Verslag Dorpsraadvergadering 19 februari 2013

De februarivergadering van de Boekelose Dorpsraad wordt door 9 leden en 10 belangstellenden bezocht en duurt van enkele minuten over acht – tot even voor tien uur.

 

1.OPENING.

Bij de opening van de vergadering meldt Jeroen Verhaak dat bericht van verhindering is ontvangen van Brenda Schukkert, Henk Abbink, Joost Brunink en Jules Overzee.

 

2. NOTULEN,

Wat betreft de notulen en actielijst van de vergadering jl. januari zegt Ben Bel dat:- hij in de “nieuwjaarstoespraak” van de voorzitter (punt 1, opening), waarin deze een aantal gebeurtenissen in 2012 memoreert, o.a. het verschijnen van de haalbaarheidsstudie m.b.t . het Marcellinus-complex heeft gemist; – hij een gesprek heeft gehad met de bewoners van de woonboerderij aan de Lefertweg. Het was een prettig gesprek, maar de gerezen problemen rond de afsluiting van die weg zijn niet opgelost; – hij graag een nadere toelichting van het nieuwe logo krijgt (punt 4, logokeuze).[Ben Schoppert: Dat gebeurt in de eerstvolgende Boeke-loos!] Peter Colijn (wijkagent) weet te melden dat de door Gerard Roossink gesignaleerde problemen rond het Rutbeek (punt 7, rondvraag) binnenkort zullen zijn opgelost via een wegafsluiting en dat hij de gemeente gevraagd heeft aan de Jan van Elburgstraat d.m.v. een bord duidelijk te maken dat daar een keerlus (notulen december jl.) ligt waarop parkeren “minder wenselijk” is; Nico van der Veen stelt het compliment (inleiding) op prijs, maar tekent aan dat hij in de eerste plaats als belangstellend dorpsbewoner (“niet-functioneel” dus) aanwezig is op de vergaderingen! Marrianne vd Berg (Stadsdeelmanagement) laat weten dat het Dorpsbudget voor 2013 nu definitief is vastgesteld (punt 5, dorpsbudget). 

Hennie Westerveld spreekt zijn teleurstelling uit over het feit dat de bewoners van de Pastoor Schneiderstraat/Dr.De Jongstraat van de gemeente nog steeds geen informatie hebben gekregen over de aanstaande straatrenovatie (punt 7,rondvraag).

Marrianne vd Berg zal hierin actie ondernemen.  

De notulen worden vastgesteld.

 

3.POSTLIJST.

Bij de bespreking van de postlijst (in- en uitgaande post) wordt aandacht besteed aan ons antwoord op de brief van mw. Ten Thije Boonkkamp waarin deze aandacht vraagt voor de gladheidbestrijdingsproblematiek op de Henri Dunantlaan/Bastinglaan. We zullen in het najaar van 2013, wanneer de zgn. “Strooinota” van de gemeente verschijnt, nogmaals aandringen op verruiming van het strooibeleid.

 

4. JAARREKENING 2012, BEGROTING 2013, VERSLAG KASCOMMISSIE, BENOEMING LID EN RESERVELID KASCOMMISSIE.

Nico van der Veen, samen met Arend Stokkers, lid van de kascontrolecommissie doet verslag van de controle over de stukken van 2012. Zij hebben alles in orde bevonden, zijn vol lof over de gevoerde professionele boekhouding en stellen de Dorpsraad voor Henk Guchelaar, de penningmeester, te “dechargeren” (volgens het woordenboek: “iemands beleid goedkeuren en hem van verdere verantwoording ontheffen”) De Dorpsraad doet dat onder applaus! 

Hierna licht Henk Guchelaar de hoofdpunten van de jaarrekening 2012 en de begroting 2013 toe. 

Ben Bel stelt enkele vragen bij de jaarrekening, deze betreffen de verkoop van de (Boekelose) vlaggen, BTWafdracht en de toelichtende tekst bij de balans.

Jaarrekening 2012 en de begroting voor 2013 worden vastgesteld.

Jeroen Verhaak bedankt de kascontrolecommissie voor haar werk. Nico van der Veen, die zijn zittingsperiode van twee jaar er op heeft zitten, zwaait af. Arend Stokkers en Frits Hijlkema vormen nu de kascontrolecommissie, laatstgenoemde wordt benoemd als lid voor 2014/2015. We gaan nog op zoek naar een reservelid.

 

5. NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

 Dorpsbudget (>>BOEKELO IN ACTIE>>):  [BenSchoppert] de verantwoording (naar de gemeente) van het in 2012 uitgegeven bedrag is opgesteld. Deze vergadering gaat akkoord met de inhoud. Hetzelfde geldt voor de begroting 2013. Er zijn intussen twee subsidieaanvragen gedaan, de commissie BoIA stelt voor deze toe te kennen. De Dorpsraad stemt hiermee in. Er zal in Boeke-loos een oproep tot het indienen van plannen worden gedaan.

DorpsplanPLUS. Dorpshart:[Jeroen Verhaak/Henk Guchelaar] de gemeentelijke procedure m.b.t. de financiering loopt, we hopen dat de gemeenteraad in april 2013 het groene licht geeft; Banken/Ontmoetingsplaats:[Ben Schoppert] we streven nog steeds naar afronding van dit project vóór 1 juni 2013; Mens en dier:[Saskia Duesmann] de stichting M&D is bezig de plannen een iets andere richting te geven, wordt vervolgd.

R.O.M. [Jeroen Verhaak]: We hebben gereageerd op het “conserverend bestemmingsplan” m.b.t. de Groote Plooy (lees: Grolsch), in die reactie hebben we aandacht gevraagd voor de geluidscontour richting De Bleekerij.

M.F.A. [Jeroen Verhaak/Jan Haven] Aan de orde is het huurcontract dat we als gebruiker van het MFA gaan sluiten. De bespreking hiervan blijkt veel meer tijd te kosten dan verwacht, daarom zullen we deze direct na deze vergadering voortzetten.

Publiciteit:[Ben Schoppert] de websiteredactie Boekelo.info is weer op sterkte met de nieuwe vertegenwoordigers van BART en BOV. Men is druk bezig de teksten “bij de tijd te brengen”.

Klankbordgroep Grolsch:[Ben Bel] er is de laatste tijd twee keer door het bedrijf gewaarschuwd voor stank/geluidsoverlast. Enkele aanwezigen zeggen die stankoverlast ook ervaren te hebben. Er wordt gewezen op het klachtennummer van Grolsch.

B.A.R.T. [vertegenwoordiger Dorpsraad in BART is Carry Hilbink]. Jan Haven spreekt zijn verwondering uit over het feit dat de veranderingen op VVV-gebied niet in Boeke-loos zijn gepubliceerd. Carry Hilbink onderneemt actie.

 

6. RONDVRAAG EN SLUITING.

Ben Bel meldt een positieve doorbraak m.b.t. het realiseren van de plannen met het Marcellinuscomplex; Jeroen Verhaak (vragen/opmerkingen van Fleur ter Kuile) vraagt of iemand weet waarom de nieuwe én oude naamborden nog steeds gezamenlijk “gepaald” staan? Nico van der Veen antwoordt dat dit een normale procedure is met het oog op de gewenning aan nieuwe namen; FtK doet de suggestie om tijdelijk op het fundament van de (intussen afgebroken) brandweerkazerne een zitgelegenheid te scheppen. We onderzoeken deze mogelijkheid ; Naar aanleiding van een opmerking van Hennie Stokkink m.b.t. de plaatsing van een marktkraam voor de RABObank, zal Jan ten Elzen de marktmeester vragen contact op te nemen met HS; Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer):-schouwdata? Jeroen Verhaak gaat hierover nog met hem in gesprek ;-20 maart boomplantdag met Marcellinusschool bij het tennisveld op De Mans;-zie volgende Boeke-loos voor artikel over telefoonnummers gemeente;- intussen is door de gemeente de renovatie van de tuinvakken aan de Dr.De Jongstraat gestart.

Peter Colijn: de ondervonden overlast van vrachtwagens op de Strootsweg en Haimersweg blijkt o.a. veroorzaakt te worden door gebrekkige bebording (verbodsborden ontbreken op Hengeloos gebied). Hier wordt aan gewerkt! 

Ben Bel, aansluitend bij term “boomplantdag”: t.g.v. de inhuldiging van de verschillende vorstinnen zijn herdenkingsbomen geplant….

 

Zoals al vermeld: enkele minuten voor tien uur hamert de voorzitter af.

 

Ben Schoppert