Verslag Dorpsraadvergadering 20 februari 2018

1. Opening

De 43e openbare vergadering van de Dorpsraad 2014/2018 wordt om precies 20:00 uur door de voorzitter, Jeroen Verhaak, geopend. Er zijn 20 aanwezigen: 11 Dorpsraadleden (Jeanet van Offenbeek heeft zich afgemeld) en 9 belangstellenden op de “publieke tribune”. Onder die laatsten zijn Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West), Wilfried Bossink (wijkagent) en Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West). Alle aanwezigen worden welkom geheten! De voorzitter memoreert het overlijden van ons mede-Dorpsraadlid Henk Abbink. Hij was o.a. jarenlang lid van de commissie ROM. Wij wensen de familie Abbink sterkte! Daarna staan we allen enkele momenten stil naar aanleiding van deze gebeurtenis.

2.Verslag van de openbare vergadering 16 Januari 2018

van de vergadering van 16 januari jl. wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van deze tekst wijst de voorzitter er op dat meningen en/of standpunten van Dorpsraadleden, verwoord in het Verslag van de openbare vergaderingen, niet per definitie de mening van de hele Dorpsraad weergeven!

3. In- en uitgaande post

De postlijst geeft geen aanleiding tot vragen of opmerkingen.

4. Mededelingen wijkagent

Onze wijkagent, Wilfried Bossink, meldt:

  • In januari werd er een auto gestolen aan de Oude Deldenerweg;
  • De afgelopen maand werden door enkele dorpsbewoners “verdachte auto’s” gemeld bij de politie;
  • Aan de Wissinkdijk werd een jong persoon mishandeld door passanten;
  • Bij Bad Boekelo werd eind januari een auto bekrast;
  • De Boekelose carnavalsactiviteiten verliepen rustig. In het kader van deze politionele mededelingen wordt er gewezen op het hinderlijk parkeren op het trottoir voor “De Smederij” aan de Beckumerstraat  Er werd zelfs al een geparkeerde auto aangetroffen die half op het spoor stond!

5. Financiën

Onze penningmeester, Henk Guchelaar, licht enkele facetten van de Jaarrekening en Balans 2017 toe: – Natuurlijk Spelen De Bleekerij werd afgerond; – Het muziekbudget werd conform de wens van de schenker besteed; – De exploitatie van Boeke-loos leverde een klein verlies op; – In 2018 zal naar verwachting de website Boekelo.info een negatief saldo opleveren omdat er geïnvesteerd gaat worden in een renovatie van deze site. Hierna laat de Kascommissie, bij monde van Klaas Hessels, weten dat zij de boekhouding “gecontroleerd – en in orde bevonden heeft”. Op grond hiervan wordt er decharge verleent aan het bestuur. De voorzitter bedankt de penningmeester en de Kascommissie voor hun werk. Jacco Keizer wordt benoemd tot lid van de Kascommissie 2019. Deze gaat die klus klaren samen met Klaas Hessels. Michel Roesscher is aftredend. Er wordt nog een reservelid voor de Kascommissie 2019 aangezocht.

6. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen

Dagelijks bestuur

Jeroen Verhaak zegt dat wij ons moeten beraden op de consequenties die de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft voor de Dorpsraad, haar commissies en werkgroepen. Deze AVG treedt binnenkort in werking.

ROM [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

Kas de Vries meldt dat:

  • De Dorpsraad zich de laatste maanden o.a. bezig heeft gehouden met de vraag hoe de woningbouw in Boekelo e.o. zich zou moeten/kunnen ontwikkelen. Provinciaal beleid (en daarmee gemeentelijk uitgangspunt) is dat er behalve “inbreiing” (vervangende bouw) geen ruimte is voor nieuwbouw! Het is aan de Dorpsraad 2018/2022 om eventuele noodzaak van bouw onder de aandacht van de overheid te brengen;
  • Er plannen zijn om op een terrein (17 ha) in Twekkelo een natuurbegraafplaats aan te leggen. Wij zijn geen direct belanghebbende, maar volgen de ontwikkelingen wel nauwkeurig. Aspecten: eventuele aansluiting op Windmolenweg, parkeergelegenheden, ruimte voor andere faciliteiten. Uiteraard hebben wij over deze zaak contact met de Vereniging Behoud Twekkelo(VBT);
  • Er een Bestemmingsplan Twekkelerhof is. Het gaat hier om bouwplannen op landgoed Het Stroot (grenzend aan voormalig militair terrein aan Haimersweg). In overleg met de VBT (wij delen hun terughoudendheid m.b.t. deze plannen) hebben wij op de vergadering van de Stadsdeelcommissie-West hierover het een en ander te berde gebracht. Het gaat met name om bezwaren m.b.t. financiering en bouwvolume;
  • Wij de Gemeente Enschede zullen laten weten dat wij het beslist niet eens zijn met hun opvatting dat het uitgevoerde verkeersonderzoek m.b.t de verkeersbewegingen op en nabij de kruising Windmolenweg/Haimersweg niet noopt tot maatregelen! Ook deze zaak (en de brief) is een overlegpunt tussen VBT en Dorpsraad. In het kader van dit onderwerp wordt gewezen op het feit dat het viaduct over de A35 in de Windmolenweg wel erg smal is. Dit punt is al eerder door ons onder de aandacht gebracht van gemeente en Provincie. Gerard Roossink zegt dat het viaduct in de Badweg over de nieuwe N18 eveneens aan de smalle kant is! Fleur ter Kuile (belangstellende) vraagt of dat viaduct van verlichting wordt voorzien. Gerard Roossink hoopt dat daar bij gladheid gestrooid gaat worden.
  • Ben Bel meldt dat er eind deze week met de gemeente gesproken zal worden over de herinrichting van het plein voor het Marcellinuscomplex. Hij vraag nog gespreksversterking vanuit de Dorpsraad.

Ouderencommissie / Bookels Höltink

Ben Bel doet verslag van de laatst gehouden bijeenkomst. Er werd uitvoerig van gedachten gewisseld over het onderwerp “Eenzaamheid”. Een viertal deelnemers aan dit zorgplatform komt op korte termijn met een “aanvalsplan”.

MFA

Ben ter Stal zegt dat de start van het Haalbaarheidsonderzoek m.b.t. fase 3 vertraagd is.

RSCJ

Ben Schoppert laat weten dat de renovatie van Natuurlijk Spelen De Mans zeker niet op korte termijn gaat gebeuren. Er zal eerst nog het nodige aan fondsenwerving moeten gebeuren.

Dorpsbudget

Kas de Vries licht de aanvraag voor het Tuinenfestival toe. Het gaat hier om een muziekfestijn in tuinen op 22 april 2018. Wij kennen de gevraagde 675 euro toe!

7. Rondvraag en sluiting

Gonny ten Veen. Zij wijst op de conditie van de banken op Schierbeekplein en Bleekerijplein. Deze zitplaatsen zouden wel een lakbeurt kunnen gebruiken! Jan ten Elzen komt hier op terug.

Bart Stokkers vraagt nogmaals aandacht voor de slechte staat waarin fietspad Beckumerstraat verkeert en vraagt of de gaten in de Windmolenweg, ontstaan door boringen, nog bijgewerkt gaan worden.

Gerard Roossink merkt op dat de Teesinkweg (fietspadgedeelte), tussen Teesinklandenweg en Rutbekerveldweg erg slecht is! Ook vraagt hij alvast aandacht voor noodzaak van het opnemen van de Badweg in het strooiplan van de Gemeente Enschede.

Fleur ter Kuile (belangstellende) bedankt de Dorpsraad voor aanleg en onderhoud van het (blauw bepijlde) wandelpad. Ben Schoppert zal de dank overbrengen aan de Werkgroep Wandelpad&Faunafort Boekelo.

Nico van der Veen (belangstellende en net als Fleur ter Kluile trouw bezoeker van onze openbare vergaderingen) sluit zich aan bij deze dank en trekt haar wijder: “Er is veel gedaan door Dorpsraad  2014/2018!”.

Wilfried Bossink(wijkagent) krijgt de laatste tijd klachten over snelheid op Boekelosestraat. Politie zal snelheidsuitspattingen aanpakken!

Jan ten Elzen (SDB-W) kondigt aan dat men op 13 maart aan de Boekelosestraat boomplantdagactiviteiten hoopt te ontplooien!

De voorzitter sluit de vergadering om 21:20.

 

 Jeroen Verhaak, voorzitter,                        Ben Schoppert, secretaris.