Verslag Dorpsraadvergadering 17 december 2013

 

 

1.OPENING. 23 mensen zijn er getuige van dat Jeroen Verhaak, voorzitter, de laatste openbare Dorpsraadvergadering van 2013 om exact 20:00 uur opent. Zijn gehoor bestaat uit 11 leden (afwezig zijn Brenda Tiecke en Henk Abbink) en 12 actieve toehoorders, waarbij Marrianne van den Berg, Corrie Jaran-Harbers (beiden Stadsdeelmanagement- West), Peter Colijn (wijkagent) en Margriet Visser (Gemeenteraadslid). Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer- West) komt later. Corrie Jaran-Harbers wordt speciaal welkom geheten. Zij zal vanaf januari as. Marrianne van den Berg opvolgen als senior medewerker in ons Stadsdeel en als zodanig zullen wij als Dorpsraad veel met haar samenwerken. “Succes”! De voorzitter kondigt aan later in de vergadering op dit onderwerp terug te zullen komen. Mededeling: Roelant Lawerman is bereid als reservelid van de kascommissie op te treden. De aanwezige leden gaan akkoord met zijn benoeming! Na punt 3 (Postlijst), zal als punt 3B aandacht aan de verkiezingen van maart as. geschonken worden.

 

2.NOTULEN. Over de notulen van de novembervergadering wordt door Gonny ten Veen opgemerkt dat de feestelijke openstelling van het heringerichte Dorpshart niet op 23 november, maar de dag daarvoor plaatsvond. Verder zijn er geen wijzigingsvoorstellen en wordt het verslag vastgesteld. Naar aanleiding van de novembertekst (punt 4) wordt opgemerkt dat de Buurtkring Usselo heeft laten weten dat de Marssteden historisch gezien tot Usseloos grondgebied behoort; (punt 2) Marrianne van den Berg heeft Stadsdeel-Zuid opmerkzaam gemaakt op ons adviesrecht m.b.t. de ontwikkelingen in het recreatiegebied Het Rutbeek; (punt 7) Peter Colijn heeft aandacht geschonken aan de parkeerproblematiek op de keerlus aan het eind van de Jan van Elburgstraat. De door hem toegezegde criminaliteits-statistieken over 2012 en 2013 komen nog. Het spreekuuronderdak voor de wijkagent, na ons vertrek naar het M.F.A., is nog niet geregeld. Er zijn meerdere opties. Peter Colijn onderneemt actie, Ben Schoppert is zijn contactpersoon in deze. Gonny ten Veen vraagt of er ook leden naar de bijeenkomst “Politie in de wijk” op 18 december gaan. Nog geen aanmelding!

 

3A.POSTLIJST. Bij de postlijst worden geen opmerkingen gemaakt.

 

3B.VERKIEZINGEN. Het ingelaste agendapunt betreft de Dorpsraadverkiezingen van 19 maart 2014. De verkiezingscommissie is druk bezig met de voorbereidingen. Jeroen Verhaak meldt daarover het volgende: er zal met (2500) stempassen gewerkt worden, daarmee kan gestemd worden op de bureaus in Boekelo en Usselo. De kosten van de operatie bedragen plm. 4000 euro. Zich kandidaat stellen voor de Dorpsraadverkiezing kan tot en met 14 januari 2014.

 

 

4.NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.Dorpsbudget. (Ben Schoppert/Jeroen Verhaak). De adviescommissie stelt voor 100 euro elk bij te dragen in de gladheidbestrijding van Doolhof e.o. en de Meester Schierbeekstraat, met de aanvraagsters van een bedrag voor een schommel op de Doolhof in gesprek te gaan, de adviescommissie uit te breiden met niet-Dorpsraadleden en het punt leeftijdseis aanvrager(s) in de volgende vergadering te behandelen. Aldus wordt besloten! De hoogte van het Dorpsbudget 2014 is bekend (ruim 19.000 euro). De korting van de dorps- en wijkbudgetten is onlangs door de gemeenteraad afgeblazen.

Dorpsplan+. (Jeroen Verhaak). De herinrichting van het Dorpshart is nagenoeg afgerond, het wachten is nog op het straatmeubilair en enig “schaafwerk”, aan de inritten, de parkeervakken en het Meester Schierbeekplein dat nu ten onrechte gebruikt wordt als rotonde en parkeerplek. Natuurlijk Spelen (Saskia Duesmann). Bestemmings(plan)wijzigingsprocedure loopt!

Ontmoetingsplek/banken (Gonny ten Veen). De drie weken geleden aan de Rutbekerveldweg (onverhard) geplaatste bank is verdwenen! We hebben aangifte gedaan. Over de naam van de Ontmoetingsplek wordt nog diep nagedacht, wordt vervolgd!

R.O.M. (Joost Brunink/Jeroen Verhaak) Voorstel geen bezwaar aan te tekenen tegen de gasolieopslag in uitge-exploiteerde zoutcavernes. We hebben o.i. voldoende aandacht aan deze zaak gegeven, een beroepsprocedure in deze bij de Raad van State heeft zeer weinig kans op succes. Vergadering gaat akkoord met dit voorstel! Het bevreemdt ons dat de gemeente op haar aanvankelijke standpunt m.b.t. het vervoer van de olie (via een pijpleiding en niet over de A35) is teruggekomen. Dat is ook ons standpunt! Wij betreuren het dat de gemeente geen overleg met ons gevoerd heeft over deze wijzing van haar standpunt!; Voorstel om geen bezwaar in te dienen tegen de omgevingsvergunning voor de zouthuisjes Ganzebosweg e.o. Na toelichting gaat de vergadering akkoord! Over de instabiele zoutcavernes weet Joost Brunink te melden dat er in januari 2014 een nieuwe Milieu Effect Rapportage verschijnt, daarop kunnen we eventueel een zienswijze indienen. Spreker zal naar gemeentelijk standpunt in deze zaak informeren. Rutbekerveld (Jeroen Verhaak). Er is eind november een overleg geweest tussen de betrokken partijen (inclusief Dorpsraad). We concluderen daaruit dat: Waterdichte[!] garanties [op het gebied van vervuiling door grondstorting] niet zijn te geven, maar dat de beschreven- en te handhaven procedures o.i. degelijk zijn. Dit geldt ook voor de periodieke en incidentele controles van het waterschap. Wij zullen t.z.t. zitting nemen in de klankbordgroep. Bestemmingsplan Noordwest. Het betreft hier de bespreking van dit Bestemmingsplan in Stadsdeel-West. Jeroen Verhaak hierover: actuele ontwikkelingen maken gesprek over ontwikkelingen in m.n. buitengebied noodzakelijk; Fam. Van Heek heeft verplaatsing van tuinhuis op de Weele aangevraagd; Fa. Stokkers heeft verbouwplannen. Wij hebben laten weten hiertegen in principe geen bezwaar te hebben; Wat de recreatiewoningen aan de Nieuwe Beekweg betreft: provinciale eisen aan het maximale volume zijn voor een aantal bewoners wel erg zuur! Bleekerijplein (Henk Guchelaar). Eind november was er een uitgebreid overleg tussen alle betrokkenen, daarin werd het voorlopig ontwerp gepresenteerd. Aan de orde waren o.a. uitbreiding parkeermogelijkheid, voetgangersbescherming en aansluiting overweg/ingang Bleekerijplein. Ter Steege werkt plan nu verder uit. Aanleg van het plan is voorzien in het voorjaar van 2014. Bungalowpark op Het Rutbeek (Ben Bel). Het betreft hier een activiteit van de Regio Twente. Het gaat om de bouw van 250 bungalows. De procedure om dit te realiseren moet nog starten. We hebben (en krijgen) adviesrecht! Wordt vervolgd!

M.F.A. De indeling van de vergaderruimte voor o.a. de Dorpsraad is iets aangepast waardoor de Dorpsraad een eigen archiefruimte krijgt.

Ouderencommissie (Ben Bel). Na klachten heeft de RABObank een oplossing aangeboden voor het opheffen van de brievenbussen in het voormalige kantoor aan de Beckumerstraat. Er liggen nu enveloppen voor gratis verzending bij de COOP en (zo heeft Jan Groothuis, aanwezig als belangstellende, ervaren) ook is de bank genegen deze naar het huisadres te sturen.

Klankbordgroep Grolsch (Ben Bel). Er was kortgeleden een bijeenkomst van de klankbordgroep. Grolsch liet daar weten niet blij te zijn met de rechtszaakperikelen (FC Twente/Grolsch). Men zal alerter zijn bij milieuklachten; Viering 400 jaar Grolsch is aanstaande; Grolsch doet veel aan duurzaamheid en heeft daar een verslag over gepubliceerd.

B.A.R.T. (Carry Hilbink). Men is bezig de mogelijkheden voor de inrichting/opzet van een T.I.P. (Toeristisch Info Punt) en een T.O.P. (Toeristisch Opstap Punt) te onderzoeken.

 

5.RONDVRAAG en sluiting.Carry Hilbink vraagt naar de bloembakken voor de Dokter De Jongstraat. Er wordt actie ondernomen voor een snelle plaatsing. Ben Schoppert informeert naar de verdere gang van zaken rond de aanleg van het voetpad langs de Boekelosestraat. Het aanvankelijk te mulle oppervlak wordt nu verstevigd met een soort granulaat. Ben Schoppert vraagt of een deel van de 6 miljoen euro die de Regio Twente heeft uitgetrokken voor verbetering van 30km-zones ook in Boekelo terecht zal gaan komen? Onbekend! Saskia Duesmann vraagt aandacht voor de onprettige actie/reactie tussen auto’s en de verkeersdrempel voor Van der Peet. Jan ten Elzen zegt dat de drempel volgens de deskundigen verkeerstechnisch in orde is. Ook vraagt zij (S.D.) naar de oorzaak van de aangekondigde verkeershinder op de Windmolenweg. Gabby Stokkers (aanwezig als belangstellende) laat weten dat dit te maken heeft met een bouwactiviteit, later deze week, aan de Kwinkelerweg. Ben Bel kondigt het artikel over de herbestemming van de Marcellinuskerk aan dat in Boeke-loos zal verschijnen. Onlangs ontving de Stichting Mortuarium 50.000 euro van de Provincie Overijssel.

Last but not least: Jeroen Verhaak bedankt Marrianne van der Berg voor de jarenlange goede samenwerking. Zij gaat als senior medewerker aan de slag in Stadsdeel-Centrum. Alle goeds! Uiteraard onderstreept de Dorpsraad de dank vanavond met een kruik waarin een speciaal Boekeloos (bitter) drankje!

Nadat hij een ieder goede feestdagen heeft gewenst sluit de voorzitter om 21:43 uur de vergadering.

Ben Schoppert