Verslag Dorpsraadvergadering 17 december 2013

 

 

1.OPENING. 23 mensen zijn er getuige van dat Jeroen Verhaak, voorzitter, de laatste openbare Dorpsraadvergadering van 2013 om exact 20:00 uur opent. Zijn gehoor bestaat uit 11 leden (afwezig zijn Brenda Tiecke en Henk Abbink) en 12 actieve toehoorders, waarbij Marrianne van den Berg, Corrie Jaran-Harbers (beiden Stadsdeelmanagement- West), Peter Colijn (wijkagent) en Margriet Visser (Gemeenteraadslid). Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer- West) komt later. Corrie Jaran-Harbers wordt speciaal welkom geheten. Zij zal vanaf januari as. Marrianne van den Berg opvolgen als senior medewerker in ons Stadsdeel en als zodanig zullen wij als Dorpsraad veel met haar samenwerken. “Succes”! De voorzitter kondigt aan later in de vergadering op dit onderwerp terug te zullen komen. Mededeling: Roelant Lawerman is bereid als reservelid van de kascommissie op te treden. De aanwezige leden gaan akkoord met zijn benoeming! Na punt 3 (Postlijst), zal als punt 3B aandacht aan de verkiezingen van maart as. geschonken worden.

 

2.NOTULEN. Over de notulen van de novembervergadering wordt door Gonny ten Veen opgemerkt dat de feestelijke openstelling van het heringerichte Dorpshart niet op 23 november, maar de dag daarvoor plaatsvond. Verder zijn er geen wijzigingsvoorstellen en wordt het verslag vastgesteld. Naar aanleiding van de novembertekst (punt 4) wordt opgemerkt dat de Buurtkring Usselo heeft laten weten dat de Marssteden historisch gezien tot Usseloos grondgebied behoort; (punt 2) Marrianne van den Berg heeft Stadsdeel-Zuid opmerkzaam gemaakt op ons adviesrecht m.b.t. de ontwikkelingen in het recreatiegebied Het Rutbeek; (punt 7) Peter Colijn heeft aandacht geschonken aan de parkeerproblematiek op de keerlus aan het eind van de Jan van Elburgstraat. De door hem toegezegde criminaliteits-statistieken over 2012 en 2013 komen nog. Het spreekuuronderdak voor de wijkagent, na ons vertrek naar het M.F.A., is nog niet geregeld. Er zijn meerdere opties. Peter Colijn onderneemt actie, Ben Schoppert is zijn contactpersoon in deze. Gonny ten Veen vraagt of er ook leden naar de bijeenkomst “Politie in de wijk” op 18 december gaan. Nog geen aanmelding!

 

3A.POSTLIJST. Bij de postlijst worden geen opmerkingen gemaakt.

 

3B.VERKIEZINGEN. Het ingelaste agendapunt betreft de Dorpsraadverkiezingen van 19 maart 2014. De verkiezingscommissie is druk bezig met de voorbereidingen. Jeroen Verhaak meldt daarover het volgende: er zal met (2500) stempassen gewerkt worden, daarmee kan gestemd worden op de bureaus in Boekelo en Usselo. De kosten van de operatie bedragen plm. 4000 euro. Zich kandidaat stellen voor de Dorpsraadverkiezing kan tot en met 14 januari 2014.

 

 

4.NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.Dorpsbudget. (Ben Schoppert/Jeroen Verhaak). De adviescommissie stelt voor 100 euro elk bij te dragen in de gladheidbestrijding van Doolhof e.o. en de Meester Schierbeekstraat, met de aanvraagsters van een bedrag voor een schommel op de Doolhof in gesprek te gaan, de adviescommissie uit te breiden met niet-Dorpsraadleden en het punt leeftijdseis aanvrager(s) in de volgende vergadering te behandelen. Aldus wordt besloten! De hoogte van het Dorpsbudget 2014 is bekend (ruim 19.000 euro). De korting van de dorps- en wijkbudgetten is onlangs door de gemeenteraad afgeblazen.

Dorpsplan+. (Jeroen Verhaak). De herinrichting van het Dorpshart is nagenoeg afgerond, het wachten is nog op het straatmeubilair en enig “schaafwerk”, aan de inritten, de parkeervakken en het Meester Schierbeekplein dat nu ten onrechte gebruikt wordt als rotonde en parkeerplek. Natuurlijk Spelen (Saskia Duesmann). Bestemmings(plan)wijzigingsprocedure loopt!

Ontmoetingsplek/banken (Gonny ten Veen). De drie weken geleden aan de Rutbekerveldweg (onverhard) geplaatste bank is verdwenen! We hebben aangifte gedaan. Over de naam van de Ontmoetingsplek wordt nog diep nagedacht, wordt vervolgd!

R.O.M. (Joost Brunink/Jeroen Verhaak) Voorstel geen bezwaar aan te tekenen tegen de gasolieopslag in uitge-exploiteerde zoutcavernes. We hebben o.i. voldoende aandacht aan deze zaak gegeven, een beroepsprocedure in deze bij de Raad van State heeft zeer weinig kans op succes. Vergadering gaat akkoord met dit voorstel! Het bevreemdt ons dat de gemeente op haar aanvankelijke standpunt m.b.t. het vervoer van de olie (via een pijpleiding en niet over de A35) is teruggekomen. Dat is ook ons standpunt! Wij betreuren het dat de gemeente geen overleg met ons gevoerd heeft over deze wijzing van haar standpunt!; Voorstel om geen bezwaar in te dienen tegen de omgevingsvergunning voor de zouthuisjes Ganzebosweg e.o. Na toelichting gaat de vergadering akkoord! Over de instabiele zoutcavernes weet Joost Brunink te melden dat er in januari 2014 een nieuwe Milieu Effect Rapportage verschijnt, daarop kunnen we eventueel een zienswijze indienen. Spreker zal naar gemeentelijk standpunt in deze zaak informeren. Rutbekerveld (Jeroen Verhaak). Er is eind november een overleg geweest tussen de betrokken partijen (inclusief Dorpsraad). We concluderen daaruit dat: Waterdichte[!] garanties [op het gebied van vervuiling door grondstorting] niet zijn te geven, maar dat de beschreven- en te handhaven procedures o.i. degelijk zijn. Dit geldt ook voor de periodieke en incidentele controles van het waterschap. Wij zullen t.z.t. zitting nemen in de klankbordgroep. Bestemmingsplan Noordwest. Het betreft hier de bespreking van dit Bestemmingsplan in Stadsdeel-West. Jeroen Verhaak hierover: actuele ontwikkelingen maken gesprek over ontwikkelingen in m.n. buitengebied noodzakelijk; Fam. Van Heek heeft verplaatsing van tuinhuis op de Weele aangevraagd; Fa. Stokkers heeft verbouwplannen. Wij hebben laten weten hiertegen in principe geen bezwaar te hebben; Wat de recreatiewoningen aan de Nieuwe Beekweg betreft: provinciale eisen aan het maximale volume zijn voor een aantal bewoners wel erg zuur! Bleekerijplein (Henk Guchelaar). Eind november was er een uitgebreid overleg tussen alle betrokkenen, daarin werd het voorlopig ontwerp gepresenteerd. Aan de orde waren o.a. uitbreiding parkeermogelijkheid, voetgangersbescherming en aansluiting overweg/ingang Bleekerijplein. Ter Steege werkt plan nu verder uit. Aanleg van het plan is voorzien in het voorjaar van 2014. Bungalowpark op Het Rutbeek (Ben Bel). Het betreft hier een activiteit van de Regio Twente. Het gaat om de bouw van 250 bungalows. De procedure om dit te realiseren moet nog starten. We hebben (en krijgen) adviesrecht! Wordt vervolgd!

M.F.A. De indeling van de vergaderruimte voor o.a. de Dorpsraad is iets aangepast waardoor de Dorpsraad een eigen archiefruimte krijgt.

Ouderencommissie (Ben Bel). Na klachten heeft de RABObank een oplossing aangeboden voor het opheffen van de brievenbussen in het voormalige kantoor aan de Beckumerstraat. Er liggen nu enveloppen voor gratis verzending bij de COOP en (zo heeft Jan Groothuis, aanwezig als belangstellende, ervaren) ook is de bank genegen deze naar het huisadres te sturen.

Klankbordgroep Grolsch (Ben Bel). Er was kortgeleden een bijeenkomst van de klankbordgroep. Grolsch liet daar weten niet blij te zijn met de rechtszaakperikelen (FC Twente/Grolsch). Men zal alerter zijn bij milieuklachten; Viering 400 jaar Grolsch is aanstaande; Grolsch doet veel aan duurzaamheid en heeft daar een verslag over gepubliceerd.

B.A.R.T. (Carry Hilbink). Men is bezig de mogelijkheden voor de inrichting/opzet van een T.I.P. (Toeristisch Info Punt) en een T.O.P. (Toeristisch Opstap Punt) te onderzoeken.

 

5.RONDVRAAG en sluiting.Carry Hilbink vraagt naar de bloembakken voor de Dokter De Jongstraat. Er wordt actie ondernomen voor een snelle plaatsing. Ben Schoppert informeert naar de verdere gang van zaken rond de aanleg van het voetpad langs de Boekelosestraat. Het aanvankelijk te mulle oppervlak wordt nu verstevigd met een soort granulaat. Ben Schoppert vraagt of een deel van de 6 miljoen euro die de Regio Twente heeft uitgetrokken voor verbetering van 30km-zones ook in Boekelo terecht zal gaan komen? Onbekend! Saskia Duesmann vraagt aandacht voor de onprettige actie/reactie tussen auto’s en de verkeersdrempel voor Van der Peet. Jan ten Elzen zegt dat de drempel volgens de deskundigen verkeerstechnisch in orde is. Ook vraagt zij (S.D.) naar de oorzaak van de aangekondigde verkeershinder op de Windmolenweg. Gabby Stokkers (aanwezig als belangstellende) laat weten dat dit te maken heeft met een bouwactiviteit, later deze week, aan de Kwinkelerweg. Ben Bel kondigt het artikel over de herbestemming van de Marcellinuskerk aan dat in Boeke-loos zal verschijnen. Onlangs ontving de Stichting Mortuarium 50.000 euro van de Provincie Overijssel.

Last but not least: Jeroen Verhaak bedankt Marrianne van der Berg voor de jarenlange goede samenwerking. Zij gaat als senior medewerker aan de slag in Stadsdeel-Centrum. Alle goeds! Uiteraard onderstreept de Dorpsraad de dank vanavond met een kruik waarin een speciaal Boekeloos (bitter) drankje!

Nadat hij een ieder goede feestdagen heeft gewenst sluit de voorzitter om 21:43 uur de vergadering.

Ben Schoppert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 19 november 2013

 

1. OPENING door de voorzitter en mededelingen. De novembervergadering van de Boekelose Dorpsraad wordt om klokslag 20:00 uur geopend door Jeroen Verhaak (voorzitter), daarbij verwelkomt hij 12 Dorpsraadleden (Henk Guchelaar is met kennisgeving afwezig) en een 15-tal belangstellenden, waaronder Marrianne van den Berg (Stadsdeelmanagement-West), Peter Colijn (wijkagent) en Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West). Uiteraard memoreert hij het overlijden van Henk Jan Meijer. Deze was van maart 2002 tot maart 2010 lid van onze raad, actief in de commissie R.O.M en vertegenwoordigde ons in Groen Beraad. Wij herdenken hem vanavond met een minuut stilte. Een speciaal woord van welkom is er voor het raadslid Jules Overzee, hij is na een periode met gezondheidsproblemen vanavond weer aanwezig.

2. NOTULEN van de vergadering van 15 oktober 2013. Deze worden vastgesteld, aanvankelijk met een door Ben Bel voorgestelde wijziging [het schrappen van de woorden: “van verschillend niveau” in punt 4 (Verkiezingen) in de zin “Er worden over en weer argumenten van verschillend niveau uitgewisseld.”], later in de vergadering maakt Ben Schoppert alsnog bezwaar tegen deze wijziging en gaat de vergadering akkoord met het ongewijzigd vaststellen van de notulen. Naar aanleiding van dit verslag: (Ben Bel) we hebben ook adviesrecht (punt 3) m.b.t. zaken die in dat deel van ons werkgebied spelen dat tot Stadsdeel-Zuid behoort. Dit zal door Marrianne van den Berg onder de aandacht van dat Stadsdeel gebracht worden. Wij als Dorpsraad zullen dat ook schriftelijk doen; Grolsch (punt 6). Saskia Duesmann meldt dat er recent reukoverlast is geweest.

3. POSTLIJST vanaf 3492. Deze wordt kort besproken.

4. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. In de jl. oktobervergadering werd een tweetal voorstellen tot grenswijziging van ons werkgebied gedaan. Het eerste betrof de Winterhaarweg, dat werd in oktober aangenomen. De beslissing over voorstel twee, m.b.t. dat deel van De Rutbeek dat ligt ten oosten van de Haaksbergerstraat, werd uitgesteld tot deze novembervergadering. Dit voorstel heeft veel commotie veroorzaakt. Naar aanleiding van een aantal gesprekken met bewoners van het betreffende gebied stelt het dagelijks bestuur voor dit voorstel in te trekken en de betrokken bewoners dus ook in 2014 in staat te stellen deel te nemen aan de maartverkiezingen op één van de Boekelose stembureaus. De vergadering gaat unaniem akkoord! Naar aanleiding van dit punt vraagt Henk Abbink waarom de bewoners van de Loerhazen en de Tinsteden niet onder de werking van onze Dorpsraad vallen. Marrianne van den Berg zegt dat in de gemeente Enschede géén van de dorps- of wijkraden bemoeienis heeft met de bedrijventerreinen en hun eventuele bewoners. Nagegaan wordt of dit terrein wellicht tot het werkgebied van de Buurtkring Usselo behoort. Zo niet, dan stelt Jeroen Verhaak voor dat de betrokken bewoners van de genoemde Marsstedenstraten in deze actie ondernemen. Ook wordt er gevraagd naar het aantal kiesgerechtigden op camping De Buitenplaets. Dat is ons niet bekend.

5. VERGADERDATA 2014. De vergaderdata voor 2014 worden vastgesteld. [Deze staan intussen ook op de site Boekelo.info> Dorpsraad vermeld.] Roelant Lawerman (voorzitter Verkiezingscommissie) laat weten dat op 25 maart de installatie-bijeenkomst van de in maart as. te kiezen Dorpsraad zal zijn.

6. NIEUWS van de commissies en vertegenwoordigingenDorpsbudget. (Jeroen Verhaak/ Ben Schoppert) De Dorpsraad subsidieert voor 100 euro de gladheidbestrijding van de Jan van Elburgstraat en draagt 2000 euro bij aan de financiële actie voor de inrichting van de M.F.A. Tevens wordt besloten de bijdrage van 4.370 euro aan het tekort gemeentebegroting 2014 ten laste te brengen van het dorpsbudget 2012. Dit is hiermee volledig besteed! De projecten waarvoor dit bedrag gereserveerd was worden later dan bedoeld uitgevoerd. Dorpsplan+. Dorpshart (Jeroen Verhaak): het straatwerk zal 23 november klaar zijn; het straatmeubilair wordt de komende weken geplaatst. Op 23 november wordt gevierd dat de Beckumerstraat weer open is. Wij dragen 250 euro bij in de kosten van deze activiteit. Over de plek waar de speelwerktuigen herplaatst kunnen worden wordt nog nagedacht. Per 29 november zal de vrijdagmarkt op het Meester Schierbeekplein gehouden worden. Natuurlijk spelen (Saskia Duesmann): de uitvoering van dit project op De Mans (achter de tennisvelden) loopt vertraging op door de -op zich logische- koppeling van een aantal activiteiten in dat gebied en het feit dat er een bestemmingsplanwijziging moet worden aangevraagd. Dat dit frustratie oplevert in onze raad wordt vanavond duidelijk! R.O.M. (Jeroen Verhaak en Joost Brunink). Over de door ons in te dienen “Zienswijze” op de voorgestelde bestemmingsplanwijziging dat de gasolieopslag in de lege cavernes op de Marssteden en het daarvoor noodzakelijke transport moet regelen, zullen de Dorpsraadleden via de mail op de hoogte worden gehouden. Het bijgestelde Bestemmingsplan Buitengebied is kortgeleden door de gemeente Enschede gepubliceerd. Er wordt momenteel binnen de commissie R.O.M. op gestudeerd. Bushaltes: de bushalte aan de Windmolenweg (Kwinkelerzijde) wordt verplaatst naar de Boekelosestraat, nabij de overweg. Deze en de halte bij de Buren worden aangepast om het vervoer met rollator en rolstoel mogelijk te maken. Rutbekerveld: er is een gesprek geweest tussen vertegenwoordigers van onze commissie R.O.M. en het Waterschap over de door ons gegeven reactie m.b.t. de verontdieping van het Rutbekerveld. We blijven zorg houden over de ontwikkelingen daar! We kunnen medio maart het definitieve antwoord op onze opmerkingen verwachten. Booractiviteiten Ganzebos: hierover verschijnt binnenkort een gemeentelijk besluit. We volgen e.e.a. met belangstelling. Diversen: wie is er verantwoordelijk voor het schoonhouden van de greppels bij camping De Buitenplaets? Kan de noodzaak tot het aanleggen van verkeersdrempel(s) op de Oude Veenweg onderzocht worden? Beheerscommissie Kwinkelerweg 5: één van de gebruikers meldt dat de c.v. nog niet naar behoren functioneert! Ouderencommissie (Ben Bel).Het recent opgetreden bestuurlijk probleem bij Open Ouderenwerk Boekelo is opgelost. Over de status van het OOB en het budget 2015 (dat vanaf dat jaar uit het Dorpsbudget van de Dorpsraad betaald moet gaan worden) zal later nog gesproken worden. B.A.R.T. (Carry Hilbink). Bij De Buren zal een Toeristisch OpstapPunt gerealiseerd worden. Bookels Höltink (Ben Bel en Ben Schoppert). Dit door de Dorpsraad georganiseerde platform van zorgaanbieders komt sinds 2003 3 á 4 keer per jaar bijeen. Zorgzaken in algemene zin worden daar aan de orde gesteld.

7. RONDVRAAG en sluitingBen Bel wijst op de ontvangen persoonlijke uitnodiging voor bijwonen van het concert van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht op 6 december as. Onduidelijk is aan wie van de Dorpsraad deze uitnodiging is verzonden. Idem: 18 december bijeenkomst “Politie in de wijk”; Ben Schoppert vraagt naar de stand van zaken betreffende het toegezegde verkeersbord bij het Jan van Elburg”plein”. Peter Colijn onderneemt actie; Saskia Duesmann vraagt naar de actuele Boekelose criminaliteitsstatistieken. Peter Colijn stuurt ze ons binnenkort. ;Gonny ten Veen herhaalt de oproep voor het indienen van een naam voor de Ontmoetingsplek aan de Boekelosestraat; Henk Abbink wijst op de schade aan de betonpalen en lichtmast(en) op de kruising Windmolenweg/Haimersweg. Jan ten Elzen gaat op onderzoek uit! Vanuit de zaal komen de volgende vragen en opmerkingen. Jan ten Elzen: op 13 december wordt de verlenging van het convenant dat het groenonderhoud aan de Jan van Elburgstraat regelt getekend; Nico vd Veen: hoe staat het met een Toeristisch InformatiePunt in Boekelo? Nu De Buren daar geen onderdak meer aan biedt, is de B.A.R.T. op zoek naar een ander onderkomen voor deze TIP; Peter Colijn wijst op de app. “Verbeter de buurt”; Marrianne vd Berg zal ons de kopijdata voor publicatie in Huis-aan-huis laten weten. [Stadsdeel-West heeft een rubriek in dat blad.]; Arend Stokkers: waar komt de politiepost (spreekkamer wijkagent)? Roelant Lawerman doet oproep aan alle Boekeloërs om zich verkiesbaar te stellen voor de Dorpsraad.

De vergadering wordt om 21:50 gesloten.

Ben Schoppert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTULEN DORPSRAADVERGADERING 19 NOVEMBER 2013

 

 

1. OPENING door de voorzitter en mededelingen. De novembervergadering van de Boekelose Dorpsraad wordt om klokslag 20:00 uur geopend door Jeroen Verhaak (voorzitter), daarbij verwelkomt hij 12 Dorpsraadleden (Henk Guchelaar is met kennisgeving afwezig) en een 15-tal belangstellenden, waaronder Marrianne van den Berg (Stadsdeelmanagement-West), Peter Colijn (wijkagent) en Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West). Uiteraard memoreert hij het overlijden van Henk Jan Meijer. Deze was van maart 2002 tot maart 2010 lid van onze raad, actief in de commissie R.O.M en vertegenwoordigde ons in Groen Beraad. Wij herdenken hem vanavond met een minuut stilte. Een speciaal woord van welkom is er voor het raadslid Jules Overzee, hij is na een periode met gezondheidsproblemen vanavond weer aanwezig.

2. NOTULEN van de vergadering van 15 oktober 2013. Deze worden vastgesteld, aanvankelijk met een door Ben Bel voorgestelde wijziging [het schrappen van de woorden: “van verschillend niveau” in punt 4 (Verkiezingen) in de zin “Er worden over en weer argumenten van verschillend niveau uitgewisseld.”], later in de vergadering maakt Ben Schoppert alsnog bezwaar tegen deze wijziging en gaat de vergadering akkoord met het ongewijzigd vaststellen van de notulen. Naar aanleiding van dit verslag: (Ben Bel) we hebben ook adviesrecht (punt 3) m.b.t. zaken die in dat deel van ons werkgebied spelen dat tot Stadsdeel-Zuid behoort. Dit zal door Marrianne van den Berg onder de aandacht van dat Stadsdeel gebracht worden. Wij als Dorpsraad zullen dat ook schriftelijk doen; Grolsch (punt 6). Saskia Duesmann meldt dat er recent reukoverlast is geweest.

3.POSTLIJST vanaf 3492. Deze wordt kort besproken.

4. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. In de jl. oktobervergadering werd een tweetal voorstellen tot grenswijziging van ons werkgebied gedaan. Het eerste betrof de Winterhaarweg, dat werd in oktober aangenomen. De beslissing over voorstel twee, m.b.t. dat deel van De Rutbeek dat ligt ten oosten van de Haaksbergerstraat, werd uitgesteld tot deze novembervergadering. Dit voorstel heeft veel commotie veroorzaakt. Naar aanleiding van een aantal gesprekken met bewoners van het betreffende gebied stelt het dagelijks bestuur voor dit voorstel in te trekken en de betrokken bewoners dus ook in 2014 in staat te stellen deel te nemen aan de maartverkiezingen op één van de Boekelose stembureaus. De vergadering gaat unaniem akkoord! Naar aanleiding van dit punt vraagt Henk Abbink waarom de bewoners van de Loerhazen en de Tinsteden niet onder de werking van onze Dorpsraad vallen. Marrianne van den Berg zegt dat in de gemeente Enschede géén van de dorps- of wijkraden bemoeienis heeft met de bedrijventerreinen en hun eventuele bewoners. Nagegaan wordt of dit terrein wellicht tot het werkgebied van de Buurtkring Usselo behoort. Zo niet, dan stelt Jeroen Verhaak voor dat de betrokken bewoners van de genoemde Marsstedenstraten in deze actie ondernemen. Ook wordt er gevraagd naar het aantal kiesgerechtigden op camping De Buitenplaets. Dat is ons niet bekend.

5. VERGADERDATA 2014. De vergaderdata voor 2014 worden vastgesteld. [Deze staan intussen ook op de site Boekelo.info> Dorpsraad vermeld.] Roelant Lawerman (voorzitter Verkiezingscommissie) laat weten dat op 25 maart de installatie-bijeenkomst van de in maart as. te kiezen Dorpsraad zal zijn.

6. NIEUWS van de commissies en vertegenwoordigingen. Dorpsbudget. (Jeroen Verhaak/ Ben Schoppert) De Dorpsraad subsidieert voor 100 euro de gladheidbestrijding van de Jan van Elburgstraat en draagt 2000 euro bij aan de financiële actie voor de inrichting van de M.F.A. Tevens wordt besloten de bijdrage van 4.370 euro aan het tekort gemeentebegroting 2014 ten laste te brengen van het dorpsbudget 2012. Dit is hiermee volledig besteed! De projecten waarvoor dit bedrag gereserveerd was worden later dan bedoeld uitgevoerd. Dorpsplan+. Dorpshart (Jeroen Verhaak): het straatwerk zal 23 november klaar zijn; het straatmeubilair wordt de komende weken geplaatst. Op 23 november wordt gevierd dat de Beckumerstraat weer open is. Wij dragen 250 euro bij in de kosten van deze activiteit. Over de plek waar de speelwerktuigen herplaatst kunnen worden wordt nog nagedacht. Per 29 november zal de vrijdagmarkt op het Meester Schierbeekplein gehouden worden. Natuurlijk spelen (Saskia Duesmann): de uitvoering van dit project op De Mans (achter de tennisvelden) loopt vertraging op door de -op zich logische- koppeling van een aantal activiteiten in dat gebied en het feit dat er een bestemmingsplanwijziging moet worden aangevraagd. Dat dit frustratie oplevert in onze raad wordt vanavond duidelijk! R.O.M. (Jeroen Verhaak en Joost Brunink). Over de door ons in te dienen “Zienswijze” op de voorgestelde bestemmingsplanwijziging dat de gasolieopslag in de lege cavernes op de Marssteden en het daarvoor noodzakelijke transport moet regelen, zullen de Dorpsraadleden via de mail op de hoogte worden gehouden. Het bijgestelde Bestemmingsplan Buitengebied is kortgeleden door de gemeente Enschede gepubliceerd. Er wordt momenteel binnen de commissie R.O.M. op gestudeerd. Bushaltes: de bushalte aan de Windmolenweg (Kwinkelerzijde) wordt verplaatst naar de Boekelosestraat, nabij de overweg. Deze en de halte bij de Buren worden aangepast om het vervoer met rollator en rolstoel mogelijk te maken. Rutbekerveld: er is een gesprek geweest tussen vertegenwoordigers van onze commissie R.O.M. en het Waterschap over de door ons gegeven reactie m.b.t. de verontdieping van het Rutbekerveld. We blijven zorg houden over de ontwikkelingen daar! We kunnen medio maart het definitieve antwoord op onze opmerkingen verwachten. Booractiviteiten Ganzebos: hierover verschijnt binnenkort een gemeentelijk besluit. We volgen e.e.a. met belangstelling. Diversen: wie is er verantwoordelijk voor het schoonhouden van de greppels bij camping De Buitenplaets? Kan de noodzaak tot het aanleggen van verkeersdrempel(s) op de Oude Veenweg onderzocht worden? Beheerscommissie Kwinkelerweg 5: één van de gebruikers meldt dat de c.v. nog niet naar behoren functioneert! Ouderencommissie (Ben Bel). Het recent opgetreden bestuurlijk probleem bij Open Ouderenwerk Boekelo is opgelost. Over de status van het OOB en het budget 2015 (dat vanaf dat jaar uit het Dorpsbudget van de Dorpsraad betaald moet gaan worden) zal later nog gesproken worden. B.A.R.T. (Carry Hilbink). Bij De Buren zal een Toeristisch OpstapPunt gerealiseerd worden. Bookels Höltink (Ben Bel en Ben Schoppert). Dit door de Dorpsraad georganiseerde platform van zorgaanbieders komt sinds 2003 3 á 4 keer per jaar bijeen. Zorgzaken in algemene zin worden daar aan de orde gesteld.

7. RONDVRAAG en sluiting. Ben Bel wijst op de ontvangen persoonlijke uitnodiging voor bijwonen van het concert van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht op 6 december as. Onduidelijk is aan wie van de Dorpsraad deze uitnodiging is verzonden. Idem: 18 december bijeenkomst “Politie in de wijk”; Ben Schoppert vraagt naar de stand van zaken betreffende het toegezegde verkeersbord bij het Jan van Elburg”plein”. Peter Colijn onderneemt actie; Saskia Duesmann vraagt naar de actuele Boekelose criminaliteitsstatistieken. Peter Colijn stuurt ze ons binnenkort. ; Gonny ten Veen herhaalt de oproep voor het indienen van een naam voor de Ontmoetingsplek aan de Boekelosestraat; Henk Abbink wijst op de schade aan de betonpalen en lichtmast(en) op de kruising Windmolenweg/Haimersweg. Jan ten Elzen gaat op onderzoek uit! Vanuit de zaal komen de volgende vragen en opmerkingen. Jan ten Elzen: op 13 december wordt de verlenging van het convenant dat het groenonderhoud aan de Jan van Elburgstraat regelt getekend; Nico vd Veen: hoe staat het met een Toeristisch InformatiePunt in Boekelo? Nu De Buren daar geen onderdak meer aan biedt, is de B.A.R.T. op zoek naar een ander onderkomen voor deze TIP; Peter Colijn wijst op de app. “Verbeter de buurt”; Marrianne vd Berg zal ons de kopijdata voor publicatie in Huis-aan-huis laten weten. [Stadsdeel-West heeft een rubriek in dat blad.]; Arend Stokkers: waar komt de politiepost (spreekkamer wijkagent)? Roelant Lawerman doet oproep aan alle Boekeloërs om zich verkiesbaar te stellen voor de Dorpsraad.

De vergadering wordt om 21:50 gesloten.

Ben Schoppert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intocht Sinterklaas

 

Klik hier voor een uitgebreide fotoreportage door Carolien Abbink van de intocht en de Pietendisco.

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 15 oktober 2013

1. OPENING door de voorzitter en mededelingen. De oktobervergadering wordt rond 20:00 uur geopend door Jeroen Verhaak, voorzitter van de Dorpsraad. 10 leden zijn present, met kennisgeving zijn afwezig de leden Henk Abbink, Joost Brunink en Jules Overzee. De voorzitter zegt blij te zijn dat de leden Carry Hilbink en Gonny ten Veen, beiden enige tijd uit de running wegens gezondheidsproblemen, vanavond weer aanwezig zijn! Op de “publieke tribune” een 6-tal belangstellenden, waaronder Marrianne van den Berg (Stadsdeelmanagement) en Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer). Een speciaal woord van welkom is er voor Marc Enschede, lid van de schaduwfractie van D66 in de gemeenteraad. De voorzitter sluit zijn openingwoord af met de mededeling dat er binnen het dagelijks bestuur gewerkt  wordt aan een publicatie in Boeke-loos waarin een overzicht gegeven zal worden van datgene dat er in de bijna afgelopen Dorpsraadperiode bereikt is.

 

2.NOTULEN van de vergadering van 17 september jl. Deze worden ongewijzigd vastgesteld.Naar aanleiding van dit verslag zegt Ben Bel dat hij bij het punt “Ouderencommissie”, verderop in deze vergadering, nog terug zal komen op de brief die Open Ouderenwerk Boekelo aan de Dorpsraad heeft gestuurd (septembernotulen, punt 4). Hij stelt ook de “verwarrende” huisnummering op de Boekelose Stoombleekerij nogmaals aan de orde (septembernotulen, punt 5). Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer) zal de situatie bekijken en zo mogelijk verbeteren.Brenda Tiecke vraagt of er al plannen zijn om de afronding van de Dorpshartrenovatie te vieren (septembernotulen, punt 5). Jeroen Verhaak belooft daar bij punt 6 (Dorpshart) op terug te komen.

 

3.POSTLIJST vanaf 3486.Wat het overzicht van in- en uitgaande post betreft het volgende: -we staan positief ten opzichte van het voorstel om de Bibliotheekbusstandplaats afwisselend aan de Meester De Wolfstraat en aan de Boekelosestraat (ter hoogte van de Dirk Papestraat) te laten zijn; -de gemeente Enschede nodigde ons uit om aanwezig te zijn op een bijeenkomst over cultuurhistorische objecten. Navraag tijdens deze vergadering leert ons dat het Historisch Centrum daar vertegenwoordigd zal zijn; -Jeroen Verhaak zegt dat wij één dezer dagen nog een mail van de Milieuraad kunnen verwachten, onderwerp: vergunningen;Ben Bel vraagt zich af waar de gemeentelijke adviesaanvraag m.b.t. de voorgenomen wijzigingen rond de bouw van bungalows op het Rutbeek blijft. Als Dorpsraad zijn wij hierin adviesgerechtigd. Marrianne van den Berg zal Stadsdeel-Zuid hierover benaderen.

 

4.VERKIEZINGEN. Op 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen, in ons “werkgebied” gecombineerd met de Dorpsraadverkiezing. Voor die laatstgenoemde activiteit is een Verkiezingcommissie (Vc) ingesteld. Deze zocht nog een vierde lid, dat is gevonden in de persoon van mw. Tanja Dijkstra. Wij gaan graag akkoord met haar lidmaatschap.Jeroen Verhaak doet verslag van het overleg dat er was tussen de Vc/Dorpsraad en de gemeente. “Positief gesprek!” Hij roept kandidaten op zich te melden! Vc en Dorpsraad zullen een groslijst met kandidaten opstellen.

 

5.VOORSTEL wijziging huishoudelijk reglement. Dit onderwerp stond al eerder op de agenda en doet vanavond veel stof opwaaien, vooral door de moeite die Gerard Roossink en Ben Bel hebben met dit voorstel. Er worden over en weer argumenten van verschillend niveau uitgewisseld… Uiteindelijk komt het dagelijks bestuur (na een schorsing) met het voorstel om de wijziging gefaseerd aan de orde te stellen: 1) gebiedswijziging Winterhaarweg vanavond vaststellen; 2) in de novembervergadering die van het gebied ten oosten van de Haaksbergerstraat agenderen. Intussen zullen de betrokken bewoners via Boeke-loos worden geïnformeerd. De vergadering gaat hiermee akkoord!

 

6. NIEUWS van de commissies en vertegenwoordigingen. Hierbij passeert het volgende: Dorpsbudget (Ben Schoppert). De werkgroep adviseert positief te reageren op de aanvraag van 100 euro voor gladheidbestrijding door de bewonerscommissie van De Mans. De Dorpsraad besluit conform dit advies. Jeroen Verhaak licht uitvoerig de bezuinigingsplannen van de gemeente m.b.t. de wijk- en dorpsbudgetten toe. Voor Boekelo zal dit per saldo eenmalig plm. 4300 euro minder betekenen.

Dorpsplan+. Dorpshart (Jeroen Verhaak). De renovatie is eind september van start gegaan en ligt op dit moment op schema. De B.O.V. en de Dorpsraad (Carry Hilbink en Gonny ten Veen) zullen in de loop van december een feestelijke activiteit ter gelegenheid van de (dan afgeronde) renovatie organiseren. Natuurlijk spelen (Saskia Duesmann). Op de Mans (d.w.z. op het grasland achter de tennisbaan) begint men in november met de aanleg van een terrein voor natuurlijk spelen, w.o. een zandheuvel. Saskia Duesmann presenteert vanavond het plan. Op de Bleekerij is ook grond beschikbaar voor natuurlijk spelen, hopelijk zal dat volgend jaar ingericht kunnen worden.

Ontmoetingsplek/banken (Gonny ten Veen). De Ontmoetingsplek voor jong/oud en inwoner/toerist aan de Boekelosestraat staat! In Boeke-loos en Huis-aan-huis zal er over geschreven worden, daarin ook de oproep om een naam voor dit bouwwerk te bedenken.

Ruimtelijke ordening en milieu [R.O.M.] (Jeroen Verhaak). -We hebben het waterschap via een brief onze vragen voorgelegd m.b.t. het Rutbekerveld; -Wat de AKZO-zoutcaverne sinkholes betreft hebben wij vooralsnog geen behoefte aan een presentatie daarover in de Dorpsraad. De door de AKZO aangeleverde informatie was duidelijk. Henk Guchelaar pleit ervoor de problematiek van de opslagcavernes goed in de gaten te houden;

N18, we bekijken nog of het vastgestelde tracébesluit voldoende aanknopingspunten biedt om nogmaals onze suggesties tot wijziging succesvol onder de aandacht van Rijkswaterstaat te brengen.

Multifunctionele accommodatie [M.F.A.] (Jan Haven). Op 21 oktober gaat de bouw van start! Op 9 november worden de toezeggingen voor een financiële bijdrage aan het M.F.A. huis-aan-huis opgehaald. Jeroen Verhaak doet de oproep aan de Dorpsraadleden om op 9 november mee te helpen bij het ophalen van de financiële toezeggingen, een actie die de MFAorganisatie begin november zal houden. Aanmelding hiervoor bij onze voorzitter!

Ouderencommissie (Ben Bel). [Dit Dorpsraadlid is lid van de Stichting Mortuarium Boekelo en doet als zodanig regelmatig verslag van de gang van zaken.] De gesprekken met het parochiebestuur hebben tot “een verrassende doorbraak” geleid, waardoor de voorbereidingen voor het inrichten van mortuariumfaciliteiten van start kunnen gaan en er hopelijk op termijn een definitief overnamecontract getekend kan worden.

Hierna doet hij summier verslag van de ontwikkelingen rond Open Ouderenwerk Boekelo. Ben Bel en Jeroen Verhaak zullen op korte termijn een gesprek met OOB hebben.

Publiciteit (Ben Schoppert). De Dorpsraad gaat in deze vergadering akkoord met het voorstel om gedurende een proefperiode van een jaar wat het uitwisselen van agendapunten en toeristische informatie betreft samen te werken met Enschede Promotie.

Klankbordgroep Grolsch (Ben Bel). Het bedrijf heeft recent werkzaamheden aan de afvalzuiveringsinstallatie uitgevoerd. “Zijn jullie stankklachten ter ore gekomen?” Dit is niet het geval.

Grolsch heeft een rapport “Duurzaam ondernemen” uitgebracht.

B.A.R.T. (Carry Hilbink). B.A.R.T. had samen met de Zoutmarke een stand op de Military.

 

7.RONDVRAAG en sluiting. Gonny ten Veen heeft contact gehad met de mensen rond de oprichting van het monument aan de Kwinkelerweg. Zij hebben toegezegd alsnog op de daar geplaatste bank te vermelden dat deze door de Dorpsraad is geschonken. Gonny ten Veen bedankt alle aanwezige Dorpsraadleden voor de ondervonden belangstelling tijdens haar ziekteperiode! A.Taselaar (aanwezig als belangstellende, kerkrentmeester PKN Usselo). Hij is benieuwd of wij al een idee hebben wanneer het voormalige kerkgebouw aan de Kwinkelerweg niet meer nodig is als voorlopig dorpshuis. Jeroen Verhaak zegt dat dat uiteraard afhangt van de voortgang van de bouw van het M.F.A., maar dat we hopen dat we over een jaar in dat M.F.A. vergaderen. We hopen binnenkort een meer exacte datum te kunnen noemen. Fleur ter Kuile (aanwezig als belangstellende, lid Historisch Centrum). Zij vindt het jammer dat het initiatief voor het oprichten van een monument voor de in WOII neergestorte vliegtuigbemanning niet in de Dorpsraad ter sprake is geweest. Ben Schoppert wijst er op dat dit in de vergadering van 21 mei jl., in het kader van een subsidieaanvraag bij Dorpsbudget, wel (zij het zijdelings) ter sprake is geweest. Desgevraagd gevraagd wordt opgemerkt dat de Dorpsraad geen uitnodiging voor de opening heeft ontvangen.

 

Tegen 22:30 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Ben Schoppert

 

 

 

 

 

Foto's opbouw Ontmoetingsplek

Ruim 3 jaar geleden ging in Boekelo, onder regie van de Dorpsraad, het project “Dorpsplan+” van start. Daarin werd een aantal projecten ondergebracht o.a.: renovatie Dorpshart, “kinderboerderij”/natuurlijk spelen en de bouw/plaatsing van een aantal ontmoetingsplekken/banken. Nu de renovatie van het Dorpshart in volle gang is en de aanleg van de natuurlijk spelenplek hopelijk binnenkort van start gaat, zijn we blij dat de Ontmoetingsplek aan de Boekelosestraat er staat!
Als werkgroep zijn we trots op het resultaat!
Ook via deze weg willen we Jan ten Elzen, Gerlo Breukers, Henk Lippinkhof (ontwerp/bouw) en de jongeren die meehielpen bij het construeren, hartelijk danken voor hun inzet!
Deze “bank+” hoort direct en indirect (via “Buurt in actie”) bij de 18 banken die de laatste 3 jaar in en om Boekelo geplaatst zijn. De meeste als vervanging voor eerder geplaatste zitbanken, waarvan enkele op een nieuwe plaats staan, zoals ook deze aan de Boekelosestraat.
Wij hopen dat iedereen (inwoner of bezoeker) er op de juiste manier gebruik van zal maken!
Foto’s gemaakt door Carolien Abbink.

Verslag Dorpsraadvergadering 17 september 2013

1.OPENING.Bij afwezigheid van onze voorzitter, Jeroen Verhaak, wordt de vergadering om enkele minuten over acht geopend door zijn vervanger, Jan Haven.Afwezig zijn de leden Gonny ten Veen, Carry Hilbink, Jules Overzee,  Jeroen Verhaak en Brenda Schukkert. Peter Colijn (politie) en Marrianne van den Berg, Hans Koning ter Heege en Jan ten Elzen (allen “gemeente”) hebben laten weten niet aanwezig te kunnen zijn.

2.NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING (20 AUGUSTUS 2013).De notulen van de augustusvergadering worden besproken en met onderstaande wijzigingen vastgesteld. Ben Bel heeft een opmerking en een vraag: 1. Het afscheid van Ds. M. van der Meer was niet op woensdag 28 -, maar op zondag 25 augustus; 2. Naar aanleiding van “Wijziging Huishoudelijk reglement” (punt 5): zijn de bij deze wijziging betrokken bewoners hiervan op de hoogte gesteld? Aangezien hierover twijfel rijst en we vinden dat dat in ieder geval moet gebeuren, wordt het vaststellen van deze wijziging in de oktobervergadering geagendeerd! Gerard Roossink merkt op dat de consequentie van deze wijziging ook is dat het M.FA.- en daarmee onze aanstaande vergaderlocatie, op “Usseloos” grondgebied ligt.Saskia Duesmann merkt op dat haar achternaam in de augustusnotulen (punt 6 en 7) verkeerd gespeld is. Jan Haven zegt dat de “asfaltvrije onderbrekingen” (rondvraag) in het fietspad langs de Beckumerstraat niet het resultaat waren van graafwerkzaamheden en dat intussen duidelijk is geworden dat het oneffen klinkerwegdek in de Boekelosestraat, ter hoogte van de Landsteinerlaan/Bastinglaan, nog voor de winter in orde zal worden gebracht.

3.DE POSTLIJST VANAF 3475.Over de postlijst worden geen vragen gesteld.

4.NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.Dorpsplan+. Jan Haven geeft het woord aan de heren Brunink (projectleider vanwege de gemeente) en Pelle (uitvoerder Firma Abbink). Zij lichten het uitvoeringsplan voor de Dorpshartrenovatie (ontwikkeld in het kader van Dorpsplan+) toe. De werkzaamheden zullen 23 september a.s. van start gaan en naar verwachting eind november afgerond zijn. [Voorafgaande aan deze Dorpsraadvergadering was er een zeer goed bezochte informatiebijeenkomst waar beide heren de plannen uit de doeken deden voor aanwonenden en verdere belangstellenden.]Ook Dorpsplan+ zijn de plannen voor Natuurlijk spelen. Saskia Duesmann zegt dat de eerste fase van dit plan nog dit kalenderjaar op het grasveld achter het tennisveld aan De Mans gerealiseerd zal worden. Dit project betreft ook de Bleekerij, hierover is, m.n. over de toegezegde financiële bijdragen, nog overleg gaande tussen Dorpsraad, gemeente en Ter Stege.

Dorpsbudget.Ben Schoppert weet te melden dat de eerste aanvraag voor een bijdrage aan de gladheidbestrijding binnen is.

R.O.M.Joost Brunink meldt bij het agendapunt R.O.M. dat er over de “Notitie waterbeheer Rutbekerveld” van het Waterschap Regge en Dinkel in een Dorpsraadbrief de nodige vragen gesteld zullen worden.Jan Haven wijst op het recent verschenen tracebesluit betreffende de N18.

R.S.C.J.Ben Schoppert spreekt de hoop uit dat de Ontmoetingsplek aan de Boekelosestraat voor 1 november geplaatst zal zijn.

M.F.A.Jan Haven geeft aan ons door dat volgens zijn informatie de start van de bouw nu echt aanstaande is. De betrokken aannemers zijn e.e.a. druk aan het voorbereiden.

Beheerscommissie voormalig kerkgebouw Kwinkelerweg 5 (onze huidige vergaderlocatie).Henk Guchelaar: “op 15 juli 2013 is op de bankrekening van de Dorpsraad een bedrag van 3.159,42 euro overgemaakt door de erven H. van der Valk inzake “Vrienden Buurthuis”. Deze heeft dit bedrag ontvangen d.m.v. giften en schenkingen ten behoeve van Muziekvereniging Unisson en meer in het algemeen voor het stimuleren van het muziekleven van de Boekelose jeugd. Het door de Dorpsraad ontvangen bedrag moet  overeenkomstig deze bedoeling worden gebruikt.”De Dorpsraad heeft het bedrag ontvangen, accepteert het bestedingsdoel en zal het geld daarvoor  gebruiken.

Ouderencommissie.Jan Groothuis (Open Ouderenwerk Boekelo, O.O.B.), aanwezig als belangstellende, wijst op de brief die O.O.B. zeer recent aan de Dorpsraad stuurde en waarin om een gesprek gevraagd wordt met het oog op het plan om te komen tot een Stichting O.O.B. Dat gesprek zal binnenkort gehouden worden.

Publiciteit.Ben Schoppert zegt dat de websiteredactie van Boekelo.info morgen (1809) een gesprek heeft met een vertegenwoordiger van EnschedePromotie.

5.RONDVRAAG EN SLUITING.Ben Bel wijst op een vrij verwarrende situatie voor wat betreft de huisnummering/ verwijzing aan de Boekelose Stoombleekerij en vanuit de zaal wordt de vraag gesteld of de renovatie van het dorpshart (na voltooiing daarvan) ook aanleiding zal zijn voor een feest.

De voorzitter sluit de vergadering om enkele minuten voor negenen!

 

Ben Schoppert

 

Thomas in Boekelo

Extra kaarten beschikbaar voor Thomas in Twente
De voorverkoop loopt nog tot en met donderdag 29 augustus, maar de Museum Buurtspoorweg stelt extra kaarten beschikbaar welke tijdens het evenement kunnen worden gekocht.
In 2011 regelde de stichting Museum Buurtspoorweg (MBS) uit Haaksbergen voor het eerst dat Thomas de Stoomlocomotief naar Twente kwam, het was een ongekend succes en alle beschikbare kaarten voor het evenement werden in de voorverkoop uitverkocht. Kinderen, vaders, moeders, oma’s en opa’s kregen een dag vullend programma met veel activiteiten en vertier.
Komt de echte Thomas naar Twente?
Het is een vaak gestelde vraag en veel mensen kunnen zich er moeilijk een voorstelling bij maken, maar het is echt waar. Lijkt Thomas in de animatie filmpjes klein, in het echt is het een grote machine van meer dan 40.000 kilo! Net als in de animatie is Thomas in het werkelijkheid ook een vriendelijke figuur.
Komend weekend op 30, 31 augustus en 1 september komt Thomas naar Twente, omdat de MBS het zwerfafval langs de spoorweg en in de sloten helemaal zat is, hebben ze de hulp ingeroepen van de Dikke Controleur en Thomas. Thomas komt helemaal van Sodor eiland en beleeft tijdens zijn reis spannende momenten. Tijdens zijn bezoek zijn er ook verschillende vriendjes van Thomas aanwezig, zij rijden de treinen van de MBS tussen Haaksbergen en Boekelo.
Een groots evenement met een playground van ruim 250m2, waarop de kinderen met hartenlust kunnen spelen met allerlei Thomas de Stoomlocomotief treinen, stations, bruggen en natuurlijk Thomas en de vriendjes zelf. Verder zijn er ballonnenartiesten, schminkers, een mini-show van de Thomas theatertour, een kleurig scheiden speelplein, springkussen, de nieuwste film van Thomas en nog veel meer vermaak. Ontmoet Thomas en de Dikke Controleur in het echt en ga met ze op de foto.

Verslag Dorpsraadvergadering 20 augustus 2013

1. OPENING.

Jeroen Verhaak, voorzitter Dorpsraad Boekelo, opent de vergadering. Ben Bel, Ben Schoppert, Brenda Schukkert, Gerard Roossink, Gonny ten Veen, Henk Guchelaar en Jules Overzee zijn afwezig met kennisgeving. Dit even aantal maakt dat wel ingestemd kan worden ten aanzien van zaken die om toestemming vragen maar dat deze de volgende vergadering pas vastgesteld kunnen worden! Jeroen heet iedereen welkom, waaronder Patrick Welman (Wethouder WI & West), Jan ten Elzen (Wijkbeheer West), Marrianne van den Berg (Stadsdeelmanagement West) en Peter Colijn (wijkagent). Er zijn twee mededelingen: allereerst dat de voorzitter van Stichting ’t Hulscher heeft aangegeven dat de Boortoren bij De Buren per 1 april 2015 door Grolsch wordt gekocht en met terugwerkende kracht is gehuurd. Momenteel wordt de Boortoren opgeknapt met bijdragen van o.a. Grolsch en de gemeente! Verder dat de gedateerde informatie­borden: Wie, Wat en Waar?, bij de RABO bank en bij Hotel Bad Boekelo na de renovatie van het Dorpshart worden vervangen. Bovendien wordt dan een overeenkomstig bord op het stationsperron geplaatst.

2. NOTULEN 11 JUNI.

De notulen van de julivergadering worden, na de vraag van Carry Hilbink of haar familienaam op de eerste pagina correct gespeld kan worden, dus Hilbink in plaats van Hilbrink, verder ongewijzigd vastgesteld!

3. POSTLIJST.

Bij het punt postlijst wordt gemeld dat enkele dorpsraadleden naar het afscheid van ds Van der Meer op woensdag 28 augustus en naar de bevestiging van ds Haasnoot op zondag 8 september zullen gaan.

4. VERKIEZINGSCOMMISSIE.

Voorgesteld wordt de heren Jaap Hilbink, Roel Bruinsma en Roelant Lawerman tot leden van de verkiezingscommissie te benoemen, waarmee wordt ingestemd. Men is trouwens nog op zoek naar een 4de commissielid, bij voorkeur een vrouw.

5. WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Met de volgende wijziging van het Huishoudelijk Reglement wordt ingestemd: “Art. 1.1. Het werkgebied wordt vastgesteld door de Dorpsraad, na overleg met achtereenvolgens de Buurtkring Usselo en het stadsdeelmanagement West van de gemeente Enschede. 1.2. Vervalt en 1.2a. (nieuw i.p.v. 1.3.) wordt “Het werkgebied wordt begrensd door de gemeentegrens met Hengelo tot A35, A35 tot de hoogte van de Broekheurnerbeek, deze beek tot de hoek Broekmaatweg/ Teesinklandenweg, Teesinklandenweg, Haaksbergerstraat tot gemeentegrens Haaksbergen, gemeentegrens Haaksbergen tot gemeentegrens Hengelo bij A35.” Met dank aan Nico van Veen die middels een ingediend amendement voor tekstuele correcties heeft gezorgd die in de finale scherpte resulteerden. Hiermee is het probleem tijdens de verkiezingen van 2010 voor die van 2014 voor de bewoners van de Winterhaarweg om te kunnen stemmen opgelost.

6. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Dorpsbudget: voorgesteld wordt dat in 2014 een post ad € 500 wordt opgenomen voor Gladheidsbestrijding en daarvoor de volgende criteria te hanteren: aanvraag kan worden ingediend door buurten/straten, in de aanvraag moet worden aangegeven op welke wijze financieel of materieel wordt bijgedragen, het toegekende bedrag is max. € 100 per aanvraag, toekenning vindt plaats tot het maximum bedrag bereikt is. Daarnaast wordt voorgesteld om de post ‘sociale activiteiten in wijken en buurten’ in 2014 niet meer op te nemen. Tot slot wordt voorgesteld dat individuele dorpsraadsleden geen aanvragen voor deze pot kunnen indienen.

Dorpsplan+: [Jeroen Verhaak] Onder voorbehoud (i.v.m. nalopen bestek door gemeente en de bezwarentermijn) is het werk gegund aan Abbink Boekelo BV. Op 20 augustus is er een voortgangsoverleg geweest met de gemeente. Er wordt naar gestreefd om op 23 september of zoveel eerder als mogelijk te starten met de werkzaamheden. Dit werk moet eind november gereed zijn. Slechte weersomstandigheden kunnen natuurlijk voor vertraging zorgen maar daar gaan wij maar niet van uit.

Het plan van de aannemer is te starten met de kruising Beckumerstraat/ Diamanstraat tot aan de Coöp en incl. het dorpsplein (duur ca. 4 weken). Het kruispunt kan na ca. 2 weken weer in gebruik worden genomen. Daarna wordt het stuk Coöp tot aan het spoor en de kruising Windmolenweg/ Beckumerstraat (duur eveneens ca. 4 weken) aangepakt, de kruising zelf als laatste planonderdeel. Op dinsdag 17 september om 19.00 uur is er een inloopavond voor de betrokken bewoners en winkeliers en dezelfde avond om 20.00 uur wordt in de dorpsraadvergadering de uitvoering van het plan nogmaals toegelicht. Beide op de onder aangegeven locatie. Vanaf 20 september wordt zo lang als noodzakelijk is de wekelijkse markt verplaatst naar het parkeerterrein van De Buren.

Als afsluiter meldt Patrick Welman “om elkaars handen goed vast te houden om verzekerd te zijn van een uitvoering die in alle opzichten correct verloopt.”

In dit kader wordt bij Natuurlijk spelen: [Saskia Deusmann] gemeld dat de aangevraagde offertes binnendruppelen. Op korte termijn hoopt men een overleg met Ter Steege en de gemeente Enschede te kunnen hebben.

R.O.M.: [Jeroen Verhaak] Er is geen verder commentaar meer op de brief met de aan- of opmerkingen van de Dorpsraad op het bestemmingsplan Buitengebied Noord West, die kan dus morgen verstuurd worden. Naar aanleiding van een opmerking van Arend Stokkers wordt meegedeeld dat een van de opmerkingen is dat wij het onjuist vinden dat een dergelijk omvangrijk bestemmingsplan voor een belangrijk deel in de vakantieperiode ter visie is gelegd. Arend Stokkers meldt dat de aanpak door de gemeente Enschede bij dit punt geen schoonheidsprijs verdiend. Hij verwacht dat wanneer dit thema op de agenda staat bij de vergadering van de Stadsdeelcommissie over menige zienswijze gesproken zal worden.

MFA: [Jan Haven] De aannemerscombinatie dient nog een eenvoudige verklaring af te geven. Financieel lijkt alles in kannen en kruiken, los van de bijzondere BTW-kwestie die de volle aandacht van de fiscus heeft, maar de eerste berichtgeving is positief.

 

7. RONDVRAAG.

 Carry Hilbink: de opknapactie bij de Dr. de Jongstraat vordert goed. Er zijn bloembakken en bijbehorende groene vulling geregeld, waarbij de buurtbewoners ook zelf fysiek en financieel hebben bijgedragen.

Jan Haven: bij de Beckumerstraat zijn er een aantal asfaltvrije onderbrekingen, het resultaat van graafwerkzaamheden die niet echt ‘fietsvriendelijk’ zijn. Jan ten Elzen geeft aan dat deze op termijn gecorrigeerd zullen worden.

Henk Abbink: er zijn aan de Weleweg conform afspraak parkeerplaatsen gerealiseerd maar er staat één lantaarnpaal midden op de parkeerplaats. Verder is er vraag naar een Otto-verzamelplek aldaar. Jan ten Elzen zegt toe dat de nodige correcties zullen worden uitgevoerd!

Saskia Deusmann: wanneer wordt het niet werkende Smileybord aan de Weleweg verwijderd en een keerlusbord geplaatst op de Jan van Elburgstraat? Uit de reactie van Jan ten Elzen volgt dat onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor deze borden, wordt dus vervolgd.

Uit de zaal – Fleur ter Kuile: heeft een brief ontvangen over het al dan niet verminderen van verlichting in het buitengebied. Kort samengevat en om de verwarring maximaal te houden, het energiebewust reduceren van verlichting waarbij de verkeersveiligheid niet uit het oog verloren wordt, kost geld. En we hebben momenteel minder geld dus gebeurt er niets! Het witten van bermstenen en dergelijke is al 2 zomers niet meer gebeurd en er staan zware eiken palen bij kruisingen en splitsingen rond Boekelo vooralsnog zonder een duidelijke reden. Jan Haven merkt bij het laatste punt op dat daarop waarschijnlijk de wegbewijzering behoort te komen van de knooppunten fietsroute – Rondje Enschede, Rondje Boekelo. Het eerste punt valt waarschijnlijk onder noemer ‘bezuinigingen’, waarbij wel duidelijk was dat niets doen geld oplevert.

Jan ten Elzen: meldt dat de nieuwe manier van schouwen zijn vruchten afwerpt: mensen kunnen via de mail aandachtspunten indienen in plaats van het klassieke werkelijk rondgaan en controleren. Zo worden de ‘onvoldoende vlakke stoep’ problemen aan de Windmolenweg verholpen en wordt onderzocht of een stuk stoep opnieuw gelegd kan worden vanwege de problemen die veroorzaakt worden door op(d)rukkende wortels van een berk aan de Henry Dunantlaan.

Als afsluiter uit de zaal spreekt Arend Stokkers een woord van dank aan de gemeente Enschede voor de moeite die gedaan is om de Boortoren te kunnen renoveren. Waarop Jeroen Verhaak de hamer om pakweg 21:00 uur gebruikt voor de afsluiting van de vergadering, na alle aanwezigen bedankt te hebben voor hun aanwezigheid en waardevolle inbreng.

 

Joost Brunink

NOTULEN DORPSRAADVERGADERING 20 AUGUSTUS 2013

 

1.OPENING.

 

Jeroen Verhaak, voorzitter Dorpsraad Boekelo, opent de vergadering. Ben Bel, Ben Schoppert, Brenda Schukkert, Gerard Roossink, Gonny ten Veen, Henk Guchelaar en Jules Overzee zijn afwezig met kennisgeving. Dit even aantal maakt dat wel ingestemd kan worden ten aanzien van zaken die om toestemming vragen maar dat deze de volgende vergadering pas vastgesteld kunnen worden! Jeroen heet iedereen welkom, waaronder Patrick Welman (Wethouder WI & West), Jan ten Elzen (Wijkbeheer West), Marrianne van den Berg (Stadsdeelmanagement West) en Peter Colijn (wijkagent). Er zijn twee mededelingen: allereerst dat de voorzitter van Stichting ’t Hulscher heeft aangegeven dat de Boortoren bij De Buren per 1 april 2015 door Grolsch wordt gekocht en met terugwerkende kracht is gehuurd. Momenteel wordt de Boortoren opgeknapt met bijdragen van o.a. Grolsch en de gemeente! Verder dat de gedateerde informatie­borden: Wie, Wat en Waar?, bij de RABO bank en bij Hotel Bad Boekelo na de renovatie van het Dorpshart worden vervangen. Bovendien wordt dan een overeenkomstig bord op het stationsperron geplaatst.

 

 

2.NOTULEN 11 JUNI.

 

De notulen van de julivergadering worden, na de vraag van Carry Hilbink of haar familienaam op de eerste pagina correct gespeld kan worden, dus Hilbink in plaats van Hilbrink, verder ongewijzigd vastgesteld!

 

 

3.POSTLIJST.

 

Bij het punt postlijst wordt gemeld dat enkele dorpsraadleden naar het afscheid van ds Van der Meer op woensdag 28 augustus en naar de bevestiging van ds Haasnoot op zondag 8 september zullen gaan.

 


4. VERKIEZINGSCOMMISSIE.

 

Voorgesteld wordt de heren Jaap Hilbink, Roel Bruinsma en Roelant Lawerman tot leden van de verkiezingscommissie te benoemen, waarmee wordt ingestemd. Men is trouwens nog op zoek naar een 4de commissielid, bij voorkeur een vrouw.

 

 

5. WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Met de volgende wijziging van het Huishoudelijk Reglement wordt ingestemd: “Art. 1.1. Het werkgebied wordt vastgesteld door de Dorpsraad, na overleg met achtereenvolgens de Buurtkring Usselo en het stadsdeelmanagement West van de gemeente Enschede. 1.2. Vervalt en 1.2a. (nieuw i.p.v. 1.3.) wordt “Het werkgebied wordt begrensd door de gemeentegrens met Hengelo tot A35, A35 tot de hoogte van de Broekheurnerbeek, deze beek tot de hoek Broekmaatweg/ Teesinklandenweg, Teesinklandenweg, Haaksbergerstraat tot gemeentegrens Haaksbergen, gemeentegrens Haaksbergen tot gemeentegrens Hengelo bij A35.” Met dank aan Nico van Veen die middels een ingediend amendement voor tekstuele correcties heeft gezorgd die in de finale scherpte resulteerden. Hiermee is het probleem tijdens de verkiezingen van 2010 voor die van 2014 voor de bewoners van de Winterhaarweg om te kunnen stemmen opgelost.

6. NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Dorpsbudget: voorgesteld wordt dat in 2014 een post ad

€ 500 wordt opgenomen voor Gladheidsbestrijding en daarvoor de volgende criteria te hanteren: aanvraag kan worden ingediend door buurten/straten, in de aanvraag moet worden aangegeven op welke wijze financieel of materieel wordt bijgedragen, het toegekende bedrag is max. € 100 per aanvraag, toekenning vindt plaats tot het maximum bedrag bereikt is. Daarnaast wordt voorgesteld om de post ‘sociale activiteiten in wijken en buurten’ in 2014 niet meer op te nemen. Tot slot wordt voorgesteld dat individuele dorpsraadsleden geen aanvragen voor deze pot kunnen indienen.

Dorpsplan+: [Jeroen Verhaak] Onder voorbehoud (i.v.m. nalopen bestek door gemeente en de bezwarentermijn) is het werk gegund aan Abbink Boekelo BV. Op 20 augustus is er een voortgangsoverleg geweest met de gemeente. Er wordt naar gestreefd om op 23 september of zoveel eerder als mogelijk te starten met de werkzaamheden. Dit werk moet eind november gereed zijn. Slechte weersomstandigheden kunnen natuurlijk voor vertraging zorgen maar daar gaan wij maar niet van uit.

Het plan van de aannemer is te starten met de kruising Beckumerstraat/ Diamanstraat tot aan de Coöp en incl. het dorpsplein (duur ca. 4 weken). Het kruispunt kan na ca. 2 weken weer in gebruik worden genomen. Daarna wordt het stuk Coöp tot aan het spoor en de kruising Windmolenweg/ Beckumerstraat (duur eveneens ca. 4 weken) aangepakt, de kruising zelf als laatste planonderdeel. Op dinsdag 17 september om 19.00 uur is er een inloopavond voor de betrokken bewoners en winkeliers en dezelfde avond om 20.00 uur wordt in de dorpsraadvergadering de uitvoering van het plan nogmaals toegelicht. Beide op de onder aangegeven locatie. Vanaf 20 september wordt zo lang als noodzakelijk is de wekelijkse markt verplaatst naar het parkeerterrein van De Buren.

Als afsluiter meldt Patrick Welman “om elkaars handen goed vast te houden om verzekerd te zijn van een uitvoering die in alle opzichten correct verloopt.”

In dit kader wordt bij Natuurlijk spelen: [Saskia Deusmann] gemeld dat de aangevraagde offertes binnendruppelen. Op korte termijn hoopt men een overleg met Ter Steege en de gemeente Enschede te kunnen hebben.

R.O.M.: [Jeroen Verhaak] Er is geen verder commentaar meer op de brief met de aan- of opmerkingen van de Dorpsraad op het bestemmingsplan Buitengebied Noord West, die kan dus morgen verstuurd worden. Naar aanleiding van een opmerking van Arend Stokkers wordt meegedeeld dat een van de opmerkingen is dat wij het onjuist vinden dat een dergelijk omvangrijk bestemmingsplan voor een belangrijk deel in de vakantieperiode ter visie is gelegd. Arend Stokkers meldt dat de aanpak door de gemeente Enschede bij dit punt geen schoonheidsprijs verdiend. Hij verwacht dat wanneer dit thema op de agenda staat bij de vergadering van de Stadsdeelcommissie over menige zienswijze gesproken zal worden.

MFA: [Jan Haven] De aannemerscombinatie dient nog een eenvoudige verklaring af te geven. Financieel lijkt alles in kannen en kruiken, los van de bijzondere BTW-kwestie die de volle aandacht van de fiscus heeft, maar de eerste berichtgeving is positief.

 

 

7.RONDVRAAG.

 

Carry Hilbink: de opknapactie bij de Dr. de Jongstraat vordert goed. Er zijn bloembakken en bijbehorende groene vulling geregeld, waarbij de buurtbewoners ook zelf fysiek en financieel hebben bijgedragen.

Jan Haven: bij de Beckumerstraat zijn er een aantal asfaltvrije onderbrekingen, het resultaat van graafwerkzaamheden die niet echt ‘fietsvriendelijk’ zijn. Jan ten Elzen geeft aan dat deze op termijn gecorrigeerd zullen worden.

Henk Abbink: er zijn aan de Weleweg conform afspraak parkeerplaatsen gerealiseerd maar er staat één lantaarnpaal midden op de parkeerplaats. Verder is er vraag naar een Otto-verzamelplek aldaar. Jan ten Elzen zegt toe dat de nodige correcties zullen worden uitgevoerd!

Saskia Deusmann: wanneer wordt het niet werkende Smileybord aan de Weleweg verwijderd en een keerlusbord geplaatst op de Jan van Elburgstraat? Uit de reactie van Jan ten Elzen volgt dat onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor deze borden, wordt dus vervolgd.

Uit de zaal – Fleur ter Kuile: heeft een brief ontvangen over het al dan niet verminderen van verlichting in het buitengebied. Kort samengevat en om de verwarring maximaal te houden, het energiebewust reduceren van verlichting waarbij de verkeersveiligheid niet uit het oog verloren wordt, kost geld. En we hebben momenteel minder geld dus gebeurt er niets! Het witten van bermstenen en dergelijke is al 2 zomers niet meer gebeurd en er staan zware eiken palen bij kruisingen en splitsingen rond Boekelo vooralsnog zonder een duidelijke reden. Jan Haven merkt bij het laatste punt op dat daarop waarschijnlijk de wegbewijzering behoort te komen van de knooppunten fietsroute – Rondje Enschede, Rondje Boekelo. Het eerste punt valt waarschijnlijk onder noemer ‘bezuinigingen’, waarbij wel duidelijk was dat niets doen geld oplevert.

Jan ten Elzen: meldt dat de nieuwe manier van schouwen zijn vruchten afwerpt: mensen kunnen via de mail aandachtspunten indienen in plaats van het klassieke werkelijk rondgaan en controleren. Zo worden de ‘onvoldoende vlakke stoep’ problemen aan de Windmolenweg verholpen en wordt onderzocht of een stuk stoep opnieuw gelegd kan worden vanwege de problemen die veroorzaakt worden door op(d)rukkende wortels van een berk aan de Henry Dunantlaan.

Als afsluiter uit de zaal spreekt Arend Stokkers een woord van dank aan de gemeente Enschede voor de moeite die gedaan is om de Boortoren te kunnen renoveren. Waarop Jeroen Verhaak de hamer om pakweg 21:00 uur gebruikt voor de afsluiting van de vergadering, na alle aanwezigen bedankt te hebben voor hun aanwezigheid en waardevolle inbreng.

 

Joost Brunink