Verslag Dorpsraadvergadering 16 december 2014

1. OPENING

Kas de Vries, vicevoorzitter, opent deze historische vergadering (de laatste in het kerkgebouw aan de Kwinkelerweg 5) om precies 20:00 uur.
Drie leden hebben zich afgemeld: Henk Abbink (is naar een vergadering over glasvezelaanleg in het buitengebied), Henk Guchelaar en Jeroen Verhaak. Op de “publieke tribune” zitten aanvankelijk 2 mensen: Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West) en Nico van der Veen (onze zeer gewaardeerde horecamedewerker, zie punt “rondvraag” in dit verslag.) Tijdens het eerste halfuur van deze vergadering komen daar nog 4 personen bij: Anton Brinks (wijkagent), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West), Fleur ter Kuile (Historische Kring) en Ton Taselaar (College van Kerkrentmeesters PKN Usselo).
Uiteraard schenkt de voorzitter aandacht aan het feit dat de Dorpsraad vandaag, na een jarenlang vergaderverblijf in dit voormalig kerkgebouw, daarvan afscheid neemt om op 20 januari as.(Openbare vergadering) haar ruimte in de MFA De Zweede in gebruik te gaan nemen.
Ook memorabel is het feit dat de Gemeenteraad maandag jl. besloten heeft dat met de aanleg van het Bleekerijplein ook het deel van de Boekelosestraat tussen Dorpshart en Bleekerijplein gerenoveerd wordt. [Met name het gemeenteraadslid Ben Sanders en onze voorzitter Jeroen Verhaak hebben zich hier de laatste maanden erg sterk voor gemaakt! BenS]
Verder meldt Kas de Vries dat:

 • de nieuwe beheerders van carillon en vlaggenmasten een heus vlag-protocol aangereikt hebben gekregen van de Dorpsraad;
 • hij afgelopen vrijdag de zeer druk bezochte afscheidsreceptie van burgermeester Peter den Oudsten heeft bijgewoond;
 • er op dinsdag 3 maart 2015 in de MFA De Zweede een brainstorm gehouden zal worden waar in het kader van de gemeentelijke bezuinigingen de “Veranderingen in de Openbare Ruimte” besproken zullen worden.
  Zie ook: www.enschede.nl/veranderingenopenbareruimte

2. VERSLAG

Het verslag van de novembervergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding hiervan (Rondvraag) merkt Nico van der Veen op dat het wandelpad tussen De Mans en Sikkepad is aangelegd, maar erg nat is, hetzelfde geldt voor het terrein van Nat(uurlijk) spelen.

3. POSTLIJST

Met betrekking tot de in- en uitgaande post licht Ben ter Stal e.e.a. toe.

4. NIEUWS

Wat het nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen betreft:
R.S.C.J.:
Voor het beheer en onderhoud van de wandelpaden en het faunafort hebben zich intussen 5 mensen gemeld! Op maandag 12 januari as. is er een bijeenkomst waarop deze vrijwilligers, samen met Stawel, Regio Twente en Dorpsraad, van gedachten zullen wisselen over de aanpak van een en ander. De aanleg van het faunafort aan de Beckumerstraat vordert gestaag (Ben Schoppert); Wat Natuurlijk spelen op de Mans betreft: Grolsch heeft via De Koepel 1500 Euro bijgedragen aan de realisatie van dit project, waarvoor onze dank! (Jeanet van Offenbeek).
Vanuit de werkgroep Publiciteit:
Onze plaatsingen op Facebook worden veel gelezen/gezien. (Jeanet van Offenbeek/Bart Stokkers); De renovatie van de site Boekelo.info vordert; Redactie van Boeke-loos is druk bezig over te schakelen op een ander opmaakprogramma. (Ben Schoppert).
M.F.A.:
Op 29-12 verhuizen Muziekvereniging Unisson en de Dorpsraad van Kwinkelerweg 5 naar de MFA; Koffievoorziening op Dorpsraadvergaderingen in MFA is geregeld; SKE wordt waarschijnlijk mede-huurder;
De mogelijkheid bestaat dat bepaalde vergaderingen vanwege de Dorpsraad in een andere dan de “Dorpsraad-ruimte” gehouden moeten worden; Punt van aandacht: een goed bewegwijzerde route naar de spreekruimte voor de wijkagent; Over de aanleg van een beamer/scherm volgt nog overleg; Fleur ter Kuile vraagt of er ook een geluidsinstallatie komt. Wordt gevraagd aan bestuur MFA; Intussen is er binnenkamers al voorzichtig overlegd over de realisatie van fase 3: de sportzaal; Op de vraag of er al een beheerder is aangesteld moet de spreker het antwoord schuldig blijven. (Ben ter Stal).
Stichting Mortuarium Boekelo:
Deze Stichting zal per 1 maart as. worden opgeheven. (Ben Bel).
Klankbordgroep Grolsch. Op Facebook plaatsen we ook mededelingen m.b.t dreigende overlast door werkzaamheden aan de bedrijfsinstallaties. (Ben Bel).
Dorpsbudget:
Muziekvereniging Unisson heeft een subsidie voor de inrichting van hun ruimte in de MFA gevraagd. Wij besluiten vanavond om die toe te kennen; Hetzelfde geldt voor de aanvraag van Open Ouderenwerk Boekelo; We constateren dat de financiële bijdrage die we eerder dit jaar aan de BOV gaven voor uitbreiding van de sfeerverlichting goed besteed is! (Kas de Vries).
Bookels Höltink:
Via deze groep heeft het nieuw gevormde Wijkteam voor Enschede-West laten weten in het voorjaar een presentatie over hun werkwijze te willen verzorgen in een Dorpsraadvergadering.(Ben Bel). [Intussen is duidelijk dat dit in de februari-vergadering zal zijn. BenS]
Beheerscommissie Kwinkelerweg 5. Zoals al eerder opgemerkt hebben we de huur per 1 januari 2015 beëindigd. Ton Taselaar vraagt of alle onderhuurders/ -gebruikers wel weten dat zij vanaf die datum niet meer in dit gebouw terecht kunnen. Volgens ons hebben wij dit alle belanghebbenden laten weten.
Last, but not least; R.O.M.:

 • Bleekerijplein: op 12-01-2015 is er een bijeenkomst waar Ter Steege de bijgestelde plannen presenteert;
 • Boekelosestraat, tussen Bleekerijplein en Dorpshart: zie mededelingen van de voorzitter bij opening van deze vergadering;
 • Ben Bel zegt dat het wellicht goed is dat wij informeren naar de oorzaak van het feit dat de huidige aankleding van het Bleekerijterrein nog niet overal conform de oorspronkelijke plannen is;
 • Desgevraagd zegt de voorzitter dat de plaatsing van het beeld in de vijver bij de Historische kring nog niet in de plannen is opgenomen;
 • De resultaten van de gehouden verkeerstellingen aan Belderhoekweg en Bellersweg zijn met aanwonenden besproken. Geconstateerd moet worden dat de tellingen geen maatregelen eisen. Wel zal er een onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheid om de Naamlozeweg (tussen Beckumerstraat en Beldershoekweg) af te sluiten voor vrachtverkeer. Vanavond stellen wij vast dat voor ons als Dorpsraad dit dossier gesloten is;
 • Er is overleg geweest tussen Stadsdeelbeheer-West, enkele ondernemers en de Dorpsraad (B.O.V. was helaas afwezig) over de te plaatsen bloembakken. Verzorging van dit groen is nog wel even een punt van aandacht;
 • De evaluatie van de terrasuitbreidingen moet nog plaatsvinden;
 • 17-12 is er een Expertmeeting over de voorgenomen gasolieopslag in lege cavernes. Kas de Vries, Joost Brunink en Henk Abbink zullen ons daarbij vertegenwoordigen.(Kas de Vries).

5. RONDVRAAG EN SLUITING

Gonny ten Veen: is er de mogelijkheid om extra parkeerplaatsen aan te leggen aan de Meester de Wolfstraat? R.O.M. gaat dit aankaarten;
Jan ten Elzen: zegt, naar aanleiding van de opmerking van mw. I.Kruse in de vorige Dorpsraadvergadering, dat de Klokhuys-vijver in januari 2015 onder handen genomen zal worden;
Anton Brinks: in december gewijzigde (lees:vervallen) spreekuren wijkagent; komende periode zullen er weer vuurwerkcontroles plaatsvinden; complimenten voor de kwantiteit en kwaliteit van de de diverse (m.n. BOV-) activiteiten;
Fleur ter Kuile: dank voor antwoord-brief n.a.v. vraag over plaatsing beeld in Bleekerijvijver; Commentaar op bijgestelde plan aanleg Bleekerijplein? Wellicht op of na presentatie van dit plan op 12-01; Vraagt naar status renovatie Boekelosestraat. [Spreekster was niet aanwezig bij openingsmededeling van voorzitter.] Stand van zaken wordt kort herhaald. Benadrukt wordt dat de Dorpsraad de laatste tijd erg druk geweest is met dit punt;
Kas de Vries: bedankt Nico van der Veen hartelijk voor zijn jarenlange optreden als vrijwillig horecamedewerker tijdens de Dorpsraadvergaderingen. Een fles met inhoud en een tegoedbon voor een etentje bij een plaatselijk etablissement onderstrepen onze dank!.

De voorzitter sluit de vergadering om 21:05 uur.

Ben Schoppert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THUYS geopend

A-j niks waog dan bereik-ie ook nooit wat…….

Wij durven het te wagen. Helemaal na alle positieve reacties die we mochten ontvangen nadat bekend was dat wij verder gaan met dat waar Rudy en Janke mee gestopt zijn.
Op vrijdag 9 mei jl. is onze winkel ‘Thuys’ geopend.
Samen met Dolores ter Borg (voorheen ook werkzaam bij Van Ulzen) gaan we de uitdaging aan. “Welkom Thuys’ Dolores!”
Een winkel met producten als voorheen: bloemen, cadeautjes, plantjes, alles voor uw huisdieren, tuingereedschap, klein gereedschap etc., maar dan in een nieuw jasje.

Wie zijn wij?

Dennis Homeijer, geboren en getogen in Boekelo. De afgelopen 10 jaar werkzaam bij de Firma Velthof, diervoeders en dierbenodigdheden in Borne en daarvoor bij diverse boomkwekerijen.
Odette Homeijer-Jannink, geboren in Hengelo, na 15 jaar aardig ingeburgerd in Boekelo. Tot 2012, 18 jaar werkzaam geweest bij
Slagerij van der Peet in Boekelo.
Samen met onze kinderen Job (10 jaar) en Lotte (7 jaar) hopen we een goede tijd tegemoet te gaan in onze winkel.
Wij hopen u dat te bieden, wat u als klant van een winkel in Boekelo verwacht.
Service, producten zoals u graag wilt.
Kwaliteit voor een leuke prijs en bovenal een goede band opbouwen met onze klanten.
Schroom niet en wees welkom. Vraag gerust om advies en geef aan wat u eventueel mist.
Wij helpen u graag.
Wij danken Rudy en Janke voor de kans die ze ons geboden hebben en wensen hun een fijne en vooral gezonde toekomst.
Geniet van jullie welverdiende vrije tijd!
Dennis en Odette Homeijer

Verslag Dorpsraadvergadering 15 april 2014.

 

 

1.OPENING.Wegens koffieperikelen – en ook onze vergaderingen worden met koffie gesmeerd, dus dat vocht moet er zijn – gaat de eerste vergadering van de Boekelose Dorpsraad in haar vernieuwde samenstelling enkele minuten over acht van start. Op 25 maart jl. hebben we de functies verdeeld, hierdoor kan Jeroen Verhaak als voorzitter de starthandeling verrichten. Hij spreekt de hoop uit dat wij er in de komende periode, waarin o.a. een grote klus als het Bleekerijplein en de aansluiting daarvan met het intussen heringerichte Dorpshart op het programma staat, weer iets moois van zullen maken! De Dorpsraad is met 11 mensen aanwezig ( Natascha Nijman [m.k.] en Henk Abbink [z.k.] zijn afwezig), op de “publieke tribune” zit ook een elftal, o.a. Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West), Peter Dijkstra, Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en Peter Colijn (wijkagent). Onze voorzitter stelt de nieuw benoemde bestuursleden voor: Kas de Vries, vicevoorzitter; Henk Guchelaar, penningmeester; Ben ter Stal en Ben Schoppert, secretariaat; Jeroen Verhaak, voorzitter. Ben Bel meldt de medische malheur van Jules Overzee (voormalig Dorpsraadlid, lid Ouderencommissie). Peter Colijn licht ons in over zijn aanstaand vertrek als wijkagent in Boekelo. Binnen de Nationale Politie zijn er afspraken gemaakt over het rouleren van bepaalde functies en ook die van Peter valt daar onder. Wordt vervolgd! Deze spreker refereert ook aan de actuele “wijkscan”: een overzicht van allerlei maatschappelijke en politionele wijkkenmerken dat in de maak is en waarover op korte termijn ook onze Dorpsraadmening gevraagd zal worden.

2.NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING, 18 MAART 2014. De notulen van de laatste vergadering van de “oude” Dorpsraad (18 maart jl.) worden besproken en met één wijziging (punt 2: “M”. i.p.v. “B”.Witbreuk) vastgesteld. Naar aanleiding van dit verslag: (punt 6) De commissie R.O.M. gaat de geconstateerde onveilige verkeerssituatie in de Pastoor Schneiderstraat onder de loep nemen; (punt 7) De op 18 maart genoemde “obstakels naast de verharde bermrand” zijn intussen vervangen door z.g. schamppalen. Van de geconstateerde geluidsoverlast aan de Kwinkelerweg is geen sprake meer.

3.DE POSTLIJST. In het kader van de in- en uitgaande post wordt gesproken over een kennismakingsactiviteit van bewoners/Dorpsraad met de aanstaande leden van de Stadsdeelcommissie-West (bestaande uit Gemeenteraadsleden). Uitnodiging volgt.

4.VERSLAG VAN DE VERKIEZINGSCOMMISSIE. De Dorpsraadverkiezingen van 19 maart jl. werden georganiseerd door een z.g. Verkiezingscommissie. Drie (Tanja Dijkstra, Roel Bruinsma en Roelant Lawerman; Jaap Hilbink is verhinderd.) van de vier leden zijn vanavond aanwezig om de intussen verschenen “Evaluatie” toe te lichten. Ben Bel laat weten dat wat hem betreft in de informatie die over de kandidaten wordt gegeven géén privégegevens zouden moeten staan. We nemen de Verkiezingscommissie-adviezen over! De commissie zal het verslag met de gemeente Enschede bespreken. Na dat gesprek zal de commissie opgeheven worden. Jeroen Verhaak bedankt de commissieleden, de stembureauzitters en de tellers voor hun inzet!

5.PRESENTATIE GEMEENTE ENSCHEDE:”ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE”. In de agenda voor vanavond is een presentatie door de gemeente Enschede over het onderhoud van de openbare ruimte aangekondigd. Deze presentatie en bijbehorende gedachtewisseling, waarvan er in totaal 23 in de gemeente Enschede worden gehouden, staan in het teken van de aangekondigde bezuinigingen. Er zal op termijn 2 miljoen (budget nu 12 miljoen) minder te besteden zijn voor “Grijs en groen” (Openbare ruimte: wegen en begroeid gebied.) Spreker schetst de noodzakelijkheid van deze bezuinigingsronde en de items waarvan de burgers kunnen aangeven waar al dan niet op bezuinigd zou moeten worden. Er ontspint zich een gesprek tussen presentator en aanwezigen waaruit duidelijk naar voren komt dat we als aanwezige Boekeloërs de door de gemeente gekozen vraagstelling bepaald “niet handig” vinden. De geplande stickersplakactiviteit wordt door ons als niet relevant gezien en daarom ook niet uitgevoerd. We zullen de gemeente Enschede laten weten dat wij uiteraard op een constructieve wijze mee willen denken en praten, maar niet op deze manier! (Een “omlegging” dus.) Jeroen Verhaak zal dit ook onder de aandacht brengen van het ACWO (overleg voorzitters dorps- en wijkraden).

6. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Wat de geagendeerde bespreking en vaststelling van de voorgestelde wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement betreft: alle Dorpsraadleden kunnen via de mail op de voorstellen reageren. In de mei-vergadering zullen we dan tot vaststelling kunnen overgaan.

7.PROCEDURE TOTSTANDKOMING NIEUWS EN NOTULEN. De “Procedure totstandkoming NIEUWS en NOTULEN” wordt vastgesteld. Omdat Agenda en Notulen ook op de site Boekelo.info worden gepubliceerd vragen wij ons af of het systeem van e-mailabonnees voor deze stukken nog wel in stand moet worden gehouden.

8.NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.Vanwege het aantreden van een nieuwe Dorpsraad en bijbehorende vertragingen als gevolg van overdracht van werk, is er uit de commissies en vertegenwoordigingen minder nieuws dan anders. Daarom deze keer per item een korte werkomschrijving en de nieuwe bemensing.

B.A.R.T. (De naam Stichting “Boekelo Actief in Recreatie en Toerisme” is direct ook de werkomschrijving.) Natascha Nijman en Henk Abbink vertegenwoordigen ons hierin.

Beheerscommissie Kwinkelerweg 5. Dit voormalig kerkgebouw wordt sinds enkele jaren gebruikt als tijdelijk dorpshuis, daarvoor is een commissie in het leven geroepen. Jeroen Verhaak is voor ons daarin de afgevaardigde. Van de PKN Usselo (eigenaresse van het pand) hebben we de toezegging gekregen dat met de verlenging/beëindiging van de huur – in verband met de nog onzekere ingebruiknamedatum van de M.F.A. – soepel omgegaan zal worden. Onze dank voor deze toezegging!

Bookels Höltink (voor uitgebreide toelichting: zie elders in dit blad). Gonny ten Veen en Ben Bel zijn onze mensen in dat zorgoverleg.

Dorpsbudget. Dit is de adviescommissie (bestaande uit Kas de Vries, Bart Stokkers, Jeanet van Offenbeek, Ben Bel en nog enkele aan te zoeken niet-Dorpsraadleden ) waarin de aanvragen van bewoners voor een bijdrage van de Dorpsraad worden besproken. Deze groep komt zeer binnenkort bijeen om een drietal aanvragen te bespreken en van een advies te voorzien om het daarna in de mei-vergadering aan ons voor te leggen.

Klankbordgroep Grolsch. In dit overleg worden de gezamenlijke belangen van omwonenden en bedrijf besproken. Ben Bel is daarin onze man. Groep komt 22 april bijeen.

Stichting Vrienden van de Marcellinuskerk. Werkt aan het behoud van dit complex en wil daarin allerlei activiteiten onderbrengen, o.a. een mortuarium. Ben Bel is daarin actief.

M.F.A. De (in aanbouw zijnde) MultiFunctionele Accommodatie aan de Boekelosestraat. Ben ter Stal is in het M.F.A.-bestuur als adviseur onze vertegenwoordiger.

Ouderencommissie. Deze behartigt in de ruimste zin van het woord de belangen van de oudere Boekeloërs. Leden: Ben Bel en Jules Overzee (als niet-Dorpsraadlid).

Publiciteit. Deze groep bestaat uit de gezamenlijke redacties van Boeke-loos en Boekelo.info. Ben Schoppert heeft daarin voor de Dorpsraad zitting. Actuele stand van zaken: integratie van sites Boeke-loos en Boekelo.info vordert. Er wordt aan een redactie-statuut gewerkt. Redacties behoeven uitbreiding! Hoe social media in te zetten?

R.O.M. Via de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu komen alle zaken op dit gebied op de Dorpsraadtafel. De leden zijn: Kas de Vries (vz), Bart Stokkers, Ben ter Stal, Gerard Roossink, Joost Brunink en Henk Abbink. Men heeft vergaderd, de diverse dossiers zijn besproken en de organisatie van schouwen is aan de orde geweest.

R.S.C.J. Houdt zich bezig met Recreatie, Sport, Cultuur, Jeugd. Bestaat uit: Gonny ten Veen, Natascha Nijman, Jeanet van Offenbeek, Ben ter Stal, Bart Stokkers (“aantekenaar”) en Ben Schoppert (“agendist/woordvoerder”). Ook hier veel onderwerpen: speeltoestellen, wandelpaden, faunafort, banken, schoolschaken, T.I.P. (bij De Buren)-inrichting, straatbibliotheek, openluchttheater, Natuurlijk Spelen (op de Mans/Bleekerij), jeugd betrekken bij dorps-activiteiten, publiciteit.

9.RONDVRAAG EN SLUITING. Ook deze vergadering wordt besloten met de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Jeanet van Offenbeek: status Bibliotheekbus? Blijft!

Henk Guchelaar: er zijn plannen voor het aanleggen van meer wandelpaden om/in het dorp. Hoe zijn wij daar bij betrokken? Via R.S.C.J.!

Gonny ten Veen: Dorpshart? We wachten nu eerst op het aanpakken van de geconstateerde onvolkomenheden!

Jeroen Verhaak: aansluiting Haimersweg/ Windmolenweg. De genomen verkeersmaatregelen in het kader van het meer verkeersluw maken van Twekkelo leiden tot gevaarlijke situaties!

Commissie R.O.M. gaat zich met dit hoofpijndossier bemoeien!

De voorzitter sluit de vergadering om 22:16 uur.

Ben Schoppert

 

 

Faunafort Boekelo

Aan het blauw bepijlde Boekelose Wandelpad bevindt zich aan het tracé tussen de Weissinkhoekweg en de Beckumerstraat een zgn. FAUNAFORT. Het tekstpaneel, direct voor het fort, geeft meer informatie over dit bouwwerk.
De uitvoeringscommissie van de landinrichting Enschede-Zuid heeft zich enkele jaren geleden beziggehouden met de vormgeving van de EHS (Ecologische HoofdStructuur) in het gebied Boekelo-Twekkelo. Ongeveer 50  hectare natuur werd aangelegd, voor een deel liggend langs de Rutbeek. Binnen de EHS is de Rutbeek/Boekelerbeek een belangrijke verbinding.
Inmiddels is het hele gebied volgens plan ingericht. Mede daardoor ontstond het idee om ter afsluiting binnen de EHS, die zo vlak bij/door Boekelo loopt, iets extra’s toe te voegen om de kwaliteit van de natuur te verhogen. Men wilde een plek realiseren waar we van dichtbij kunnen genieten van de leefbaarheid en beleefbaarheid van de Twentse natuur. Een mooi en zinvol object: het FaunaFort.
Niet alleen het FaunaFort, maar de hele EHS is zowel voor de dieren als de planten geschikt als leefgebied, maar ook als verspreidingsmogelijkheid en uitwisselingsmogelijkheid met andere gebieden. Natuurlijk kunnen we niet alleen genieten, maar ook nog wat opsteken en ons bewust worden van de schoonheid van de natuur, en van alles leren over de soorten bloemen, planten en dieren die er leven in de prachtige natuur rondom ons dorp.
Het Faunafort en het blauw bepijlde wandelpad worden beheerd en onderhouden door de Werkgroep Wandelpad & Faunafort Boekelo. Zij opereren onder de paraplu van de Boekelose Dorpsraad.
 
 
 

Verslag Dorpsraadvergadering 18 maart 2014

 

1.OPENING. Alle 13 Dorpsraadleden en 13 belangstellenden (waaronder 2 gemeenteraadsleden en een vertegenwoordigster van het Stadsdeelmanagement-West) horen en zien Jeroen Verhaak om enkele minuten over 8 op deze dinsdagavond de laatste openbare vergadering van de Dorpsraad 2010-2014 openen. De voorzitter heet allen welkom.

2.NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING, 19 FEBRUARI 2014. In dat verslag worden enkele wijzigingen aangebracht: p.2 (Notulen 21 januari 2014) “op de basisscholen” vervalt; p.4. (Jaarrekening en Balans 2014) Daar moet 2013 staan i.p.v. 2014; aanvulling: Kascontrole-commissie adviseert interne controle te verbeteren; p.6. (R.O.M.) “half mei” moet “half april” zijn; p.7. (Rondvraag) Moet zijn: geldGROENwassen en Welkomst-beukske. Naar aanleiding van de notulen: p.3. (Postlijst) Ben Bel heeft contact gehad met dhr. B.Witbreuk, eind april gesprek gepland. Dorpsraad heeft intussen verkeerstelling op Beldershoekweg aangevraagd; p.6. (R.O.M.) Aan Ter Steege is de wens om informatie aan een bredere kring van omwonenden te geven m.b.t. de bouwplannen aan de Bernard Roerinkstraat doorgegeven; p.7. (Rondvraag) Klacht over ontstaan illegaal “zandpad” bij Magazijn ligt bij Ter Steege; Jan Haven heeft geïnformeerd naar reden van niet verhogen van 2 bushaltes. Reden: geldgebrek! p.8. (Verkiezingen etc.) Stemgerechtigde leeftijd was en is 18 jaar!

3.DE POSTLIJST VANAF 3311. We ontvingen een uitnodiging om mee te doen aan het project “Digitaal Dorpsplein”. We nemen het advies van de redactie van Boekelo.info over en zullen niet deelnemen.

4.INFORMATIE OVER DE MARKE (MORTUARIUM/MARCELLINUSKERK.) Ben Bel schetst de ontstaansgeschiedenis. De betrokken Stichting gaat op zoek naar vrijwilligers om later dit jaar een financiële actie te kunnen houden.

5.VOORSTEL INTERNE CONTROLE. Naar aanleiding van het advies van de kascontrolecommissie stelt het dagelijks bestuur voor dat: 1. Betalingen van de bankrekeningen van de Dorpsraad van meer dan 500 euro alleen mogelijk zijn met instemming van de penningmeester én een ander bestuurslid; 2. Er maar voor maximaal 250 euro per week kasgeld kan worden opgenomen; 3. De administratie (van betalingen, kasopnames, uitgaande facturen en de aangifte b.t.w.) eens per kwartaal door een ander lid van de Dorpsraad gecontroleerd wordt. Alle aanwezige Dorpsraadleden stemmen in met dit voorstel. Ben Bel vraagt of e.e.a. in het Huishoudelijk Reglement zal worden opgenomen. We zullen de per 25 maart a.s. aantredende Dorpsraad adviseren dit te doen.

6.NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Dorpsbudget (Ben Schoppert). Er liggen momenteel geen aanvragen bij de adviescommissie. De nieuwe Dorpsraad zal de gewijzigde bemensing van de adviescommissie moeten realiseren!

Dorpsplan+ (Jeroen Verhaak). Dorpshart: Gonny ten Veen maakt een aantal opmerkingen over geconstateerde onvolkomenheden op het Schierbeekplein, wordt vervolgd! Natuurlijk spelen: Saskia Duesmann zegt dat het Plan van aanpak binnenkort ter sprake komt in een gesprek met de gemeente. Men hoopt het plan voor achter de Mans (achter tennisbaan) nog voor de zomervakantie uit te voeren. Het RABO-stimuleringsfonds wil 2500 euro bijdragen aan de inrichting van een plek voor Natuurlijk Spelen op de Bleekerij.

R.O.M. Bungalowpark Rutbeek (Henk Abbink/Jeroen Verhaak). Er zijn perikelen rond de beoogde toevoerweg. Er zal nader onderzoek gedaan worden. Wij houden een vinger aan de pols i.v.m. mogelijke gevolgen voor bewoners in ons werkgebied. Pastoor Schneiderstraat (Henk Guchelaar). De geconstateerde gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan o.i. vooral door verkeerd verkeersgedrag. Wonen in Boekelo (Ben Bel). De Woonplaats heeft huurder(s) benaderd met de vraag of men betrokken woning wil kopen. Er kan o.i. nooit sprake zijn van een koopverplichting! Buytenplaets (Gerard Roossink). Er wordt door de eigenaar om een gesprek met de Dorpsraad gevraagd.

R.S.C.J. Speeltoestellen Schierbeekplein (Gonny ten Veen). Er zullen, als de grasmat voldoende op sterkte is, 3 speeltoestellen worden geplaatst. We blijven ruim binnen het budget, mede dankzij sponsering van een aanwonende (waarvoor hartelijk dank!). Wandelpaden/Faunafort (Ben Schoppert). Er is ons gevraagd het voortouw te nemen in het (laten) onderhouden van de wandelroutes rond Boekelo. Dit zou samen met de B.A.R.T. kunnen! We geven deze vraag door aan de nieuwe Dorpsraad. Hetzelfde geldt voor het onderhoud van het te bouwen Faunafort aan het tussen de Beckumerstraat en de Stemlandenweg aan te leggen wandelpad. Naamgeving Ontmoetingsplek Boekelosestraat (Gonny ten Veen/Ben Schoppert). Een adviescommissie heeft uit een vijfentwintigtal namen er 3 gekozen. De vergadering stelt d.m.v. een schriftelijke stemming de naam vast: De Zoutveste!

M.F.A.(Jan Haven). Er wordt gebouwd, maar aangezien één van de buren bezwaar heeft aangetekend tegen een gemeentelijk gedoogbesluit ligt de bouw van een gedeelte van het M.F.A.-complex stil. Hierdoor zullen ook wij later kunnen verhuizen naar dit nieuwe onderkomen. E.e.a. heeft ook financiële consequenties, we zijn hier “bepaald niet blij mee”! De voorzitter vraagt zich af of de wet- en regelgeving niet te ver is doorgeschoten. Nico van der Veen zegt desgevraagd dat hij ons op “niet-structurele basis” tot de verhuizing naar de M.F.A. van koffie en thee zal blijven voorzien!

Beheerscommissie Kwinkelerweg 5 (Jeroen Verhaak). Stagnatie in de bouw van de M.F.A. heeft ook gevolgen voor de huur-duur van ons huidig onderkomen. Hierover zal met de kerkrentmeesters gesproken worden.

7.RONDVRAAG EN SLUITING.

Dorpsraadleden: Ben Schoppert: de nieuwe informatieborden bij de invalswegen (Boekelosestraat en Windmolenweg) zijn bepaald niet klantvriendelijk ingericht. Er is hierover al contact met de gemeente geweest, we wachten antwoord af. Saskia Duesmann: bocht Windmolenweg/Boekelosebleek-weg is beschadigd. Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West, aanwezig als belangstellende) speelt opmerking door aan Jan ten Elzen. Henk Guchelaar: Plattegrond Boekelo bij vm. RABOkantoor en Hotel Boekelo. Beide zijn verleden tijd! Henk Abbink: bermen Beldershoekweg, ter hoogte van naamloze weg, zijn er door aanwezigheid van obstakels naast verharde bermrand niet veiliger op geworden. Ben Schoppert: “Het waren vier fantastische jaren!”

Belangstellenden: Margriet Visser (Gemeenteraadslid, lid Stadsdeelcommissie – West, aanwezig als belangstellende): “Jullie bedankt en succes!”; André Boersma (idem): sluit zich hierbij aan en wijst ons op de afsluiting van de fietsbrug over de Auke Vleerstraat tijdens de meivakantie wegens reparatiewerkzaamheden; Kas de Vries (belangstellende): aanhoudende geluidsoverlast aan de Kwinkelerweg door illegale horeca-activiteiten; Fleur ter Kuile (belangstellende): klein leed weliswaar, maar jammer dat het fundament van de tijdelijke brandweerkazerne gebruikt wordt voor het parkeren van een (vracht) auto!; Roelant Lawerman (voorzitter verkiezingscommissie): we verwachten goede verkiezingsopkomst; compliment aan redactie Boeke-loos voor aanpak verkiezingsnummer; er kan alleen mét stempas gestemd worden; morgenavond verkiezingscafé in de Buren, komt allen!

Het laatste woord is uiteraard aan de voorzitter! Hij bedankt alle Dorpsraadleden voor hun inzet, een speciaal dankwoord voor de niet-herkiesbaren onder ons: Saskia Duesmann, Carry Hilbink, Brenda Tiecke en Jan Haven!

Alle trouwe gasten hartelijk dank!

Om 21:54 uur klinkt de voorzittershamer, voor wat betreft deze zittingsperiode, voor het laatst!

Ben Schoppert.

 

Verslag Dorpsraadvergadering 18 februari 2014

NOTULEN DORPSRAADVERGADERING 18 FEBRUARI 2014.

 

1.OPENING.

Met een forse hamerslag opent Jeroen Verhaak (de voorzitter van de Boekelose Dorpsraad) om enkele minuten over acht op deze dinsdagavond de op één na laatste vergadering van de zittingsperiode 2010/2014. Deze bijeenkomst staat voor een flink deel in het teken van de verkiezingen voor een nieuwe Dorpsraad (2014/2018) op 19 maart a.s. Dit is ook één van de redenen voor de aanwezigheid van veel “publiek”, onder hen vertegenwoordigers van Stadsdeelmanagement-West en de politie. Van de leden heeft Gonny ten Veen laten weten vanavond niet aanwezig te kunnen zijn, hetzelfde geldt voor Jan ten Elzen van Stadsdeelbeheer-West. Een speciaal woord van welkom is er voor twee leden van de Verkiezingscommissie, t.w. Jaap Hilbink en Roelant Lawerman en Frits Hylkema van de kascontrolecommissie. Zijn collega-lid, Arend Stokkers, schuift later op de avond ook nog aan. De voorzitter zegt dat de “gedroomde marsorder” er voor vanavond als volgt uitziet: tot ongeveer negen uur de reguliere Dorpsraadvergadering, daarna neem Roelant Lawerman van de Verkiezingscommissie de voorzittershamer over en regisseert hij vanaf dat moment o.a. de presentatie van degenen die zich kandidaat hebben gesteld voor een plek in de Dorpsraad 2014/2018.

 

2.NOTULEN.

De notulen van de vergadering van 21 januari jl. worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. Opgemerkt wordt dat de verkeersdrempel bij Van der Peet intussen is aangepast en dat Peter Colijn (wijkagent) in de januarivergadering heeft toegezegd de fietsverlichtingscontroles op de basisscholen ook de komende tijd op zijn actielijst te zullen zetten.

 

3.POSTLIJST.

Het antwoord aan de heer Witbreuk, Beldershoekweg (poststuk 3508) zal verstuurd worden, een lid van de commissie R.O.M. zal hem dit mondeling toelichten. Nr.3510 betreft de via Peter Colijn ontvangen Boekelose “misdaadcijfers”. Deze licht e.e.a. toe. We wonen in een criminaliteitsarm dorp! Onze wijkagent zal in Boeke-loos een artikel wijden aan deze statistiek.

 

4.JAARREKENING EN BALANS 2014.

Hierna is het woord aan Henk Guchelaar, onze penningmeester. Hij presenteert met “gepaste trots” de Jaarrekening en Balans 2013. De diverse bijbehorende overzichten worden door hem toegelicht. Ben Bel stelt voor de tekst bij de “Toelichting bij de balans”, waar het gaat over de aanwending van het Dorpsraadfonds, anders te redigeren. Bestuur zegt toe dit te zullen doen. Ook heeft Ben Bel een aantal vragen aan de penningmeester, die deze (uiteraard!) naar genoegen weet te beantwoorden. Hierna is het woord aan de kascontrolecommissie bij monde van Frits Hylkema. De commissie heeft vastgesteld dat de boekhouding een “uiterst verzorgde indruk” maakt en dat “de balans een getrouw beeld geeft van de vermogenspositie van de Stichting”. “De administratie is op zorgvuldige wijze gevoerd”. Kortom: prima gedaan Henk! Op voorstel van de kascontrolecommissie verleent de vergadering de penningmeester decharge!

 

5.VASTSTELLING BEGROTING 2014.

Hierna wordt de begroting voor 2014 vastgesteld. Hierbij wordt opgemerkt dat de begroting voor de beheerscommissie van Kwinkelerweg 5 (ons huidig onderkomen) enige onzekerheid in zich heeft omdat we niet weten wanneer er verhuisd wordt naar de M.F.A.

 

6.NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Hierbij passeert: Dorpsbudget (Ben Schoppert/Jeroen Verhaak). Op 11 februari jl. heeft de Stadsdeelcommissie-West (bestaande uit gemeenteraadsleden) onze verantwoording voor de besteding van de Dorpsbudgetgelden 2013 goedgekeurd. De Dorpsraadleden gaan akkoord met het beschikbaar stellen van kredieten voor: Boekelo.DOET (22 maart) maximaal 150 euro, Opening Dorpshart (14 maart) 750 euro (Dorpsbudget 2013), Organisatie Dorpsraadverkiezingen 180 euro ten laste van Dorpsbudget 2014; Vervanging speeltoestellen Schierbeekplein maximaal 5000 euro (Dorpsbudget 2013). De begroting Dorpsbudget 2014 ( 19.000 euro ) wordt ongewijzigd vastgesteld. Er is ruim 6000 euro beschikbaar voor nieuwe initiatieven. Aanvragen voor deze plannen passeren eerst de adviescommissie, deze zal in de komende Dorpsraadperiode bestaan uit zowel Dorpsraadleden als niet-Dorpsraadleden. De bemensing van deze commissie zal in maart/april plaatsvinden. Dorpsplan+ (Jeroen Verhaak). Dorpshart: er wordt nog steeds aan de complementering van de herinrichting gewerkt. Op vrijdag 14 maart a.s., 16:00 uur (Schierbeekplein) is de feestelijke opening. R.O.M. (Jeroen Verhaak). In de Stadsdeelcommissie-West zijn op 11 februari jl. de Bestemmingsplannen Noordwest en Rutbekerveld aan de orde geweest; Enkele leden van de commissie R.O.M. hebben een gesprek met projectontwikkelaar Ter Steege (Bleekerij) gevoerd. Deze wil vanwege de actuele marktomstandigheden aan de Bernard Roerinkstraat i.p.v. enkele tweekappers een rijtje van 6 starterswoningen bouwen. Dit past binnen het bestemmingsplan. Brenda Tiecke dringt er op aan dat Ter Steege bewoners in de ruime omtrek van de bouwlocatie informeert; Joost Brunink meldt dat wij tot half mei 2014 de tijd hebben om te reageren op de binnenkort te publiceren AKZO Nobel-plannen met de instabiele zoutcavernes. M.F.A. (Jan Haven). Na aanvankelijke aanloopproblemen zal de bouw binnenkort voortvarend ter hand worden genomen! Ben Bel informeert naar de betaling van de M.F.A.actie-stenen. IBANperikelen blijken de betalingen te vertragen. B.A.R.T (Henk Abbink). Het Toeristisch Informatie Punt (TIP, dus) is intussen geplaatst bij de Buren. Het creatieve deel is compleet, nu het informatieve nog! Er zijn plannen om een inventarisatie van herkomst van toeristen op te zetten. Er zal meer aandacht gegeven worden aan de Duitstalige toerist. Men is nog steeds op zoek naar een ander onderkomen voor de “VVV”. De gemeentelijke subsidie aan de B.A.R.T. komt te vervallen. Bookels Höltink (Ben Bel/Ben Schoppert). In de bijeenkomst van 11 februari jl. werd o.a. gesproken over de bezuinigingen die alle zorgverleners voelen en de intensieve samenwerking tussen de basisscholen in Boekelo/Usselo, de SKE en de peuterspeelzaal om de doorgaande ontwikkelingslijn van elk kind optimaal te monitoren.

 

7.RONDVRAAG.

Ben Bel vraagt en krijgt tijd in de maartvergadering voor de presentatie van een financiële actie voor De Marke ( Marcellinuskerkcomplex); Ben Schoppert vraagt aandacht voor de slechte staat van de Nieuwe Beekweg en de busdienstregeling Boekelo-Enschede v.v. Wordt vervolgd; Henk Guchelaar: voetpad langs Boekelosestraat nog steeds niet optimaal. Bij het Magazijn (Bleekerij) is in het grasveld een zandpad ontstaan waar sommige automobilisten met te hoge snelheid misbruik van maken. Jeroen Verhaak meldt dit bij Ter Steege; Jan Haven, hem is opgevallen dat een tweetal bushaltes blijkbaar niet op hoogte worden gebracht. Hij zal dit opnemen met Peter ter Velde van de gemeente Enschede; Joost Brunink zegt dat de actie GELDGROEN vervolg krijgt, de KeepItCleanDay op 23 april gehouden zal worden en Boekelo.DOET op 22 maart, start 09:30 uur Kwinkelerweg 5 (’t Kerkje) met een kop koffie of thee. Van uit de zaal: Welkomstbuukske gedateerd! Carry Hilbink reageert: aan update wordt gewerkt!

De vergadering wordt om 21:15 geschorst.

 

8.VERKIEZINGEN, VOORSTELLEN KANDIDAAT-DORPSRAADLEDEN.

De voorzitter van de Verkiezingscommissie, Roelant Lawerman, benadrukt dat alle kiesgerechtigden in het werkgebied van onze Dorpsraad TWEE STEMPASSEN krijgen toegestuurd: 1 voor de gemeenteraad, de andere voor de Dorpsraad. Op de avond van 19 maart is er vanaf 21:00 uur een verkiezingscafe in de Buren. In de Boeke-loos van begin maart presenteren de kandidaat-leden zich met tekst en foto. De vergadering wordt besloten met het zich voorstellen van 15 van de 17 19 maart-kandidaten (Gonny ten Veen en Gerrit H. Berteler zijn verhinderd).

 

9.SLUITING.

Om 22:04 uur sluit Jeroen Verhaak de vergadering.

 

Ben Schoppert

 

 

 

 

 

NOTULEN VAN DE DORPSRAADVERGADERING 18 FEBRUARI 2014

 

 

1.OPENING. Met een forse hamerslag opent Jeroen Verhaak (de voorzitter van de Boekelose Dorpsraad) om enkele minuten over acht op deze dinsdagavond de op één na laatste vergadering van de zittingsperiode 2010/2014. Deze bijeenkomst staat voor een flink deel in het teken van de verkiezingen voor een nieuwe Dorpsraad (2014/2018) op 19 maart a.s. Dit is ook één van de redenen voor de aanwezigheid van veel “publiek”, onder hen vertegenwoordigers van Stadsdeelmanagement-West en de politie. Van de leden heeft Gonny ten Veen laten weten vanavond niet aanwezig te kunnen zijn, hetzelfde geldt voor Jan ten Elzen van Stadsdeelbeheer-West. Een speciaal woord van welkom is er voor twee leden van de Verkiezingscommissie, t.w. Jaap Hilbink en Roelant Lawerman en Frits Hylkema van de kascontrolecommissie. Zijn collega-lid, Arend Stokkers, schuift later op de avond ook nog aan. De voorzitter zegt dat de “gedroomde marsorder” er voor vanavond als volgt uitziet: tot ongeveer negen uur de reguliere Dorpsraadvergadering, daarna neem Roelant Lawerman van de Verkiezingscommissie de voorzittershamer over en regisseert hij vanaf dat moment o.a. de presentatie van degenen die zich kandidaat hebben gesteld voor een plek in de Dorpsraad 2014/2018.

2.NOTULEN. De notulen van de vergadering van 21 januari jl. worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. Opgemerkt wordt dat de verkeersdrempel bij Van der Peet intussen is aangepast en dat Peter Colijn (wijkagent) in de januarivergadering heeft toegezegd de fietsverlichtingscontroles op de basisscholen ook de komende tijd op zijn actielijst te zullen zetten.

3.POSTLIJST. Het antwoord aan de heer Witbreuk, Beldershoekweg (poststuk 3508) zal verstuurd worden, een lid van de commissie R.O.M. zal hem dit mondeling toelichten. Nr.3510 betreft de via Peter Colijn ontvangen Boekelose “misdaadcijfers”. Deze licht e.e.a. toe. We wonen in een criminaliteitsarm dorp! Onze wijkagent zal in Boeke-loos een artikel wijden aan deze statistiek.

4.JAARREKENING EN BALANS 2014. Hierna is het woord aan Henk Guchelaar, onze penningmeester. Hij presenteert met “gepaste trots” de Jaarrekening en Balans 2013. De diverse bijbehorende overzichten worden door hem toegelicht. Ben Bel stelt voor de tekst bij de “Toelichting bij de balans”, waar het gaat over de aanwending van het Dorpsraadfonds, anders te redigeren. Bestuur zegt toe dit te zullen doen. Ook heeft Ben Bel een aantal vragen aan de penningmeester, die deze (uiteraard!) naar genoegen weet te beantwoorden. Hierna is het woord aan de kascontrolecommissie bij monde van Frits Hylkema. De commissie heeft vastgesteld dat de boekhouding een “uiterst verzorgde indruk” maakt en dat “de balans een getrouw beeld geeft van de vermogenspositie van de Stichting”. “De administratie is op zorgvuldige wijze gevoerd”. Kortom: prima gedaan Henk! Op voorstel van de kascontrolecommissie verleent de vergadering de penningmeester decharge!

5.VASTSTELLING BEGROTING 2014. Hierna wordt de begroting voor 2014 vastgesteld. Hierbij wordt opgemerkt dat de begroting voor de beheerscommissie van Kwinkelerweg 5 (ons huidig onderkomen) enige onzekerheid in zich heeft omdat we niet weten wanneer er verhuisd wordt naar de M.F.A.

6.NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN. Hierbij passeert: Dorpsbudget (Ben Schoppert/Jeroen Verhaak). Op 11 februari jl. heeft de Stadsdeelcommissie-West (bestaande uit gemeenteraadsleden) onze verantwoording voor de besteding van de Dorpsbudgetgelden 2013 goedgekeurd. De Dorpsraadleden gaan akkoord met het beschikbaar stellen van kredieten voor: Boekelo.DOET (22 maart) maximaal 150 euro, Opening Dorpshart (14 maart) 750 euro (Dorpsbudget 2013), Organisatie Dorpsraadverkiezingen 180 euro ten laste van Dorpsbudget 2014; Vervanging speeltoestellen Schierbeekplein maximaal 5000 euro (Dorpsbudget 2013). De begroting Dorpsbudget 2014 ( 19.000 euro ) wordt ongewijzigd vastgesteld. Er is ruim 6000 euro beschikbaar voor nieuwe initiatieven. Aanvragen voor deze plannen passeren eerst de adviescommissie, deze zal in de komende Dorpsraadperiode bestaan uit zowel Dorpsraadleden als niet-Dorpsraadleden. De bemensing van deze commissie zal in maart/april plaatsvinden. Dorpsplan+ (Jeroen Verhaak). Dorpshart: er wordt nog steeds aan de complementering van de herinrichting gewerkt. Op vrijdag 14 maart a.s., 16:00 uur (Schierbeekplein) is de feestelijke opening. R.O.M. (Jeroen Verhaak). In de Stadsdeelcommissie-West zijn op 11 februari jl. de Bestemmingsplannen Noordwest en Rutbekerveld aan de orde geweest; Enkele leden van de commissie R.O.M. hebben een gesprek met projectontwikkelaar Ter Steege (Bleekerij) gevoerd. Deze wil vanwege de actuele marktomstandigheden aan de Bernard Roerinkstraat i.p.v. enkele tweekappers een rijtje van 6 starterswoningen bouwen. Dit past binnen het bestemmingsplan. Brenda Tiecke dringt er op aan dat Ter Steege bewoners in de ruime omtrek van de bouwlocatie informeert; Joost Brunink meldt dat wij tot half mei 2014 de tijd hebben om te reageren op de binnenkort te publiceren AKZO Nobel-plannen met de instabiele zoutcavernes. M.F.A. (Jan Haven). Na aanvankelijke aanloopproblemen zal de bouw binnenkort voortvarend ter hand worden genomen! Ben Bel informeert naar de betaling van de M.F.A.actie-stenen. IBANperikelen blijken de betalingen te vertragen. B.A.R.T (Henk Abbink). Het Toeristisch Informatie Punt (TIP, dus) is intussen geplaatst bij de Buren. Het creatieve deel is compleet, nu het informatieve nog! Er zijn plannen om een inventarisatie van herkomst van toeristen op te zetten. Er zal meer aandacht gegeven worden aan de Duitstalige toerist. Men is nog steeds op zoek naar een ander onderkomen voor de “VVV”. De gemeentelijke subsidie aan de B.A.R.T. komt te vervallen. Bookels Höltink (Ben Bel/Ben Schoppert). In de bijeenkomst van 11 februari jl. werd o.a. gesproken over de bezuinigingen die alle zorgverleners voelen en de intensieve samenwerking tussen de basisscholen in Boekelo/Usselo, de SKE en de peuterspeelzaal om de doorgaande ontwikkelingslijn van elk kind optimaal te monitoren.

7.RONDVRAAG. Ben Bel vraagt en krijgt tijd in de maartvergadering voor de presentatie van een financiële actie voor De Marke ( Marcellinuskerkcomplex); Ben Schoppert vraagt aandacht voor de slechte staat van de Nieuwe Beekweg en de busdienstregeling Boekelo-Enschede v.v. Wordt vervolgd; Henk Guchelaar: voetpad langs Boekelosestraat nog steeds niet optimaal. Bij het Magazijn (Bleekerij) is in het grasveld een zandpad ontstaan waar sommige automobilisten met te hoge snelheid misbruik van maken. Jeroen Verhaak meldt dit bij Ter Steege; Jan Haven, hem is opgevallen dat een tweetal bushaltes blijkbaar niet op hoogte worden gebracht. Hij zal dit opnemen met Peter ter Velde van de gemeente Enschede; Joost Brunink zegt dat de actie GELDGROEN vervolg krijgt, de KeepItCleanDay op 23 april gehouden zal worden en Boekelo.DOET op 22 maart, start 09:30 uur Kwinkelerweg 5 (’t Kerkje) met een kop koffie of thee. Van uit de zaal: Welkomstbuukske gedateerd! Carry Hilbink reageert: aan update wordt gewerkt!

De vergadering wordt om 21:15 geschorst.

8.VERKIEZINGEN, VOORSTELLEN KANDIDAAT-DORPSRAADLEDEN. De voorzitter van de Verkiezingscommissie, Roelant Lawerman, benadrukt dat alle kiesgerechtigden in het werkgebied van onze Dorpsraad TWEE STEMPASSEN krijgen toegestuurd: 1 voor de gemeenteraad, de andere voor de Dorpsraad. Op de avond van 19 maart is er vanaf 21:00 uur een verkiezingscafe in de Buren. In de Boeke-loos van begin maart presenteren de kandidaat-leden zich met tekst en foto. De vergadering wordt besloten met het zich voorstellen van 15 van de 17 19 maart-kandidaten (Gonny ten Veen en Gerrit H. Berteler zijn verhinderd).

9.SLUITING.

Om 22:04 uur sluit Jeroen Verhaak de vergadering.

Ben Schoppert

 

 

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 21 januari 2014

1. OPENING. Jeroen Verhaak opent om 20:00 uur de eerste Dorpsraadvergadering van 2014. Aanwezig zijn 12 Dorpsraadleden (Saskia Duesmann is met kennisgeving afwezig) en 9 belangstellenden t.w. Corrie Jaran – Harbers (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West), Peter Colijn (wijkagent) en 6 dorpsgenoten. Na de opening feliciteert de voorzitter Ben Bel met het feit dat deze begin dit jaar de Erespeld van de gemeente Enschede kreeg uitgereikt voor zijn jarenlange lidmaatschap van onze Dorpsraad en de activiteiten die daaraan annex zijn. Ben Bel bedankt op zijn beurt voor de ontvangen attenties bij zijn huwelijksjubileum en spelduitreiking.

2. NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 17 DECEMBER 2013. Het verslag van de decembervergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd. Naar aanleiding van dit punt zegt Peter Colijn dat wij de gevraagde criminaliteitscijfers nog zullen krijgen. Wat het spreekuuronderkomen van de wijkagent na onze verhuizing naar het MFA betreft stelt Ben Schoppert voor dat deze daar ook onderdak krijgt. Aldus geregeld! Joost Brunink is nog bezig met het verzamelen van informatie voor wat betreft het gemeentelijk standpunt m.b.t. de aanpak van de instabiele zoutcavernes en de gasolieopslag in lege cavernes. De verkeersdrempel in de Beckumerstraat, ter hoogte van Slagerij Van der Peet, wordt aangepast. Op het binnenplein van de Dr. De Jongstraat zijn de bloembakken geplaatst.

3.DE POSTLIJST. We ontvingen van de gemeente Enschede een brief over het Bestemmingsplan Buitengebied. Dit plan en dat m.b.t. het Rutbekerveld worden nog voor half maart door de gemeenteraad behandeld. Desgevraagd (door Fleur ter Kuile, aanwezig als belangstellende) zegt de voorzitter dat de beoogde visactiviteiten in de Rutbekerveldplas nog niet aan de orde zijn.

4. VERKIEZINGEN VOOR DE DORPSRAAD 2014/2018 op 19 MAART 2014. Over de Dorpsraadverkiezingen zegt Jeroen Verhaak het volgende: er zijn 17 kandidaten, 8 nieuwe – en 9 van de “zittende” Dorpsraadleden. Er zal met stempassen gewerkt worden, deze worden uiterlijk begin maart verstuurd. Er zijn 3 stembureaus: 1 in Usselo en 2 in Boekelo. N.a.v. een vraag uit de zaal en de ondervonden problemen bij de verkiezingen van 2010: alle stemgerechtigde Winterhaarwegbewoners ontvangen een stempas voor de Dorpsraadverkiezingen. In de Boeke-loos van begin maart zullen de kandidaten (voor de Dorpsraad) zich voorstellen, hetzelfde gebeurt in de Dorpsraadvergadering van 18 maart.

5. NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN. Dorpsplan+. (Jeroen Verhaak). Natuurlijk spelen. Bestemming terrein is aangepast. Bewoners en Dorpsraad worden op korte termijn geïnformeerd over de definitieve plannen. Dorpshart. Verkeersdrempel ( zie bij “verslag” in deze tekst). Het straatmeubilair wordt de komende weken geplaatst; Het functioneren van de P-vakken is nog onderwerp van gesprek en onderzoek; De intussen op het Schierbeekplein geplaatste stroomkasten worden verplaatst/gecamoufleerd; Doorgaand verkeer in de Schierbeekstraat wordt fysiek onmogelijk gemaakt. R.O.M. (Jeroen Verhaak/ Joost Brunink). We hebben de Milieu Effect Rapportage (M.E.R.) over de instabiele zoutcavernes ontvangen. Wat de opslag van gasolie in lege zoutcavernes op de Marssteden betreft, weten we intussen dat het aantal bijbehorende vervoersbewegingen fors lager zal zijn dan aanvankelijk gezegd werd. Ben Bel zegt dat de gemeente aan de Boekelosestraat (richting Usselo) weer een bord “Einde 60” geplaatst heeft. R.S.C.J. (Gonny ten Veen). Ontmoetingsplek Het hek zal op korte termijn gecompleteerd worden. De definitieve naamgeving is in de Dorpsraadvergadering van 18 maart. Aan de herplaatsing van speeltoestellen op het Schierbeekplein wordt gewerkt. Publiciteit. (Ben Schoppert). De Websiteredactie van Boekelo.info heeft haar plannen voor 2014 (met bijbehorend financieel plaatje) klaar. Er zullen op korte termijn al enkele aanpassingen aan de site worden gedaan.

6. RONDVRAAG EN SLUITING. Brenda Tiecke: haar (en anderen) valt op dat veel (m.n. jeugdige, maar ook oudere!) fietsers slecht of totaal onverlicht deelnemen aan het verkeer. LEVENSGEVAARLIJK!; Gonny ten Veen: hulde aan diegenen die direct na oud en nieuw het plein van de Molenbeek schoongemaakt hebben! Jammer dat de gemeentelijke veegwagen het af liet weten! Joost Brunink: van de gemeente een mail m.b.t. “geldGROENwassen” ontvangen en doorgespeeld aan de B.O.V. Het betreft hier het stimuleren van duurzame energiemaatregelen voor ondernemers; Joost Brunink: op 23 april is het weer “KeepitCleanDay”. Fleur ter Kuile: geluidsinstallatie in M.F.A.? “Ja” zegt Hennie Westerveld (aanwezig als belangstellende)” maar de akoestiek is daar ook anders.”; Fleur ter Kuile: weten jullie waarom de kerstverlichting nog in het dorp hangt? Jeroen Verhaak zegt dat dit B.O.V.beleid is. Arend Stokkers (aanwezig als belangstellende) beaamt dit en spreekt dan ook van “feestverlichting”; Nico van der Veen: hoe zal de koffievoorziening in het M.F.A. geregeld worden? Voorzitter zegt dat we dit moeten afstemmen met de andere gebruikers. Nico laat weten voor wat zijn horeca-activiteiten tijdens de Dorpsraadvergaderingen “met pensioen” te zullen gaan per de verhuizing naar de nieuwe vergaderplek.

54 minuten na de opening sluit de voorzitter deze vergadering.

 

Ben Schoppert