Verslag Dorpsraadvergadering 21 mei 2013.

 

 

1.OPENING.

Jeroen Verhaak, voorzitter Dorpsraad, opent de vergadering. Ben Bel en Jan Haven hebben laten weten niet aanwezig te kunnen zijn. De juni-vergadering zal niet op de 3e dinsdag, maar op de 2e dinsdag (11 juni)  plaatsvinden, dit vanwege een vakantiepiek van de Dorpsraadleden in de 3e week van die maand. Peter Colijn (wijkagent) sluit hierbij aan en meldt dat zijn spreekuur niet doorgaat in de periode 6 juni – 7 juli.

 

2.NOTULEN 16 APRIL 2013.

Deze worden vrijwel ongewijzigd  vastgesteld. Bij punt 4 (tekst over Dorpsbudget) moet bij de aanvraag voor een bijdrage voor een duo-fiets als aanvrager “Open Ouderenwerk Boekelo” vermeld worden en niet “Zonnebloem”. Naar aanleiding van dit verslag vraagt Jan ten Elzen of er nog contact geweest is tussen de Dorpsraad en “de gemeente” over de opknapbeurt van de Beldershoekwegbermen. Dit was inderdaad het geval, de renovatie is intussen uitgevoerd.

 

3.DE POSTLIJST VANAF 3449.

Er wordt stilgestaan bij de wijziging bestemmingsplan Rosinkweg (Usselo). Uiteraard is hierover ook contact met de Buurtkring Usselo. De gemeente Haaksbergen stuurde een uitnodiging voor een bijeenkomst over de ontwikkelingen in het landelijk gebied. We zullen daar vertegenwoordigd zijn door Henk Abbink.

 

4.INFORMATIE WANDELPADEN.

We hebben vanavond een gastspreker: de heer Gerrit Meutstege praat ons bij over de plannen voor de aanleg van enkele wandelroutes rond Boekelo, dit in het kader van de Landinrichting Enschede-zuid. Hij licht e.e.a. duidelijk toe aan de hand van kaartmateriaal. Wij juichen deze plannen toe. We dringen er op aan aanwonenden in te lichten over de aanleg van deze paden en bijbehorende faciliteiten. Carry Hilbink vraagt of er nog een link met de Zoutmarkepaden is. Die is er niet direct, maar men zou hiervoor gebruik kunnen maken van deze aan te leggen paden. Brenda Schukkert doet de suggestie op den duur op de site boekelo.info aandacht te besteden aan de wandelmogelijkheden.

 

5.NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Dorpsbudget:[Ben Schoppert] de aanwezige leden nemen het advies van de werkgroep Dorpsbudget over en stemmen voor subsidiëring van de volgende projecten: buurtfeest Bleekerij €100; toneelver. De Vriendschap € 250; GV Unisson € 125; Monument Engelse bommenwerper € 275 (betreft plaatsing bank). De aanvraag van de Wakeclub wordt niet gehonoreerd omdat deze niet past binnen de huidige “spelregels”.

Dorpsplan+. Dorpshart:[Jeroen Verhaak] men wil half september starten met de werkzaamheden, deze moeten eind november zijn afgerond, zodat Sint en Kerstman een gerenoveerd Dorpshart zullen aantreffen. Uiteraard wordt er met aanwonenden en ondernemers overlegd. Op 20 augustus a.s. wordt de uitvoering van het plan in de Dorpsraad besproken.  Banken/Ontmoetingsplek:[Gonny ten Veen] we hopen in 2014 nog drie banken te kunnen plaatsen. De realisatie van de Ontmoetingsplek aan de Boekelosestraat gaat niet meer lukken voor de zomervakantie, staat nu voor dit najaar op het programma. Natuurlijk spelen: [Saskia Duesmann] men hoopt in de juni-vergadering de definitieve plannen uit de doeken te kunnen doen. 

R.O.M.: [Jeroen Verhaak] Jules Overzee doet verslag van een door hem bijgewoonde informatiebijeenkomst over de aanpak van instabiele zout –cavernes. In het Boeldershoekgebied zullen 3 van deze zoutkoepels bij wijze van pilot door AKZO i.s.m. Twence worden gevuld met afval. Ondanks het feit dat er allerlei milieubeschermde maatregelen zijn toegezegd uiten diverse aanwezigen (Dorpsraadleden, m.n. Henk Guchelaar en Brenda Schukkert én het aanwezige gemeenteraadslid Margriet Visser) hun bezorgdheid over deze plannen. Wordt vervolgd!

Het volgende R.O.M.punt is het concept bestemmingsplan Rutbekerveld. Uiteraard gaan wij reageren op het voorgelegde plan! De visactiviteitplannen zitten niet in dit concept, deze komen later aan de orde. In de brainstorm van 31 juli as zullen we dit plan ook bespreken. Joost Brunink doet kort verslag van de BOEKELOdoet-activiteit op 11 mei jl. Goed resultaat! Bijkomend effect: staatadoptieteam uitgebreid met 2 personen! [Zie verslag in deze Boeke-loos.]. Dezelfde spreker wijst op de presentatie van de Groen Beraad-plannen begin juni, dit betreft de aanpak van het zwerfafvalprobleem in het buitengebied. De dienst Handhaving Openbare Ruimte is concreet betrokken bij deze kwestie en   e.e.a. gaat letterlijk in kaart worden gebracht.   

B.A.R.T.: [Carry Hilbink] punt van aanhoudende zorg is de huisvesting en aanpak van het Toeristisch Infopunt.

De Stichting B.A.R.T. gaat de wandelmogelijkheden in en rond Boekelo inventariseren. 

 

 

6.RONDVRAAG EN SLUITING.

Brenda Schukkert: de  frequente snelheidscontroles blijven volgens haar dorpsbreed een punt van irritatie. Uit de gedachtewisseling die volgt op deze opmerking blijkt dat een deel van de vergadering deze mening deelt, maar dat wij weinig of niets aan het opheffen van deze irritatie kunnen doen. [We hebben vorig jaar, na onderzoek, vastgesteld dat een verzoek om wijziging van de bestaande verkeersinrichting van het dorp, alleen al om financiële redenen, niet opportuun is! BenS] Idem: bouwverkeer t.b.v. SKE-bouw rijdt regelmatig door de Bleekerijwijk, dit levert gevaarlijke situaties en wegdekschade op! Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer) én Jeroen Verhaak zullen Ter Steege hierover benaderen! 

Saskia Duesmann: wanneer wordt er weer een definitieve paal geplaatst op de wegversmalling in de Windmolenweg ter hoogte van de Boekelosebleekweg? Naar aanleiding hiervan (uit zaal): idem Windmolenweg/Haimersweg!

Gonny ten Veen: het functioneren van de snelheidssmily aan de Weleweg, ter hoogte van de Jan van Elburgstraat, laat zeer te wensen over! Peter Colijn onderneemt actie.  

Henk Abbink: parkeersituatie aan de Weleweg tussen H.Dunantlaan en Teesinkweg nog steeds problematisch. Jan ten Elzen zegt dat dit probleem zeer binnenkort wordt aangepakt!

 

De vergadering duurde van 20:00 uur tot 21.45 uur.

Er waren 11 Dorpsraadleden aanwezig, op de “publieke tribune” zaten 9 mensen. Stadsdeelmanagement had laten weten verhinderd te zijn.

 

 

Ben Schoppert

 

                                         UITNODIGING

De volgende openbare vergadering van de Boekelose Dorpsraad is op dinsdag 11juni  2013, aanvang 20.00 uur in het voormalig kerkgebouw aan de Kwinkelerweg 5.

 

U bent van harte welkom en hebt in deze vergadering volop de gelegenheid om mee te praten over de Boekelose belangen.

De agenda vindt u enkele dagen vóór de vergadering op de website www.boekelo.info (tabblad Dorpsraad).

 

 

NOTULEN DORPSRAADVERGADERING 21 MEI 2013.

 

 

1.OPENING.

Jeroen Verhaak, voorzitter Dorpsraad, opent de vergadering. Ben Bel en Jan Haven hebben laten weten niet aanwezig te kunnen zijn. De juni-vergadering zal niet op de 3e dinsdag, maar op de 2e dinsdag (11 juni)  plaatsvinden, dit vanwege een vakantiepiek van de Dorpsraadleden in de 3e week van die maand. Peter Colijn (wijkagent) sluit hierbij aan en meldt dat zijn spreekuur niet doorgaat in de periode 6 juni – 7 juli.

 

2.NOTULEN 16 APRIL 2013.

Deze worden vrijwel ongewijzigd  vastgesteld. Bij punt 4 (tekst over Dorpsbudget) moet bij de aanvraag voor een bijdrage voor een duo-fiets als aanvrager “Open Ouderenwerk Boekelo” vermeld worden en niet “Zonnebloem”. Naar aanleiding van dit verslag vraagt Jan ten Elzen of er nog contact geweest is tussen de Dorpsraad en “de gemeente” over de opknapbeurt van de Beldershoekwegbermen. Dit was inderdaad het geval, de renovatie is intussen uitgevoerd.

 

3.DE POSTLIJST VANAF 3449.

Er wordt stilgestaan bij de wijziging bestemmingsplan Rosinkweg (Usselo). Uiteraard is hierover ook contact met de Buurtkring Usselo. De gemeente Haaksbergen stuurde een uitnodiging voor een bijeenkomst over de ontwikkelingen in het landelijk gebied. We zullen daar vertegenwoordigd zijn door Henk Abbink.

 

4.INFORMATIE WANDELPADEN.

We hebben vanavond een gastspreker: de heer Gerrit Meutstege praat ons bij over de plannen voor de aanleg van enkele wandelroutes rond Boekelo, dit in het kader van de Landinrichting Enschede-zuid. Hij licht e.e.a. duidelijk toe aan de hand van kaartmateriaal. Wij juichen deze plannen toe. We dringen er op aan aanwonenden in te lichten over de aanleg van deze paden en bijbehorende faciliteiten. Carry Hilbink vraagt of er nog een link met de Zoutmarkepaden is. Die is er niet direct, maar men zou hiervoor gebruik kunnen maken van deze aan te leggen paden. Brenda Schukkert doet de suggestie op den duur op de site boekelo.info aandacht te besteden aan de wandelmogelijkheden.

 

5.NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Dorpsbudget:[Ben Schoppert] de aanwezige leden nemen het advies van de werkgroep Dorpsbudget over en stemmen voor subsidiëring van de volgende projecten: buurtfeest Bleekerij €100; toneelver. De Vriendschap € 250; GV Unisson € 125; Monument Engelse bommenwerper € 275 (betreft plaatsing bank). De aanvraag van de Wakeclub wordt niet gehonoreerd omdat deze niet past binnen de huidige “spelregels”.

Dorpsplan+. Dorpshart:[Jeroen Verhaak] men wil half september starten met de werkzaamheden, deze moeten eind november zijn afgerond, zodat Sint en Kerstman een gerenoveerd Dorpshart zullen aantreffen. Uiteraard wordt er met aanwonenden en ondernemers overlegd. Op 20 augustus a.s. wordt de uitvoering van het plan in de Dorpsraad besproken.  Banken/Ontmoetingsplek:[Gonny ten Veen] we hopen in 2014 nog drie banken te kunnen plaatsen. De realisatie van de Ontmoetingsplek aan de Boekelosestraat gaat niet meer lukken voor de zomervakantie, staat nu voor dit najaar op het programma. Natuurlijk spelen: [Saskia Duesmann] men hoopt in de juni-vergadering de definitieve plannen uit de doeken te kunnen doen. 

R.O.M.: [Jeroen Verhaak] Jules Overzee doet verslag van een door hem bijgewoonde informatiebijeenkomst over de aanpak van instabiele zout –cavernes. In het Boeldershoekgebied zullen 3 van deze zoutkoepels bij wijze van pilot door AKZO i.s.m. Twence worden gevuld met afval. Ondanks het feit dat er allerlei milieubeschermde maatregelen zijn toegezegd uiten diverse aanwezigen (Dorpsraadleden, m.n. Henk Guchelaar en Brenda Schukkert én het aanwezige gemeenteraadslid Margriet Visser) hun bezorgdheid over deze plannen. Wordt vervolgd!

Het volgende R.O.M.punt is het concept bestemmingsplan Rutbekerveld. Uiteraard gaan wij reageren op het voorgelegde plan! De visactiviteitplannen zitten niet in dit concept, deze komen later aan de orde. In de brainstorm van 31 juli as zullen we dit plan ook bespreken. Joost Brunink doet kort verslag van de BOEKELOdoet-activiteit op 11 mei jl. Goed resultaat! Bijkomend effect: staatadoptieteam uitgebreid met 2 personen! [Zie verslag in deze Boeke-loos.]. Dezelfde spreker wijst op de presentatie van de Groen Beraad-plannen begin juni, dit betreft de aanpak van het zwerfafvalprobleem in het buitengebied. De dienst Handhaving Openbare Ruimte is concreet betrokken bij deze kwestie en   e.e.a. gaat letterlijk in kaart worden gebracht.   

B.A.R.T.: [Carry Hilbink] punt van aanhoudende zorg is de huisvesting en aanpak van het Toeristisch Infopunt.

De Stichting B.A.R.T. gaat de wandelmogelijkheden in en rond Boekelo inventariseren. 

 

 

6.RONDVRAAG EN SLUITING.

Brenda Schukkert: de  frequente snelheidscontroles blijven volgens haar dorpsbreed een punt van irritatie. Uit de gedachtewisseling die volgt op deze opmerking blijkt dat een deel van de vergadering deze mening deelt, maar dat wij weinig of niets aan het opheffen van deze irritatie kunnen doen. [We hebben vorig jaar, na onderzoek, vastgesteld dat een verzoek om wijziging van de bestaande verkeersinrichting van het dorp, alleen al om financiële redenen, niet opportuun is! BenS] Idem: bouwverkeer t.b.v. SKE-bouw rijdt regelmatig door de Bleekerijwijk, dit levert gevaarlijke situaties en wegdekschade op! Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer) én Jeroen Verhaak zullen Ter Steege hierover benaderen! 

Saskia Duesmann: wanneer wordt er weer een definitieve paal geplaatst op de wegversmalling in de Windmolenweg ter hoogte van de Boekelosebleekweg? Naar aanleiding hiervan (uit zaal): idem Windmolenweg/Haimersweg!

Gonny ten Veen: het functioneren van de snelheidssmily aan de Weleweg, ter hoogte van de Jan van Elburgstraat, laat zeer te wensen over! Peter Colijn onderneemt actie.  

Henk Abbink: parkeersituatie aan de Weleweg tussen H.Dunantlaan en Teesinkweg nog steeds problematisch. Jan ten Elzen zegt dat dit probleem zeer binnenkort wordt aangepakt!

 

De vergadering duurde van 20:00 uur tot 21.45 uur.

Er waren 11 Dorpsraadleden aanwezig, op de “publieke tribune” zaten 9 mensen. Stadsdeelmanagement had laten weten verhinderd te zijn.

 

 

Ben Schoppert

 

                                         UITNODIGING

De volgende openbare vergadering van de Boekelose Dorpsraad is op dinsdag 11juni  2013, aanvang 20.00 uur in het voormalig kerkgebouw aan de Kwinkelerweg 5.

 

U bent van harte welkom en hebt in deze vergadering volop de gelegenheid om mee te praten over de Boekelose belangen.

De agenda vindt u enkele dagen vóór de vergadering op de website www.boekelo.info (tabblad Dorpsraad).

 

 

NOTULEN DORPSRAADVERGADERING 21 MEI 2013

 

 

1.OPENING.

Jeroen Verhaak, voorzitter Dorpsraad, opent de vergadering. Ben Bel en Jan Haven hebben laten weten niet aanwezig te kunnen zijn. De juni-vergadering zal niet op de 3e dinsdag, maar op de 2e dinsdag (11 juni)  plaatsvinden, dit vanwege een vakantiepiek van de Dorpsraadleden in de 3e week van die maand. Peter Colijn (wijkagent) sluit hierbij aan en meldt dat zijn spreekuur niet doorgaat in de periode 6 juni – 7 juli.

 

2.NOTULEN 16 APRIL 2013.

Deze worden vrijwel ongewijzigd  vastgesteld. Bij punt 4 (tekst over Dorpsbudget) moet bij de aanvraag voor een bijdrage voor een duo-fiets als aanvrager “Open Ouderenwerk Boekelo” vermeld worden en niet “Zonnebloem”. Naar aanleiding van dit verslag vraagt Jan ten Elzen of er nog contact geweest is tussen de Dorpsraad en “de gemeente” over de opknapbeurt van de Beldershoekwegbermen. Dit was inderdaad het geval, de renovatie is intussen uitgevoerd.

 

3.DE POSTLIJST VANAF 3449.

Er wordt stilgestaan bij de wijziging bestemmingsplan Rosinkweg (Usselo). Uiteraard is hierover ook contact met de Buurtkring Usselo. De gemeente Haaksbergen stuurde een uitnodiging voor een bijeenkomst over de ontwikkelingen in het landelijk gebied. We zullen daar vertegenwoordigd zijn door Henk Abbink.

 

4.INFORMATIE WANDELPADEN.

We hebben vanavond een gastspreker: de heer Gerrit Meutstege praat ons bij over de plannen voor de aanleg van enkele wandelroutes rond Boekelo, dit in het kader van de Landinrichting Enschede-zuid. Hij licht e.e.a. duidelijk toe aan de hand van kaartmateriaal. Wij juichen deze plannen toe. We dringen er op aan aanwonenden in te lichten over de aanleg van deze paden en bijbehorende faciliteiten. Carry Hilbink vraagt of er nog een link met de Zoutmarkepaden is. Die is er niet direct, maar men zou hiervoor gebruik kunnen maken van deze aan te leggen paden. Brenda Schukkert doet de suggestie op den duur op de site boekelo.info aandacht te besteden aan de wandelmogelijkheden.

 

5.NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Dorpsbudget:[Ben Schoppert] de aanwezige leden nemen het advies van de werkgroep Dorpsbudget over en stemmen voor subsidiëring van de volgende projecten: buurtfeest Bleekerij €100; toneelver. De Vriendschap € 250; GV Unisson € 125; Monument Engelse bommenwerper € 275 (betreft plaatsing bank). De aanvraag van de Wakeclub wordt niet gehonoreerd omdat deze niet past binnen de huidige “spelregels”.

Dorpsplan+. Dorpshart:[Jeroen Verhaak] men wil half september starten met de werkzaamheden, deze moeten eind november zijn afgerond, zodat Sint en Kerstman een gerenoveerd Dorpshart zullen aantreffen. Uiteraard wordt er met aanwonenden en ondernemers overlegd. Op 20 augustus a.s. wordt de uitvoering van het plan in de Dorpsraad besproken.  Banken/Ontmoetingsplek:[Gonny ten Veen] we hopen in 2014 nog drie banken te kunnen plaatsen. De realisatie van de Ontmoetingsplek aan de Boekelosestraat gaat niet meer lukken voor de zomervakantie, staat nu voor dit najaar op het programma. Natuurlijk spelen: [Saskia Duesmann] men hoopt in de juni-vergadering de definitieve plannen uit de doeken te kunnen doen. 

R.O.M.: [Jeroen Verhaak] Jules Overzee doet verslag van een door hem bijgewoonde informatiebijeenkomst over de aanpak van instabiele zout –cavernes. In het Boeldershoekgebied zullen 3 van deze zoutkoepels bij wijze van pilot door AKZO i.s.m. Twence worden gevuld met afval. Ondanks het feit dat er allerlei milieubeschermde maatregelen zijn toegezegd uiten diverse aanwezigen (Dorpsraadleden, m.n. Henk Guchelaar en Brenda Schukkert én het aanwezige gemeenteraadslid Margriet Visser) hun bezorgdheid over deze plannen. Wordt vervolgd!

Het volgende R.O.M.punt is het concept bestemmingsplan Rutbekerveld. Uiteraard gaan wij reageren op het voorgelegde plan! De visactiviteitplannen zitten niet in dit concept, deze komen later aan de orde. In de brainstorm van 31 juli as zullen we dit plan ook bespreken. Joost Brunink doet kort verslag van de BOEKELOdoet-activiteit op 11 mei jl. Goed resultaat! Bijkomend effect: staatadoptieteam uitgebreid met 2 personen! [Zie verslag in deze Boeke-loos.]. Dezelfde spreker wijst op de presentatie van de Groen Beraad-plannen begin juni, dit betreft de aanpak van het zwerfafvalprobleem in het buitengebied. De dienst Handhaving Openbare Ruimte is concreet betrokken bij deze kwestie en   e.e.a. gaat letterlijk in kaart worden gebracht.   

B.A.R.T.: [Carry Hilbink] punt van aanhoudende zorg is de huisvesting en aanpak van het Toeristisch Infopunt.

De Stichting B.A.R.T. gaat de wandelmogelijkheden in en rond Boekelo inventariseren. 

 

 

6.RONDVRAAG EN SLUITING.

Brenda Schukkert: de  frequente snelheidscontroles blijven volgens haar dorpsbreed een punt van irritatie. Uit de gedachtewisseling die volgt op deze opmerking blijkt dat een deel van de vergadering deze mening deelt, maar dat wij weinig of niets aan het opheffen van deze irritatie kunnen doen. [We hebben vorig jaar, na onderzoek, vastgesteld dat een verzoek om wijziging van de bestaande verkeersinrichting van het dorp, alleen al om financiële redenen, niet opportuun is! BenS] Idem: bouwverkeer t.b.v. SKE-bouw rijdt regelmatig door de Bleekerijwijk, dit levert gevaarlijke situaties en wegdekschade op! Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer) én Jeroen Verhaak zullen Ter Steege hierover benaderen! 

Saskia Duesmann: wanneer wordt er weer een definitieve paal geplaatst op de wegversmalling in de Windmolenweg ter hoogte van de Boekelosebleekweg? Naar aanleiding hiervan (uit zaal): idem Windmolenweg/Haimersweg!

Gonny ten Veen: het functioneren van de snelheidssmily aan de Weleweg, ter hoogte van de Jan van Elburgstraat, laat zeer te wensen over! Peter Colijn onderneemt actie.  

Henk Abbink: parkeersituatie aan de Weleweg tussen H.Dunantlaan en Teesinkweg nog steeds problematisch. Jan ten Elzen zegt dat dit probleem zeer binnenkort wordt aangepakt!

 

De vergadering duurde van 20:00 uur tot 21.45 uur.

Er waren 11 Dorpsraadleden aanwezig, op de “publieke tribune” zaten 9 mensen. Stadsdeelmanagement had laten weten verhinderd te zijn.

 

 

Ben Schoppert

 

                                         UITNODIGING

De volgende openbare vergadering van de Boekelose Dorpsraad is op dinsdag 11juni  2013, aanvang 20.00 uur in het voormalig kerkgebouw aan de Kwinkelerweg 5.

 

U bent van harte welkom en hebt in deze vergadering volop de gelegenheid om mee te praten over de Boekelose belangen.

De agenda vindt u enkele dagen vóór de vergadering op de website www.boekelo.info (tabblad Dorpsraad).

 

 

Luuk van Ham: winnaar 'Kunst in Boekelo'

Tijdens de zeer goed bezochte 12e  ‘Kunst in Boekelo’ exposeerden ook 24 leerlingen van groep 7 & 8 van de Marcellinusschool.
Het publiek kon een stem uitbrengen op wat zij het mooiste schilderij vonden.
318 Bezoekers maakten hiervan gebruik.
Als beste,  met 66 stemmen,  werd het schilderij van Luuk van Ham gekozen. 
Hij mag zijn schilderij laten inlijsten bij ‘De Lijstenmakerij’ in Enschede.
Winnend schilderij Kunst in Boekelo 20134x768]-1
Proficiat Luuk!
Namens Stichting Kunstmanifestatie Boekelo,
Edith Howard

Kunstmanifestatie Boekelo 2013

Nieuwsbrief MFA

Nieuwsbrief MFA De Zweede

Stand van zaken juli/augustus 2014:

BSC Unisson neemt het sportpark als eerste huurder in gebruik.
_MG_1148 a [1024x768]
v.l.n.r.: Patrick Welman (wethouder), Gerrit Meutstege (voorzitter De Boekelopers) en Rob Stokkers (voorzitter BSC Unisson)
Op zondag 24 augustus was het zover: de eerste huurder van De Zweede ging “door het lint” (als openingshandeling), de eerste officiële bal werd afgetrapt en verder liep alles van een leien dakje. De vele toeschouwers en speciale genodigden maakten het een waardige en feestelijke opening van het sportpark. De sfeer, de nieuwe sportvelden en het deel van het gebouw dat al in gebruik was, stemde tot vrolijkheid en extra energie om ook het gedeelte van het gebouw dat bestemd is voor MV Unisson, de dorpsraad en onze nieuwe huurder: Stichting Kinderopvang Enschede zo snel mogelijk te realiseren!
Onze dank gaat uit naar de aannemers en de vele vrijwilligers die de afgelopen weken bergen werk hebben verzet, zodat het geheel er fris en uitnodigend uitzag!
Uitspraak Raad van State
Op dinsdag 29 juli heeft de Raad van State een uitspraak gedaan die voor ons gunstig is uitgevallen. Dit betekent dat we zo spoedig mogelijk door zullen gaan met de bouw van het gedeelte voor de muziek, dorpsraad en kinderopvang en dat zowel de kinderfysiotherapie als Fysiotherapie Tieberink binnenkort hun deuren in de Zweede kunnen openen!
We hopen u allen begin 2015 te mogen uitnodigen, namens alle gebruikers, voor de grote opening van De Zweede!
Al met al goed nieuws en moge dat zo blijven!
Tot zover,
Stichtingsbestuur MFA “De Zweede”

Stand van zaken juni 2014:

Deze keer iets minder tekst en iets meer beeld!
Er is de laatste tijd veel aandacht besteed aan het interieur van De Zweede. Vooral door gebruik van veel kleur en natuurlijke materialen proberen we prettige ruimtes te creëren die voor de verschillende gebruikers geschikt zijn.
Zie hieronder enkele ontwerpen van:

de kantine (bovenaanzicht)

deZweede-Kantine

de kantine (sfeerimpressie)

deZweede-KantineSfeer

de hal

deZweede-Hal_small
Tot zover,
Stichtingsbestuur MFA “De Zweede”

Stand van zaken mei 2014:

Bouw
De bouw verloopt voorspoedig. Woensdag 28 mei is gevierd dat het hoogste punt is bereikt. Eind juni zal er meer duidelijkheid zijn over de planning van het gedeelte van het gebouw dat door de Dorpsraad en de Muziekvereniging Unisson gebruikt gaat worden.
Stenen actie
Er heeft al een aantal ondernemers gereageerd op de geboden kans om hun naam op een mooie plek in het gebouw te vereeuwigen. Tot eind juni is er nog de mogelijkheid om van deze gelegenheid gebruik te maken, dus laat snel van u horen op [email protected] Alle bijdragen zullen worden besteed aan de inrichting en aankleding, zodat deze stijlvol en “Boekelo-waardig” uitgevoerd kunnen worden.
Algemeen
We merken dat De Zweede met al z’n mogelijkheden ook in de omgeving aandacht trekt: er zijn gesprekken (geweest) met verschillende potentiële gebruikers. Wellicht kunnen we er in de volgende nieuwsbrief enkele bekend maken!
Als eerste festiviteit op De Zweede staat de ingebruikname door BSC Unisson op de planning.
De voetbalvelden en de loopbaan liggen al geruime tijd en de voltooiing van de kantine en de kleedkamers komt steeds dichterbij.
Daarom zal op zondag 24 augustus a.s. de officiële ingebruikname van het nieuwe sportcomplex plaatsvinden.
De festiviteiten rondom de totale ingebruikname van het gebouw zullen plaats gaan vinden wanneer ook het gedeelte voor de muziekvereniging en de dorpsraad is voltooid.
Langzamerhand wordt ook begonnen met de plannen voor het realiseren van een spelzaal om De Zweede compleet te maken. We zullen met alle gebruikers een team vormen om zo de gemeente te overtuigen van het feit dat een spelzaal bij De Zweede het gebouw, maar ook zijn gebruikers, een groot voordeel zal gaan geven.
Tot zover,
Stichtingsbestuur MFA “De Zweede”

Stand van zaken maart 2014:

Bouw
Zoals u wellicht in de krant heeft kunnen lezen, hebben we met ontsteltenis vernomen dat een deel van de bouw vertraging gaat oplopen. Er is (dit keer met succes) bezwaar gemaakt tegen de, door de gemeente genomen, beslissingen aangaande het vergunningentraject. Om een lang verhaal kort te maken: ongeveer een vijfde van het gebouw (o.a. voor de dorpsraad en MV Unisson) zal later dan gepland gebouwd kunnen worden en er zullen voorzieningen moeten worden getroffen om deze vertraging bouwtechnisch op te vangen. Alles zal in het werk gesteld worden om BSC Unisson na de zomer op ons nieuwe sportpark te laten voetballen, en de lopers te laten genieten van de nieuwe atletiekbaan!
Dit is voor alle betrokkenen zeer teleurstellend, maar ook hier zullen weer oplossingen voor zijn. Ons doel is het realiseren van een mooie en multifunctionele accommodatie waar de jeugd tot en met de senioren van Boekelo en omstreken samen actief kunnen zijn. En dat doel blijven we voor ogen houden!
foto 3 foto 1 foto 2
Stenen actie 
De afgelopen weken hebben de ondernemers en bedrijven rondom Boekelo een brief ontvangen waarin wordt aangegeven dat ook zij een steen(tje) kunnen bijdragen aan de realisatie van “De Zweede”. Hopelijk zullen hieronder vele gulle gevers zijn, zodat we ook de inrichting en aankleding stijlvol en “Boekelo-waardig” kunnen uitvoeren.
Algemeen
Voor de inrichting hebben we een interieurarchitecte gevraagd om voortouw te nemen in dit proces. Zij heeft de afgelopen weken al contact gehad met de verschillende gebruikers.
We zijn ook bezig met het inrichten van de nieuwe bestuursorganisatie. Het uitgangspunt is dat we niet in het vaarwater van de bestaande commissies komen, vooral de taken en activiteiten die de gebruikers afzonderlijk overstijgen, zullen moeten worden opgepakt in de nieuwe commissie(s).
Zoals al eerder vermeld staat er ook een feestelijke opening op de planning. Over de details van deze opening zullen we later meer communiceren.
Tot zover, met strijdvaardige en standvastige groet,
Stichtingsbestuur MFA De Zweede

Stand van zaken januari 2014:

Bouw
Zoals u wellicht al heeft opgemerkt is de bouw reeds boven de grond gekomen, we uit van een voorspoedig verloop van de verdere bouwwerkzaamheden, zodat er in het nieuwe seizoen o.a. gevoetbald kan worden op De Zweede!
Stenen actie
De teller staat op dit moment van schrijven op ca. € 27.800,-, er zijn ca. 500 donaties gedaan, waarvan meer dan 450 daadwerkelijk verkochte stenen. Dit zal zeker een indrukwekkende en goed bekeken “wall of fame” worden! Op dit moment worden de ondernemers in en rond Boekelo ook benaderd met de vraag of ze een steen(tje) bij willen dragen en hopelijk zullen we ook door hen overspoeld worden met positieve reacties!
Helaas hebben we met het incasseren enige technische problemen ondervonden ivm o.a. de nieuwe (IBAN)rekeningnummers, maar we verwachten dat dit achter de rug is wanneer de Boekeloos verschijnt.
Presentatie
Afgelopen 14 januari hebben we een presentatie gegeven in het kerkje aan de Kwinkelerweg. De bouwcombinatie heeft met een 3D-presentatie De Zweede ‘tot leven gebracht’ en zo mogelijk het gezamenlijke enthousiasme nog meer vergroot. Voor de mensen die er níet bij waren: het wordt echt een prachtig gebouw, waar de verenigingen en andere gebruikers zich zeker thuis zullen voelen!
Tijdens de presentatie is ook aandacht besteed aan de financiering en exploitatie van het MFA, met het publiek ontstond er een leuke interactie en we hebben op deze manier alle geïnteresseerden goed van informatie kunnen voorzien! Al met al was het een waardevolle avond.
Vrijwilligers
We zijn druk op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen helpen met de bouw, maar ook met de festiviteiten rondom de opening . Kunt u in wat voor vorm dan ook een bijdrage leveren, dan zouden we dat zeer op prijs stellen! Graag ontvangen we uw reactie op [email protected]

Stand van zaken juni 2013:

Nieuwe naam voor het MFA
De nieuwe naam voor het MFA zal zijn “Het Teesink”. Het aantal inzendingen was groot en het was opvallend hoe veel suggesties er met betrekking tot de naam “Teesink” gedaan zijn. Daarbij vonden we het ook wel passend, omdat dit gebied historisch gezien een band heeft met deze naam. Ook andere suggesties als “de Zweede” , “iets met Noaber”, “iets met drie” zijn in overweging genomen. De naam voor het sportcomplex is nog niet bepaald. Er zijn 2 inzendingen geweest die de naam “Het Teesink” hebben voorgesteld. Deze inzendingen waren van Mini Homeyer en J.E. M. Kamp, jullie zullen binnenkort een leuke prijs van ons ontvangen!
Lees meer

Koninginnedag 2013

Bekijk de foto’s die gemaakt zijn door Edith Howard

_MG_3706 b [1024x768] _MG_3702 b [1024x768] _MG_3696 b [1024x768] _MG_3694 b [1024x768] _MG_3691 b [1024x768] _MG_3688 b [1024x768] _MG_3684 b [1024x768] _MG_3683 b [1024x768] _MG_3681 b [1024x768] _MG_3680 b [1024x768] _MG_3674 b [1024x768] _MG_3672 b [1024x768] _MG_3670 b [1024x768] _MG_3669 b [1024x768] _MG_3667 b [1024x768] _MG_3662 b [1024x768] _MG_3629 b [1024x768] _MG_3624 b [1024x768] _MG_3623 b [1024x768] _MG_3620 b [1024x768] _MG_3619 b [1024x768] _MG_3614 b [1024x768] _MG_3606 b [1024x768] _MG_3591 b [1024x768] _MG_3590 b [1024x768] _MG_3586 b [1024x768] _MG_3584 b [1024x768] _MG_3580 b [1024x768] _MG_3540 b [1024x768] _MG_3533 b [1024x768] _MG_3531 b [1024x768] _MG_3530 b [1024x768] _MG_3527 b [1024x768] _MG_3523 b [1024x768] _MG_3520 b [1024x768] _MG_3511 b [1024x768] _MG_3492 b [1024x768] _MG_3491 b [1024x768] _MG_3480 b [1024x768] _MG_3477 b [1024x768] _MG_3475 b [1024x768] _MG_3474 b [1024x768] _MG_3467 b [1024x768] _MG_3464 b [1024x768] _MG_3460 b [1024x768] _MG_3431 b [1024x768] _MG_3429 b [1024x768] _MG_3425 b [1024x768] _MG_3415 b [1024x768] _MG_3714 b [1024x768]

 

Programma Koninginnedag 2013

Uitslagen:

 

Versierde fietsen:

1. Jorrik Hulscher

2. Pepijn Dinkla

3. Pim van Offenbeek

Trimloop 2 km:

Jongens:                                 Meisjes:

1. Bram Klein Poelhuis           1. Wieke Swidde

2. Marten Schartman              2. Renske Haafkes

3. Stan Weterholt                    3. Hanne Hassink

Klik hier voor de volledige uitslag 2 km 2013

Trimloop 5 km:

Heren:                                     Dames:

1. Pim Ratering                       1. Janerie Froberg

2. Peter Winters                      2. Atty Hassink

3. Gijs vd Velde                       3. Ingrid Kaal

Klik hier voor de volledige uitslag 5 km 2013 

Trimloop 10 km:

Heren:                                     Dames:

1. Arie Froberg                        1. Erna Lankhorst

2. Frank Hering                       2. Hermien Jacobs

3. Jan Lammers

Klik hier voor de volledige uitslag 10 km 2013

Fietspuzzeltocht:

18 jaar en ouder:                     t/m 17 jaar:

1. Fam. Hassink                      1. Teun vd Velde en Bart vd Meulen

2. Wassink-Keen                    2. Thijs Nibbelink

3. Fam. G. Waanders 3. Pim en Tom Kolthof en Jarrik

Vogelschieten

Senioren 17 jaar en ouder:                             Junioren t/m 16 jaar:

Schutterskoning: Jaap ter Wengel                 Schuttersprinses: Britt Been

Snavel: Nico Nibbelink                                    Snavel: Coen Swidde

Vleugel links: Harry Arends                             Vleugel links: Mats Wermer

Vleugel rechts: Herman Vossebeld                Vleugel rechts: Bart vd Meulen

Staart: Collette Rijk                                         Staart: Fleur Lassche

Zeskamp

Groep 6 t/m 8:             Groep 3 t/m 5:

1.  Fabienne Haafkes              1. Jasmijn Slot

2.  Hanne Hassink                   2. Bram vd Loo/Tessa Oude Groen

3.  Bram Klein Poelhuis         

Rondvlucht:

Hans van Uitert, Carry Hilbink, Wilbert Mandemaker
(zie verslag onderaan deze bladzijde)

Prijsuitslag ballonnen

1e prijs:  Emma Sak                   579,2 km

2e prijs:  Tom Roose                   175,1 km

3e prijs:  Bram Klein Poelhuis       117,5 km

Verder zijn onderstaande kaartjes teruggestuurd:

Sem                                          116,5 km

Eloïse van Rees                          105,3 km

Mart Muller Kobold                        41,5 km

Verslag rondvlucht:

30 april 2013. “Ik heb iets gewonnen” meld Carry in een berichtje. “Wat dan?”

“Weet ik nog niet.” Even later bleek de gewonnen prijs een rondvlucht te zijn en die moest plaatsvinden op vrijdag 10 mei. Op die dag togen wij naar Stadtlohn, waar de jet van Fred Goosen stond. Na wat twijfel besloot Carry niet mee te gaan en mocht Natascha mee. Eerst richting Haakbergen, 2x over Boekelo, toen naar Enschede, Hengelo, Beckum en Delden. Vervolgens teruggevlogen naar Duitsland waar we onder het genot van een drankje nog wat hebben nagepraat. Oranjecomité en Fred: geweldig bedankt voor de fantastische ervaring.

 

 

 

Koninginnedag 2013 in Boekelo

Programma Koninginnedag 2013

Fotoreportage gemaakt door Edith Howard

Uitslagen:

 
Versierde fietsen:
1. Jorrik Hulscher
2. Pepijn Dinkla
3. Pim van Offenbeek
Trimloop 2 km:

Jongens:                                 Meisjes:
1. Bram Klein Poelhuis           1. Wieke Swidde
2. Marten Schartman              2. Renske Haafkes
3. Stan Weterholt                    3. Hanne Hassink
Klik hier voor de volledige uitslag 2 km 2013
Trimloop 5 km:
Heren:                                     Dames:
1. Pim Ratering                       1. Janerie Froberg
2. Peter Winters                      2. Atty Hassink
3. Gijs vd Velde                       3. Ingrid Kaal
Klik hier voor de volledige uitslag 5 km 2013 
Trimloop 10 km:
Heren:                                     Dames:
1. Arie Froberg                        1. Erna Lankhorst
2. Frank Hering                       2. Hermien Jacobs
3. Jan Lammers
Klik hier voor de volledige uitslag 10 km 2013
Fietspuzzeltocht:
18 jaar en ouder:                     t/m 17 jaar:
1. Fam. Hassink                      1. Teun vd Velde en Bart vd Meulen
2. Wassink-Keen                    2. Thijs Nibbelink
3. Fam. G. Waanders 3. Pim en Tom Kolthof en Jarrik
Vogelschieten
Senioren 17 jaar en ouder:                             Junioren t/m 16 jaar:
Schutterskoning: Jaap ter Wengel                 Schuttersprinses: Britt Been
Snavel: Nico Nibbelink                                    Snavel: Coen Swidde
Vleugel links: Harry Arends                             Vleugel links: Mats Wermer
Vleugel rechts: Herman Vossebeld                Vleugel rechts: Bart vd Meulen
Staart: Collette Rijk                                         Staart: Fleur Lassche
Zeskamp
Groep 6 t/m 8:             Groep 3 t/m 5:
1.  Fabienne Haafkes              1. Jasmijn Slot
2.  Hanne Hassink                   2. Bram vd Loo/Tessa Oude Groen
3.  Bram Klein Poelhuis         
Rondvlucht:
Hans van Uitert, Carry Hilbink, Wilbert Mandemaker
(zie verslag onderaan deze bladzijde)
Prijsuitslag ballonnen
1e prijs:  Emma Sak                   579,2 km
2e prijs:  Tom Roose                   175,1 km
3e prijs:  Bram Klein Poelhuis       117,5 km
Verder zijn onderstaande kaartjes teruggestuurd:
Sem                                          116,5 km
Eloïse van Rees                          105,3 km
Mart Muller Kobold                        41,5 km
Verslag rondvlucht:
30 april 2013. “Ik heb iets gewonnen” meld Carry in een berichtje. “Wat dan?”
“Weet ik nog niet.” Even later bleek de gewonnen prijs een rondvlucht te zijn en die moest plaatsvinden op vrijdag 10 mei. Op die dag togen wij naar Stadtlohn, waar de jet van Fred Goosen stond. Na wat twijfel besloot Carry niet mee te gaan en mocht Natascha mee. Eerst richting Haakbergen, 2x over Boekelo, toen naar Enschede, Hengelo, Beckum en Delden. Vervolgens teruggevlogen naar Duitsland waar we onder het genot van een drankje nog wat hebben nagepraat. Oranjecomité en Fred: geweldig bedankt voor de fantastische ervaring.