Verslag Dorpsraadvergadering 15 oktober 2013

1. OPENING door de voorzitter en mededelingen. De oktobervergadering wordt rond 20:00 uur geopend door Jeroen Verhaak, voorzitter van de Dorpsraad. 10 leden zijn present, met kennisgeving zijn afwezig de leden Henk Abbink, Joost Brunink en Jules Overzee. De voorzitter zegt blij te zijn dat de leden Carry Hilbink en Gonny ten Veen, beiden enige tijd uit de running wegens gezondheidsproblemen, vanavond weer aanwezig zijn! Op de “publieke tribune” een 6-tal belangstellenden, waaronder Marrianne van den Berg (Stadsdeelmanagement) en Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer). Een speciaal woord van welkom is er voor Marc Enschede, lid van de schaduwfractie van D66 in de gemeenteraad. De voorzitter sluit zijn openingwoord af met de mededeling dat er binnen het dagelijks bestuur gewerkt  wordt aan een publicatie in Boeke-loos waarin een overzicht gegeven zal worden van datgene dat er in de bijna afgelopen Dorpsraadperiode bereikt is.

 

2.NOTULEN van de vergadering van 17 september jl. Deze worden ongewijzigd vastgesteld.Naar aanleiding van dit verslag zegt Ben Bel dat hij bij het punt “Ouderencommissie”, verderop in deze vergadering, nog terug zal komen op de brief die Open Ouderenwerk Boekelo aan de Dorpsraad heeft gestuurd (septembernotulen, punt 4). Hij stelt ook de “verwarrende” huisnummering op de Boekelose Stoombleekerij nogmaals aan de orde (septembernotulen, punt 5). Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer) zal de situatie bekijken en zo mogelijk verbeteren.Brenda Tiecke vraagt of er al plannen zijn om de afronding van de Dorpshartrenovatie te vieren (septembernotulen, punt 5). Jeroen Verhaak belooft daar bij punt 6 (Dorpshart) op terug te komen.

 

3.POSTLIJST vanaf 3486.Wat het overzicht van in- en uitgaande post betreft het volgende: -we staan positief ten opzichte van het voorstel om de Bibliotheekbusstandplaats afwisselend aan de Meester De Wolfstraat en aan de Boekelosestraat (ter hoogte van de Dirk Papestraat) te laten zijn; -de gemeente Enschede nodigde ons uit om aanwezig te zijn op een bijeenkomst over cultuurhistorische objecten. Navraag tijdens deze vergadering leert ons dat het Historisch Centrum daar vertegenwoordigd zal zijn; -Jeroen Verhaak zegt dat wij één dezer dagen nog een mail van de Milieuraad kunnen verwachten, onderwerp: vergunningen;Ben Bel vraagt zich af waar de gemeentelijke adviesaanvraag m.b.t. de voorgenomen wijzigingen rond de bouw van bungalows op het Rutbeek blijft. Als Dorpsraad zijn wij hierin adviesgerechtigd. Marrianne van den Berg zal Stadsdeel-Zuid hierover benaderen.

 

4.VERKIEZINGEN. Op 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen, in ons “werkgebied” gecombineerd met de Dorpsraadverkiezing. Voor die laatstgenoemde activiteit is een Verkiezingcommissie (Vc) ingesteld. Deze zocht nog een vierde lid, dat is gevonden in de persoon van mw. Tanja Dijkstra. Wij gaan graag akkoord met haar lidmaatschap.Jeroen Verhaak doet verslag van het overleg dat er was tussen de Vc/Dorpsraad en de gemeente. “Positief gesprek!” Hij roept kandidaten op zich te melden! Vc en Dorpsraad zullen een groslijst met kandidaten opstellen.

 

5.VOORSTEL wijziging huishoudelijk reglement. Dit onderwerp stond al eerder op de agenda en doet vanavond veel stof opwaaien, vooral door de moeite die Gerard Roossink en Ben Bel hebben met dit voorstel. Er worden over en weer argumenten van verschillend niveau uitgewisseld… Uiteindelijk komt het dagelijks bestuur (na een schorsing) met het voorstel om de wijziging gefaseerd aan de orde te stellen: 1) gebiedswijziging Winterhaarweg vanavond vaststellen; 2) in de novembervergadering die van het gebied ten oosten van de Haaksbergerstraat agenderen. Intussen zullen de betrokken bewoners via Boeke-loos worden geïnformeerd. De vergadering gaat hiermee akkoord!

 

6. NIEUWS van de commissies en vertegenwoordigingen. Hierbij passeert het volgende: Dorpsbudget (Ben Schoppert). De werkgroep adviseert positief te reageren op de aanvraag van 100 euro voor gladheidbestrijding door de bewonerscommissie van De Mans. De Dorpsraad besluit conform dit advies. Jeroen Verhaak licht uitvoerig de bezuinigingsplannen van de gemeente m.b.t. de wijk- en dorpsbudgetten toe. Voor Boekelo zal dit per saldo eenmalig plm. 4300 euro minder betekenen.

Dorpsplan+. Dorpshart (Jeroen Verhaak). De renovatie is eind september van start gegaan en ligt op dit moment op schema. De B.O.V. en de Dorpsraad (Carry Hilbink en Gonny ten Veen) zullen in de loop van december een feestelijke activiteit ter gelegenheid van de (dan afgeronde) renovatie organiseren. Natuurlijk spelen (Saskia Duesmann). Op de Mans (d.w.z. op het grasland achter de tennisbaan) begint men in november met de aanleg van een terrein voor natuurlijk spelen, w.o. een zandheuvel. Saskia Duesmann presenteert vanavond het plan. Op de Bleekerij is ook grond beschikbaar voor natuurlijk spelen, hopelijk zal dat volgend jaar ingericht kunnen worden.

Ontmoetingsplek/banken (Gonny ten Veen). De Ontmoetingsplek voor jong/oud en inwoner/toerist aan de Boekelosestraat staat! In Boeke-loos en Huis-aan-huis zal er over geschreven worden, daarin ook de oproep om een naam voor dit bouwwerk te bedenken.

Ruimtelijke ordening en milieu [R.O.M.] (Jeroen Verhaak). -We hebben het waterschap via een brief onze vragen voorgelegd m.b.t. het Rutbekerveld; -Wat de AKZO-zoutcaverne sinkholes betreft hebben wij vooralsnog geen behoefte aan een presentatie daarover in de Dorpsraad. De door de AKZO aangeleverde informatie was duidelijk. Henk Guchelaar pleit ervoor de problematiek van de opslagcavernes goed in de gaten te houden;

N18, we bekijken nog of het vastgestelde tracébesluit voldoende aanknopingspunten biedt om nogmaals onze suggesties tot wijziging succesvol onder de aandacht van Rijkswaterstaat te brengen.

Multifunctionele accommodatie [M.F.A.] (Jan Haven). Op 21 oktober gaat de bouw van start! Op 9 november worden de toezeggingen voor een financiële bijdrage aan het M.F.A. huis-aan-huis opgehaald. Jeroen Verhaak doet de oproep aan de Dorpsraadleden om op 9 november mee te helpen bij het ophalen van de financiële toezeggingen, een actie die de MFAorganisatie begin november zal houden. Aanmelding hiervoor bij onze voorzitter!

Ouderencommissie (Ben Bel). [Dit Dorpsraadlid is lid van de Stichting Mortuarium Boekelo en doet als zodanig regelmatig verslag van de gang van zaken.] De gesprekken met het parochiebestuur hebben tot “een verrassende doorbraak” geleid, waardoor de voorbereidingen voor het inrichten van mortuariumfaciliteiten van start kunnen gaan en er hopelijk op termijn een definitief overnamecontract getekend kan worden.

Hierna doet hij summier verslag van de ontwikkelingen rond Open Ouderenwerk Boekelo. Ben Bel en Jeroen Verhaak zullen op korte termijn een gesprek met OOB hebben.

Publiciteit (Ben Schoppert). De Dorpsraad gaat in deze vergadering akkoord met het voorstel om gedurende een proefperiode van een jaar wat het uitwisselen van agendapunten en toeristische informatie betreft samen te werken met Enschede Promotie.

Klankbordgroep Grolsch (Ben Bel). Het bedrijf heeft recent werkzaamheden aan de afvalzuiveringsinstallatie uitgevoerd. “Zijn jullie stankklachten ter ore gekomen?” Dit is niet het geval.

Grolsch heeft een rapport “Duurzaam ondernemen” uitgebracht.

B.A.R.T. (Carry Hilbink). B.A.R.T. had samen met de Zoutmarke een stand op de Military.

 

7.RONDVRAAG en sluiting. Gonny ten Veen heeft contact gehad met de mensen rond de oprichting van het monument aan de Kwinkelerweg. Zij hebben toegezegd alsnog op de daar geplaatste bank te vermelden dat deze door de Dorpsraad is geschonken. Gonny ten Veen bedankt alle aanwezige Dorpsraadleden voor de ondervonden belangstelling tijdens haar ziekteperiode! A.Taselaar (aanwezig als belangstellende, kerkrentmeester PKN Usselo). Hij is benieuwd of wij al een idee hebben wanneer het voormalige kerkgebouw aan de Kwinkelerweg niet meer nodig is als voorlopig dorpshuis. Jeroen Verhaak zegt dat dat uiteraard afhangt van de voortgang van de bouw van het M.F.A., maar dat we hopen dat we over een jaar in dat M.F.A. vergaderen. We hopen binnenkort een meer exacte datum te kunnen noemen. Fleur ter Kuile (aanwezig als belangstellende, lid Historisch Centrum). Zij vindt het jammer dat het initiatief voor het oprichten van een monument voor de in WOII neergestorte vliegtuigbemanning niet in de Dorpsraad ter sprake is geweest. Ben Schoppert wijst er op dat dit in de vergadering van 21 mei jl., in het kader van een subsidieaanvraag bij Dorpsbudget, wel (zij het zijdelings) ter sprake is geweest. Desgevraagd gevraagd wordt opgemerkt dat de Dorpsraad geen uitnodiging voor de opening heeft ontvangen.

 

Tegen 22:30 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Ben Schoppert

 

 

 

 

 

Foto's opbouw Ontmoetingsplek

Ruim 3 jaar geleden ging in Boekelo, onder regie van de Dorpsraad, het project “Dorpsplan+” van start. Daarin werd een aantal projecten ondergebracht o.a.: renovatie Dorpshart, “kinderboerderij”/natuurlijk spelen en de bouw/plaatsing van een aantal ontmoetingsplekken/banken. Nu de renovatie van het Dorpshart in volle gang is en de aanleg van de natuurlijk spelenplek hopelijk binnenkort van start gaat, zijn we blij dat de Ontmoetingsplek aan de Boekelosestraat er staat!
Als werkgroep zijn we trots op het resultaat!
Ook via deze weg willen we Jan ten Elzen, Gerlo Breukers, Henk Lippinkhof (ontwerp/bouw) en de jongeren die meehielpen bij het construeren, hartelijk danken voor hun inzet!
Deze “bank+” hoort direct en indirect (via “Buurt in actie”) bij de 18 banken die de laatste 3 jaar in en om Boekelo geplaatst zijn. De meeste als vervanging voor eerder geplaatste zitbanken, waarvan enkele op een nieuwe plaats staan, zoals ook deze aan de Boekelosestraat.
Wij hopen dat iedereen (inwoner of bezoeker) er op de juiste manier gebruik van zal maken!
Foto’s gemaakt door Carolien Abbink.