Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 21 september 2021

1. Opening door de voorzitter JeroenVerhaak, mededelingen

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Dit is de eerste openbare vergadering sinds januari 2020 om bekende redenen. De Dorpsraad vertrouwt er op dat alle aanwezigen gezond zijn, ingeënt of recent negatief getest. Hij meldt de afwezigheid van Bernd Weijers en Gerard Roossink; Ben ter Stal komt later. Hij wijst erop dat de vergadering wordt opgenomen ten behoeve van een kwalitatief goede verslaggeving.

Naast Nico Bolhuis en Wilfried Bossink zijn er 7 dorpsgenoten aanwezig.

2. Verslag van de vergadering van 21 januari 2020

Het verslag wordt vastgesteld.

3. Mededelingen van de wijkagent 

Sinds het laatste verslag zijn er weinig incidenten geweest. Het is rustig in het dorp wellicht mede door de vakantieperiode. Wat de verdwenen kliko’s betreft meldt hij dat er wel veel in Boekelo verdwijnen. Twente Milieu heeft overigens bevestigd dat er incidenteel kliko’s in de vuilniswagen verdwijnen. Worden dan ook meteen door TM vervangen.

Wilfried heeft klachten ontvangen over de (lange) afsluiting van het kruispunt in Usselo.

4. Vaststelling jaarrekening en balans 2019 en 2020. Verslag kascommissie. Benoeming reserve lid kascommissie. Vaststelling begrotingen 2020 en 2021.

Statutair moet de vaststelling hiervan in een openbare vergadering plaatsvinden. Penningmeester Ben Bel licht e.e.a. toe. De kascontrolecommissie heeft over 2019 geadviseerd om vaker om een verantwoording te vragen voor de toegekende bedragen. Dat advies is opgevolgd. Over beide jaren heeft de kascontrolecommissie positief geadviseerd. De jaarrekening en balans 2019 en 2020 worden vastgesteld. Ook het dorpsbudget over deze jaren is volledig besteed.

Henk Stoel volgt Klaas Hessels op als lid van de commissie. Een reserve lid wordt gezocht.

5. Voortgang Dorpsplan 2020-2030

De uitwerking van het Dorpsplan volgt. De afgelopen en komende tijd hebben we vooral de toekomstige woningbehoefte centraal gesteld. We hebben het over gematigde groei van het dorp maar dit moet nader ingevuld worden. Wat zijn potentiële woningbouwlocaties? Volgende week vervolggesprek met de gemeente. Eind dit jaar/begin volgend jaar wordt dit aan het dorp voorgelegd. Nico geeft aan dat de gemeente blij is met het dorpsplan omdat dit een kader biedt voor de gemeente voor de besluitvorming. Bepaalde initiatieven staan daarom on hold.

6. Dorpsraadverkiezingen maart 2022.

De zittingsperiode van deze Dorpsraad eindigt in maart 2022. De vorige kiescommissie is bereid dit nog een keer te organiseren. Aan hun opvolging moet daarom gewerkt te worden. Kas heeft zich bereid verklaard in de commissie zitting te nemen. De gemeente heeft inmiddels de gevraagde medewerking toegezegd.

7. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen.

Commissie Fysiek [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

 • Duurzame energie. Gemeente heeft geen besluit genomen over de energievisie die voor ons een kader biedt voor verdere standpuntbepaling. Gemeente vindt dat windmolens buiten het buurtenergieplan moeten blijven, is buurt overstijgend. Is voor ons niet acceptabel en op dit moment breekpunt om verder te praten. We hebben veel voorbereid. Conclusie: wordt vervolgd.
 • Renovatie Boekelosestraat. Dorpsraad vindt dat deze straat 6 meter breed moet blijven, gemeente 5,5 meter. Gaat naar onze mening in de toekomst problemen geven met het vracht- en landbouwverkeer. Deze straat is een doorgaande weg. Gemeente en m.n. betrokken ambtenaren weigeren met ons verder te praten. Wij gaan actie ondernemen richting de politiek. Het is vreemd dat de beide standpunten zo ver uiteen liggen. Probleem begint al bij de gemeente die een kant en klaar plan voorlegt waarop geen wijzigingen mogelijk zijn. Er is bv. ook een probleem met lantaarnpalen door omwonenden geconstateerd waarover de Dorpsraad pas recent geïnformeerd is. Wij zijn zeer tevreden over de bemiddelende rol die Nico vanaf het begin in dit proces vervuld heeft.
 • Algemeen zijn wij ontevreden over de wrevelige relatie de laatste tijd met (een deel van) het ambtelijk apparaat. Nico neemt het initiatief tot een gesprek met de verantwoordelijk wethouder.
  Probleem is o.i. ook dat de rol van de stadsdelen de afgelopen jaren steeds verder is uitgekleed.

Commissie Sociaal

 • De planvorming voor de kinderboerderij, of beter belevingsboerderij, wordt steeds concreter. Is goed overleg over met de gemeente. Meest kansrijke locatie lijkt toch De Zweede.
 • Hanging baskets. Is iedereen enthousiast over alleen de financiering in de toekomst is een aandachtspunt. Betaling nu voor belangrijk deel uit dorpsbudget maar in de nabije toekomst zullen anderen dat moeten overnemen. Gonny ten Veen heeft gelezen dat de marktkooplieden geen “huur” betalen voor de wekelijkse markt. Zou een goede inkomstenbron hiervoor kunnen zijn. E.e.a. is gevolg van verzelfstandiging van de markten door de gemeente.
 • Speeltuin aan de dr.de Jongstraat is in uitvoering. Pannakooi staat, gras ingezaaid, we zijn benieuwd naar verdere uitvoering van het plan.
 • Wat terrein achter de Mans betreft zijn we bezig met planvorming. Er is een plan van enkele jaren geleden. Focus op natuurlijk spelen vervalt. Vanuit de zaal wordt erop gewezen dat in het verleden allerlei subsidiemogelijkheden zouden zijn.
 • Er is een initiatief om de speeltuin aan de Topaasstraat te renoveren. Overleg daarover wordt opgestart.
 • Gonny ten Veen vraagt aandacht voor de betrokkenheid van de Dorpsraad bij het Welkomstbeukske ook in de toekomst. Boekje is recent geüpdatet. Nieuwe druk binnenkort noodzakelijk.

Dorpsbudget

Diverse aanvragen zijn de afgelopen tijd gehonoreerd. Door corona zijn veel activiteiten vervallen en dus bijdragen daaraan niet gevraagd.

Bookels Höltink

Begin oktober is er voor het eerst sinds ruim 1,5 jaar weer een bijeenkomst.

MFA

Bouw sporthal is gestart!

Publiciteit

Redactie Boekeloos zoekt versterking i.v.m. een vacature.

8. Rondvraag

 • Ben Bel meldt dat het carillon weer niet speelt. Is gevolg van uitschakeling door de groenteboer (is volgens afspraak) tijdens de markturen. Hij “vergeet” dan blijkbaar de schakelaar weer om te zetten. (P.S. Heb vanochtend met Leo Nijhof afgesproken dat hij een sleutel van deze kast krijgt zodat hij als bewoner meteen kan reageren).
 • Kas de Vries meldt dat er op 26 oktober as. ’s avonds een bijeenkomst plaatsvindt voor belangstellenden voor het 200 zonnedaken project. Staat in de Boekeloos van oktober.
 • Gonny ten Veen vraagt aandacht voor het onderhoud van natuurlijk spelen op de Bleekerij, het bord dat dit met de buurt gerealiseerd is, is verdwenen en wordt de veiligheid van de toestellen gecontroleerd? Laatste gebeurt periodiek, recent is onderhoud gepleegd. Betrokkenheid buurt lijkt minder dan in het verleden. Zet opmerkingen en klachten op www.slimmelden.nl.
 • Nico Bolhuis vraagt aandacht voor de duurzaamheidsroute A 35. Bij eerdere bijeenkomsten zijn weinig belangstellenden geweest. 6 oktober as. nieuwe avond om mee te denken. Dorpsraad wil er samen met Usselo en Twekkelo bij betrokken zijn, we hebben dat ook eerder kenbaar gemaakt maar over het voorgestane proces van de gemeente hebben we andere ideeën.
 • Tom Hassink vraagt namens een aantal bewoners aan de Kwinkelerweg en de fam. Been aan de Agaatstraat aandacht voor de activiteiten in de voormalige garage Vossebeld. Dit omdat er een kennisgeving is gepubliceerd van een aanvraag om het bestemmingsplan voormalige garage Vossebeld te wijzigen. Wordt op dit moment gepresenteerd als bedrijfsverzamelgebouw. Is o.a. verhuurd aan visboer en autospuiterij in. Er wordt geur- en geluids- en verkeersoverlast geconstateerd. Hij vraagt naar de mening van de Dorpsraad hierover. Wald Been vult aan dat dit gebouw in een woonwijk ligt waar andere normen voor gelden. Gemeente heeft beleid op bedrijfsverzamelgebouwen en daar lijkt dit strijdig mee te zijn. Wat zit er in een grote container die geplaatst is? Houdt de gemeente wel toezicht? Op slimmelden wordt door de gemeente niet gereageerd. Verwezen wordt naar procedures.

  Kas heeft informatie opgevraagd bij de gemeente. Schadeherstelbedrijf zou passen binnen het bestemmingsplan. Vreemd dat een spuiterij vroeger aan Vossebeld is geweigerd. Maar het is nu ook een spuiterij. Activiteiten in enkele boxen passen niet in het bestemmingsplan. Gedoogtermijn daarvoor is verstreken. Visboer vraagt inmiddels geen vergunning meer aan voor visrokerij. Actie kan pas als gemeente ons om advies vraagt over de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan en/of de gemeente een besluit heeft genomen over de aanvraag. Er ontstaat een bedrijfsverzamelgebouw, de Dorpsraad is daar geen voorstander van. Is bovendien bestemmingsplanwijziging voor noodzakelijk.

  Nico vraagt zich af of de gemeente wel alle informatie heeft. Tonny Grundel volgens Kas wel. Blijkbaar heeft gemeente in het vooroverleg over de aanvraag aangegeven dat ze bereid zijn om hieraan mee te werken. Gemeente praat blijkbaar wel met de bedrijven maar niet met de omwonenden. Omwonenden vragen zich af of gemeente er alleen voor de bedrijven is of ook voor de bewoners.

  Tot slot wordt afgesproken dat Nico z.s.m. een gesprek arrangeert tussen betrokken ambtenaren, omwonenden en de Dorpsraad over de geconstateerde problematiek. E.e.a. moet wel worden vastgelegd. Een volgende stap kan zijn het schrijven van een brief waarin een aantal vragen worden gesteld.

 

9. Sluiting

Tenslotte dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit 21.33 uur de vergadering.