorgverstrekkers, gemeente kortom het gehele sociale domein. Men komt 4x per jaar bij elkaar met als doel de lijnen kort te houden en de dienstverlening te bevorderen. Nieuws uit deze groep: in december bestaat de Hervormde kerk Usselo bestaat 75 jaar. Er is bij  huisartsenpraktijk De Windmolen  een Physician assistent aangesteld. Huurwoningen in Boekelo worden door het lotingssysteem steeds vaker aan niet-Boekeloërs verhuurd. Men is hierover in gesprek met de woningstichting.

Publiciteit

Jeroen Verhaak deelt mee dat Boeke-loos in januari niet verschijnt, de uitgave december/januari verschijnt in december. Er volgt geen januarinummer vanwege minder kopij in deze tijd, een sluitende exploitatie en minder drukte voor de redactie rondom de feestdagen.

 

6. Rondvraag

Tenslotte dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

7. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21:15