Verslag Dorpsraadvergadering 16 december 2014

1. OPENING

Kas de Vries, vicevoorzitter, opent deze historische vergadering (de laatste in het kerkgebouw aan de Kwinkelerweg 5) om precies 20:00 uur.
Drie leden hebben zich afgemeld: Henk Abbink (is naar een vergadering over glasvezelaanleg in het buitengebied), Henk Guchelaar en Jeroen Verhaak. Op de “publieke tribune” zitten aanvankelijk 2 mensen: Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West) en Nico van der Veen (onze zeer gewaardeerde horecamedewerker, zie punt “rondvraag” in dit verslag.) Tijdens het eerste halfuur van deze vergadering komen daar nog 4 personen bij: Anton Brinks (wijkagent), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West), Fleur ter Kuile (Historische Kring) en Ton Taselaar (College van Kerkrentmeesters PKN Usselo).
Uiteraard schenkt de voorzitter aandacht aan het feit dat de Dorpsraad vandaag, na een jarenlang vergaderverblijf in dit voormalig kerkgebouw, daarvan afscheid neemt om op 20 januari as.(Openbare vergadering) haar ruimte in de MFA De Zweede in gebruik te gaan nemen.
Ook memorabel is het feit dat de Gemeenteraad maandag jl. besloten heeft dat met de aanleg van het Bleekerijplein ook het deel van de Boekelosestraat tussen Dorpshart en Bleekerijplein gerenoveerd wordt. [Met name het gemeenteraadslid Ben Sanders en onze voorzitter Jeroen Verhaak hebben zich hier de laatste maanden erg sterk voor gemaakt! BenS]
Verder meldt Kas de Vries dat:

 • de nieuwe beheerders van carillon en vlaggenmasten een heus vlag-protocol aangereikt hebben gekregen van de Dorpsraad;
 • hij afgelopen vrijdag de zeer druk bezochte afscheidsreceptie van burgermeester Peter den Oudsten heeft bijgewoond;
 • er op dinsdag 3 maart 2015 in de MFA De Zweede een brainstorm gehouden zal worden waar in het kader van de gemeentelijke bezuinigingen de “Veranderingen in de Openbare Ruimte” besproken zullen worden.
  Zie ook: www.enschede.nl/veranderingenopenbareruimte

2. VERSLAG

Het verslag van de novembervergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding hiervan (Rondvraag) merkt Nico van der Veen op dat het wandelpad tussen De Mans en Sikkepad is aangelegd, maar erg nat is, hetzelfde geldt voor het terrein van Nat(uurlijk) spelen.

3. POSTLIJST

Met betrekking tot de in- en uitgaande post licht Ben ter Stal e.e.a. toe.

4. NIEUWS

Wat het nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen betreft:
R.S.C.J.:
Voor het beheer en onderhoud van de wandelpaden en het faunafort hebben zich intussen 5 mensen gemeld! Op maandag 12 januari as. is er een bijeenkomst waarop deze vrijwilligers, samen met Stawel, Regio Twente en Dorpsraad, van gedachten zullen wisselen over de aanpak van een en ander. De aanleg van het faunafort aan de Beckumerstraat vordert gestaag (Ben Schoppert); Wat Natuurlijk spelen op de Mans betreft: Grolsch heeft via De Koepel 1500 Euro bijgedragen aan de realisatie van dit project, waarvoor onze dank! (Jeanet van Offenbeek).
Vanuit de werkgroep Publiciteit:
Onze plaatsingen op Facebook worden veel gelezen/gezien. (Jeanet van Offenbeek/Bart Stokkers); De renovatie van de site Boekelo.info vordert; Redactie van Boeke-loos is druk bezig over te schakelen op een ander opmaakprogramma. (Ben Schoppert).
M.F.A.:
Op 29-12 verhuizen Muziekvereniging Unisson en de Dorpsraad van Kwinkelerweg 5 naar de MFA; Koffievoorziening op Dorpsraadvergaderingen in MFA is geregeld; SKE wordt waarschijnlijk mede-huurder;
De mogelijkheid bestaat dat bepaalde vergaderingen vanwege de Dorpsraad in een andere dan de “Dorpsraad-ruimte” gehouden moeten worden; Punt van aandacht: een goed bewegwijzerde route naar de spreekruimte voor de wijkagent; Over de aanleg van een beamer/scherm volgt nog overleg; Fleur ter Kuile vraagt of er ook een geluidsinstallatie komt. Wordt gevraagd aan bestuur MFA; Intussen is er binnenkamers al voorzichtig overlegd over de realisatie van fase 3: de sportzaal; Op de vraag of er al een beheerder is aangesteld moet de spreker het antwoord schuldig blijven. (Ben ter Stal).
Stichting Mortuarium Boekelo:
Deze Stichting zal per 1 maart as. worden opgeheven. (Ben Bel).
Klankbordgroep Grolsch. Op Facebook plaatsen we ook mededelingen m.b.t dreigende overlast door werkzaamheden aan de bedrijfsinstallaties. (Ben Bel).
Dorpsbudget:
Muziekvereniging Unisson heeft een subsidie voor de inrichting van hun ruimte in de MFA gevraagd. Wij besluiten vanavond om die toe te kennen; Hetzelfde geldt voor de aanvraag van Open Ouderenwerk Boekelo; We constateren dat de financiële bijdrage die we eerder dit jaar aan de BOV gaven voor uitbreiding van de sfeerverlichting goed besteed is! (Kas de Vries).
Bookels Höltink:
Via deze groep heeft het nieuw gevormde Wijkteam voor Enschede-West laten weten in het voorjaar een presentatie over hun werkwijze te willen verzorgen in een Dorpsraadvergadering.(Ben Bel). [Intussen is duidelijk dat dit in de februari-vergadering zal zijn. BenS]
Beheerscommissie Kwinkelerweg 5. Zoals al eerder opgemerkt hebben we de huur per 1 januari 2015 beëindigd. Ton Taselaar vraagt of alle onderhuurders/ -gebruikers wel weten dat zij vanaf die datum niet meer in dit gebouw terecht kunnen. Volgens ons hebben wij dit alle belanghebbenden laten weten.
Last, but not least; R.O.M.:

 • Bleekerijplein: op 12-01-2015 is er een bijeenkomst waar Ter Steege de bijgestelde plannen presenteert;
 • Boekelosestraat, tussen Bleekerijplein en Dorpshart: zie mededelingen van de voorzitter bij opening van deze vergadering;
 • Ben Bel zegt dat het wellicht goed is dat wij informeren naar de oorzaak van het feit dat de huidige aankleding van het Bleekerijterrein nog niet overal conform de oorspronkelijke plannen is;
 • Desgevraagd zegt de voorzitter dat de plaatsing van het beeld in de vijver bij de Historische kring nog niet in de plannen is opgenomen;
 • De resultaten van de gehouden verkeerstellingen aan Belderhoekweg en Bellersweg zijn met aanwonenden besproken. Geconstateerd moet worden dat de tellingen geen maatregelen eisen. Wel zal er een onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheid om de Naamlozeweg (tussen Beckumerstraat en Beldershoekweg) af te sluiten voor vrachtverkeer. Vanavond stellen wij vast dat voor ons als Dorpsraad dit dossier gesloten is;
 • Er is overleg geweest tussen Stadsdeelbeheer-West, enkele ondernemers en de Dorpsraad (B.O.V. was helaas afwezig) over de te plaatsen bloembakken. Verzorging van dit groen is nog wel even een punt van aandacht;
 • De evaluatie van de terrasuitbreidingen moet nog plaatsvinden;
 • 17-12 is er een Expertmeeting over de voorgenomen gasolieopslag in lege cavernes. Kas de Vries, Joost Brunink en Henk Abbink zullen ons daarbij vertegenwoordigen.(Kas de Vries).

5. RONDVRAAG EN SLUITING

Gonny ten Veen: is er de mogelijkheid om extra parkeerplaatsen aan te leggen aan de Meester de Wolfstraat? R.O.M. gaat dit aankaarten;
Jan ten Elzen: zegt, naar aanleiding van de opmerking van mw. I.Kruse in de vorige Dorpsraadvergadering, dat de Klokhuys-vijver in januari 2015 onder handen genomen zal worden;
Anton Brinks: in december gewijzigde (lees:vervallen) spreekuren wijkagent; komende periode zullen er weer vuurwerkcontroles plaatsvinden; complimenten voor de kwantiteit en kwaliteit van de de diverse (m.n. BOV-) activiteiten;
Fleur ter Kuile: dank voor antwoord-brief n.a.v. vraag over plaatsing beeld in Bleekerijvijver; Commentaar op bijgestelde plan aanleg Bleekerijplein? Wellicht op of na presentatie van dit plan op 12-01; Vraagt naar status renovatie Boekelosestraat. [Spreekster was niet aanwezig bij openingsmededeling van voorzitter.] Stand van zaken wordt kort herhaald. Benadrukt wordt dat de Dorpsraad de laatste tijd erg druk geweest is met dit punt;
Kas de Vries: bedankt Nico van der Veen hartelijk voor zijn jarenlange optreden als vrijwillig horecamedewerker tijdens de Dorpsraadvergaderingen. Een fles met inhoud en een tegoedbon voor een etentje bij een plaatselijk etablissement onderstrepen onze dank!.

De voorzitter sluit de vergadering om 21:05 uur.

Ben Schoppert.