Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 20 september 2022

1. Opening door de voorzitter André, mededelingen

Geopend wordt om 20.07 uur.
De voorzitter heet allen welkom, wijkregisseur Nico Bolhuis en wijkagent Wilfried Bossink in het bijzonder.

Dorpsraad: Edith Robers-Janssen afwezig (met kennisgeving).

Mededeling: 24 september opening van De Zweede, iedereen welkom vanaf 14.30 u.,

Vrijdagavond concert Unisson, goede test evenementenvloer van de Zweede, aanvang 20.00 u.

2. Verslag van de vergadering van 19 juli 2022

N.a.v. de actiepunten:

 • Spreekuur wijkagent blijft op de maandag maar moet weer op site DR en in agenda Boekeloos komen.
 • Overleg met bewoners Dokter De Jongstraat heeft plaats gevonden op 15-09

3. Mededelingen van de wijkagent 

In de zomer is het rustig geweest in Boekelo.
Aantal lantaarnpalen is beschadigd, poging tot inbraak aan Badweg en bijtincident met honden.

4.  Status opvang vluchtelingen Tesinkweide

Op 1 oktober 2022 komen eerste 44 personen waaronder 19 kinderen.
Vanaf 3 oktober gaan de kinderen naar de internationale school. Vervoer is geregeld.

Inloopavond voor inwoners Boekelo is 28 september van 18 tot 20 uur. Dit wordt gecommuniceerd via Facebook van de DR. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via een e-mail. Verwachting is dat er eind november 200 personen zijn maar dit is sterk afhankelijk van behoefte.

Het huurcontract geldt voor 2 jaar. Dus startdatum is niet datum van komst eerste vluchtelingen.

5.  Sculptuur Bad Boekelo

Op 8-6-1968 heeft de Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie (KNZ) ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan ‘de gemeenschap’ een sculptuur aangeboden. De sculptuur werd geplaatst en onthuld voor de ingang van het in 1934 geopende hotel Bad Boekelo en het toenmalige ‘zoutgolfbad op de heide’ die destijds eigendom waren van de KNZ. De KNZ is opgegaan in AKZO en is nu onderdeel van Nobian. Het zoutgolfbad is inmiddels verdwenen en de grond en gebouwen van hotel Bad Boekelo zijn verkocht aan een vastgoedbedrijf.

Al die tijd heeft de sculptuur daar in betrekkelijke anonimiteit gestaan totdat iemand meer wilde weten over die sculptuur. Hij heeft toen ontdekt dat het door de beroemde Franse kunstenaar Etienne Martin is gemaakt en het door de KNZ is aangeboden aan ‘de gemeenschap’. Ook ontdekte hij dat dezelfde sculptuur in 2020 bij Christie’s is geveild voor 150.000 euro. Toen de eigenaar van de grond en gebouwen dit hoorde heeft hij het beeld op vrijdag 26-8-22 weg gehaald met als doel het te verkopen. De DR en de gemeente Enschede hebben de eigenaar verteld dat de sculptuur van ‘de gemeenschap’ is en dat hij dit niet zomaar kan verkopen. De eigenaar claimt dat de sculptuur van hem is omdat het op zijn grond staat en hij daarom gewoon doorgaat met de verkoop.

De DR vindt dat de sculptuur behouden moet blijven voor ‘de gemeenschap’. Het is een principekwestie. De aanwezigen zijn het hiermee eens en adviseren de DR een advocaat te benaderen om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van een juridische zaak. Als de uitkomst positief is moet dit worden besproken met de wethouder die cultuur in zijn portefeuille heeft (dhr. J. Diepemaat). Ook wordt geadviseerd na te gaan of er nog iets te vinden is in de archieven van Nobian en of de erven van de kunstenaar nog een rol kunnen spelen. Verder moet worden nagedacht over publiciteit.

6. Energietransitie

Eerst wordt de korte historie gepresenteerd.

Op 23-4-21 is een intentieverklaring getekend door Usselo, Twekkelo en Boekelo voor het maken van plannen voor de opwekking van 150 TJ aan duurzame energie die voor 2030 moet zijn toegevoegd.  Dit zou voor 31-1-22 moeten leiden tot een samenwerkingsovereenkomst waarin de plannen zouden moeten staan hoe dit te realiseren. De gemeenteraad heeft de energievisie op 21 december 2021 vastgesteld. Op 31-1-22 eindigde geldigheid van de intentieverklaring omdat er nog geen samenwerkingsovereenkomst was. In maart 2022 is een nieuwe DR gekozen en in juni een nieuw college van B&W met een coalitieakkoord. Hierin staat dat de Energievisie zoals vastgesteld op 21-12-21 wordt voortgezet. Verder wordt in het coalitieakkoord gesproken over kleinschalige energiecentrales en/of een gemeentelijk energiemaatschappij. Voor wat betreft windturbines wordt gewacht op nadere standpunten van het Rijk over gezondheidsgevolgen en afstanden.

Op 20-7-22 heeft de DR zich laten informeren door de coördinator Energietransitie van de gemeente Enschede. Op 13-9-22 heeft DR haar globale standpunt bepaald. De DR wil een bijdrage leveren aan het zoeken naar mogelijkheden om duurzame energie op te wekken maar wil zich niet vastleggen tot de levering van een bepaalde hoeveelheid energie zoals in de ‘oude’ intentieverklaring stond. Dit leidt alleen maar tot discussie over wat wel en niet meegerekend kan/mag worden. Wij willen van het nieuwe college weten wat hun visie is mede gezien de ontwikkelingen van laatste maanden t.a.v. energieprijzen e.d.

Op 27-10-22 zal de verantwoordelijk wethouder, Niels van de Berg, zijn visie presenteren aan de wijken en dorpen van Enschede. Dan zal ook worden gesproken over de rol van de wijken en dorpen in het participatieproces.

Aanwezigen adviseren om niet te wachten op plannen van de gemeente maar invloed te blijven houden op wat gaat gebeuren door proactief te zijn.  Punten van aandacht hierbij zijn financiering, opslag, keuze locaties waar energie gaat worden opgewekt, bestemmingsplannen, betrekken van bedrijven, oprichten van coöperaties, ‘windbeleid’.

Usselo heeft aangegeven de ‘oude’ intentieverklaring te willen tekenen. De DR heeft haar visie echter nog niet met Usselo en Twekkelo gedeeld. Op 20-10-22 is een kennismakingsafspraak met Twekkelo.

7. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen.

Commissie Fysiek

 

 • Schouw
  Gedurende de vakantietijd hebben de leden van de DR een schouw gedaan van de openbare ruimte van Boekelo. Er is een inventarisatie gemaakt van zaken die onderhoud en/of aanpassing vereisen.Opvallende zaken zijn de vele bordjes die niet leesbaar en/of beschadigd zijn of verwijzen naar locaties die niet meer bestaan. Ook moet op diverse plekken worden gesnoeid en moet de bestrating worden aangepast.

  Er is een prioriteitenlijst gemaakt die zal worden besproken met de gemeente (dhr. Wassink en dhr. Senger). Nico Bolhuis adviseert dit soort zaken te melden via https://enschede.slimmelden.nl van de gemeente Enschede omdat dan goed kan worden gecontroleerd of zaken naar behoren worden uitgevoerd. Over het algemeen is men zeer tevreden over dit systeem.

  Vanuit de aanwezigen komt de opmerking dat het droevig is gesteld met het onderhoud van het groen op locaties waar in de zomer veel toeristen komen zoals de omgeving van het station en het ‘Historisch Centrum’ en het dorpsplein rond het carillon. Ook de kwaliteit van de bestrating van de Kwinkelerweg laat te wensen over. Vooral ouderen durven niet over deze weg te fietsen vanwege de vele kuilen.

 • TRMC
  Het bezwaarschrift is ingediend. Het wachten is op de hoorzitting. De medewerking van TRMC voor het aanleveren van het getekende huurcontract wordt gewaardeerd.
 • Renovatie Boekelosestraat.
  Het hele proces is opnieuw gestart. Royal Haskoning DHV verzamelt momenteel alle informatie. Eind juni is gesprek geweest met DR. Woensdag 21-9-22 is gesprek met omwonenden en daarna volgt nog gesprek met LTO en military. De DR heeft geadviseerd om herinrichting vanaf ingang De Zweede te starten.Vanuit aanwezigen wordt benadrukt rekening te houden met de chauffeurs van de Buurtbus die erg veel (fysieke) last hebben van drempels (en derhalve de passagiers ook). Ook wordt gevraagd wat stand van zaken is met reconstructie plein in Usselo. Dit zal worden nagegaan (actie DR).
 • Dokter De JongstraatEr is een goed gesprek geweest met Ron Wassink, Raymond Senger, buurtbewoners en vertegenwoordiging DR. Gemeente stuurt stratenmaker om schade terrassen te herstellen en woekerende wortels te verwijderen. Het restant van de gekapte acacia zal zo veel mogelijk worden weg gefreesd. Aanpak riolering staat op de rol voor komend jaar (2023). Buurtbewoners gaan akkoord met gemaakte afspraken, maar hopen dat budget niet naar andere bestemmingen gaat.

Commissie Sociaal

 • Week van de ontmoeting
 • Flyers worden verspreid in Boekelo (deelnemers vorig jaar, dierenarts, Coop, Zweede, nieuwsbrief scholen)

8. Rondvraag

 • Wat is de toekomst voor de Huiskamer van het Dorp?

Livio heeft huur per 31-12-22 opgezegd (was 1-10-22). Reden is (nog) onbekend. De Woonplaats wil wel doorgaan mits huur wordt betaald. Woonplaats heeft overleg gepland met Livio over de reden van de opzegging van de huur. OOW kan de huur niet opbrengen. Overleg met gemeente om tot oplossing te komen zal doorgaan.

 • Wat is de status van de Noordtak?

Na het besluit minister om voorlopig niet verder te gaan was het ‘rustig’. Maar vorige week heeft  ProRail aangegeven dat de aanleg van de Noordtak veel belangrijker is dan de aanleg van de Lelylijn (Amsterdam – Groningen via de Noordoostpolder) die nu in het regeerakkoord staat. De stichting ‘Stop de Noordtak’ is nu bezig met een reactie hierop waarin zal worden benadrukt dat de noodzaak van een Noordtak voor Duitsland absoluut niet aan de orde is.

Eén van de aanwezigen meldt dat n.a.v. vragen van Ton ten Vergert (CDA) over de Noordtak het college van B&W van de gemeente Enschede heeft geantwoord ‘Als regio Twente trekken we gezamenlijk op in het dossier en volgen we het onderwerp nauwlettend. Daarbij is onze inzet dat een goederenspoorlijn door de Achterhoek ongewenst is’

 

 

6. Sluiting

Tenslotte dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.10.