Verslag Dorpsraadvergadering 21 januari 2014

1. OPENING. Jeroen Verhaak opent om 20:00 uur de eerste Dorpsraadvergadering van 2014. Aanwezig zijn 12 Dorpsraadleden (Saskia Duesmann is met kennisgeving afwezig) en 9 belangstellenden t.w. Corrie Jaran – Harbers (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West), Peter Colijn (wijkagent) en 6 dorpsgenoten. Na de opening feliciteert de voorzitter Ben Bel met het feit dat deze begin dit jaar de Erespeld van de gemeente Enschede kreeg uitgereikt voor zijn jarenlange lidmaatschap van onze Dorpsraad en de activiteiten die daaraan annex zijn. Ben Bel bedankt op zijn beurt voor de ontvangen attenties bij zijn huwelijksjubileum en spelduitreiking.

2. NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 17 DECEMBER 2013. Het verslag van de decembervergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd. Naar aanleiding van dit punt zegt Peter Colijn dat wij de gevraagde criminaliteitscijfers nog zullen krijgen. Wat het spreekuuronderkomen van de wijkagent na onze verhuizing naar het MFA betreft stelt Ben Schoppert voor dat deze daar ook onderdak krijgt. Aldus geregeld! Joost Brunink is nog bezig met het verzamelen van informatie voor wat betreft het gemeentelijk standpunt m.b.t. de aanpak van de instabiele zoutcavernes en de gasolieopslag in lege cavernes. De verkeersdrempel in de Beckumerstraat, ter hoogte van Slagerij Van der Peet, wordt aangepast. Op het binnenplein van de Dr. De Jongstraat zijn de bloembakken geplaatst.

3.DE POSTLIJST. We ontvingen van de gemeente Enschede een brief over het Bestemmingsplan Buitengebied. Dit plan en dat m.b.t. het Rutbekerveld worden nog voor half maart door de gemeenteraad behandeld. Desgevraagd (door Fleur ter Kuile, aanwezig als belangstellende) zegt de voorzitter dat de beoogde visactiviteiten in de Rutbekerveldplas nog niet aan de orde zijn.

4. VERKIEZINGEN VOOR DE DORPSRAAD 2014/2018 op 19 MAART 2014. Over de Dorpsraadverkiezingen zegt Jeroen Verhaak het volgende: er zijn 17 kandidaten, 8 nieuwe – en 9 van de “zittende” Dorpsraadleden. Er zal met stempassen gewerkt worden, deze worden uiterlijk begin maart verstuurd. Er zijn 3 stembureaus: 1 in Usselo en 2 in Boekelo. N.a.v. een vraag uit de zaal en de ondervonden problemen bij de verkiezingen van 2010: alle stemgerechtigde Winterhaarwegbewoners ontvangen een stempas voor de Dorpsraadverkiezingen. In de Boeke-loos van begin maart zullen de kandidaten (voor de Dorpsraad) zich voorstellen, hetzelfde gebeurt in de Dorpsraadvergadering van 18 maart.

5. NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN. Dorpsplan+. (Jeroen Verhaak). Natuurlijk spelen. Bestemming terrein is aangepast. Bewoners en Dorpsraad worden op korte termijn geïnformeerd over de definitieve plannen. Dorpshart. Verkeersdrempel ( zie bij “verslag” in deze tekst). Het straatmeubilair wordt de komende weken geplaatst; Het functioneren van de P-vakken is nog onderwerp van gesprek en onderzoek; De intussen op het Schierbeekplein geplaatste stroomkasten worden verplaatst/gecamoufleerd; Doorgaand verkeer in de Schierbeekstraat wordt fysiek onmogelijk gemaakt. R.O.M. (Jeroen Verhaak/ Joost Brunink). We hebben de Milieu Effect Rapportage (M.E.R.) over de instabiele zoutcavernes ontvangen. Wat de opslag van gasolie in lege zoutcavernes op de Marssteden betreft, weten we intussen dat het aantal bijbehorende vervoersbewegingen fors lager zal zijn dan aanvankelijk gezegd werd. Ben Bel zegt dat de gemeente aan de Boekelosestraat (richting Usselo) weer een bord “Einde 60” geplaatst heeft. R.S.C.J. (Gonny ten Veen). Ontmoetingsplek Het hek zal op korte termijn gecompleteerd worden. De definitieve naamgeving is in de Dorpsraadvergadering van 18 maart. Aan de herplaatsing van speeltoestellen op het Schierbeekplein wordt gewerkt. Publiciteit. (Ben Schoppert). De Websiteredactie van Boekelo.info heeft haar plannen voor 2014 (met bijbehorend financieel plaatje) klaar. Er zullen op korte termijn al enkele aanpassingen aan de site worden gedaan.

6. RONDVRAAG EN SLUITING. Brenda Tiecke: haar (en anderen) valt op dat veel (m.n. jeugdige, maar ook oudere!) fietsers slecht of totaal onverlicht deelnemen aan het verkeer. LEVENSGEVAARLIJK!; Gonny ten Veen: hulde aan diegenen die direct na oud en nieuw het plein van de Molenbeek schoongemaakt hebben! Jammer dat de gemeentelijke veegwagen het af liet weten! Joost Brunink: van de gemeente een mail m.b.t. “geldGROENwassen” ontvangen en doorgespeeld aan de B.O.V. Het betreft hier het stimuleren van duurzame energiemaatregelen voor ondernemers; Joost Brunink: op 23 april is het weer “KeepitCleanDay”. Fleur ter Kuile: geluidsinstallatie in M.F.A.? “Ja” zegt Hennie Westerveld (aanwezig als belangstellende)” maar de akoestiek is daar ook anders.”; Fleur ter Kuile: weten jullie waarom de kerstverlichting nog in het dorp hangt? Jeroen Verhaak zegt dat dit B.O.V.beleid is. Arend Stokkers (aanwezig als belangstellende) beaamt dit en spreekt dan ook van “feestverlichting”; Nico van der Veen: hoe zal de koffievoorziening in het M.F.A. geregeld worden? Voorzitter zegt dat we dit moeten afstemmen met de andere gebruikers. Nico laat weten voor wat zijn horeca-activiteiten tijdens de Dorpsraadvergaderingen “met pensioen” te zullen gaan per de verhuizing naar de nieuwe vergaderplek.

54 minuten na de opening sluit de voorzitter deze vergadering.

 

Ben Schoppert

 

Foto's omslag Boeke-loos 2014

omslag boeke-loos 2014
Hieronder ziet u alle foto’s die de redactie ontvangen heeft.
Als u op de foto klikt, krijgt u de naam van de fotograaf te zien.

Toelichting door de fotograaf van de omslagfoto.

De redactie van  Boeke-loos heeft gevraagd of ik een toelichting wilde maken bij de opname die gebruikt is voor de omslag voor het jaar 2014.
Fotograferen is voor mij een manier van bewust kijken en ik leg al meer dan 60 jaar vast wat ik zie en wat me opvalt.
Door lid te zijn van Fotogroep Boekelo word ik gestimuleerd om bezig te zijn met de fotografie en om steeds opnieuw met een frisse blik om me heen te kijken.
Op deze wijze is ook de opname van de “portiersloge” ontstaan.
Fietsend over de Boekelosestraat zag ik tussen twee grote eiken door het gebouwtje, waarbij alle omringende extra’s even niet zichtbaar waren en waardoor voor mij een klein maar karakteristiek gebouw “het beeld” was.Je kunt je dan voorstellen hoe mooi en aantrekkelijk het gebied er uit kan gaan zien als de ontwikkelaar en de gemeente de omgeving hebben ingevuld en ingericht met bijvoorbeeld een grote waterpartij, speel- en zitgelegenheden en hoogwaardige sierbeplanting.
Jan Willem Kappelhoff

Het Portiershuisje

Het portiershuisje van de Boekelose Stoombleekerij (B.S.B.), waarvan de foto verkozen is om een heel jaar lang de omslag van Boeke-loos te sieren, werd gebouwd in 1937 en ontworpen door het architectenbureau Van de Lyke en Mink.
In hetzelfde jaar werd ook de garage, nu Het Klokhuys, op het bedrijfsterrein gebouwd, ontworpen door dezelfde architecten.
Het portiershuisje stond aan de Boekelosestraat in een vijver.
Daarnaast sloot een hek het fabrieksterrein af; men moest echt langs de portier om naar binnen te kunnen gaan.

 6.10.1. Plaatsing standbeeld t.g.v. 75 jr.jub., Geschenk personeel

Plaatsing beeld (cadeau personeel) in de vijver t.g.v. het 75-jarig jubileum
(foto: boek Boekelosche Stoombleekerij, door Bart Stuiver)

Toen de sloop van de fabrieksgebouwen zich aankondigde nam Bernard van Heek contact op met Ter Steege Vastgoed, informerend naar de bestemming van het portiershuisje. Toen bleek dat er nog geen invulling aan gegeven was, werd hem de gelegenheid geboden om voor een schappelijke prijs het gebouwtje te kopen en aldus geschiedde.
In 2007 waren de eerste besprekingen, in 2011 werd de akte gepasseerd en ook in 2011 kon de Stichting Historische Kring Boekelo Usselo Twekkelo de ruimte betrekken en als centrum inrichten.
Zo had Bernard het zich voorgesteld. Hij stierf in 2008 en heeft dus jammer genoeg niet meer meegemaakt hoe functioneel en dienstbaar het portiershuisje een centrale rol speelt in Boekelo. Behalve als herinnering aan B.S.B. en Texoprint is het, net als vroeger, de entree naar de nieuwe woonwijk De Bleekerij.”

Fleur ter Kuile