Verslag Dorpsraadvergadering 15 april 2014.

 

 

1.OPENING.Wegens koffieperikelen – en ook onze vergaderingen worden met koffie gesmeerd, dus dat vocht moet er zijn – gaat de eerste vergadering van de Boekelose Dorpsraad in haar vernieuwde samenstelling enkele minuten over acht van start. Op 25 maart jl. hebben we de functies verdeeld, hierdoor kan Jeroen Verhaak als voorzitter de starthandeling verrichten. Hij spreekt de hoop uit dat wij er in de komende periode, waarin o.a. een grote klus als het Bleekerijplein en de aansluiting daarvan met het intussen heringerichte Dorpshart op het programma staat, weer iets moois van zullen maken! De Dorpsraad is met 11 mensen aanwezig ( Natascha Nijman [m.k.] en Henk Abbink [z.k.] zijn afwezig), op de “publieke tribune” zit ook een elftal, o.a. Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West), Peter Dijkstra, Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en Peter Colijn (wijkagent). Onze voorzitter stelt de nieuw benoemde bestuursleden voor: Kas de Vries, vicevoorzitter; Henk Guchelaar, penningmeester; Ben ter Stal en Ben Schoppert, secretariaat; Jeroen Verhaak, voorzitter. Ben Bel meldt de medische malheur van Jules Overzee (voormalig Dorpsraadlid, lid Ouderencommissie). Peter Colijn licht ons in over zijn aanstaand vertrek als wijkagent in Boekelo. Binnen de Nationale Politie zijn er afspraken gemaakt over het rouleren van bepaalde functies en ook die van Peter valt daar onder. Wordt vervolgd! Deze spreker refereert ook aan de actuele “wijkscan”: een overzicht van allerlei maatschappelijke en politionele wijkkenmerken dat in de maak is en waarover op korte termijn ook onze Dorpsraadmening gevraagd zal worden.

2.NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING, 18 MAART 2014. De notulen van de laatste vergadering van de “oude” Dorpsraad (18 maart jl.) worden besproken en met één wijziging (punt 2: “M”. i.p.v. “B”.Witbreuk) vastgesteld. Naar aanleiding van dit verslag: (punt 6) De commissie R.O.M. gaat de geconstateerde onveilige verkeerssituatie in de Pastoor Schneiderstraat onder de loep nemen; (punt 7) De op 18 maart genoemde “obstakels naast de verharde bermrand” zijn intussen vervangen door z.g. schamppalen. Van de geconstateerde geluidsoverlast aan de Kwinkelerweg is geen sprake meer.

3.DE POSTLIJST. In het kader van de in- en uitgaande post wordt gesproken over een kennismakingsactiviteit van bewoners/Dorpsraad met de aanstaande leden van de Stadsdeelcommissie-West (bestaande uit Gemeenteraadsleden). Uitnodiging volgt.

4.VERSLAG VAN DE VERKIEZINGSCOMMISSIE. De Dorpsraadverkiezingen van 19 maart jl. werden georganiseerd door een z.g. Verkiezingscommissie. Drie (Tanja Dijkstra, Roel Bruinsma en Roelant Lawerman; Jaap Hilbink is verhinderd.) van de vier leden zijn vanavond aanwezig om de intussen verschenen “Evaluatie” toe te lichten. Ben Bel laat weten dat wat hem betreft in de informatie die over de kandidaten wordt gegeven géén privégegevens zouden moeten staan. We nemen de Verkiezingscommissie-adviezen over! De commissie zal het verslag met de gemeente Enschede bespreken. Na dat gesprek zal de commissie opgeheven worden. Jeroen Verhaak bedankt de commissieleden, de stembureauzitters en de tellers voor hun inzet!

5.PRESENTATIE GEMEENTE ENSCHEDE:”ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE”. In de agenda voor vanavond is een presentatie door de gemeente Enschede over het onderhoud van de openbare ruimte aangekondigd. Deze presentatie en bijbehorende gedachtewisseling, waarvan er in totaal 23 in de gemeente Enschede worden gehouden, staan in het teken van de aangekondigde bezuinigingen. Er zal op termijn 2 miljoen (budget nu 12 miljoen) minder te besteden zijn voor “Grijs en groen” (Openbare ruimte: wegen en begroeid gebied.) Spreker schetst de noodzakelijkheid van deze bezuinigingsronde en de items waarvan de burgers kunnen aangeven waar al dan niet op bezuinigd zou moeten worden. Er ontspint zich een gesprek tussen presentator en aanwezigen waaruit duidelijk naar voren komt dat we als aanwezige Boekeloërs de door de gemeente gekozen vraagstelling bepaald “niet handig” vinden. De geplande stickersplakactiviteit wordt door ons als niet relevant gezien en daarom ook niet uitgevoerd. We zullen de gemeente Enschede laten weten dat wij uiteraard op een constructieve wijze mee willen denken en praten, maar niet op deze manier! (Een “omlegging” dus.) Jeroen Verhaak zal dit ook onder de aandacht brengen van het ACWO (overleg voorzitters dorps- en wijkraden).

6. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Wat de geagendeerde bespreking en vaststelling van de voorgestelde wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement betreft: alle Dorpsraadleden kunnen via de mail op de voorstellen reageren. In de mei-vergadering zullen we dan tot vaststelling kunnen overgaan.

7.PROCEDURE TOTSTANDKOMING NIEUWS EN NOTULEN. De “Procedure totstandkoming NIEUWS en NOTULEN” wordt vastgesteld. Omdat Agenda en Notulen ook op de site Boekelo.info worden gepubliceerd vragen wij ons af of het systeem van e-mailabonnees voor deze stukken nog wel in stand moet worden gehouden.

8.NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.Vanwege het aantreden van een nieuwe Dorpsraad en bijbehorende vertragingen als gevolg van overdracht van werk, is er uit de commissies en vertegenwoordigingen minder nieuws dan anders. Daarom deze keer per item een korte werkomschrijving en de nieuwe bemensing.

B.A.R.T. (De naam Stichting “Boekelo Actief in Recreatie en Toerisme” is direct ook de werkomschrijving.) Natascha Nijman en Henk Abbink vertegenwoordigen ons hierin.

Beheerscommissie Kwinkelerweg 5. Dit voormalig kerkgebouw wordt sinds enkele jaren gebruikt als tijdelijk dorpshuis, daarvoor is een commissie in het leven geroepen. Jeroen Verhaak is voor ons daarin de afgevaardigde. Van de PKN Usselo (eigenaresse van het pand) hebben we de toezegging gekregen dat met de verlenging/beëindiging van de huur – in verband met de nog onzekere ingebruiknamedatum van de M.F.A. – soepel omgegaan zal worden. Onze dank voor deze toezegging!

Bookels Höltink (voor uitgebreide toelichting: zie elders in dit blad). Gonny ten Veen en Ben Bel zijn onze mensen in dat zorgoverleg.

Dorpsbudget. Dit is de adviescommissie (bestaande uit Kas de Vries, Bart Stokkers, Jeanet van Offenbeek, Ben Bel en nog enkele aan te zoeken niet-Dorpsraadleden ) waarin de aanvragen van bewoners voor een bijdrage van de Dorpsraad worden besproken. Deze groep komt zeer binnenkort bijeen om een drietal aanvragen te bespreken en van een advies te voorzien om het daarna in de mei-vergadering aan ons voor te leggen.

Klankbordgroep Grolsch. In dit overleg worden de gezamenlijke belangen van omwonenden en bedrijf besproken. Ben Bel is daarin onze man. Groep komt 22 april bijeen.

Stichting Vrienden van de Marcellinuskerk. Werkt aan het behoud van dit complex en wil daarin allerlei activiteiten onderbrengen, o.a. een mortuarium. Ben Bel is daarin actief.

M.F.A. De (in aanbouw zijnde) MultiFunctionele Accommodatie aan de Boekelosestraat. Ben ter Stal is in het M.F.A.-bestuur als adviseur onze vertegenwoordiger.

Ouderencommissie. Deze behartigt in de ruimste zin van het woord de belangen van de oudere Boekeloërs. Leden: Ben Bel en Jules Overzee (als niet-Dorpsraadlid).

Publiciteit. Deze groep bestaat uit de gezamenlijke redacties van Boeke-loos en Boekelo.info. Ben Schoppert heeft daarin voor de Dorpsraad zitting. Actuele stand van zaken: integratie van sites Boeke-loos en Boekelo.info vordert. Er wordt aan een redactie-statuut gewerkt. Redacties behoeven uitbreiding! Hoe social media in te zetten?

R.O.M. Via de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu komen alle zaken op dit gebied op de Dorpsraadtafel. De leden zijn: Kas de Vries (vz), Bart Stokkers, Ben ter Stal, Gerard Roossink, Joost Brunink en Henk Abbink. Men heeft vergaderd, de diverse dossiers zijn besproken en de organisatie van schouwen is aan de orde geweest.

R.S.C.J. Houdt zich bezig met Recreatie, Sport, Cultuur, Jeugd. Bestaat uit: Gonny ten Veen, Natascha Nijman, Jeanet van Offenbeek, Ben ter Stal, Bart Stokkers (“aantekenaar”) en Ben Schoppert (“agendist/woordvoerder”). Ook hier veel onderwerpen: speeltoestellen, wandelpaden, faunafort, banken, schoolschaken, T.I.P. (bij De Buren)-inrichting, straatbibliotheek, openluchttheater, Natuurlijk Spelen (op de Mans/Bleekerij), jeugd betrekken bij dorps-activiteiten, publiciteit.

9.RONDVRAAG EN SLUITING. Ook deze vergadering wordt besloten met de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Jeanet van Offenbeek: status Bibliotheekbus? Blijft!

Henk Guchelaar: er zijn plannen voor het aanleggen van meer wandelpaden om/in het dorp. Hoe zijn wij daar bij betrokken? Via R.S.C.J.!

Gonny ten Veen: Dorpshart? We wachten nu eerst op het aanpakken van de geconstateerde onvolkomenheden!

Jeroen Verhaak: aansluiting Haimersweg/ Windmolenweg. De genomen verkeersmaatregelen in het kader van het meer verkeersluw maken van Twekkelo leiden tot gevaarlijke situaties!

Commissie R.O.M. gaat zich met dit hoofpijndossier bemoeien!

De voorzitter sluit de vergadering om 22:16 uur.

Ben Schoppert