Verslag Dorpsraadvergadering 16 april 2013

 

 

1.OPENING.

Jeroen Verhaak, voorzitter Dorpsraad, opent de vergadering om 8 acht uur. Hij kan 10 Dorpsraadleden en 13 belangstellenden verwelkomen, onder de laatsten o.a. vertegenwoordigers van politie, Stadsdeel-management en Stadsdeelbeheer.

Brenda Schukkert, Gonny ten Veen en Henk Guchelaar zijn met kennisgeving afwezig. De voorzitter zegt dat het (niet geagendeerde) item “Zendmast Verzetslaan” vanavond bij het punt R.O.M. toch ter sprake zal komen omdat de gemeente aan een advies van ons in deze hecht.

 

2.NOTULEN 19 MAART 2013.

De notulen worden vastgesteld. De door Joost Brunink voorgestelde wijzigingen (via mail al aan de leden gemeld) zullen worden aangebracht. Het betreft hier de schrijfwijze van enkele begrippen in de rondvraag.   

 

3.DE POSTLIJST VANAF 3444.

De lijst met verzonden en ontvangen post wordt doorgenomen. Nagekomen zijn: schrijven van Magazijn-bewoners over plan om tijdelijk een bank te plaatsen op fundament tijdelijke brandweerkazerne; brief van de Medezeggenschapsraad van de OBS Molenbeek inzake de situatie rond de BSO aan de Meester De Wolfstraat.

 

4.NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Dorpsbudget [Ben Schoppert], we gaan akkoord met de volgende subsidies: 2750 euro (50% uit Dorpsbudget, 50% Stadsdeelbudget) voor vervanging materiaal en opleiden “personeel” voor bediening van de AED’s (Aanvrager: BOV/AEDgroep); 250 euro aan het Oranjecomite; 1000 euro tbv aanschaf duo-fiets (vrijwilligers/ Zonnebloem); 100 euro voor buurtfeest/groendag Jan van Elburgstraat. Over het voorstel van Henk Abbink om geld uit te trekken voor de gladheidbestrijding zal in de brainstormbijeenkomst van 31 juli worden gesproken. Een vertegenwoordigster van De Mans meldt dat men daar op enigerlei wijze aan de gladheidbestrijding wil bijdragen!

Het Dorpsraadlid Joost Brunink vraagt en krijgt op voorhand een subsidie voor de onkosten rond de activiteit “BOEKELO.doet” op 11 mei. Hij zal e.e.a. een dezer dagen nog schriftelijk onderbouwen. Onze bijdrage is maximaal 200 euro.

In de Stadsdeelvergadering van 23 april zullen we de verantwoording Dorpsbudget 2012 en het bestedingsplan 2013 toelichten.

Dorpsplan+. Dorpshart [Jeroen Verhaak]: we zijn uiteraard blij met de renovatie van het Dorpshart, maar moeten dit wel warm houden! Marrianne vd Berg (Stadsdeelmanagement) zegt dat er achter de gemeentelijke schermen hard gewerkt wordt aan de voorbereidingen. (“De wethouder zit er boven op!”). Complicerende factor is dat bij de uitvoering van dit plan ook “mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt” zullen worden ingeschakeld.

Bankenproject [Ben Schoppert]: 9 april zijn er weer 9 nieuwe banken geplaatst door een aantal jongeren, een drietal Dorpsraadleden en Jan ten Elzen. [Transport werd verzorgd door Bert Jan – en Gerard Roossink, nogmaals onze dank daarvoor!]; we gaan er nog steeds van uit dat de Ontmoetingsplek aan de Boekelosestraat voor de zomer geplaatst wordt.

Natuurlijk spelen [ Saskia Duesmann]: de werkgroep is met diverse adviseurs, ook van de gemeente, bezig de plannen vorm te geven. Men mikt op meerdere plekken om de plannen te realiseren. Men hoopt deze voor de zomervakantie te presenteren. Een inventarisatieronde op de basisscholen leverde goede ideeën op.  

Een aanwezige delegatie van de Bleekerij zegt graag betrokken te willen worden bij de plannen. In het verleden zijn zij met Ter Steege (projectontwikkelaar de Bleekerij) over deze materie in gesprek geweest.

Contact is intussen gelegd!

Omdat natuurlijk spelen en het kleinschalig dierenverblijf aanvankelijk gekoppeld waren zegt Henk Abbink dat het “kleinschalig dierenverblijf” aan de Beckumerstraat/Smaragdstraat op de nominatie staat te verdwijnen, het terrein zou dan voor de maïsverbouw gebruikt gaan worden…

R.O. M. [Jeroen Verhaak]: de gemeente hecht aan ons advies met betrekking tot de nieuwbouw van de zendmast aan de Verzetslaan. De commissie ROM stelt voor akkoord te gaan met de ingediende plannen. De aanwezige leden, op Saskia Duesmann na, stemmen hiermee in!

M.F.A. [Jan Haven]: de GO-beslissing is genomen! Men hoopt binnenkort te starten met de bouw van de kleedgelegenheid, voor de bouw van de rest van het complex is nog een bestemmingsplanwijziging nodig. Hopelijk verloopt e.e.a. voorspoedig!

Publiciteit [Ben Schoppert]: Boeke-loos en de websiteredactie (Boekelo.info) zijn druk bezig met aanpassingen en verbeteringen!

B.A.R.T [Carry Hilbink/Henk Abbink]: de bijeenkomsten van diverse werkgroepen hebben resultaat; er is een flyer in de maak waarbij Boekelo aansluit bij de Zoutmarkeactiviteiten.

 

5.RONDVRAAG EN SLUITING.

Gerard Roossink: (m.n.) bermsituatie Beldershoekweg vanaf Beckumerstraat tot naamloze weg is slecht! Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer) neemt hierover contact op met de heer P.Koekkoek;

Ben Bel: gladheidbestrijding!? De voorzitter wijst op het voorstel om hierover op de brainstorm van 31 juli a.s. te overleggen!

Saskia Duesmann: er is nog steeds verwarring over de status en de verkoopactiviteiten van het toeristisch infopunt! De aanwezige BARTleden Carry Hilbink en Henk Abbink zeggen toe in deze zaak actie te zullen ondernemen!

Jan Haven: Ter Steege (De Bleekerij) wil aspirant woningkopers inspraak geven. Hoe verdraagt zich dit met het bestemmingsplan? Fleur ter Kuile wijst op eisen die gesteld worden aan bebouwing Boekelosestraat. Jan Haven neemt hierover contact op met Ter Steege.

Carry Hilbink: plan renovatie binnenplein Dokter De Jongstraat vordert! Vanavond is er een informatiebijeenkomst!

Jules Overzee: uitnodiging aan Dorpsbudgetwerkgroep de duo-fiets in te wijden!

Arend Stokkers (belangstellende): spreekt de wens uit dat Dorpsraadleden aanwezig zullen zijn bij de diverse activiteiten op 30 april, o.a. bij het onthullen van de Koningslinde aan de Carel Belstraat.

 

Ben Schoppert