NOTULEN VAN DE DORPSRAADVERGADERING 18 FEBRUARI 2014

 

 

1.OPENING. Met een forse hamerslag opent Jeroen Verhaak (de voorzitter van de Boekelose Dorpsraad) om enkele minuten over acht op deze dinsdagavond de op één na laatste vergadering van de zittingsperiode 2010/2014. Deze bijeenkomst staat voor een flink deel in het teken van de verkiezingen voor een nieuwe Dorpsraad (2014/2018) op 19 maart a.s. Dit is ook één van de redenen voor de aanwezigheid van veel “publiek”, onder hen vertegenwoordigers van Stadsdeelmanagement-West en de politie. Van de leden heeft Gonny ten Veen laten weten vanavond niet aanwezig te kunnen zijn, hetzelfde geldt voor Jan ten Elzen van Stadsdeelbeheer-West. Een speciaal woord van welkom is er voor twee leden van de Verkiezingscommissie, t.w. Jaap Hilbink en Roelant Lawerman en Frits Hylkema van de kascontrolecommissie. Zijn collega-lid, Arend Stokkers, schuift later op de avond ook nog aan. De voorzitter zegt dat de “gedroomde marsorder” er voor vanavond als volgt uitziet: tot ongeveer negen uur de reguliere Dorpsraadvergadering, daarna neem Roelant Lawerman van de Verkiezingscommissie de voorzittershamer over en regisseert hij vanaf dat moment o.a. de presentatie van degenen die zich kandidaat hebben gesteld voor een plek in de Dorpsraad 2014/2018.

2.NOTULEN. De notulen van de vergadering van 21 januari jl. worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. Opgemerkt wordt dat de verkeersdrempel bij Van der Peet intussen is aangepast en dat Peter Colijn (wijkagent) in de januarivergadering heeft toegezegd de fietsverlichtingscontroles op de basisscholen ook de komende tijd op zijn actielijst te zullen zetten.

3.POSTLIJST. Het antwoord aan de heer Witbreuk, Beldershoekweg (poststuk 3508) zal verstuurd worden, een lid van de commissie R.O.M. zal hem dit mondeling toelichten. Nr.3510 betreft de via Peter Colijn ontvangen Boekelose “misdaadcijfers”. Deze licht e.e.a. toe. We wonen in een criminaliteitsarm dorp! Onze wijkagent zal in Boeke-loos een artikel wijden aan deze statistiek.

4.JAARREKENING EN BALANS 2014. Hierna is het woord aan Henk Guchelaar, onze penningmeester. Hij presenteert met “gepaste trots” de Jaarrekening en Balans 2013. De diverse bijbehorende overzichten worden door hem toegelicht. Ben Bel stelt voor de tekst bij de “Toelichting bij de balans”, waar het gaat over de aanwending van het Dorpsraadfonds, anders te redigeren. Bestuur zegt toe dit te zullen doen. Ook heeft Ben Bel een aantal vragen aan de penningmeester, die deze (uiteraard!) naar genoegen weet te beantwoorden. Hierna is het woord aan de kascontrolecommissie bij monde van Frits Hylkema. De commissie heeft vastgesteld dat de boekhouding een “uiterst verzorgde indruk” maakt en dat “de balans een getrouw beeld geeft van de vermogenspositie van de Stichting”. “De administratie is op zorgvuldige wijze gevoerd”. Kortom: prima gedaan Henk! Op voorstel van de kascontrolecommissie verleent de vergadering de penningmeester decharge!

5.VASTSTELLING BEGROTING 2014. Hierna wordt de begroting voor 2014 vastgesteld. Hierbij wordt opgemerkt dat de begroting voor de beheerscommissie van Kwinkelerweg 5 (ons huidig onderkomen) enige onzekerheid in zich heeft omdat we niet weten wanneer er verhuisd wordt naar de M.F.A.

6.NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN. Hierbij passeert: Dorpsbudget (Ben Schoppert/Jeroen Verhaak). Op 11 februari jl. heeft de Stadsdeelcommissie-West (bestaande uit gemeenteraadsleden) onze verantwoording voor de besteding van de Dorpsbudgetgelden 2013 goedgekeurd. De Dorpsraadleden gaan akkoord met het beschikbaar stellen van kredieten voor: Boekelo.DOET (22 maart) maximaal 150 euro, Opening Dorpshart (14 maart) 750 euro (Dorpsbudget 2013), Organisatie Dorpsraadverkiezingen 180 euro ten laste van Dorpsbudget 2014; Vervanging speeltoestellen Schierbeekplein maximaal 5000 euro (Dorpsbudget 2013). De begroting Dorpsbudget 2014 ( 19.000 euro ) wordt ongewijzigd vastgesteld. Er is ruim 6000 euro beschikbaar voor nieuwe initiatieven. Aanvragen voor deze plannen passeren eerst de adviescommissie, deze zal in de komende Dorpsraadperiode bestaan uit zowel Dorpsraadleden als niet-Dorpsraadleden. De bemensing van deze commissie zal in maart/april plaatsvinden. Dorpsplan+ (Jeroen Verhaak). Dorpshart: er wordt nog steeds aan de complementering van de herinrichting gewerkt. Op vrijdag 14 maart a.s., 16:00 uur (Schierbeekplein) is de feestelijke opening. R.O.M. (Jeroen Verhaak). In de Stadsdeelcommissie-West zijn op 11 februari jl. de Bestemmingsplannen Noordwest en Rutbekerveld aan de orde geweest; Enkele leden van de commissie R.O.M. hebben een gesprek met projectontwikkelaar Ter Steege (Bleekerij) gevoerd. Deze wil vanwege de actuele marktomstandigheden aan de Bernard Roerinkstraat i.p.v. enkele tweekappers een rijtje van 6 starterswoningen bouwen. Dit past binnen het bestemmingsplan. Brenda Tiecke dringt er op aan dat Ter Steege bewoners in de ruime omtrek van de bouwlocatie informeert; Joost Brunink meldt dat wij tot half mei 2014 de tijd hebben om te reageren op de binnenkort te publiceren AKZO Nobel-plannen met de instabiele zoutcavernes. M.F.A. (Jan Haven). Na aanvankelijke aanloopproblemen zal de bouw binnenkort voortvarend ter hand worden genomen! Ben Bel informeert naar de betaling van de M.F.A.actie-stenen. IBANperikelen blijken de betalingen te vertragen. B.A.R.T (Henk Abbink). Het Toeristisch Informatie Punt (TIP, dus) is intussen geplaatst bij de Buren. Het creatieve deel is compleet, nu het informatieve nog! Er zijn plannen om een inventarisatie van herkomst van toeristen op te zetten. Er zal meer aandacht gegeven worden aan de Duitstalige toerist. Men is nog steeds op zoek naar een ander onderkomen voor de “VVV”. De gemeentelijke subsidie aan de B.A.R.T. komt te vervallen. Bookels Höltink (Ben Bel/Ben Schoppert). In de bijeenkomst van 11 februari jl. werd o.a. gesproken over de bezuinigingen die alle zorgverleners voelen en de intensieve samenwerking tussen de basisscholen in Boekelo/Usselo, de SKE en de peuterspeelzaal om de doorgaande ontwikkelingslijn van elk kind optimaal te monitoren.

7.RONDVRAAG. Ben Bel vraagt en krijgt tijd in de maartvergadering voor de presentatie van een financiële actie voor De Marke ( Marcellinuskerkcomplex); Ben Schoppert vraagt aandacht voor de slechte staat van de Nieuwe Beekweg en de busdienstregeling Boekelo-Enschede v.v. Wordt vervolgd; Henk Guchelaar: voetpad langs Boekelosestraat nog steeds niet optimaal. Bij het Magazijn (Bleekerij) is in het grasveld een zandpad ontstaan waar sommige automobilisten met te hoge snelheid misbruik van maken. Jeroen Verhaak meldt dit bij Ter Steege; Jan Haven, hem is opgevallen dat een tweetal bushaltes blijkbaar niet op hoogte worden gebracht. Hij zal dit opnemen met Peter ter Velde van de gemeente Enschede; Joost Brunink zegt dat de actie GELDGROEN vervolg krijgt, de KeepItCleanDay op 23 april gehouden zal worden en Boekelo.DOET op 22 maart, start 09:30 uur Kwinkelerweg 5 (’t Kerkje) met een kop koffie of thee. Van uit de zaal: Welkomstbuukske gedateerd! Carry Hilbink reageert: aan update wordt gewerkt!

De vergadering wordt om 21:15 geschorst.

8.VERKIEZINGEN, VOORSTELLEN KANDIDAAT-DORPSRAADLEDEN. De voorzitter van de Verkiezingscommissie, Roelant Lawerman, benadrukt dat alle kiesgerechtigden in het werkgebied van onze Dorpsraad TWEE STEMPASSEN krijgen toegestuurd: 1 voor de gemeenteraad, de andere voor de Dorpsraad. Op de avond van 19 maart is er vanaf 21:00 uur een verkiezingscafe in de Buren. In de Boeke-loos van begin maart presenteren de kandidaat-leden zich met tekst en foto. De vergadering wordt besloten met het zich voorstellen van 15 van de 17 19 maart-kandidaten (Gonny ten Veen en Gerrit H. Berteler zijn verhinderd).

9.SLUITING.

Om 22:04 uur sluit Jeroen Verhaak de vergadering.

Ben Schoppert