Verslag Dorpsraadvergadering 16 december 2014

1. OPENING

Kas de Vries, vicevoorzitter, opent deze historische vergadering (de laatste in het kerkgebouw aan de Kwinkelerweg 5) om precies 20:00 uur.
Drie leden hebben zich afgemeld: Henk Abbink (is naar een vergadering over glasvezelaanleg in het buitengebied), Henk Guchelaar en Jeroen Verhaak. Op de “publieke tribune” zitten aanvankelijk 2 mensen: Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West) en Nico van der Veen (onze zeer gewaardeerde horecamedewerker, zie punt “rondvraag” in dit verslag.) Tijdens het eerste halfuur van deze vergadering komen daar nog 4 personen bij: Anton Brinks (wijkagent), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West), Fleur ter Kuile (Historische Kring) en Ton Taselaar (College van Kerkrentmeesters PKN Usselo).
Uiteraard schenkt de voorzitter aandacht aan het feit dat de Dorpsraad vandaag, na een jarenlang vergaderverblijf in dit voormalig kerkgebouw, daarvan afscheid neemt om op 20 januari as.(Openbare vergadering) haar ruimte in de MFA De Zweede in gebruik te gaan nemen.
Ook memorabel is het feit dat de Gemeenteraad maandag jl. besloten heeft dat met de aanleg van het Bleekerijplein ook het deel van de Boekelosestraat tussen Dorpshart en Bleekerijplein gerenoveerd wordt. [Met name het gemeenteraadslid Ben Sanders en onze voorzitter Jeroen Verhaak hebben zich hier de laatste maanden erg sterk voor gemaakt! BenS]
Verder meldt Kas de Vries dat:

 • de nieuwe beheerders van carillon en vlaggenmasten een heus vlag-protocol aangereikt hebben gekregen van de Dorpsraad;
 • hij afgelopen vrijdag de zeer druk bezochte afscheidsreceptie van burgermeester Peter den Oudsten heeft bijgewoond;
 • er op dinsdag 3 maart 2015 in de MFA De Zweede een brainstorm gehouden zal worden waar in het kader van de gemeentelijke bezuinigingen de “Veranderingen in de Openbare Ruimte” besproken zullen worden.
  Zie ook: www.enschede.nl/veranderingenopenbareruimte

2. VERSLAG

Het verslag van de novembervergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding hiervan (Rondvraag) merkt Nico van der Veen op dat het wandelpad tussen De Mans en Sikkepad is aangelegd, maar erg nat is, hetzelfde geldt voor het terrein van Nat(uurlijk) spelen.

3. POSTLIJST

Met betrekking tot de in- en uitgaande post licht Ben ter Stal e.e.a. toe.

4. NIEUWS

Wat het nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen betreft:
R.S.C.J.:
Voor het beheer en onderhoud van de wandelpaden en het faunafort hebben zich intussen 5 mensen gemeld! Op maandag 12 januari as. is er een bijeenkomst waarop deze vrijwilligers, samen met Stawel, Regio Twente en Dorpsraad, van gedachten zullen wisselen over de aanpak van een en ander. De aanleg van het faunafort aan de Beckumerstraat vordert gestaag (Ben Schoppert); Wat Natuurlijk spelen op de Mans betreft: Grolsch heeft via De Koepel 1500 Euro bijgedragen aan de realisatie van dit project, waarvoor onze dank! (Jeanet van Offenbeek).
Vanuit de werkgroep Publiciteit:
Onze plaatsingen op Facebook worden veel gelezen/gezien. (Jeanet van Offenbeek/Bart Stokkers); De renovatie van de site Boekelo.info vordert; Redactie van Boeke-loos is druk bezig over te schakelen op een ander opmaakprogramma. (Ben Schoppert).
M.F.A.:
Op 29-12 verhuizen Muziekvereniging Unisson en de Dorpsraad van Kwinkelerweg 5 naar de MFA; Koffievoorziening op Dorpsraadvergaderingen in MFA is geregeld; SKE wordt waarschijnlijk mede-huurder;
De mogelijkheid bestaat dat bepaalde vergaderingen vanwege de Dorpsraad in een andere dan de “Dorpsraad-ruimte” gehouden moeten worden; Punt van aandacht: een goed bewegwijzerde route naar de spreekruimte voor de wijkagent; Over de aanleg van een beamer/scherm volgt nog overleg; Fleur ter Kuile vraagt of er ook een geluidsinstallatie komt. Wordt gevraagd aan bestuur MFA; Intussen is er binnenkamers al voorzichtig overlegd over de realisatie van fase 3: de sportzaal; Op de vraag of er al een beheerder is aangesteld moet de spreker het antwoord schuldig blijven. (Ben ter Stal).
Stichting Mortuarium Boekelo:
Deze Stichting zal per 1 maart as. worden opgeheven. (Ben Bel).
Klankbordgroep Grolsch. Op Facebook plaatsen we ook mededelingen m.b.t dreigende overlast door werkzaamheden aan de bedrijfsinstallaties. (Ben Bel).
Dorpsbudget:
Muziekvereniging Unisson heeft een subsidie voor de inrichting van hun ruimte in de MFA gevraagd. Wij besluiten vanavond om die toe te kennen; Hetzelfde geldt voor de aanvraag van Open Ouderenwerk Boekelo; We constateren dat de financiële bijdrage die we eerder dit jaar aan de BOV gaven voor uitbreiding van de sfeerverlichting goed besteed is! (Kas de Vries).
Bookels Höltink:
Via deze groep heeft het nieuw gevormde Wijkteam voor Enschede-West laten weten in het voorjaar een presentatie over hun werkwijze te willen verzorgen in een Dorpsraadvergadering.(Ben Bel). [Intussen is duidelijk dat dit in de februari-vergadering zal zijn. BenS]
Beheerscommissie Kwinkelerweg 5. Zoals al eerder opgemerkt hebben we de huur per 1 januari 2015 beëindigd. Ton Taselaar vraagt of alle onderhuurders/ -gebruikers wel weten dat zij vanaf die datum niet meer in dit gebouw terecht kunnen. Volgens ons hebben wij dit alle belanghebbenden laten weten.
Last, but not least; R.O.M.:

 • Bleekerijplein: op 12-01-2015 is er een bijeenkomst waar Ter Steege de bijgestelde plannen presenteert;
 • Boekelosestraat, tussen Bleekerijplein en Dorpshart: zie mededelingen van de voorzitter bij opening van deze vergadering;
 • Ben Bel zegt dat het wellicht goed is dat wij informeren naar de oorzaak van het feit dat de huidige aankleding van het Bleekerijterrein nog niet overal conform de oorspronkelijke plannen is;
 • Desgevraagd zegt de voorzitter dat de plaatsing van het beeld in de vijver bij de Historische kring nog niet in de plannen is opgenomen;
 • De resultaten van de gehouden verkeerstellingen aan Belderhoekweg en Bellersweg zijn met aanwonenden besproken. Geconstateerd moet worden dat de tellingen geen maatregelen eisen. Wel zal er een onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheid om de Naamlozeweg (tussen Beckumerstraat en Beldershoekweg) af te sluiten voor vrachtverkeer. Vanavond stellen wij vast dat voor ons als Dorpsraad dit dossier gesloten is;
 • Er is overleg geweest tussen Stadsdeelbeheer-West, enkele ondernemers en de Dorpsraad (B.O.V. was helaas afwezig) over de te plaatsen bloembakken. Verzorging van dit groen is nog wel even een punt van aandacht;
 • De evaluatie van de terrasuitbreidingen moet nog plaatsvinden;
 • 17-12 is er een Expertmeeting over de voorgenomen gasolieopslag in lege cavernes. Kas de Vries, Joost Brunink en Henk Abbink zullen ons daarbij vertegenwoordigen.(Kas de Vries).

5. RONDVRAAG EN SLUITING

Gonny ten Veen: is er de mogelijkheid om extra parkeerplaatsen aan te leggen aan de Meester de Wolfstraat? R.O.M. gaat dit aankaarten;
Jan ten Elzen: zegt, naar aanleiding van de opmerking van mw. I.Kruse in de vorige Dorpsraadvergadering, dat de Klokhuys-vijver in januari 2015 onder handen genomen zal worden;
Anton Brinks: in december gewijzigde (lees:vervallen) spreekuren wijkagent; komende periode zullen er weer vuurwerkcontroles plaatsvinden; complimenten voor de kwantiteit en kwaliteit van de de diverse (m.n. BOV-) activiteiten;
Fleur ter Kuile: dank voor antwoord-brief n.a.v. vraag over plaatsing beeld in Bleekerijvijver; Commentaar op bijgestelde plan aanleg Bleekerijplein? Wellicht op of na presentatie van dit plan op 12-01; Vraagt naar status renovatie Boekelosestraat. [Spreekster was niet aanwezig bij openingsmededeling van voorzitter.] Stand van zaken wordt kort herhaald. Benadrukt wordt dat de Dorpsraad de laatste tijd erg druk geweest is met dit punt;
Kas de Vries: bedankt Nico van der Veen hartelijk voor zijn jarenlange optreden als vrijwillig horecamedewerker tijdens de Dorpsraadvergaderingen. Een fles met inhoud en een tegoedbon voor een etentje bij een plaatselijk etablissement onderstrepen onze dank!.

De voorzitter sluit de vergadering om 21:05 uur.

Ben Schoppert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 18 november 2014

VERSLAG VAN DE DORPSRAADVERGADERING VAN 18 NOVEMBER 2014.

1.OPENING

De november-vergadering van de Dorpsraad Boekelo wordt om 8 uur n.m. geopend door de voorzitter, Jeroen Verhaak. [Het laatste deel van deze vergadering wordt voorgezeten door Kas de Vries, de vicevoorzitter, omdat Jeroen Verhaak rond 9 uur naar de vergadering van Stadsdeelcommissie-West gaat.]

Tien van de dertien leden zijn aanwezig. Henk Guchelaar, Gerard Roossink en Ben ter Stal hebben laten weten niet op de vergadering te kunnen zijn. Er is een negental belangstellenden, waaronder Anton Brinks (wijkagent). Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West) is verhinderd. Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) komt rond half negen binnen.

Bij de opening wordt meegedeeld dat:

 • het carillon en de vlaggenmasten op het Schierbeekplein binnenkort nieuwe beheerders krijgen, t.w. Gina en Leo Nijhof. Met dank aan de fam.Sueters voor hun bemoeienis met bovengenoemde objecten gedurende een lange reeks van jaren.
 • maandag 10 november jl. in een besloten vergadering van de Dorpsraad het onderzoek gepresenteerd is dat B.O.V. en Dorpsraad hebben laten uitvoeren naar “het merk Boekelo” (winkelbestand, leefomgeving). [Op 18 november is de presentatie voor de B.O.V.] Er zijn zeker aanknopingspunten voor actie!
 • punt 4 van de agenda van deze vergadering (“Gesprek met de heer H. van Agteren, coördinerend wethouder Stadsdeelgewijs werken.”) komt te vervallen wegens noodzakelijke aanwezigheid elders van de heer Van Agteren.
 • de bouw op de Bleekerij is hervat!

2. VERSLAG 16 SEPTEMBER 2014

Het verslag van de vergadering van 21 oktober jl. wordt onveranderd vastgesteld. Naar aanleiding van deze tekst wordt opgemerkt dat de voormalige in- en uitritten van de Bleekerij op de Boekelosestraat inmiddels tot gelijkwaardige kruisingen zijn gepromoveerd!

3. DE POSTLIJST

Wat de lijst van uitgaande- en inkomende post (incl. e-mail) betreft:

 • een brief van de heer Jan ten Elzen over het resultaat van het onderzoek naar de herkomst van de rioollucht in de Pastoor Schneiderstraat;
 • de gemeente Enschede liet ons weten dat het subsidiegeld voor de Stichting Open Ouderenwerk Boekelo vanaf 1 januari 2015 via het Dorpsbudget richting Boekelo komt. Binnenkort komt het dagelijks bestuur van de Dorpsraad met het voorstel het subsidiebedrag voor 2015 gelijk te laten zijn aan dat van dit jaar;
 • Stadsdeelmanagement-West heeft ons gevraagd naar een eventuele voordracht voor een gegadigde voor de begin 2015 uit te reiken Enschede-speld. Wij zullen elkaar de voorstellen via de mail toesturen. Het dagelijks bestuur zal een eventuele voordracht doen.

4. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN

 

R.O.M. (Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu)

Eerst worden we, door Jeroen Verhaak, bijgepraat over de stand van zaken rond onze wens om de renovatie van (een deel) de Boekelosestraat en de aanleg van het Bleekerijplein gelijktijdig aan te pakken. Deze wens hebben we in aanloop naar de Begrotingsprocedure 2015 “uitgevent” op de Motiemarkt van de gemeente Enschede. Een aantal fracties staat sympathiek tegenover ons voorstel, maar een definitief oordeel wordt pas in januari as. geveld!

Ook in het tweede R.O.M.-punt van vanavond staat het Bleekerijplein en omgeving in de schijnwerpers: via een brief heeft Fleur ter Kuile aan de Dorpsraad om een standpunt gevraagd inzake haar wens om het beeld dat ooit deel uitmaakte van de Texoprint-omgeving een plek te geven in de nog aan te leggen vijver bij het Historisch Centrum aan het Bleekerijplein. Na enig gepalaver besluit de Dorpsraad (8 voor, 1 tegen, 1 blanco) in gesprekken met de gemeente, Klankbordgroep Bleekerijplein en Ter Steege, in deze positief te adviseren.

Kas de Vries, voorzitter R.O.M., zegt dat wij van de gemeente Enschede de zgn. Strooikaart (Gladheidsbestrijdingsplan) voor het a.s. winterseizoen hebben ontvangen. Net als vorige jaren zullen wij de gemeente laten weten dat het te behandelen aantal kilometers absoluut onvoldoende is! [Later in de vergadering wijst Jan ten Elzen er op dat de Verzetslaan tot aan de brandweerkazerne nu wel tot het verzorgingsgebied behoort.] Henk Abbink sluit hierbij aan met een pleidooi voor het oormerken van de Dorpsraadsubsidie voor gladheidbestrijding. Diegenen die vorig jaar hiervoor een bedrag uit Dorpsbudget hebben ontvangen weten dat dit geld voor dat doel in kas moet blijven! Joost Brunink doet verslag uit “Groen Beraad”: -zwerfafval in het buitengebied zal door gemeentelijke bezuinigingen minder snel aandacht krijgen; -er is lesmateriaal ontwikkeld voor het onderwijs over Duurzaamheid, waarbij de problematiek rond het zwerfafval ook aan bod komt;-het fenomeen “opschoondagen” blijft bestaan, nu wordt bekeken hoe deze actie met Enschedese scholen vorm gegeven kan worden; -het bomenkapbeleid wordt vereenvoudigd; Henk Abbink voegt aan dit verslag toe: -het toegezegde onderzoek naar de haalbaarheid van de aanleg van glasvezel in het buitengebied is nog niet gestart.

R.S.C.J. (Recreatie Sport Cultuur Jeugd)

Jeanet van Offenbeek laat ons weten dat er uit professionele hoek, de heer Gary Clark (parcoursbouwer Military), hulp is aangeboden bij het ontwikkelen van Natuurlijk Spelen op de Bleekerij. We zijn erg blij met dit aanbod!

Er zijn twee jonge Boekeloërs, de dames Julia Koetsier en Leoniek Biemans, die mee gaan doen met “De beste vriendenquiz” in Hilversum. Tijdens deze quiz spelen ze voor een goed doel en zij hebben gekozen voor een bijdrage aan Natuurlijk Spelen op de Bleekerij, waarvoor uiteraard onze hartelijke dank! Dames: succes!; Ben Schoppert zegt dat er tot heden twee aanmeldingen zijn voor de vrijwilligersgroep voor het onderhoud en het beheer van de wandelpaden en het faunafort. Uiteraard hopen we op meer aanmeldingen!

Publiciteit

Ben Schoppert wijst er op dat het in oktober vastgestelde redactiestatuut intussen op de site Boekelo.info staat (tabblad Dorpsraadorganisatie); Bart Stokkers weet te melden dat sinds onze activiteit op Facebook (augustus jl.) de geplaatste berichten 18.000 keer zijn bekeken!

M.F.A. (Multi Functionele Accommodatie)

Wat de M.F.A.(Multi Functionele Accommodatie) betreft, zegt Jeroen Verhaak dat de beschikbaarheid van de 2e fase gepland staat voor 8 december a.s. Bart Stokkers wijst er op dat de straatverlichting op de toegangsweg naar het complex intussen is aangelegd. Het gaat hier om een voorlopige installatie, in het voorjaar worden de definitieve straatlantaarns geplaatst.

Dorpsbudget

De commissie Dorpsbudget (Kas de Vries) roept alle Boekeloërs op met plannen te komen waarvoor eventueel geld uit dit fonds beschikbaar gesteld kan worden! [Aanvraagformulier Dorpsbudget]

Beheercommissie Kwinkelerweg 5

De heer Ton Taselaar, kerkrentmeester PKN Usselo (vanavond aanwezig als belangstellende), laat nogmaals weten dat het kerkje eventueel iets langer gebruikt kan worden, mocht de verhuizing naar De Zweede onverhoopt toch niet tijdig gerealiseerd kunnen worden. Wij zijn de kerkrentmeesters dankbaar voor deze toezegging!

6. RONDVRAAG EN SLUITING

Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West): donderdag a.s. is er een gesprek waarin het plaatsen van nieuwe bloembakken in het Dorpshart aan de orde komt. (Dorpsraad is daarbij vertegenwoordigd);

Anton Brinks (wijkagent): er is vandaag (18-11) een controledag geweest waarbij o.a. gekeken werd naar het halen/brengen van schoolkinderen;

Ben Schoppert: er is zeer binnenkort overleg tussen Peter Dijkstra (Stadsdeelbeheer-West) en Dorpsraad Boekelo (in de persoon van Kas de Vries en Ben Schoppert) over de organisatie van een brainstorm waarin de bezuinigingen op het onderhoud van de Openbare Ruimte centraal zullen staan;

Bart Stokkers: wordt er bijgehouden wie waarvoor op enige wijze is onderscheiden? Kas de Vries: “Neen, is ook wel erg lastig omdat onderscheidingen van zeer verschillende kanten kunnen komen”.

Gonny ten Veen: wie gaat er naar het afscheid van Peter den Oudsten als burgemeester van Enschede? Jeroen Verhaak is – door verplichtingen elders – verhinderd, daarom zal Kas de Vries in ieder geval gaan.

Hoe staat het met de horeca-terrassenevaluatie? Die evaluatie gebeurt binnenkort. Dit onderwerp zal in de decembervergadering op de agenda staan;

Mw.I.Kruse (belangstellende): het onderhoud van/aan de vijver tussen SKE en Klokhuys laat zeer te wensen over! Jan ten Elzen zegt dat dit een kwestie van onvoldoende budget is. Kas de Vries: Dit soort zaken moet zeker in de brainstorm met de gemeente over de bezuinigingen op het onderhoud van de Openbare Ruimte besproken c.q. geregeld worden;

Dhr. N.v.d. Veen (belangstellende): verdere aanleg wandelpaden, m.n. tussen De Mans en het “Sikkepaadje” is nog niet gerealiseerd! Ben Schoppert zegt dat dat zeker op ons wenslijstje staat; [Intussen is duidelijk dat deze aanleg nog dit jaar zal gebeuren!]

Dhr. G.Schoonhagen (belangstellende): de inwerp-opening van de afvalcontainers op de hoek van de Meester De Wolfstraat zit wel erg laag! Waarom geen papiercontainer? Bart Stokkers: omdat papier door Unisson wordt ingezameld;

Dhr. C.Fokkink (belangstellende): Magazijn heeft problemen met afvoer oud-papier, hij pleit voor de aanleg van een ondergrondse container bij de aanleg van het Bleekerijplein;

Mw. F. ter Kuile (belangstellende): waardering voor aanwezigheid/kleurstelling van geïnstalleerde containerstraat!

 

De vicevoorzitter sluit de vergadering om 10 minuten voor half tien.

Ben Schoppert

 

Uitslag fotowedstrijd

1e prijs:

Nienke de Haan: foto schoolbus (Houston, USA)

2013-10-01 houston-sa schoolbus nienke de haan

2e prijs:

Sandra Wevers: foto van haarzelf, gemaakt met een zelfontspanner (Italië)

P1100707 a sandra wevers 2e prijs

3e prijs:

Nico van der Veen: kinderen aan het vissen (Doesburg)

IMG_2510 k nico van der veen 3e prijs

Aanmoedigingsprijs.

Een aanmoedigingsprijs is gegaan naar de 11-jarige Karin Hoenink. die mooie foto’s heeft gemaakt op Terschelling met als titel “de meeuw” en “vrije bloem”.

fotofoto bloem-2

We feliciteren de winnaars!
De prijzen zijn 3 november uitgereikt tijdens een clubavond van de fotogroep.

Nieuwe leden welkom!

Fotogroep Boekelo bestaat alweer bijna drie jaar.
Met veel enthousiasme komen we elke eerste maandag van de maand bijeen en bespreken dan onze gemaakte foto’s van een vooraf besproken thema.
Maar we doen meer, we organiseren een jaarlijkse wedstrijd, fotograferen voor non-profit instellingen als we daarvoor gevraagd worden.
Komend jaar willen we ook proberen meer de natuur in te gaan.
Onze foto’s zullen dan worden becommentarieerd door een externe fotograaf. Ook willen we meer exposities bezoeken.
Een van de doelstellingen van onze fotogroep is proberen (nog) betere foto’s te maken, meer oog hebben voor compositie en detail.

Door verloop hebben we ruimte voor enkele nieuwe leden met een passie voor fotografie. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij of vragen stellen aan Edith Howard, tel. 428 35 52, of ondergetekende.

Namens Fotogroep Boekelo,
Roelant Lawerman
tel. 428 20 35

Verslag Dorpsraadvergadering 21 oktober 2014

Agenda was als volgt:

 1. Opening en mededelingen.
 2. Notulen van de vergadering van 16 september jl.
 3. In- en uitgaande post.
 4. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen:
  • R.O.M.:
  • R.S.C.J.
  • Publiciteit
  • Ouderencommissie
  • M.F.A.
  • Stichting Mortuarium Boekelo
  • Klankbordgroep Grolsch
  • Dorpsbudget
  • Bookels Höltinks
  • Beheerscommissie Kwinkelerweg 5
  • B.A.R.T.
 5. Rondvraag en sluiting.

 

Verslag dorpsraadvergadering van 21 oktober 2014.

1.OPENING

De complete Dorpsraad (alle 13 leden aanwezig!) en negen belangstellenden, wo. Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en Anton Brinks (politie), horen en zien om klokslag acht uur Jeroen Verhaak de oktobervergadering van de Boekelose Dorpsraad openen. Hij verwelkomt allen en heeft een aantal mededelingen: – Complimenten aan de BOV voor de organisatie van de Oude Voertuigendag, zondag jl.; – In het ziekenhuis liggen/lagen Greetje van der Valk (gewaardeerd beheerster van Kwinkelerweg 5) en Gerrit ter Horst( gevallen tijdens het bezorgen van Boeke-loos). Beiden hebben we intussen een attentie gestuurd. “Beterschap!”; – Maandag 27 oktober zal de Dorpsraad aanwezig zijn op de Motiemarkt van de Enschedese Gemeenteraad voor realiseren van het wegvak tussen Dorpshart en Bleekerijplein; – Op de novembervergadering, (18-11) zal Hans van Agteren, coördinerend wethouder voor de wijken, acte de préséance geven.

2. VERSLAG 16 SEPTEMBER 2014

Het verslag van de vergadering van 16 september jl. wordt onveranderd vastgesteld. Met dank aan Joost Brunink, waarnemend notulist. Naar aanleiding van dit verslag meldt Jan ten Elzen dat de hekken op het voetpad bij de oversteekplaats naar de Zweede beter geaccentueerd zijn. Ben Bel vraagt of de commissie R.O.M. de (on)veiligheidssituatie daar goed in de gaten houdt. Antwoord: “Uiteraard, eind dit jaar wordt de huidige situatie geëvalueerd”.

3. DE POSTLIJST

Ben ter Stal licht de lijst van in- en uitgaande post toe. Het betreft mail of brieven over zaken die vanavond op de agenda staan: In-uitritten Bleekerij, Rioollucht Past. Schneiderstraat en de bezuinigingen in de Openbare Ruimte.

4. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN

 

R.O.M. (Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu)

De commissie R.O.M. stelt, bij monde van haar voorzitter Kas de Vries, voor positief te reageren op de uitnodiging van de Gemeente Enschede om via een brainstorm invulling te geven aan de bezuinigingen in de Openbare Ruimte. We gaan akkoord met dit voorstel; Wat de aansluiting van de in- en uitritten van de Bleekerij op de Boekelosestraat betreft, stemmen wij in met het voorstel daarvan gelijkwaardige kruisingen te maken; Op het Rutbekerveld is de verontdieping gestart, via de Klankbordgroep voor dat project houden we e.e.a. goed in de gaten; In de Pastoor Schneiderstraat is de herkomst van de rioollucht vastgesteld, aan dit probleem wordt gewerkt. Ben Bel vraagt naar onze betrokkenheid bij de plannen voor de bouw van bungalows bij het Rutbeek . Antwoord: “R.O.M. heeft contact met de betrokken actiegroep.” Wordt vervolgd.

R.S.C.J. (Recreatie Sport Cultuur Jeugd)

De (net aangetreden) voorzitter van deze commissie, Jeanet van Offenbeek, zegt dat R.S.C.J. voorstelt niet deel te nemen aan het project “Kern met pit”, wel zullen we via Facebook bekendheid geven aan deze actie; Over de aanleg van Natuurlijk Spelen op de Bleekerij is woensdag 22 oktober een werkgroep-vergadering; Ben Schoppert doet verslag van de bespreking van 22 september jl. waar een aantal betrokkenen overlegd heeft over de Wandelpaden en het Faunafort(zie artikel elders in dit blad); Gonny ten Veen meldt dat de Bankencommissie bijeen is geweest. Er kunnen bij de Dorpsraad suggesties worden gedaan voor plekken waar wellicht een bank geplaatst zou kunnen worden; Op den duur willen we een groep(je) vrijwilligers voor het onderhoud van de banken formeren.

Publiciteit

Zie punt 5.

M.F.A. (Multi Functionele Accommodatie)

Wat de M.F.A.betreft heeft Ben ter Stal de verheugende mededeling dat de oplevering van de 2e fase rond 1 december as. zal zijn en dat het er naar uitziet dat we de januari-vergadering (2015) dus aan de Boekelosestraat kunnen houden. Intussen wordt al stevig nagedacht over de aanpak van de 3e fase, de Sporthal. Bart Stokkers vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de verlichting van de toegangsweg naar de Zweede. Jan ten Elzen antwoordt dat er op zeer korte termijn ( één tot twee weken) een tijdelijke voorziening zal worden aangelegd.

Dorpsbudget

De commissie Dorpsbudget (Kas de Vries) is nog op zoek naar een 2e buitenlid (niet Lid van de Dorpsraad). Er worden ter vergadering enkele suggesties gedaan.

Bookels Höltinks (Platform van meeste zorgaanbieders in Boekelo e.o.)

 

Over Bookels Höltinks meldt Ben Bel dat deze groep vandaag, 21 oktober, bijeen geweest is. Het onderwerp was: THUISZORG. Met de aanstaande veranderingen in zicht (W.M.O.) baart deze zaak zorg! Via de wijkteams zal ook de Dorpsraad bij deze veranderingen worden betrokken. Om in stijl te blijven: “Wij houden de vinger aan de pols!”

Beheercommissie Kwinkelerweg 5

Jeroen Verhaak laat ons weten dat Beheercommissie Kwinkelerweg 5, met het oog op het kunnen betrekken van de M.F.A., contact op zal nemen met de Kerkrentmeesters over het per 1 januari 2015 beëindigen van onze huur (en daarmee van onderhuurders) van het voormalig kerkgebouw. De Dorpsraad gaat akkoord met die opzegging.

B.A.R.T (Boekelo Actief in Recreatie en Toerisme)

De status van B.A.R.T is die van “slapend”. We zullen op termijn met de B.O.V. overleggen over voortzetting van de B.A.R.T.-activiteiten door een andere “club”.

5. REDACTIESTATUUT.

Minder interessant voor niet-Dorpsraadleden, maar daarom niet minder noodzakelijk, is het vaststellen van het Redactiestatuut voor Boeke-loos en Boekelo.info. Er is de laatste tijd veel contact geweest over dit onderwerp zodat we vanavond de definitieve tekst zonder gedachtewisseling of aanvullingen goedkeuren. Desgevraagd zegt Ben ter Stal dat het Statuut op de site gepubliceerd zal worden.

6. RONDVRAAG EN SLUITING

Gerard Roossink: illegale vuilstort in buitengebied. Jan ten Elzen dringt er nogmaals op aan dit vooral te melden op 4 81 76 00!

Ben Bel: is budget voor Open Ouderenwerk Boekelo al bekend? Antwoord: “Nee, we weten niet per wanneer dat budget via de Dorpsraad gaat lopen.”

Fleur ter Kuile en Arend Stokkers: Bleekerijplein-ontwerp? Jeroen Verhaak zal over de stand van zaken contact opnemen met de gemeente.

Henk Post: parkeren van fietsen op trottoir tussen de overweg en De Buren is problematisch en dat terwijl er parkeergelegenheid geschapen is aan de overkant van de Beckumerstraat. Spreker zal hierover zelf gaan praten met “De Buren”.

De voorzitter sluit de vergadering om twee minuten over negen!

Ben Schoppert

 

Verslag dorpsraadvergadering 16 september 2014

Agenda was als volgt:

 1. Opening en mededelingen.
 2. Notulen van de vergadering van 15 juli jl.
 3. In- en uitgaande post.
 4. Wisseling van de Wacht: nieuwe wijkagent
  Afscheid van Dhr Peter Colijn, welkom Dhr. Anton Brinks.
 5. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen:
  • R.O.M.: verkeerstellingen Beldershoekweg, Bleekerijplein, verondieping Goorseveld
  • R.S.C.J.
  • Publiciteit
  • Ouderencommissie
  • M.F.A.
  • Stichting Mortuarium Boekelo
  • Klankbordgroep Grolsch
  • Dorpsbudget
  • Bookels Höltinks
  • Beheerscommissie Kwinkelerweg 5
  • B.A.R.T.
 6. Rondvraag en sluiting.

 

Verslag dorpsraadvergadering van 16 september 2014.

1.OPENING

De septembervergadering van de Boekelose Dorpsraad wordt één minuut over acht door de voorzitter, Jeroen Verhaak, geopend. Drie leden zijn met kennisgeving afwezig, t.w. Henk Abbink, Ben Bel en Ben Schoppert. De voorzitter spreekt zijn genoegen uit over de ook nu weer hoge opkomst op de publieke tribune: 12 belangstellenden, waaronder Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en Peter Colijn en Anton Brinks (beiden Politie).

 

2. VERSLAG 15 JULI 2014

De tekst van het verslag van de vergadering van 15 juli jl. wordt onveranderd vastgelegd.

3. DE POSTLIJST

De lijst van in- en uitgaande post wordt door Ben ter Stal kort toegelicht. A. Klacht over de aanhoudende rioollucht bij de Pastoor Schneider- en Dr. De Jongstraat, waarvoor trouwens het ‘Klachten Openbare Ruimte’- telefoonnummer (4817600) van de gemeente Enschede de directe ingang is; B. Klacht over de onduidelijke – en onveilige verkeerssituatie Bleekerij – Beckumerstraat . Aanleiding hiervoor zijn de twijfel veroorzakende “U verlaat een bouwuitrit!”- borden bij de twee toegangswegen naar de Bleekerij; C. Opmerking over het parkeren op het Schierbeekplein, om dit aan banden te leggen gaat bekeken worden hoe dat geregeld kan worden, waarbij Peter Colijn meldt dat Handhaving daar ook iets kan betekenen; D. De bevestiging van ontvangst van €3.000 subsidie voor een onderdeel van Natuurlijk Spelen via Maatschappelijke Initiatieven Overijssel en de direct hierbij behorende oproep van ‘Kern met Pit’ om buurt- en /of dorpsactiviteiten gesubsidieerd te krijgen.

 

4. WISSELING VAN DE WACHT

Hierbij wordt afscheid genomen van wijkagent Peter Colijn en wordt zijn opvolger Anton Brinks verwelkomd. Een woord van dank voor Peter door Jeroen Verhaak, waarbij de 7 jaren dat Peter hier is geweest worden ‘doorgenomen’. Wat tot de conclusie leidt dat Peter op geheel eigen wijze, die gekenmerkt wordt door een doortastende manier van optreden, waarbij het hebben van contact met de Boekeloër centraal stond, die jaren heeft ingevuld. Peter krijgt een vloeibaar cadeau als herinnering aan Bookel en wij wensen hem succes in Noord! Anton Brinks stelt zich aan de aanwezigen voor. Hij is sinds 1976 bij de politie en heeft daar in principe alle “takken van sport” meegemaakt. Met zijn bijna 40 jaren ervaring kunnen wij alle vertrouwen in deze samenwerking uitspreken.

Peter Colijn doet, als professionele afsluiting in Boekelo, de ‘misdaadcijfers’ van 2013 en 2014 tot-nu-toe uit de doeken. Daaruit kan maar één ding geconcludeerd worden, namelijk dat de situatie, een enkele uitzondering daargelaten, stabiel en veilig is.

 

5. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN

 

R.O.M.

De verkeerstelling (Joost Brunink) op de Beldershoekweg wordt opnieuw uitgevoerd omdat er iets fout is gegaan bij de eerdere meting. Die aan de Bellersweg en Strootmanweg zijn onlangs begonnen. Vanuit de zaal (Ten Hoopen & Markslag) wordt een vraagteken geplaatst bij de locatie van de meting aan de Bellersweg Hiervoor zal Joost Brunink contact opnemen met de verkeersdeskundigen. Over de resultaten van de tellingen en de eventueel te nemen maatregelen zal eind oktober overlegd worden. Aan de Windmolenweg vindt momenteel ook een verkeersmeting plaats. Jeroen Verhaak verwacht dat het hierbij gaat om een ‘trendmeting’ – Wat is het aantal auto’s door Boekelo? – waarvoor eerder in 2013 een ‘nulmeting’ is verricht. Om hiervan helemaal zeker te zijn zal door Joost Brunink contact worden opgenomen met de verkeersdeskundige.

Over het Bleekerijplein wordt gemeld dat op 12 september over de nieuwste ontwerptekening wordt besloten door Ter Steege. (NB.: Kort na de vergadering werd bekend dat dit plein in het voorjaar van 2015 wordt aangelegd.) Fleur ter Kuile geeft aan dat de nieuwste tekening conform een eerdere afspraak eerst ter beoordeling naar de werkgroep behoort te gaan en vervolgens naar de DR. Arend Stokkers vraagt zich af of er niet extra actie moet wordt genomen om te voorkomen dat realisatie niet meer in 2014 zal plaatsvinden en dat daarmee de aansluiting van het Bleekerijplein op de spoorwegovergang ook vertraging oploopt. Jeroen Verhaak meldt dat hij hiervoor contact heeft gehad met Patrick Welman en de projectleider bij Ter Steege.

Voor de verontdieping van het GoorseVeld is onlangs een bijeenkomst van de klankbordgroep voor dit project geweest. Van de Dorpsraad hebben Kas de Vries, Gerard Roossink en Henk Abbink hierin zitting. De verontdieping van het achterste deel van de ‘plas’, richting Haaksbergen, is al gaande. Het belangrijkste aandachtspunt is de maximale garantie voor de kwaliteit van de hiervoor gebruikte grond. Naast frequente monstername en controle is een belangrijk positief aspect dat uit de plas nog zand wordt onttrokken. Het inbrengen van verontreinigde grond heeft direct een negatieve weerslag op de kwaliteit en commerciële waarde van deze grond. De aanvoer van de grond is tevens een punt van aandacht. Vooralsnog gaat dat via de oude N18, na realisatie van de nieuwe N18 via de Bad- en Rutbekerveldweg. In de klankbordgroep houdt de Dorpsraad een vinger aan de pols voor wat betreft het aantal vervoersbewegingen!

Vervolgens is er een ingelast punt: de realisatie van een Milieustraat a/d Diamantstraat (Richard Belshof, projectleider Stadsdeelbeheer-West.) Het gaat hierbij om de plaatsing van onder­grondse afvalcontainers voor glas, kleding, kunststof en papier. De plaats waar dit in oktober gerealiseerd gaat worden is de bestaande locatie van de ondergrondse glasbak. Argumenten voor deze locatiekeuze: de bekendheid bij dorpsgenoten, weinig ondergrondse knelpunten (o.a. bekabeling) en de ondergrond is afdoende hard voor vrachtwagens. Het legen wordt gedaan op het moment dat een sensor in de afvalbak aangeeft dat deze bijna vol is. N.a.v. een opmerking van Bart Stokkers wordt nog bekeken of er wel een papiercontainer zal komen, omdat de muziekvereniging nu inkomsten heeft uit het papier ophalen. Verder zal dhr. Belshof n.a.v. een vraag van Rudy van Ulzen, nagaan of de ruimte rond de milieustraat volledig verhard kan worden. De twee aanwezige berken zouden daarbij een probleem kunnen geven. De verdere procedure is dat de buurtbewoners en de Dorpsraad middels een brief geïnformeerd gaan worden.

R.S.C.J.

Jeanet van Offenbeek meldt dat er een werkoverleg heeft plaatsgevonden gecombineerd met het ‘ervaren van een wandelpad.’ Op 22 september zal een gesprek plaatsvinden waarin (hopelijk) afspraken gemaakt zullen worden over de bewegwijzering en onderhoud van de recent aangelegde wandelpaden. Het project Natuurlijk Spelen Bleekerij is door Jeanet van Offenbeek en Gonny ten Veen geïnventariseerd. Het streven is met de hulp van vele vrijwillige handen de ‘klus’ in de eerste kwartaal van 2015 geklaard te hebben. Op 22 oktober is er een overleg over Natuurlijk spelen gepland waarbij de aanwezigheid van Jan ten Elzen gewenst is.

Publiciteit

Ben ter Stal meldt dat het redactiestatuut verspreid is ter beoordeling door de Dorpsraadleden. Commentaar op het bewuste stuk moet voor 25 september a.s. worden ingeleverd. Het is de bedoeling om de finale vaststelling in de Dorpsraadvergadering van oktober te doen.

M.F.A.

Zoals we al konden weten door de naar de Zweede fietsende voetballer(tje)s, vertelt Ben ter Stal dat het sportgedeelte in gebruik is. Afbouw van Fase 2 is gestart waarbij er overleg is geweest om tot een optimale invulling en detailafstemming van de ruimtes te komen die gebruikt gaan worden door de muziekvereniging, de Dorpsraad en de gebruikers die nu nog via de Dorpsraad ruimte huren in de Kerk en het SKE. Huidige planning is oplevering rond 1 december a.s. Dat maakt waarschijnlijk dat de eerste vergadering van de Dorpsraad in 2015 in De Zweede is. I.v.m. de huuropzegging moet hierover een besluit genomen worden in de volgende vergadering. Ondertussen is ook het overleg voor de realisatie van de volgende fase: een spelzaal, gestart.

Dorpsbudget

Er is gevolg gegeven aan het advies om de budgetcommissie te versterken met 2 externe leden. Hiervoor zijn twee kandidaten door Kas de Vries benaderd. Vanavond gaan we akkoord met de benoeming van Rudy van Ulzen als zgn. buitenlid van de adviescommissie Dorpsbudget. Van de adviesaanvragen wordt een bijdrage voor 1. de aanschaf sfeerverlichting door de BOV (€1.500), na een heroverweging; 2. de kosten voor de Sinterklaasintocht (€750) en 3. een bank voor De Zweede (€425), goedgekeurd.

 

6. RONDVRAAG EN SLUITING

Jeanet van Offenbeek geeft aan dat zij benaderd is i.v.m. de dichtgroeiende beek a/d Beckumerstraat. Bart Stokkers meldt dat dat op korte termijn aangepakt gaat worden.

Wat de gasolieopslag aangaat meldt Joost Brunink dat de door de Dorpsraad georganiseerde bijeenkomst op 26 augustus jl. met AkzoNobel weliswaar een lage opkomst had, maar dat dat werd gecompenseerd door de kritische betrokkenheid die tot veel vragen heeft geleid. De op 8 september geplande hoorzitting door de gemeente Enschede over dit onderwerp is verplaatst naar eind-oktober. Gonny ten Veen vraagt of de verschillende stukken voor de OV van de Dorpsraad eerder verstuurd kunnen worden. Daar gaat aan gewerkt worden! Corrie Jaran meldt dat het Groenteam van de Jan van Elburgstraat is voorgedragen voor de Jan Schaeffer-prijs. Jan ten Elzen zegt dat de bloembakken die bestemd waren voor het Hart van Boekelo, maar niet voldeden aan de eisen voor plaatsing in Openbare Ruimte, aan de Boekelose scholen zijn geschonken. André Boersma heeft een opmerking over de veiligheid bij het fietspad tussen Enschede naar Boekelo via Usselo door het geplaatste hek. Is een aandachtpunt voor Jan ten Elzen, evenals de verlichting bij de toegang naar De Zweede. Over datzelfde oversteekpunt meldt Fleur ter Kuile dat het aldaar aanwezige 60 km/uur bord haar bevreemdt. Is volgens Jeroen Verhaak een al eerder besproken punt dat klopt met de huidige regelgeving. Ook zegt ze dat het fietspad bij haar voor de deur (Teesinkweg) in slechte staat is. Dat wordt een aandachtpunt voor de commissie ROM.

 

Iets na half tien sluit Jeroen Verhaak de vergadering.

 

Joost A.J. Brunink    

 

 

 

 

Winnaar Verborgen Bokaal 2014

DIAN LIESKER WINT VERBORGEN BOKAAL 2014

In een uitverkocht Verborgen Theater nam cabaretière Dian Liesker zaterdag 24 augustus jl. de Verborgen Bokaal 2014 in ontvangst uit handen van programmeur Peter Mense.
Liesker kreeg van de bezoekers van ’t Verborgen Theater de meeste stemmen voor haar debuutprogramma “Ik Blijf Verdomme Hier” en versloeg daarmee de andere genomineerden Javier Guzman en Pieter Derks.
Verborgen Bokaal 2014 Dian Liesker-1
Een geëmotioneerde Liesker hield een kort dankwoord met de opmerking “Ich bin ein Boekeloër” en zong samen met het publiek een loflied over het zoutdorp.
De felbegeerde bokaal, die de afgelopen jaren werd gewonnen door Berry Lussenburg, Jeffrey Spalburg, André Manuel, Thijs Kemperink, Joop Visser en Jessica van Noord werd uitgereikt aan het eind van een zeer geslaagd Cabarestival waar diverse comedians/cabaretiers en muzikanten optraden in opmerkelijke lokaties als een treinwagon, een vrachtwagen, kapsalon, smederij, huiskamer, zouttoren en op het terras van eetcafé De Buren.

Natuurinrichting in Boekelo

De provincie Overijssel heeft de uitvoeringscommissie Enschede-Zuid opdracht gegeven rondom Boekelo en Twekkelo circa 50 hectare nieuwe natuur in te richten. Aan weerskanten van de Beckumerstraat langs de Boekelerbeek, ter hoogte van de woningen nr. 149 en 150, liggen nog twee percelen die nog ingericht moeten worden als natuur. Met de uitvoering hiervan wordt gestart in het najaar van 2014. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden zijn onlangs de benodigde vergunningen aangevraagd bij gemeente Enschede en waterschap Vechtstromen.

Uit te voeren maatregelen

Zoals ook op onderstaande inrichtingskaart is te zien, worden er verschillende werkzaamheden uitgevoerd. De bestaande beekloop langs één van de percelen krijgt een nieuw meanderend tracé. Daarbij wordt de oude beekloop gedempt. De nieuwe natuurpercelen worden voor een groot deel afgegraven. De bovenste bemeste laag (circa 25 cm) wordt afgevoerd zodat er een armere ondergrond overblijft. Op deze afgegraven grond ontwikkelt zich in de loop der jaren een grasmat met vele verschillende soorten grassen en planten (bloemrijk grasland). Rondom de percelen wordt een afrastering geplaatst van gekloofde eikenhouten palen voorzien van twee gladde draden. Deze afrastering wordt geplaatst om het mogelijk te maken de percelen te laten begrazen door bijvoorbeeld schapen. Vanaf de huidige tennisbaan wordt een wandelpad aangelegd richting het bestaande pad tussen de Beckumerstraat en de Lansinkweg. Over de definitieve route van dit wandelpad vindt nog overleg plaats met de eigenaar van het naast de tennisbaan liggende perceel.
natuur boekelo-1

Dienst Landelijk Gebied verantwoordelijk voor de uitvoering

De Dienst Landelijk Gebied te Zwolle zorgt namens de uitvoeringscommissie Enschede-Zuid voor de uitvoering van dit werk in opdracht van de provincie Overijssel.
Voor meer informatie en/of vragen over de geplande uitvoeringsmaatregelen kunt u contact opnemen met mevrouw M. Leferink ([email protected] of 06 – 461 41 701).
Meer informatie over het herinrichtingsproject Enschede-Zuid kunt u vinden op www.herinrichtingenschedezuid.nl.
 
 
 
 

Verslag Dorpsraadvergadering 15 juli 2014

Agenda was als volgt:

 1. Opening en mededelingen.
 2. Notulen van de vergadering van 17 juni jl.
 3. In- en uitgaande post.
 4. Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen:
  B.A.R.T.; Beheerscommissie Kwinkelerweg 5; Bookels Höltink; Dorpsbudget; Klankbordgroep Grolsch; Stichting Vrienden van de Marcellinuskerk; M.F.A.; Ouderencommissie; Publiciteit; R.O.M.; R.S.C.J.
 5. Rondvraag en sluiting.

 

Verslag van de Dorpsraadvergadering van 15 juli 2014.

 

1.OPENING

De juli-vergadering van de Boekelose Dorpsraad wordt om 20:00 uur door zijn voorzitter, Jeroen Verhaak, geopend. Gezien de bepaald niet overvolle agenda spreekt hij de verwachting uit dat deze bijeenkomst rond 21:00 uur afgelopen zal zijn. 8 leden zijn aanwezig, 5 leden zijn met kennisgeving afwezig, t.w. Henk Guchelaar, Natascha Nijman, Jeanet van Offenbeek. Gerard Roossink en Kas de Vries. Het aantal belangstellenden is groot: 18, waaronder Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en Peter Colijn (Politie).

2.VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 17 JUNI 2014

De tekst van het verslag van de vergadering van 17 juni jl. wordt onveranderd goedgekeurd. Ben Bel zegt dat hij op basis van punt 4 (Publiciteit) had verwacht dat het redactiestatuut vandaag ter sprake zou komen. Het dagelijks bestuur zegt toe dat dit in september zal gebeuren. Jeroen Verhaak komt nog even terug op de aanleg van het Bleekerijplein (punt 4, R.O.M.). De ontwikkelingen gaan “niet snel”. Het definitieve plan zal niet vóór 1 september (2014) het licht zien.

3. IN- EN UITGAANDE POST

Over de lijst van in- en uitgaande post worden geen vragen gesteld.

4. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN

R.O.M. 

De verkeerstellingen (Joost Brunink). De tellingen op de Beldershoekweg, Keizerweg en naamloze weg zijn afgerond, die op de Bellersweg (Hengelo) en Strootmanweg (Enschede) moeten nog gehouden worden. Spreker verwacht dat de resultaten van al deze tellingen half oktober bekend zijn en dat er eind oktober gepraat kan worden over eventueel te nemen maatregelen. Jeroen Verhaak zegt dat de gemeente Enschede ons heeft laten weten dat er een drietal adviesaanvragen m.b.t. woning- en/of bedrijfsverplaatstingen wegens de aanleg van de N18 bij onze raad gedaan zullen worden. Één van de leden vraagt naar de aard van de werkzaamheden van het te verplaatsen agrarisch bedrijf. Dit wordt nagegaan. Een conceptadvies wordt opgesteld en vóór definitieve verzending voorgelegd aan de leden van de Dorpsraad. Wat de gasolieopslag betreft praat Joost Brunink ons bij. Hij wijst op de door de Dorpsraad georganiseerde bijeenkomst van 26 augustus as., om 19:30 uur op Kwinkelerweg 5, waar Akzo Nobel e.e.a. zal toelichten. Tijdens deze bijeenkomst is er voor de bewoners de mogelijkheid zich te laten informeren over de plannen. Op 8 september belegt de gemeente Enschede een hoorzitting over dit onderwerp. Wellicht dat wij als Dorpsraad voor die hoorzitting spreekrecht zullen aanvragen!

R.S.C.J.

Ben Schoppert meldt dat er op 22 september een gesprek plaats zal vinden waarin (hopelijk) afspraken gemaakt zullen worden over de bewegwijzering en onderhoud van de recent aangelegde wandelpaden. Ook de aanleg en onderhoud van het Faunafort aan de Beckumerstraat staan dan op de agenda. Gonny ten Veen weet te melden dat het terrein voor Natuurlijk Spelen achter het tennisveld (De Mans) bijna klaar is en dat de plannen voor zo’n plek op de Bleekerij na de zomervakantie voortvarend zullen worden aangepakt.

Ouderencommisie

Ben Bel heeft over de gang van zaken rond het opheffen, per 1 juli jl., van de dagopvang in de Berke contact gehad met de organisator (De Posten). Over de condities waarop deze opvang terugkomt naar Boekelo valt geen zinnig woord te zeggen. Bij alle betrokkenen heerst onzekerheid gezien de overheidsplannen. “Zorgelijkheid in de zorg!”

M.F.A.

Ben ter Stal zegt dat de Raad van State begin augustus uitspraak zal doen inzake de aangevraagde Voorlopige Voorziening m.b.t. Fase 2. Dit betreft m.n. het o.a. door de Dorpsraad te huren gedeelte van De Zweede. Op 24 augustus zal het sportpark in gebruik worden genomen.

Ben Bel zegt dat hij de verkeersaanpassingen aan de Boekelosestraat ter hoogte van de ingang van De Zweede vooralsnog onveilig vindt. R.O.M. buigt zich over deze zaak!

Bookels Höltink

Ben Bel en Ben Schoppert hebben de bijeenkomst van 1 juli jl. bijgewoond. Er is o.a. uitgebreid gesproken over de ambitie van Open Ouderenwerk Boekelo om de grote Berkezaal “Huiskamer van de buurt” te laten zijn. Een ieder is daar hartelijk welkom! In de volgende bijeenkomst van deze Boekelose zorgaanbieders en vertegenwoordigers van de Dorpsraad zal “Participatie” het gespreksthema zijn.

5. RONDVRAAG EN SLUITING.

Gonny ten Veen: 1. Er is een nieuwe versie van het Welkomstbeukske verschenen; 2. De bibliotheekbus heeft per 11 augustus gewijzigde (bekorte) openingstijden en wel: op dinsdag 17:15 uur – 18:15 uur, donderdag 14:30 uur – 16:00 uur. Reden: bezuinigingen; 3. Boekelose misdaad- en veiligheidscijfers? Wij hebben de overzichten ontvangen. Met Peter Colijn zal overlegd worden hoe deze (deels gevoelige) informatie besproken moet/kan worden.

Bart Stokkers: vermelding van naam rondvraagsteller (v/m)? Zal vanaf heden (in principe) gebeuren. Ben ter Stal: lichtmasten Beckumerstraat. Een deel (16 stuks) staat nog steeds gedraaid! Jan ten Elzen onderneemt actie.

Dhr.Ten Hoopen (belangstellende): op zijn vraag over de vergelijkbaarheid van de resultaten van de verkeerstellingen op Beldershoekweg en Bellersweg zegt Joost Brunink dat hier uiteraard sprake van zal zijn!

Na 58 minuten vergaderen sluit Jeroen Verhaak de bijeenkomst!

Ben Schoppert

Eerstvolgende openbare vergadering: dinsdag 16 september 2014.