Verslag Dorpsraadvergadering 20 december 2016

1.OPENING.

Wegens de afwezigheid van Jeroen Verhaak hanteert Kas de Vries (vicevoorzitter) vanavond de voorzittershamer. Daarmee opent hij om enkele minuten over acht (schrijver dezes veroorzaakt enig oponthoud) de decembervergadering van de Boekelose Dorpsraad. Met kennisgeving zijn afwezig: Jeanet van Offenbeek, Gerard Roossink en Jeroen Verhaak, terwijl Henk Guchelaar later zal aanschuiven. Er zijn een 20-tal belangstellenden, o.a. Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en Randy Oude Egberink (wijkagent). Er wordt gemeld dat Rudy van Ulzen (“buitenlid” van de commissie Dorpsbudget) geopereerd is.

2.VERSLAG.

Het Verslag van de novembervergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.POSTLIJST.

Over de postlijst zijn weinig vragen, enkele poststukken worden nog doorgestuurd.

4.STRAATADOPTIE.

Ingelast agendapunt: Max Elferink, StraatAdoptant, meldt dat z.i. de hoeveelheid zwerfafval in het Boekelose buitengebied toeneemt! Gevreesd wordt dat de invoering van diftar verrommeling van het buitengebied zal stimuleren! Hij hoopt dat nog meer mensen zich aanmelden voor StraatAdoptie (kan bij de Dorpsraad) en mensen in het algemeen bewuster omgaan met afval! “Applaus”!

5.MEDEDELINGEN WIJKAGENT.

De wijkagent, Randy Oude Egberink, zegt dat: – er in het buitengebied sprake is van een lichte toename van het aantal inbraken, voornamelijk in schuren; – het vml. kerkgebouw aan de Kwinkelerweg gekraakt is. Er is overleg tussen de eigenaar van het pand (PKN Usselo) en de tijdelijke bewoners. – het “Donkere Dagen Offensief”, extra surveillance in de komende weken,  zich uiteraard ook uitstrekt tot het Boekelose grondgebied; – wat het door Max Elferink aangekaarte zwerfafvalprobleem (en dan wordt hier dumping van grote stukken bedoeld!) betreft: laat getuigen van dumping zich a.u.b. melden bij de politie. Noteer kentekens!

6.NIEUWS.

Wat het Nieuws uit de diverse commissies betreft:

Dagelijks bestuur (woordvoerder Kas de Vries). We geven graag onze medewerking aan het Onderzoek Openbaar Vervoer dat door een UT-student de komende tijd in Boekelo wordt uitgevoerd. Uiteraard komt bij dit punt ook de op 11 december jl. gestarte Buurtbusactiviteit ter sprake. [Deze activiteit valt niet onder de verantwoordelijkheid van de Dorpsraad, maar één van haar leden, Ben Bel, is voorzitter van de Buurtbusvereniging.]

ROM (woordvoerder Kas de Vries). -Binnenkort horen we meer over de Pilot Openbaar Groen die waarschijnlijk in het voorjaar van 2017 van start gaat in Boekelo. Uitgangspunt daarbij is dat het onderhoud van het openbare groen door één of meerdere private partijen onder regie van de Dorpsraad wordt gedaan. Wordt vervolgd; – Er wordt uitvoerig stilgestaan bij – en van gedachten gewisseld over de plannen om bij het Rutbeek een bungalowpark te bouwen. Aangezien de huidige plannen behoorlijk afwijken van de oorspronkelijke zal er in februari as.(als onderdeel van een noodzakelijke wijziging van het oorspronkelijke bestemmingsplan) door de initiatiefnemers een voorlichtingsbijeenkomst met de omwonenden worden georganiseerd. Ook de aanvoerroute zal daar weer ter sprake komen; -In januari zullen de verkeersmaatregelen die enkele jaren geleden in Twekkelo werden genomen ter discussie worden gesteld in een overleg tussen de Buurtkring Twekkelo en de Dorpsraad Boekelo. We schreven over deze zaak (m.n. aansluiting Haimersweg op Windmolenweg) recent een brief aan B&W Enschede; -Desgevraagd (door Ben Bel) licht Kas de Vries de brief toe die wij B&W Enschede stuurden over duurzame energie. De Dorpsraad zal in januari in een besloten vergadering van gedachten wisselen over deze problematiek.

Publiciteit (woordvoerder Kas de Vries). Boeke-loos verschijnt vanaf het eerstvolgende nummer in “full colour”!

RSCJ (woordvoerder Ben Schoppert). -Begin januari neemt een lid van deze commissie deel aan een door het (gemeentelijke) Wijkteam georganiseerd gesprek over jeugdzorgzaken; – We willen wel meedenken in het betrekken van jeugd bij de Huiskamer van het dorp (Berkezaal); – Alle werkgroepen waarbij RSCJ betrokken is (Natuurlijk Spelen, Wandelpad en Faunafort, Banken) zijn momenteel in “winterslaap”, maar starten in januari weer met hun activiteiten; – Over het onderbrengen van een boekencollectie (als alternatief voor de bibliotheekbus) in de Berkezaal is op dit moment niet meer te melden dan dat er vanaf januari één keer in de twee weken de mogelijkheid zal bestaan om daar boeken te lenen.

Ouderencommissie (woordvoerder Ben Bel).-Refereert aan het door hem gemaakte- en aan alle Dorpsraadleden gestuurde verslag van een door hem bijgewoonde bijeenkomst van de OVKK (Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen). Hem viel daarbij op dat veel kleine kernen hun kerkgebouw hebben weten om te bouwen tot een multifunctionele accommodatie en dat daarin veelal ook de jeugd een plek heeft gekregen; -Nogmaals het advies om bij het MFA-bestuur aan te dringen op de plaatsing van een geluidsinstallatie in de Nijmeijerzaal.

Klankbordgroep Grolsch (Ben Bel).-Alle Dorpsraadleden ontvingen een door hem gemaakt verslag van de laatstgehouden bijeenkomst van deze groep. De heer R. Roessink (als belangstellende aanwezig, ook lid van de Klankbordgroep) wijst op de door Grolsch doorgevoerde technische aanpassingen o.a. n.a.v. geuroverlast ervaren door omwonenden;- We wachten nog op de resultaten van een toegezegde evaluatie van het in 2016 gehouden Freshtival.

7.RONDVRAAG EN SLUITING.

Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt door: Gonny ten Veen. Zij informeert naar – onderhoudsbeurt banken op Bleekerijplein. Jan ten Elzen onderneemt actie; – marktvuil? Jan ten Elzen antwoordt dat dit gemeld is dat “men er mee bezig is”. Complicerende factor: het marktmeesterschap in de gemeente Enschede is opgeheven; – parkeerprobleem Windmolenweg? Jan ten Elzen en Kas de Vries hebben ter plaatse onderzoek gedaan. Conclusie: te smalle parkeerplaatsen. Probleem kan alleen worden opgelost door totale reconstructie van de Windmolenweg en die activiteit kan nog heel lang op zich laten wachten. Ook hier een complicerende factor: de langs deze weg staande bomen! Kas de Vries vraagt naar de status van het plan om bomen op de Bleekerij te kappen. Jan ten Elzen gaat ervan uit dat de adviesaanvraag daarvoor op termijn aan de Dorpsraad gedaan zal worden. Zaak is ons niet geheel duidelijk!

Om kwart voor tien sluit de voorzitter de vergadering nadat hij alle aanwezigen heeft bedankt voor de inzet en belangstelling getoond in 2016, allen goede feestdagen en een prachtig 2017 heeft gewenst en de hoop heeft uitgesproken dat we allen in het volgend jaar weer vrolijk verder gaan!

 

Kas de Vries,                                                                                    Ben Schoppert,

vicevoorzitter                                                                                    secretaris

Verslag Dorpsraadvergadering 15 november 2016.

1.OPENING.

De novembervergadering van de Boekelose Dorpsraad wordt om 20:00 uur door Jeroen Verhaak met een forse klap van de voorzittershamer geopend. Hij heet de aanwezigen welkom. Dat zijn 10 Dorpsraadleden (afwezig zijn Jeanet van Offenbeek en Henk Abbink, terwijl Bart Stokkers gemeld heeft later aan te schuiven, hetgeen ook gebeurt) en 13 personen op de “publieke tribune”.

2.PRESENTATIE.

De voorzitter leidt de presentatie van Klaas Hessels (voorzitter Open OuderenWerk Boekelo) kort in, waarna deze ons bijpraat over de actuele ontwikkelingen. De groep ontplooit haar activiteiten in de recreatiezaal van de Berke. De huurappartementen [daarnaast zijn er ook die eigendom zijn van de bewoners] en de zaal zijn van de Woonplaats. Spreker spreekt zijn dank uit aan de grondleggers/vrijwilligers van het eerste uur! Er wordt een overzicht van de activiteiten gegeven. Sinds enkele jaren mag de Berkezaal het predicaat “Huiskamer van het dorp” dragen! [Vanuit de Dorpsraad wordt opgemerkt dat dit niet ten koste mag gaan van MFA De Zweede.] De afgelopen jaren huurde De Posten de zaalruimte, zorgorganisatie Livio neemt dit over. OOWB is dus onderhuurder. Samen met de gemeente Enschede [lees: Stadsdeelmanagement-West] willen Livio en OOWB de uitbreiding van de activiteiten in de Berke-zaal stimuleren. Zoals het er nu uitziet zal o.a. de bibliotheekcollectie voor (jong)volwassenen (als vervanging van de “biebbus”) een plekje krijgen in deze ruimte. [Hierover meer in de volgende Boeke-loos]. Hessels benadrukt dat de OOWB-activiteiten beslist niet concurrerend willen zijn met de plaatselijke horeca! Nico Bolhuis (Staddeelmanagement-West, aanwezig als belangstellende) zegt, aansluitend bij de inleider, dat de gemeente graag ziet dat deze ruimte voor meer groepen (o.a. jeugd) toegankelijk wordt. Wij wensen OOWB, Livio en de gemeente succes bij hun activiteiten!

3.VERSLAG.

Wat het Verslag van de oktobervergadering betreft: dat wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van dit Verslag pleit Nico v.d. Veen (aanwezig als belangstellende) voor de plaatsing van verkeersborden op de kruising “MFA-weg”/Boekelosestraat die alle verkeer op de geldende voorrangssituatie wijzen. Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West, aanwezig als belangstellende) speelt dit pleidooi door naar de gemeente. Deze laatste zegt dat er intussen een HUP-afvalbak geplaatst is op de kruising Bastinglaan/Boekelosestraat. Gonny ten Veen wijst ons op de situatie op de Windmolenweg waar soms (noodgedwongen?) te veel op het trottoir geparkeerd wordt. Jan ten Elzen en Kas de Vries zullen ter plaatse poolshoogte nemen.

4.POSTLIJST.

De postlijst wordt kort besproken.

5.MEDEDELINGEN VANWEGE WIJKAGENT.

Punt 5 van de agenda (Mededelingen van de wijkagent) komt vanwege afwezigheid van een vertegenwoordiger van de politie te vervallen.

6.NIEUWS.

In het kader van Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen wordt het volgende gemeld: Dagelijks bestuur (Jeroen Verhaak). We stellen voor het bestuur van de 30-oktober-2016-rally schriftelijk te complimenteren met hun organisatie. Editie 2015 deed veel kritisch stof opwaaien, gesprekken tussen rally-bestuur en Dorpsraad hebben geresulteerd in een aantal aanpassingen in 2016. Brief zal verstuurd worden. Per 11 december gaat er op lijn 6 een buurtbus rijden, vrijwilligers treden op als chauffeur. Hiervoor is een vereniging opgericht (voorzitter Ben Bel, maar deze activiteit valt niet onder de verantwoordelijkheid van de Dorpsraad) die beheer en de coördinatie van de ritten op zich neemt. Men zoekt nog chauffeurs uit Boekelo. Het vergaderschema 2017 wordt vastgesteld. (Elke derde dinsdagavond Openbare Dorpsraadvergadering. Augustusvergadering zou kunnen vervallen.) ROM (Kas de Vries). Tweetal ROMmers is naar informatiebijeenkomst m.b.t. N18 geweest. Kas en Bart Stokkers geven ons een kort verslag van deze “oploop”. Ton Nijhuis (in de zaal als belangstellende), gebiedsconciërge N18, wijst ons op het bestaan van de Faceboekbladzijde “N18 drone Projects”, de daar geplaatste films geven een goed beeld van plannen en activiteiten. Windmolenbeleid. ROM werkt aan een brief waarin de Dorpsraad haar visie op duurzame energiebronnen (m.n. windmolens en zonnepanelen) kenbaar maakt aan de gemeenteraad. Bestemmingsplan Boekelo 2015(!). Ben ter Stal, Kas de Vries en Jeroen Verhaak hebben met de gemeente overleg gevoerd over dit document. Publiciteit (Kas de Vries en Ben Schoppert). Er wordt op wijzigingen in redactiesamenstelling en opmaak van Boeke-loos gewezen. Dorpsraad zal zich beraden op haar mediabeleid, waarbij m.n. de actualiteit van de site Boekelo.info en de mogelijke inzet van andere social media aan de orde moet komen. M.F.A. Jeroen Verhaak meldt enkele zaken uit het kortgeleden gehouden zgn. “voorzittersoverleg” (voorzitters van bestuur M.F.A. en drie hoofdgebruikers). -Bovenverdieping wordt klaar gemaakt voor gebruik. -Fase 3 (Speelzaal/sporthal) heeft nadrukkelijk de aandacht, hiervoor is aparte “duwgroep” opgezet.-BSCU probeert concentratie van sportactiviteiten op sportpark De Zweede te stimuleren en zal per Editie 2017 mogelijk samenwerken met Military-organisatie. R.S.C.J. (Gonny ten Veen, Bart Stokkers en Ben Schoppert). Deze commissie is betrokken bij alternatief voor “biebbus”. Opgemerkt wordt dat de beide basisscholen vanaf januari 2017 bediend worden door de biebbus die daar wekelijks langs komt met een jeugdcollectie. Over het huisvesten en beheren van een boekencollectie voor (jong)volwassenen zijn we nog met diverse instanties in gesprek. De vraag naar het ontplooien van jeugdactiviteiten in de Berke ,via Bookels Höltink aan R.S.C.J. gesteld, moet daarin nog besproken worden. Werkgroep Wandelpad  & Faunafort Boekelo heeft een tweetal projecten deze winter: het verbeteren van een deel van het tracé op de Weele en dat langs het “Sikkepad”. Zitmaaier is aangeschaft met behulp van financiële middelen uit Dorpsbudget en Initiatiefkracht (Stadsdeel-West), waarvoor de WW&FB ons hartelijke dank zegt! Dorpsbudget (Kas de Vries). Dorpsraad accordeert toekenning van 850 euro aan zanggroep Inspiration.

7.RONDVRAAG EN SLUITING.

Bernd Weijers vraagt naar stand van zaken renovatie bosschage Bleekerij (bij v.m.Unissonveld). Gemeente is hier mee bezig, Dorpsraad zal hierin om advies worden gevraagd. Bart Stokkers informeert naar aanpassing armatuur lantaarnpaal Bleekerij (bij Magazijn). Volgens Jan ten Elzen nog niet geheel naar wens uitgevoerd. Gonny ten Veen kaart afwezigheid van bladkorven aan. Er ontspint zich een gedachtewisseling over deze problematiek. We zijn niet “zo gelukkig” met het gevoerde bladblaas-beleid. Is gevolg van gemeentelijke bezuinigingen, maar het bevordert bepaald niet verkeersveiligheid en aanzien. Zelfde spreekster ergert zich zeer regelmatig aan achtergebleven marktvuil na vrijdagmarkt. Jan ten Elzen zal gemeentelijke dienst Handhaving wijzen op deze situatie.       

 

De voorzitter sluit om 21:45 uur de vergadering.

 

Jeroen Verhaak, voorzitter.                                            Ben Schoppert, secretaris.

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 18 oktober 2016

 

1.OPENING.

Traditiegetrouw trapt de voorzitter exact om 20:00 uur af. De “wedstrijd” is de oktobervergadering van de Boekelose Dorpsraad. Twaalf Dorpsraadleden zijn aanwezig, Ben Bel ontbreekt. Zaalzitters zijn o.a. Bennie Beuving (politie), Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en Inge Grevink (wijkcoach).

 

2.VERSLAG VORIGE VERGADERING.

Het Verslag van 20 september jl. wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van die tekst zegt Jan ten Elzen dat het gesignaleerde misbruik van het trottoir aan de Boekelosestraat door fietsers een kwestie van wangedrag is, iets waar geen maatregelkruid tegen gewassen is. Men zal de verkeersvandaal zelf moeten aanspreken. De gesignaleerde straatlantaarnlichtoverlast tegenover het Magazijn op de Bleekerij hoopt men verholpen te hebben met het plaatsen van een ander armatuur. Henk Guchelaar zegt dat er zeker meer plaatsen op de Bleekerij zijn waar sprake is van hinder door straatlantaarnlicht. Jan ten Elzen ziet vooralsnog geen aanleiding om extra HUP-afvalbakken te plaatsen. Kas de Vries doet kort verslag van het afscheid van Anton Brinks (wijkagent) waarbij drie van onze leden aanwezig waren.

 

3.IN –EN UITGAANDE POST.

De postlijst (in- en uitgaand) is voor enkele leden (Henk Abbink en Gerard Roossink) aanleiding om de noodzaak van de aanpassing van de verkeerssluis in de Boekelosestraat ter sprake ter brengen. Volgens sprekers zal deze aanpassing, zeker na het gereedkomen van de nieuwe N18, leiden tot stokkend verkeer. Andere Dorpsraadleden brengen hier tegenin dat de verkeersveiligheid, m.n. van de MFA-gebruikers, met een aanpassing  gediend is. We komen zeker nog op dit punt terug.

 

4.MEDEDELINGEN VAN DE WIJKAGENT.

Bennie Beuving (woordvoerder voor wijkagent) doet een aantal mededelingen: 1.Military heeft veel inzet gevraagd, verliep prima; 2.Politie maakt zeker werk van geconstateerd verkeersvandalisme; 3.Er was verlichtingscontrole op de scholen; 4.De politie houdt kortdurende verkeerscontroles; 4.Er zijn de laatste maand geen inbraken gemeld bij de politie. Gevraagd naar aandachtspunten voor de politie wijst Jeroen Verhaak nogmaals op de risicovolle aansluiting van de Haimersweg op de Windmolenweg.

 

5.NIEUWS.

Wat het Nieuws uit de Dorpsraadcommissies en vertegenwoordigingen betreft begint Kas de Vries met wetenswaardigheden uit de commissie R.O.M. (Ruimtelijke Ordening en Milieu).

 1. Er gaat een brief naar B&W gemeente Enschede, daarin vragen we nogmaals aandacht voor – en actie m.b.t. de aansluiting van de Haimersweg op de Windmolenweg. Er worden op die plek regelmatig bloedstollende verkeerscapriolen uitgehaald!
 2. AkzoNobel I.C.  gaan we aanschrijven over diverse minder gewenste situaties in de omgeving van Boekelo;
 3. 3.Er is volgende week nader overleg tussen de gemeente Enschede en leden van de Dorpsraad over het bijgestelde Bestemmingsplan Boekelo 2015;
 4. Henk Abbink gaat 27 oktober naar een zgn. ambassadeursbijeenkomst waar de aanleg van het glasvezelnet in het buitengebied (voorzien in voorjaar 2017, informatiebijeenkomst voor toekomstige gebruikers ook in voorjaar 2017) aan de orde komt.
 5. We staan uitgebreid stil bij de aangekondigde noodzakelijke kap van een aantal bomen op de Bleekerij. Wordt vervolgd omdat voordat de kap daadwerkelijk begint er advies aan ons gevraagd zal worden en dat zal zeker aanleiding zijn tot verdere gedachtewisseling. Henk Guchelaar zegt dat hij grote moeite heeft met deze gang van (boom)zaken.
 6. N18. Bart Stokkers wijst ons op het bestaan van een zgn. gebiedsconciërge. Deze is te benaderen met betrekking tot N18-zaken. Jeroen Verhaak beveelt in dit kader het gebruik van de Noaber18-app aan. De infobus van het N18-project zal ook Boekelo aandoen.
 7. Grolsch. Jeroen Verhaak leidt dit onderwerp in met de opmerking dat er de laatste jaren regelmatig geuroverlast is ondervonden door de naaste buren van de brouwer. Het onderzoek naar deze klacht loopt nog. Henk Afink, één van de klagers, grijpt deze gelegenheid aan om ons nog eens uitvoerig bij te praten over dit dossier. Op 16 november a.s. zal de Klankbordgroep Grolsch o.a. dit onderwerp bespreken.

Wat de commissie Publiciteit betreft zegt Kas de Vries dat er de laatste maanden veel gebeurd is op Boeke-loos-gebied: een nieuwe redactie en een nieuwe opmaak van het blad deden hun intrede. Vanaf januari 2017 zal Boeke-loos in full-color verschijnen.

Als lid van de Gebruikersraad M.F.A. doet Ben Schoppert enkele mededelingen uit het laatst gehouden overleg van die raad: er wordt nogmaals op gewezen dat het verkeer op de Boekelosestraat VOORRANG heeft op dat van de weg van en naar de M.F.A.; BSCU is zeer alert op het al- dan niet gebruiken van de kunstgrasvelden!

Dezelfde spreker laat vanuit de commissie R.S.C.J (Recreatie, Sport, Cultuur, Jeugd) weten dat alle werkgroepen waarbij de leden van deze commissie zijn betrokken (Natuurlijk Spelen, Wandelpad, Banken) hun activiteiten na de zomerstop weer hebben hervat.

Kas de Vries licht als voorzitter van de adviescommissie Dorpsbudget een tweetal adviezen toe: 1.De bijdrage van 1500 euro aan de Sinterklaascommissie. De Dorpsraad gaat akkoord met deze subsidie. (BOV en Koepel dragen ook bij.) 2.Bedrag van 500 euro verstrekt voor aandeel in aanschaf van een mobiele elektrische piano door het koor Inspiration. (Koepel en Prins Bernhard Cultuurfonds dragen ook bij.) 3.De Dorpsbudget-boekhouding opmakend constateren wij het bedrag dat dit jaar is uitgekeerd in het kader van dit financiële loket hoger is dan dat van 2015. Goede ontwikkeling!

 

In afwachting van Bertine Tieberink, die vanavond haar nieuwbouwplannen zal presenteren, doen we eerst de rondvraag.

 

6.RONDVRAAG.

Deze wordt geopend door Gerard Roossink. Hij vraagt naar de bereikbaarheid van de AED’s. Volgens verscheidene aanwezigen gaat het om zeker vier apparaten in het dorp die te allen tijde bereikbaar zijn. De M.F.A.-AED hangt in het omkleedgedeelte van het gebouw en is duidelijk bewegwijzerd. Zelfde spreker: er wordt hier en daar in het dorp nog steeds vreemd geparkeerd! Joost Brunink kondigt aan dat op dinsdag 25 oktober de KeepItCleanDay wordt gehouden. In dit kader gaan de groepen 5 en 6 van beide basisscholen weer in de slag met het zwerfafval in en rond Boekelo. Een nieuw onderdeel hierbij is de diftar-infobus, die speciaal op deze dag (tussen 9:00 uur en 11:30 uur) bij het Bleekerijplein zal staan. Deze bus is het middelpunt van de “Enschede zonder afval-tour”, waarbij het gaat om het goed scheiden van afval in de huishoudens. “Afval scheiden loont!” Een ieder is welkom in de bus! Voor vragen is de afvalcoach aanwezig; Gonny ten Veen: banken op Bleekerijplein vragen om lakbeurt (Jan ten Elzen noteert dit punt op gemeentelijk to-do-lijstje). Arnold Monnink (aanwezig als belangstellende) wijst ons er op dat het inrijdverbodsbord op de Usseleresweg is weggehaald en vraagt ons naar onze opvatting over windenergie, dit naar aanleiding van berichten over plaatsingsopties van windmolens in de buurt. Bij monde van Jeroen Verhaak zeggen wij spreker toe op dit punt terug te komen.

 

7.PRESENTATIE.

De bijeenkomst wordt besloten met de aangekondigde presentatie van de nieuwbouwplannen van het Behandel- en expertisecentrum aan het Bleekerijplein.

Enkele punten: – ontwikkelingen in de zorg vragen om nieuwbouw voor samenwerkende disciplines; – vergunningsprocedure “loopt”; – men hoopt gebouw uiterlijk in het najaar van 2017 in gebruik te kunnen nemen; – er is uitdrukkelijk gekeken naar aanwezigheid van voldoende parkeergelegenheid.

“Bertine succes!”

 

De voorzitter sluit om 22:10 uur de vergadering.

Jeroen Verhaak, voorzitter.                                                      Ben Schoppert, secretaris

Verslag Dorpsraadvergadering 19 juli 2016

 

 1. OPENING.

Jeroen Verhaak, voorzitter van de Dorpsraad, opent de vergadering om ca. 20.00 uur. Hij heet de aanwezigen welkom. Dat zijn 7 Dorpsraadleden (Jeannet van Offenbeek, Ben Schoppert, Henk Guchelaar, Gerard Roossink, Ben ter Stal en Joost Brunink) hebben zich afgemeld) en 12 belangstellenden, waaronder Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West), Bennie Beuvink en Randy Oude Egberink van de politie (Anton Brinks, wijkagent is met vakantie). Ook Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West) is afwezig vanwege vakantie.

 1. TOELICHTING PLANNEN BUSLIJN 6 DOOR ROB PLOOY VAN SYNTUS.

Vanwege het te lage gebruik van buslijn 6 (Enschede-Boekelo) zijn de kosten hoger dan de opbrengsten en ligt er een voorstel van Syntus om de huidige buslijn 6 op te heffen en te vervangen door een andere manier van openbaar vervoer. Rob spreekt over het opzetten van een buurtbus, waarbij Syntus het vervoermiddel verzorgd en vrijwilligers gaan rijden. Daarbij kan de huidige frequentie worden gehandhaafd, of worden aangepast aan de vraag. Ook is een belbus mogelijk, waarbij alleen wordt gereden op het moment dat iemand telefonisch een aanvraag heeft gedaan. Het voorstel voor opheffen van buslijn 6 is officieel door Syntus ingediend bij de provincie Overijssel. De gemeente Enschede heeft positief geadviseerd.

Door de Dorpsraad wordt aangegeven dat het jammer en onjuist is dat de Dorpsraad niet tijdig in de discussie en besluitvorming is betrokken. De Dorpsraad is het ook niet eens met de voorgenomen beslissing en zal dat schriftelijk kenbaar maken aan de provincie Overijssel. De Dorpsraad ziet nog mogelijkheden door bv. het verlagen van de frequentie van 2 x per uur naar 1 x per uur, combinatie mat andere routes en/of verlagen van het tarief. Ook wordt contact gezocht met de ondernemersverenigingen van de Marssteden en het Havengebied.

In de vergadering wordt afgesproken om zo snel mogelijk een brief met ons standpunt te sturen. Tegen de formele beslissing van de provincie zullen we bezwaar maken.

Na een korte schorsing wordt de vergadering vervolgd.

 1. VERSLAG.

Het Verslag van de vergadering van 14 juni jl. wordt ongewijzigd vastgesteld. Bart Stokkers gaat na of er nog een eindrapportage volgt van de aspirantagenten over o.a. parkeren in Boekelo. De evaluatie van het Freshtival is verschoven naar medio september.

 1. IN- EN UITGAANDE POST.

De in- en uitgaande post wordt behandeld, enkele brieven en mails worden aan de orde gesteld en afgehandeld.

 

 1. MEDEDELINGEN WIJKAGENT.

Anton Brinks (wijkagent) is afwezig, maar zijn beoogde opvolger Randy Oude Egberink wel. Randy stelt zich kort voor en heeft ervaring met politiewerk in kleine kernen zoals Boekelo.

 

Randy meldt dat er in juli 3 fietsen zijn gestolen en in een woning is ingebroken.

 

 

 1. NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

 

Dagelijks bestuur (Jeroen Verhaak)

 • Tijdens de vergadering was niets bekend over de komst van de AMV’s in het Jarabee-complex. (N.B. Kort na de vergadering werd bekend dat vanwege de sterk verminderde instroom er geen alleenstaande minderjarige vluchtelingen hier worden opgevangen.)

 

Dorpsbudget (Jeroen Verhaak).

 • Via een schriftelijke procedure heeft een grote meerderheid ingestemd met een bijdrage aan een geluidswal bij De Zweede.

Klankbordgroep Grolsch (Ben Bel)

 • Geen ontwikkelingen.

 

R.O.M. (Bernd Weijers)

 • Vliegveld Twente: de plannen die nu ter inzage liggen hebben geen effect op de leefbaarheid in Boekelo. Derhalve wordt besloten om geen verder actie te ondernemen.
 • Het bestemmingsplan Boekelo 2015 ligt ter inzage. Bernd zal de plannen rondsturen, samen met een korte samenvatting van de wijzigingen ten opzicht van de vorige versie. Eventuele opmerkingen kunnen dan kenbaar worden gemaakt en aan de gemeente doorgegeven.
 • Verplaatsing van de Military:  op 7 juli is door de organisatie toelichting gegeven over de nieuwe plannen. Op dat moment was echter nog geen overeenstemming met de gemeente Enschede over de nieuwe locatie.
 • Bart Stokkers wijst op een informatieve avond hedenavond over glasvezel in het buitengebied. Hij vraagt zich of de Dorpsraad actief genoeg is in deze zaak. In principe ligt dit dossier bij Henk Abbink.
 • In september organiseert de gemeente een bijeenkomst over lekkende oliecavernes. Zo enigszins mogelijk zijn daar een of meer leden van de Dorpsraad bij aanwezig.

 

M.F.A.

 • Geen ontwikkelingen.

 

Ouderencomissie (Ben Bel)

 • Geen ontwikkelingen.

 

Publiciteit (Jeroen Verhaak)

 • De huidige redactie zorgt in ieder geval nog voor het juli/augustus en september nummer van Boeke-loos.

 

R.S.C.J. (Bart Stokkers, Gonny ten Veen, Jeanet van Offenbeek)

 • De situatie met de speeltoestellen op de Bleekerij is nogmaals met stadsdeelbeheer bekeken. In de afgelopen periode zijn al een aantal zaken veranderd (zoals meer speelzand) en verbeterd. Er resteren nog een beperkt aantal kleine aanpassingen.
 • Samen met de gemeente wordt nog bekeken of de weg naar het faunafort wel of niet door de gemeente onderhouden moet worden, of dat het eigendom toch ergens anders ligt.

 

Bookels Höltink (Ben Bel)

 • Geen ontwikkelingen.

 

 1. RONDVRAAG EN SLUITING.
 • Door diverse aanwezige bewoners wordt gewezen op onderhoudssituatie van het Bleekerijplein. Jan ten Elzen geeft aan dat dit binnenkort wordt aangepakt.

 

De voorzitter sluit om 21:40 de vergadering.

Jeroen Verhaak, vicevoorzitter                                                                Bernd Weijers, 2e secretaris  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 14 juni 2016

 1. OPENING.

Kas de Vries, vicevoorzitter van de Dorpsraad, opent de vergadering om 20:00 uur. Hij heet de aanwezigen welkom. Dat zijn 10 Dorpsraadleden (Jeroen Verhaak, Ben Schoppert en Joost Brunink hebben zich afgemeld) en 5 belangstellenden, waar onder Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement West) en Rien van Faassen (Stadsdeelbeheer West).
Kas staat stil bij het overlijden van ‘onze’ huisarts Ron Smulders.

 1. VERSLAG.

Het verslag van de vergadering van 17 mei jl. wordt nagenoeg ongewijzigd vastgesteld. Bij de Klankbordgroep Grolsch wordt toegevoegd dat een en ander tijdens de brainstorm verder wordt besproken.

 1. IN- EN UITGAANDE POST.

Er is relatief weinig in- en uitgaande post, er worden geen specifieke brieven of mails aan de orde gesteld. Het merendeel is al in behandeling of reeds afgehandeld.

 1. MEDEDELINGEN WIJKAGENT.

Anton Brinks (wijkagent) is afwezig, maar heeft zijn opmerkingen aan Kas de Vries doorgegeven:

 • In de afgelopen periode zijn twee insluipingen geweest. Niet in de ‘Whatsapp’ buurten, dus dat blijkt te werken.
 • Zoals vorige vergadering al gemeld gaat Anton in november met pensioen. Waarschijnlijk komt er eerst een tijdelijke opvolger en daarna een nieuwe permanente wijkagent.
 • Jeanet van Offenbeek en Bart Stokkers melden dat het met de jeugdoverlast momenteel meevalt.
 • Met betrekking tot het parkeren is nog een gesprek geweest met de Marcellinusschool. Parkeren rond de vrijdagmarkt vraagt aandacht, met name door de busjes van de markthouders zelf. Bart Stokkers gaat na of de studenten hun eindrapportage in de juli of september vergadering kunnen toelichten.
 1. NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Dagelijks bestuur (Kas de Vries)

Jarabee heeft aangegeven dat de vergunningen nu in orde zijn, dat het wachten is op het verloop van de procedure en dat in augustus de verbouwing wordt uitgevoerd, zodat in september de eerste AMV’s worden verwacht. Het aantal AMV’s is nog niet duidelijk omdat de vraag naar plekken landelijk afneemt. Jarabee verwacht ruim 30 AMV’s op te vangen in Boekelo. De Dorpsraad houdt een vinger aan de pols met betrekking tot veiligheid en eventuele calamiteiten.

Dorpsbudget (Kas de Vries)

 • De MBS heeft foto’s gestuurd van het invalidentoilet waaraan vanuit het Dorpsbudget is bijgedragen.
 • Van Teesinkbos ook een verzoek ontvangen voor een bijdrage aan borden in verband met Whatsapp buurtpreventie. De bijdrage is toegezegd en de borden zijn inmiddels geplaatst via Onderhoud BV van de gemeente. Dat is een vrij omslachtige en ook dure oplossing (in plaats van zelf doen). Nico Bolhuis is hier intern mee bezig, verwachting is dat dit in het vervolg in eigen beheer zal mogen/kunnen.

Klankbordgroep Grolsch (Ben Bel)

 • Afgelopen periode is de Klankbordgroep niet bij elkaar geweest. Op 30 november is de volgende bijeenkomst.
 • Op verzoek van Kas de Vries zal Ben Bel bij Grolsch navraag doen of zij tijdig op de door de gemeente genoemde punten actie heeft ondernomen. Mocht Ben daar niet verder mee komen, dan kunnen we dat via Nico Bolhuis proberen.

R.O.M. (Kas de Vries)

 • N18: de aannemer is druk bezig met voorbereidingen. Op 21 juni is van 19:30 tot 21:00 uur een informatieavond in Hotel Bad Boekelo over het tracédeel rond Usselo en Boekelo. Zaal gaat open om 19:00 uur. Op 28 juni van 19:30 tot 21:00 uur in ’t Hagen voor het deel rond Haaksbergen.
 • Ontwikkelingen vliegveld Twente en Technology Base Twente:  vorige week woensdag zijn Henk Abbink, Bart Stokkers en Kas de Vries bij de voorlichting geweest over de ontwikkelingen van de Technology Base Twente op het luchthaventerrein. Bernd Weijers gaat komende vrijdag. Bij de voorlichting wordt veel duidelijk over het toekomstig gebruik van de luchthaven. Het aantal vluchten met grote vliegtuigen is beperkt en de vliegroute gaat niet over Boekelo (maar tussen Boekelo en Beckum). Het aantal vluchten met kleinere businessjets zal wel toenemen, maar die vliegen hoger en maken minder lawaai. Al met al zullen de effecten voor Boekelo zeer beperkt of verwaarloosbaar zijn.
 • Van 24 juni tot en met 4 augustus liggen de officiële stukken (Gebiedsvisie, Luchthavenbesluit en Milieueffectrapportage) ter inzage en kunnen zienswijzen worden ingediend.
 • Verplaatsing van de Military:  op 7 juli wordt aan de Dorpsraad een toelichting gegeven over de nieuwe plannen. Jeroen Verhaak, Henk Abbink en Bernd Weijers gaan daar in ieder geval naar toe. Ben Bel vraagt of er inmiddels overeenstemming is tussen Gemeente en Military, dat wordt meegenomen in het gesprek op 7 juli.
 • Glasvezel: Henk Abbink geeft aan dat de voorbereiding in volle gang is en dat na de zomer informatieavonden worden gehouden om mensen te informeren en in te laten schrijven. Daarna kan de aanleg snel starten.
 • Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere onderwerpen, zoals gaten in grasstenen langs Welenmosweg, lichtmasten en diverse voetpaden.  Ook is onlangs op de kruising Oude Deldenerweg / Ganzenbosweg een ernstige aanrijding geweest (de derde in vier jaar). Ben Bel geeft aan dat, ondanks het feit dat er een bord ‘doodlopende weg’ staat, toch veel mensen de Jan van Elburgstraat inrijden en uiteindelijk moeten keren. De Commissie ROM zal alle punten op een lijst zetten en bespreken met de gemeente zodat de nodige acties kunnen worden ondernomen.

M.F.A.

 • Ben Schoppert is afwezig. Geen nieuws.
 • Er is geen terugkoppeling van het informeel overleg dat op 19 mei is geweest tussen de voorzitters van de belangrijkste gebruikers van het MFA.

Ouderencommissie (Ben Bel)
Wordt onder Bookels Höltink besproken.

R.S.C.J. (Bart Stokkers, Gonny ten Veen, Jeanet van Offenbeek)

 • Bart Stokkers meldt dat het met de banken goed gaat, wel zou het bankenteam met 1 persoon uitgebreid moeten worden. Bij deze de oproep!
 • De wandelpaden worden ook goed bijgehouden en frequent gemaaid.
 • De toegangsweg vanaf de Beckumerstraat naar het Faunafort valt niet onder onze verplichting. Nico Bolhuis zorgt met Jan ten Elzen dat deze toegangsweg ook wordt gemaaid.
 • In de buurt van het Faunafort heeft een particulier ook een Faunafort ingericht, dat is een positieve ontwikkeling.
 • Gonny ten Veen en Jeanet van Offenbeek melden dat bij het Natuurlijk Spelen op De Bleekerij eindelijk wit valzand onder de toestellen wordt aangebracht. Komt volgende week uit Duitsland (20 kuub).  Verder zijn de prullenbakken geplaatst.
 • Bij de laatste storm is bij de speelterreinen één boom omgewaaid en zijn diverse takken afgevallen. Twee bomen zijn in slechte staat. Met deskundigen wordt beoordeel wat er mee moet gebeuren.
 • Met betrekking de keuring van de speeltoestellen meldt Rien van Faassen dat de gemeente zelf ook een keuring heeft uitgevoerd. Uit deze keuring komen nagenoeg dezelfde punten als uit de keuring vanuit het Keurmerkinstituut. De resultaten worden nog juridisch beoordeeld en daarna gedeeld met Gonny ten Veen en Jeanet van Offenbeek.
 • Gonny ten Veen is vanaf nu primair aanspreekpunt voor Natuurlijk Spelen op de Bleekerij en Jeanet van Offenbeek gaat zich richten op de ontwikkelingsmogelijkheden op De Mans.

Bookels Höltink (Ben Bel)

 • De huisartsenpraktijk wordt overgenomen. Er worden in de komende periode mededelingen gedaan vanuit de praktijk zelf.
 • De huur van de Huiskamer van het Dorp in de Berke wordt door de Posten als huurder bij de Woonplaats opgezegd. De kosten kunnen niet meer gedragen worden. Er wordt gekeken naar een andere locatie of samenvoeging met andere voorzieningen. Landelijk stijgt het aantal indicaties voor dagopvang, maar in Boekelo neemt dit juist af. Waarschijnlijk proberen mensen het zelf op te lossen. Vanuit de Provincie is destijds 100.000 euro geïnvesteerd in deze voor Boekelo belangrijke voorziening. Ben Bel en Gonny ten Veen zullen dit kritisch volgen.
 1. RONDVRAAG EN SLUITING.
 • Gerard Roossink heeft een vraag over het maaien van bermen en paden in het buitengebied. Over het algemeen gaat het goed, ook bij de fietspaden, maar als voorbeeld geeft hij het fietspad Broekmaatweg waar tot op heden nog niet is gemaaid. Nico Bolhuis zal dit met Jan ten Elzen bespreken.
 • Vanuit de belangstellenden wordt een compliment gegeven over de mooie spandoeken over Boekelo die zijn aangebracht bij het Bleekerijplein.

De voorzitter sluit om 21:27 de vergadering.

Kas de Vries voorzitter                                                                             

Bernd Weijers, 2e secretaris

Verslag Dorpsraadvergadering 17 mei 2016

1.OPENING.

Jeroen Verhaak, voorzitter van de Dorpsraad, opent de vergadering een minuutje voor achten. Hij heet de aanwezigen welkom. Dat zijn 9 Dorpsraadleden (Gonny ten Veen, Ben Schoppert, Bernd Weijers en Henk Abbink hebben zich afgemeld) en 6 belangstellenden, waar onder Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West), Anton Brinks (wijkagent) die vlak voor de openbare vergadering is weggeroepen maar enkele minuten na achten aansluit, Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) die zich om 20:18 bij het gezelschap voegt.

 

 1. VERSLAG.

Het verslag van de vergadering van 15 maart jl. wordt ongewijzigd vastgesteld. Waarbij Nico van der Veen van de gelegenheid gebruikt maakt om eenieder te bedanken voor de beterschapswensen die hem middels de Boekeloos hebben bereikt. Deze wensen hebben er mogelijk voor gezorgd dat hij snel weer fris en fit te been was.

 1. IN- EN UITGAANDE POST.

Er is veel in- en uitgaande post, slechts een beperkt aantal brieven en mails wordt aan de orde gesteld. Het merendeel daarvan vraagt om beantwoording en/of actie. Het concept-bestemmingsplan Cultuurhistorische Waardenkaart wordt opnieuw opgevraagd.

 

 1. FRESHTIVAL 15 MEI A.S.

Het Freshtival in de agenda nog aangekondigd voor 15 mei a.s. is ondertussen verworden tot jl. Dit onderwerp wordt door Jeroen Verhaak ingeleid. De DR is via de klankbordgroep Grolsch geïnformeerd over het mogelijk gebruik van de poort van Grolsch aan de Boekelosestraat zodat enkele weilanden ten zuiden van deze straat als parkeerterrein gebruikt kunnen worden op 15 mei jl. Dit op verzoek van de gemeente, politie en Rijkswaterstaat vanwege het vorig jaar gesignaleerde verkeersinfarct op de A35. Gelet op de milieuvergunning mag dit echter alleen bij calamiteiten. Ben Bel en spreker hebben op 3 mei een gesprek gehad met de organisatie. Daarin is o.a. het verkeersplan beoordeeld, waarop verbeteringen zijn voorgesteld. Tevens zijn meerdere mails verzonden aan de gemeente met verschillende vragen. Afgelopen vrijdag ontvingen we om 17:33 de vergunning van de gemeente die dezelfde middag was afgegeven. Daardoor werden omwonenden ook veel te laat per brief geïnformeerd. Dat hoort volgens de afgegeven vergunning tenminste 10 dagen tevoren te geschieden. Ook met de buurmannen Schipman en Afink is gesproken. Deze zijn aanwezig om hun ervaringen toe te lichten. Over de onvoldoende tijdige communicatie en overleg is voldoende gezegd. De verwachte grote overlast is meegevallen wellicht mede doordat het verkeer gespreid vanaf drie aanvoerroutes kwam. De geluidsoverlast ’s nachts bij vertrek van bezoekers is meegevallen en om 04:00 uur is reeds gestart met het schoonmaken van de tijdelijke parkeerplaatsen. Voor ons blijft de vraag of de Rutbeek geschikt is voor een festival met een dergelijke omvang. Op deze reeds aan de gemeente gestelde vraag hebben we nog geen antwoord gekregen. Het festival is sinds 2009 gegroeid van ca 3.000 naar 30.000 bezoekers. In ieder geval moeten de Dorpsraad en de Buurtkring Usselo volgend jaar veel eerder hierbij betrokken worden. Extra punt voor volgend jaar is dan de aanleg van de N18. Er komt half juni een evaluatie met alle betrokkenen. Vervolgens bespreken we de vraag of we bezwaar aantekenen tegen de verstrekte vergunning. Omdat dit achteraf o.i. nauwelijks zinvol is volstaan we met een mail aan de gemeente waarin we nogmaals onze ontstemming over de hele gang van zaken uitspreken en het feit dat pas anderhalve dag voor het evenement de vergunning is verstrekt.

 

 1. MEDEDELINGEN WIJKAGENT.

Anton Brinks (wijkagent) informeert ons over veiligheidszaken: – Opnieuw meldt hij dat er in de afgelopen periode geen woninginbraken in Boekelo zijn geweest.; – Verder meldt hij dat hij in november met pensioen gaat. Zijn opvolger is nog niet bekend maar waarschijnlijk krijgt hij een tijdelijke opvolger. De voorzitter neemt dit op met Hans Koning ter Heege.; – Er is op twee manieren jeugdoverlast, allereerst door het dumpen van folderpartijen in beken, daarnaast door vernielingen aan de school aan de Dirk Papestraat. ´Ze gaan het in de gaten houden, waarbij `ze´ een zogenaamde buurtwacht van de `Dirk Papestraat-´buurt is.

 

 1. NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Dagelijks bestuur (Jeroen Verhaak). De komst van de AMV in het Jarabee-complex op Tesinkweide wordt een eentonig verhaal. ´t Is namelijk nog altijd onduidelijk wanneer de eerste AMV’s zullen arriveren. De deelname van de heer Klaas Hessels als reserve-lid van de Kascommissie 2016 wordt unaniem goedgekeurd.

Dorpsbudget (Kas de Vries). De Stichting vrienden van de Marcellinuskerk verzoekt om een bijdrage van €8.000 in de realisatie van het mortuarium. De Stichting ontving al een subsidie van €50.000 van de Provincie en heeft ook andere partijen om een financiële bijdrage gevraagd. De aanvraag-dorpsbudget is aangevuld met een uitgebreide toelichting en een terugblik op de totstandkoming van het initiatief, van de hand van Ben Bel. De Adviescommissie adviseert de Dorpsraad positief over het voorstel, mede omdat het initiatief destijds kon rekenen op grote steun van de Boekelose bevolking. De Dorpsraad besluit €4.500 toe te kennen.

Klankbordgroep Grolsch (Ben Bel). Een vraag van Grolsch aan eenieder, om klachten direct door te geven. Dan kunnen deze makkelijker herleidt en mogelijk dus ook sneller verholpen worden. Henk Afink heeft n.a.v. klachten een kopie van een brief van de gemeente aan Grolsch ontvangen waaruit blijkt dat op een 7-tal punten de milieuvergunning niet wordt nageleefd. Volgens hem speelt dit al vanaf 2006. Grolsch moet voor 26 mei resp. 26 juni actie ondernemen. Een kopie van de brief heeft hij aan de Dorpsraad overhandigd.

R.O.M. (Kas de Vries)  Ontwikkelingen rond het voormalige vliegveld.  De Dorpsraad heeft een reactienota van het Ministerie van Defensie ontvangen omdat ze een zienswijze heeft ingediend. De nota  is een reactie op alle in totaal 257 ingediende zienswijzen en vragen. Kas de Vries heeft deze nota doorgenomen met onze 2 aandachtpunten in gedachten: de aanvliegroute en kans op ongewenste “interacties” tussen grote en kleine vliegtuigen. Voor de volledigheid, landingen op zicht bij de grote vliegtuigen maken dat als veiligheidsmaatregel er tijdens deze landing  geen luchtbewegingen van andere toestellen mogen plaatsvinden. Verder is er ontheffing verleent tot 20.000 start- of landingen. Een aantal dat nooit gehaald zal worden. Vandaar de opmerking van Kas de Vries: beperk dat tot een reëel aantal; mogelijk zitten er andere (toekomstige) plannen achter dit ene plan. Uiterlijk 1 november moet er een luchthavenbesluit zijn  genomen. Daaraan voorafgaand wordt een MER opgesteld. Op dit moment speelt het verlenen van ontheffingen tot 1 november. Wonderlijk is dat defensie die ontheffingen zal verlenen zonder MER.  We besluiten bezwaar aan te tekenen tegen het voorgenomen besluit.

Gerard Roossink heeft de tekeningen van de N18 bestudeerd. Zijn verwachting en daarmee vrees is dat de Stepelo – Geukerdijk afrit zal resulteren in extra sluipverkeer door Boekelo. Dat wordt namelijk een ‘open’ weg van Haaksbergen naar Boekelo, waarvan personenwagens wel maar vrachtverkeer geen gebruik kunnen maken. Wordt een aandachtpunt voor de ROM commissie.

M.F.A. (Jeroen Verhaak). Komende donderdag is er informeel overleg tussen de voorzitters van de belangrijkste gebruikers van het MFA.

R.S.C.J. (Gonny ten Veen, Jeanet van Offenbeek). Bij de werkgroep Natuurlijk Spelen op De Bleekerij is op aanvraag van de gemeente een keuring geweest van de speeltoestellen vanuit het Keurmerkinstituut en deze bevatte een groot aantal verbeterpunten. Een deel daarvan was ons inziens wel erg ver gezocht zoals bijvoorbeeld de afwezigheid van keurmerkplaatjes, gespleten houtdelen en daardoor kans op vingerbeknelling etc. Naar aanleiding van dit rapport zijn wij met de gemeente (de heren Rien van Faassen en Jan ten Elzen) om tafel en ter plaatse gegaan. Wij hebben samen ook een aantal verbeterpunten geconstateerd en van daaruit is besloten dat de inspecteur speeltoestellen van de gemeente Enschede (de heer René ter Horst) de toestellen gaat bekijken en nu zijn wij in afwachting van dat rapport. Tevens heeft de heer Van Faassen aangegeven dat het goed is dat er binnen de gemeente afspraken komen over hoe om te gaan met de veiligheidseisen en welke voorwaarden te stellen aan dit soort speelplekken. Deze ervaring en uitkomsten kunnen en zullen we dus ook meenemen tijdens het afronden van de Mans. Er komt deze of volgende week nog een lading wit valzand onder de verschillende speeltoestellen.

 1. RONDVRAAG EN SLUITING.

Jeroen Verhaak begint hierbij met een brief van Fleur ter Kuile, waarin zij aandacht vraagt voor twee zaken: een kapotte aanhanger in een kleine inrit aan de Rutbekerveldweg, én het vrije zicht op de kruising Rutbekerveld met het fietspad. Het eerste punt is een aangelegenheid waarbij de Dorpsraad geen mogelijkheden heeft. En het tweede punt wordt door ons niet als problematisch gezien. Karel Fokkink (belangstellende) vraagt de wijkagent wat te doen tegen het binnenvallen van het licht van lantaarnpalen 012 en 013 direct in de huiskamer aan de Boekelose Stoombleekerij die TV kijken verstoord. Alle door hem ondernomen acties richting de gemeente of eigen correctieve acties lopen spaak of worden door diezelfde gemeente als zijnde ongepast weer teniet gedaan. De Dorpsraad zal contact opnemen met de gemeente. Ton Taselaar geeft aan dat hij een paar Dorpsraad vergaderingen terug werd geconfronteerd met een opmerking over zijn eigen busje dat deels geparkeerd stond op het voetpad, waardoor de vrije doorgang van rollators en drieling-kinderwagens gewaarborgd werd. Op verzoek parkeerde hij het busje niet meer deels op het trottoir dat leidde tot het afrijden van de zijspiegel. Tevens wordt aandacht gevraagd voor het trottoir langs de Windmolenweg dat om reparatie vraagt!

De op de vorige vergadering door Rudy van Ulzen benoemde diverse niet actuele (gemeentelijke) informatiebordjes in het dorp zijn weer up-to-date als aangegeven wordt door Jan ten Elzen.

 

De voorzitter sluit om 21:46 de vergadering.

 

 

Jeroen Verhaak, voorzitter                                                                              Joost Brunink, notulist

Verslag Dorpsraadvergadering 19 april 2016

 

 

1.OPENING.

Naar aanleiding van klachten over de slechte verstaanbaarheid van diverse sprekers in vorige Dorpsraadvergaderingen hebben we de opstelling van de tafels en zaalstoelen veranderd, hopend daarmee de geluidsbarrière te hebben geslecht. In deze setting opent Jeroen Verhaak, voorzitter van de Dorpsraad, de vergadering. Hij heet alle aanwezigen welkom. Dat zijn 12 Dorpsraadleden (Bernd Weijers heeft zich afgemeld) en 6 belangstellenden, waar onder Anton Brinks (wijkagent), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West). Na een kleine agendawijziging te hebben voorgesteld (eerst punt 4, daarna 3), staat de voorzitter stil bij het overlijden van Arie Kers. Hij heeft, naast zijn werk als redactielid van Boeke-loos, 20 jaar de rubriek NIEUWS UIT DE DORPSRAAD verzorgd. (Zie ook de artikelen over Arie Kers in dit blad.) Nog enkele mededelingen: – Op 10 april hebben Jeroen Verhaak en Kas de Vries aan de MBS een cheque van 4.000 euro kunnen overhandigen voor de bouw van een invalidentoilet in de MBS-loods op het emplacement van Boekelo. 50% van dit bedrag komt uit Dorpsbudget, de andere helft uit de gemeentelijke pot “Initiatiefkracht”; – Nico van der Veen (zeer trouw bezoeker van – en deelnemer aan onze Dorpsraadvergaderingen) is recent geopereerd. Hij maakt het goed. We wensen hem beterschap!; – Dit is de laatste vergadering aan de “oude” tafels, de nieuwe arriveren morgenochtend.

 

2.VERSLAG.

Het verslag van de vergadering van 15 maart jl. wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding hiervan meldt Gonny ten Veen nog dat de door Ben Bel gedane suggestie om ook een bank te plaatsen aan de Veldbeekweg (ter hoogte van de Wycherinkshoekweg) niet kan worden gerealiseerd door ruimtegebrek daar.

 

3.VASTSTELLING JAARREKENING 2015.

Dan is, bij monde van Roelant Lawerman, het woord aan de Kascommissie 2015 (naast deze woordvoerder, is Edith Howard lid van deze commissie) die de jaarrekening 2015 heeft gecontroleerd. De commissie trof een goed opgezette administratie aan, waarin alles op orde is. Twee opmerkingen vanwege de “controleurs”: 1. Regel autorisatie (in dit geval: er zijn altijd twee personen nodig voor het overboeken van grote bedragen) bij de RABO-bank; 2. Het gaat hier over een vrij complexe boekhouding, denk eens na over het bijhouden daarvan in de na-Guchelaarse tijd. Beide punten staan vanaf nu op onze actielijst. De verklaring van de Kascommissie wordt voorgelezen. Dit gezegd hebbende stelt de Kascommissie voor de penningmeester decharge te verlenen, dat gebeurt. Jeroen Verhaak stelt vast dat hiermee de Jaarrekening 2015 en de Begroting 2016 zijn goedgekeurd. Hij bedankt de Kascommissie voor haar werk. Edith Howard is ook lid van de Kascommissie 2016 die in 2017 aantreedt. Michel Roescher benoemen we tot 2e lid van die commissie. We zijn op zoek naar een reserve-lid.

 

4.IN- EN UITGAANDE POST.

Wat de in- en uitgaande post betreft wordt een aantal brieven en mails aan de orde gesteld. Een deel daarvan vraagt om beantwoording en/of actie. In dit kader staan we uitgebreid stil bij de ontwikkelingen rond het voormalige vliegveld. Er bereiken ons tegenstrijdige berichten: enerzijds zou de procedure vertraagd zijn door het grote aantal reacties (“zienswijzen”) dat Defensie heeft ontvangen, anderzijds lezen en horen we van opstartactiviteiten. “Vaag”! We leggen ons oor te luisteren bij de Enschedese politiek. Nico Bolhuis zegt toe ons te informeren over de huidige stand van zaken. Verder zullen we reageren op berichten over: – Pinautomaten in kleine kernen (Dit n.a.v. een brief van de OVKK over dit onderwerp); – StraatAdoptie (betaling afvoer verzameld vuil); – Slechte staat bestrating trottoir Kwinkelerweg; – Intensivering verkeer op Weleweg; – Snoeiwerkzaamheden gemeente op de kruising Badweg/Weleweg.

 

5.MEDEDELINGEN WIJKAGENT.

Anton Brinks (wijkagent) praat ons bij over veiligheidszaken: – Sinds vorig verslag waren er geen woninginbraken in Boekelo; – Afgelopen vrijdag waren de Schoolverkeersexamens; – Vandalisme steekt weer hier en daar in het Boekelose de kop op (o.a. achter De Mans). Wijkagent, jeugdagent en enkele Dorpsraadleden zijn er druk mee! Henk Post (belangstellende) doet verslag van een succesvolle aanpak van hangjongerenproblematiek op de Bleekerij (speeltuin). Henk Guchelaar complimenteert Anton met aanpak van vrachtauto-parkeerprobleem op Bleekerijplein.

 

6.NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Bookels Höltink (Ben Bel). Binnenkort is er weer een bijeenkomst van dit platform van zorgverleners. Wat opvalt is de sterk wisselende samenstelling van de groep deelnemers.

Dagelijks bestuur (Jeroen Verhaak). De komst van de AMV in het Jarabee-complex op Tesinkweide laat nog op zich wachten. Oorzaak is m.n. de procedure rond de omgevingsvergunning. We gaan er nu van uit dat in de loop van de zomer de eerste gasten binnendruppelen. Ook voor degenen die zich in december jl. meldden als vrijwilliger is dit een frustrerende gang van zaken.

Dorpsbudget (Kas de Vries). Woordvoerder praat ons bij over enkele aanvragen die of werden ingetrokken of werden afgewezen door de adviescommissie. Verder wordt de voorgang van een reeds gesubsidieerd project nauwlettend in de gaten gehouden.

Klankbordgroep Grolsch (Ben Bel). -20 april komt de KbG bijeen in Groenlo in het kader van 400 jaar Grolsch; – Grolsch is recent verkocht aan een Japans bedrijf; – Vorige week was er in het Grolschcompex “Beursvloer Enschede”; – Omwonende had klacht over “rotte-eieren-lucht”.

M.F.A. (Ben Schoppert). Verslag van de Gebruikersraad d.d. 6 april, verstuurd aan alle Dorpsraadleden, roept geen vragen op. Gonny ten Veen zegt dat zij nog niets merkt van verbetering van de verwarming/luchtbehandeling. Jeroen Verhaak: binnenkort is er een overleg van voorzitters van de “clubs” die gebruik maken van de MFA.

R.O.M. (Kas de Vries/Jeroen Verhaak). – We waren vertegenwoordigd op de vergadering van Stadsdeelcommissie-West, begin april. Daar kwamen o.a. de plannen voor een 21-ha groot zonnepanelenpark op de Usseleres aan de orde. Om een lang verhaal kort te maken: B&W Enschede hebben het advies van de Stadsdeelcommissie-West om deze plannen aan te houden overgenomen. Onze inbreng op voornoemde vergadering was daarop ook gericht.

Henk Abbink sluit hierbij aan door te zeggen dat er in de gemeente Enschede toch echt wel andere plekken zijn waar de plannen gerealiseerd zouden kunnen worden (o.a. op de Marssteden); – Revisie bestemmingsplan Boekelo. 18 april jl. was hierover een informatiebijeenkomst in de Zweede. Onderwerp komt in onze vergadering(en) aan de orde wanneer de gemeente ons advies vraagt in deze zaak. Er zitten zeker punten in deze revisie die we goed moeten bespreken, o.a. MBS, geluidsnormen en cultuur-historische waarde van bepaalde gebouwen.

R.S.C.J. (Gonny ten Veen, Jeanet van Offenbeek, Ben Schoppert). De werkgroepen Natuurlijk Spelen, Wandelpaden en Banken zijn weer uit de winterslaap. – Op De Bleekerij nadert Natuurlijk Spelen de voltooiing: er zijn recent speeltoestellen en tekstborden geplaatst, zand zal nog worden aangebracht. Afvalbakken volgen nog. – Aan de verbetering van het Wandelpad (m.n. langs de Boekelerbeek) wordt gewerkt. – Op termijn zullen we met de redactie van Boeke-loos overleggen hoe te komen voor een alternatief voor het Infoboekje.

 

7.RONDVRAAG EN SLUITING.

Gerard Roossink: zorg over de toenemende verrommeling van het buitengebied bij invoering van het “Diftar”-systeem volgend jaar. Wij als gehele Dorpsraad delen die zorg! Wij zullen dit in een brief kenbaar maken aan de gemeente Enschede.

Jeanet van Offenbeek weet te melden er nieuwe ontwikkelingen zijn rond de speeltoestellen op het MFA-terrein.

Rudy van Ulzen (belangstellende): diverse (gemeentelijke) informatiebordjes in het dorp zijn niet meer actueel. Jan ten Elzen onderneemt actie.

Jan ten Elzen: de plantvakken op het Bleekerijplein worden op korte termijn gerenoveerd.

 

De voorzitter sluit om 21:25 de vergadering.

 

Jeroen Verhaak, voorzitter                                                                              

Ben Schoppert, secretaris    

 

Verslag Dorpsraadvergadering 15 maart 2016

1.OPENING. Een 10-tal Dorpsraadleden en 15 “zaalzitters” zien en horen Jeroen Verhaak (voorzitter Dorpsraad Boekelo) kort na 20:00 uur de maartvergadering van die Boekelose Dorpsraad openen. Hij heet alle aanwezigen welkom. Onder hen zijn Nico Bolhuis, opvolger van Corrie Jaran (Gemeente Enschede, Stadsdeelmanagement-West, zij is vanavond voor het laatst aanwezig), Rien van Faassen (Gemeente Enschede, Teamleider Stadsdeelbeheer-West, hij is de opvolger van de vorig jaar vertrokken Peter Dijkstra) en onze wijkagent, Anton Brinks. Jan ten Elzen (ook Stadsdeelbeheer-West) en de Dorpsraadleden Gerard Roossink, Ben ter Stal en Kas de Vries hebben laten weten niet aanwezig te kunnen zijn.

Nico Bolhuis en Rien van Faassen stellen zich aan ons voor en zeggen beiden “Er zin in te hebben!’’. Jeroen Verhaak: “Welkom, we hopen op een goede samenwerking.”

2.VERSLAG. In het verslag van de Dorpsraadvergadering van 16 februari jl. wordt aan de tekst Dorpsbudget (punt 5, 5e aandachtsstreepje) toegevoegd: “Het aan de Werkgroep Wandelpaden Faunafort Boekelo toegezegde bedrag van 500 euro is opvraagbaar op declaratiebasis.” Verslag wordt daarna vastgesteld.

3.POSTLIJST. Bernd Weijers licht het overzicht van uitgaande- en binnengekomen post toe. Het poststuk met ons kenmerk “2016.03.05.01in”, waarin een Boekelo-ster onze mening vraagt over de ontwikkelingen rond het vml. Vliegveld Twente, zullen wij (uiteraard) beantwoorden en daarin o.a. melden dat wij als Dorpsraad begin januari jl. m.b.t. dit dossier een zienswijze hebben ingediend bij het Ministerie van Defensie.

4.MEDEDELINGEN VAN DE WIJKAGENT. Anton Brinks praat ons weer bij over politie zaken: – Afgelopen maand is er één inbraak in Boekelo geregistreerd; – Verdachte van bedrijfsinbraken is aangehouden; – Op 4 maart jl. was er een actie m.b.t. parkeergewoonten en een snelheidscontrole. Er zijn die dag geen bekeuringen uitgedeeld, wel zijn er mondeling of schriftelijk waarschuwingen gegeven. Als “nazorg” heeft Anton Brinks nog contact gehad met diverse bewoners. Aandacht richt zich nu m.n. op het verkeersgedrag rond de beide basisscholen.

5.NIEUWS.Nieuws uit de diverse Dorpsraadcommissies en de organisaties waarin leden van de Dorpsraad zitting hebben.Vanuit het dagelijks bestuur meldt Jeroen Verhaak dat de opvang van Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen op Tesinkweide waarschijnlijk rond 1 juli a.s. van start gaat. Momenteel loopt de procedure voor het krijgen van een omgevingsvergunning. Allen die zich in december als vrijwilliger voor dit project hebben aangemeld zijn intussen “bij gemaild” door Jarabee.

De commissie RSCJ laat bij monde van resp. Gonny ten Veen, Jeanet van Offenbeek en Bart Stokkers weten dat: – Er zaterdag 19 maart een aantal banken (ver)plaatsingen zal worden uitgevoerd. (Met dank aan Gerard Roossink, Henk Lippinkhof en Bart Stokkers voor essentiële hulp en het beschikbaar stellen van materiaal en gereedschappen.); – De werkgroep Natuurlijk Spelen dit voorjaar het terrein op de Bleekerij hoopt te vervolmaken en daarna haar werkzaamheden zal verleggen naar het al langer bestaande Natuurlijk Spelen-terrein op De Mans; – De Werkgroep Wandelpaden Faunafort Boekelo de komende weken onderhoud pleegt aan delen van het tracé, te beginnen met het aanbrengen van drainage in het Beekpad (langs de Boekelerbeek). Jeroen Verhaak vervolgt deze recreatieve mededelingen met de opmerking dat donderdag jl. de besturen van BOV, MBS en Dorpsraad en een plaatselijke horeca-onderneemster een gesprek hebben gehad met een vertegenwoordiger van de Zoutmarke (Samenwerking tussen recreatie- en toerismeondernemers in Twente, ondersteund door de gemeenten Enschede, Haaksbergen, Hengelo en Hof van Twente én regio Twente.) Resultaat van dit gesprek: – Er zal periodiek overleg zijn over evenementenplanning en – publicatie; – Er zal in Boeke-loos een oproep worden gedaan om te komen tot een lokale coördinatiegroep op het gebied van recreatie en toerisme (Zie artikel elders in dit blad.); – We zullen een brainstorm (mede-) organiseren om te komen tot een toeristisch masterplan. Te hopen valt dat de recreatieondernemers aanhaken bij dit initiatief.

De commissie ROM (woordvoerder Bernd Weijers) laat het volgende noteren: – De Dorpsraad heeft zich bij de gemeente Enschede gekandideerd voor een plaats in de op te zetten Klankbordgroep Bodemdaling, een eventuele aanbieding voor een plek in de Stuurgroep voor dit onderwerp zullen we zeker ook honoreren; – We onderzoeken de voor- en nadelen van plaatsing van windmolens op de Marssteden; – Aanleg nieuwe N18 volgen wij met belangstelling; – Outdoor Care ( de nieuwe eigenaar van het Labyrinth) heeft een eerste vergunningsaanvraag gedaan, die beoordeeld is door de Gemeente Enschede en de Provincie Overijssel. Outdoor Care is nu bezig met het aanpassen van de aanvraag en zal deze zo snel mogelijk indienen. – Van het glasvezel-aanleg-front is nog niet veel te melden. Eventuele belanghebbenden zullen worden benaderd door de betrokken instanties.(Deze glasvezelmededeling is van Henk Abbink.) Ben Bel stelt de verwarrende straatnaamaanduiding op/bij Bleekerijplein aan de orde. Gemeente Enschede heeft intussen, bij monde van Jan ten Elzen, laten weten daar duidelijkheid te zullen scheppen. Zelfde spreker vervolgt met verwijzing naar de verbouwing van de Marcellinuskerk en de vraag naar de vergunningspublicatie van de bouw van een huis in het buitengebied. “ROM” zegt toe dat laatste uit te zoeken. Ben Bel heeft vanuit Bookels Höltink geen nieuws te melden, maar blijft in de zorgsfeer (in dit geval Rode Kruis) met het doorgeven van de informatie dat er in de gemeente Enschede 1400 keer per jaar een melding huiselijk geweld wordt gedaan bij de betrokken instanties. We blijven nog even bij een organisatie waarin Ben Bel ons vertegenwoordigt: Klankbordgroep Grolsch. Er is recent weer een waarschuwing geweest voor reuk-overlast.

6.RONDVRAAG EN SLUITING.De rondvraag wordt geopend door Joost Brunink. Hij wijst op de zaterdag jl. gehouden opschoon-activiteit Boekelo.DOET. Veertig(!) vrijwilligers hebben een flink deel van Boekelo onder handen genomen. Dank! (Zie ook het artikel over deze activiteit elders in dit blad.); Gonny ten Veen complimenteert de Gemeente Enschede en de medewerkers van Avelijn met de vorige week gehouden schoonmaakactie van straatmeubilair (m.n. straatnaamborden); Mw. Caspers (belangstellende) zegt dat: – Ze vanavond een geluidsprobleem ervaren heeft, diverse sprekers vanuit de Dorpsraad waren slecht te volgen; – Ze regelmatig nachtelijke geluidsoverlast achter haar woning heeft; – Voor rollatorgebruikers de situatie op en bij de voetpaden in het Dorpshart (m.n. op vrijdag) verre van ideaal is door slordig parkeren; Henk Post (belangstellende) uit zijn bezorgdheid over het (dreigende) “sinkhole” bij de brug in de Windmolenweg; Dhr. Laging Tobias Brok (belangstellende) vraagt aandacht voor de als gevolg van de recente renovatie ontstane “bult” en “schuin aflopende trottoirs” in Saffier- en Diamantstraat. Beide laatste opmerkingen worden “meegenomen” door de aanwezige Stadsdeelbeheermanager-West, de heer Rien van Faassen.

Last, but not least: Jeroen Verhaak bedankt de vertrekkende Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West) voor de prettige wijze waarop wij als Dorpsraad met haar hebben kunnen samenwerken en onderstreept die dank met een boeket bloemen.

De voorzitter sluit deze super-korte vergadering om 20:45 uur.

Jeroen Verhaak, voorzitter                                                          

Ben Schoppert, secretaris    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 16 februari 2016

1.OPENING.

Om 20:02 uur opent Kas de Vries de openbare februarivergadering van de Boekelose Dorpsraad. Deze is met 10 leden present, terwijl een aantal belangstellenden ons doen en laten vanuit de zaal volgt. De leden Jeroen Verhaak, Joost Brunink en Jeanet van Offenbeek hebben zich afgemeld voor deze bijeenkomst. Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West) heeft laten weten verhinderd te zijn. De voorzitter heet allen welkom en complimenteert Nico van der Veen met het feit dat hij vrijwel nooit ontbreekt op de “publieke tribune”! Ook aanwezig zijn Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West), Anton Brinks (wijkagent), Fleur ter Kuile en Rudy van Ulzen (buitenlid van de commissie Dorpsbudget), allen trouwe bezoekers van onze vergaderingen!

2.VERSLAG.

Het Verslag van de Dorpsraadvergadering van 19 januari jl. wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding hiervan zegt Gonny ten Veen dat de (gemeentelijke) banken op het Schierbeekplein na een opknapbeurt weer teruggeplaatst zijn en dat het onderhoud van de banken op het Bleekerijplein ook goed in de gaten gehouden moet worden.

3.POSTLIJST.

Over het overzicht van in- en uitgaande post worden enkele vragen gesteld o.a. over de cc-mail die de werkgroep StraatAdoptie ons stuurde over het gebruik van te duurzame confetti tijdens de carnavalsoptocht en de mailbrief die wij de Stichting Vrienden van de Marcellinuskerk zonden.

4. MEDEDELINGEN WIJKAGENT.

Anton Brinks (wijkagent) meldt dat: – de carnavalsoptocht goed verlopen is; – er de afgelopen 4 weken 5 al- dan niet geslaagde woninginbraken zijn gepleegd in Boekelo; – er intussen 3 WhatsApp-groepen zijn opgezet met het doel verdachte activiteiten aan elkaar te melden en zo de buurt veiliger te maken.

5. NIEUWS.

Wat de wetenswaardigheden uit de diverse Dorpsraadcommissies en de groepen waarin de Dorpsraad vertegenwoordigd is, betreft:

Dagelijks bestuur (vanavond woordvoerder Kas de Vries)
DB zal elke vergadering verslag doen van de actuele stand van zaken m.b.t. de opvang van de Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen op Teesinkweide. Momenteel valt er te melden dat: – de procedure Aanvraag Omgevingsvergunning loopt; –  naar verwachting de eerste AMVen begin mei arriveren; – zij die zich voor vrijwilligerswerk hebben aangemeld op korte termijn via de mail worden bijgepraat; – er gesprekken met de omwonenden zijn gevoerd.

R.S.C.J. (Gonny ten Veen en Ben Schoppert).
De werkgroep Natuurlijk Spelen De Bleekerij is in winterslaap, in het voorjaar worden de activiteiten hervat. De werkgroep Banken heeft op zaterdag 19 maart  (ver)plaatsingsactiviteiten gepland, terwijl de Werkgroep Wandelpaden Faunafort Boekelo de komende tijd weer actief zal zijn in het onderhoud van pad en fort. Ben Bel zegt dat er bij hem gevraagd is naar de mogelijkheid van plaatsing van een Dorpsraadbank aan de Veldbeekweg ter hoogte van de Wycherinkshoekweg. We gaan op onderzoek uit!

Publiciteit (Kas de Vries).
De redactie van Boeke-loos heeft in het laatst verschenen nummer de nieuwe opmaak gepresenteerd. Vanuit de zaal wordt de opmerking gemaakt dat het nieuwe lettertype en de indeling in kolommen wel erg moet wennen en wellicht voor een aantal mensen de leesbaarheid niet verhoogt! Desgevraagd zegt Kas de Vries dat de redactie streeft naar een kortere tijd tussen inlevering van de kopy en het verschijnen van het blad.

R.O.M. (Kas de Vries, Bart Stokkers en Bernd Weijers).
Bernd Weijers praat ons bij over de aanleg van de nieuwe N18: – momenteel is men bezig met het verleggen van kabels en leidingen; – men verwacht dat in de loop van april a.s. de gunningsprocedure zal zijn afgerond; – eind april is de planning definitief; – 5 sloopaannemers zijn bezig langs het tracé; – de weg moet er in 2018 liggen.

Kas de Vries meldt dat wij van de aannemer te horen hebben gekregen dat de reconstructie van het kruispunt Badweg/Weleweg/Rutbekerveldweg niet in het voorjaar van 2016, maar in dat van 2017 gebeurt. Intussen heeft men de kruising iets overzichtelijker gemaakt, al vindt Gerard Roossink dat dat geen soelaas biedt voor grotere voertuigen!

Over het Labyrinth weet Bernd Weijers te melden dat de vergunningsprocedure nog loopt.

Bart Stokkers neemt vanavond het onderwerp Parkeren in Boekelo voor zijn rekening. Overleg met de politie heeft geleid tot het maken van een plan waarin Gedragsverandering d.m.v. voorlichting en handhaving hand in hand gaan. Doel is om het foutief parkeren met een behoorlijk percentage omlaag te brengen. Op 4 maart zal de politie dit recept voor de eerste keer in Boekelo hanteren!

Kas de Vries heeft veel te melden van het Vliegveld Twente-front. Het lijkt er op dat de gewijzigde aanvliegroute nu over Boekelo gaat lopen. De aangevraagde vergunning spreekt van 20.000 vliegbewegingen per jaar. Op dit moment zijn er spanningen in de directie van het sloopbedrijf dat de vergunning heeft aangevraagd, Tubantia berichtte daarover deze week uitvoerig. We kunnen pas in de pen klimmen als de bezwaarprocedure start! We gaan voor onze belangen (m.n. veiligheid en zorgvuldigheid) in deze! Het gaat om een complexe set van deelbesluiten. Henk Guchelaar dringt aan op grote aandacht voor dit probleem. Kas de Vries zal op korte termijn contact opnemen met de betreffende ambtenaar op het Ministerie van Defensie. Wordt zeker vervolgd!

Nico van der Veen (belangstellende) vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de aanleg van het trottoir voor de nieuwbouw aan de Boekelosestraat. De partijen (bewoners, Ter Steege en de gemeente) zijn nog in gesprek weet Kas de Vries te melden.

Dorpsbudget (Kas de Vries).
Commissie Dorpsbudget heeft twee aanvragen toegekend t.w.: – de aanvraag van de Werkgroep Wandelpaden Faunafort Boekelo van 500 euro voor brandstof en gereedschap en – de aanvraag van 160 euro door een op de Bleekerij opgerichte WhatsApp-groep Buurtbeveiliging voor het maken en plaatsen van een tweetal waarschuwingsborden. Wij spreken de hoop uit dat niet het hele dorp bebord hoeft te worden maar dat op den duur volstaan kan worden met borden bij de invalswegen.

Bookels Höltink (Ben Bel).
Eerst is het woord aan Anton Brinks (ook deelnemer aan dit overleg). In de laatste bijeenkomst van Bookels Höltink (platform van Boekelose zorgverleners) kwam uiteraard ook de opvang van de AMVen aan de orde. Ds. O. Haasnoot (predikant Protestantse Gemeente Usselo e.o.) bood daarin de hulp aan van een groep kerkelijke werkers (“Bruggenbouwers”). Ben Bel vervolgt: – in het laatste overleg werd aandacht geschonken aan het feit dat in het nieuwe MST ook nazorgactiviteiten worden aangeboden door een 4-tal zorgverleners. Het betreft hier zorg die verleend wordt na ontslag uit het ziekenhuis; – aan de orde kwam ook het feit dat we alert moeten zijn op het wel en wee van m.n. onze oudere medebewoners! – de Woonplaats neemt ook weer deel aan de bijeenkomsten van Bookels Höltink.

Ouderencommissie (Ben Bel).
Hoewel het nieuws niet rechtstreeks vanuit deze commissie komt, meldt spreker e.e.a. over de gang van zaken rond het Marcellinuscomplex. Sinds december jl. is men bezig met de aanleg van het mortuarium in de vml. kerk. De organisatie “Uitvaartzorg Hengelo” huurt het complex (zonder het woonhuis) van de parochie, via dit bedrijf is de ruimte ook beschikbaar voor onderhuur. Men hoopt begin mei a.s. het mortuarium gebruiksklaar te hebben. De vml. pastorie wil de parochie gaan verhuren als woning. Voor de renovatiewerkzaamheden buiten het gebouw is intussen een omgevingsvergunning aangevraagd.

Klankbordgroep Grolsch (Ben Bel).
Er was gewaarschuwd voor mogelijke reukoverlast op 15- en 16 februari. Enkele aanwezigen hebben inderdaad  “iets” geroken.

M.F.A. (Ben ter Stal en Ben Schoppert).
De data voor de Gebruikersraadbijeenkomsten in 2016 zijn gepland, de eerste bijeenkomst is op 6 april. Ben Schoppert treedt op als secretaris van die raad.

6. RONDVRAAG EN SLUITING.

Ben Bel wijst er op dat de commissie Dorpsbudget graag aanvragen uit haar werkgebied ontvangt! Jan ten Elzen sluit daarbij aan met er ons op te wijzen dat via de site “Jijmaaktdebuurt.nl” ook plannen/aanvragen gedaan kunnen worden op het gebied van de wijkbudgetten. Dezelfde spreker: wanneer het telefoonnummer (4817600) voor meldingen van zwerfvuil en ander openbaar onheil gebeld wordt hoort men eerst een mededeling over bezuinigingen. Er ontstaat een gesprek over die mededeling, waarbij o.a. wordt opgemerkt dat we allen de verrommeling van de openbare ruimte moeten zien te vermijden! Jan wijst ons nogmaals op de actie Boekelo.Doet (schoonmaakactie) op zaterdag 12 maart (zie februari-nummer Boeke-loos, blz. 21).

De voorzitter sluit deze vergadering om 21:45 uur.

Ben Schoppert,

secretaris. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 19 januari 2016

1.OPENING.

Terwijl de weersomstandigheden winters zijn begint de Boekelose Dorpsraad vandaag aan het vergaderjaar 2016. Jeroen Verhaak, voorzitter, opent de vergadering om 20:04 uur. Hij heet alle aanwezigen welkom, dat zijn: 9 van de 13 leden van de Dorpsraad (Ben ter Stal komt iets later), Jeanet van Offenbeek, Henk Abbink, Bernd Weijers zijn met kennisgeving afwezig en 8 belangstellenden, w.o. Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en Anton Brinks (wijkagent). De voorzitter wenst ons een gezond en voorspoedig 2016 en zegt dat dit jaar “spannende dingen” gaat brengen. Mededeling: de junivergadering is verplaatst van de 21e – naar de 14e van die maand.

2.VERSLAG.

Wat het Verslag van de decembervergadering betreft: voor alle duidelijkheid wordt aan punt 4 (Benoeming 2e secretaris) de zinssnede:

”Bernd Weijers is met algemene stemmen benoemd tot 2e secretaris”, toegevoegd. Verslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld.

3.POSTLIJST.

Het overzicht van de in- en uitgaande post levert op dit moment geen vragen op.

4. MEDEDELINGEN WIJKAGENT.

In zijn maandelijkse praatje over van het Boekelose “criminaliteitsniveau” meldt Anton Brinks (wijkagent) dat er de afgelopen maand een geslaagde woninginsluiping was, terwijl twee pogingen daartoe mislukten. Vooral tuinen en carports zijn geliefd bij het inbrekersgilde! Verder werden er het afgelopen weekend 3 gestolen aanhangers aangetroffen op het terrein van Bad Boekelo. Desgevraagd zegt Brinks dat het met de vuurwerk-overlast (op een enkele uitzondering na) wel meeviel in Boekelo. Aansluitend bij dit onderwerp meldt Ben Schoppert enkele gesignaleerde vandaliserende activiteiten aan het blauw-bepijlde Wandelpad. Gonny ten Veen zegt dat er regelmatig overlast wordt ondervonden van een groep jeugdige scooterrijders. De overlast bestaat o.a. uit het ‘s nachts aanbellen bij willekeurige huizen.

5. NIEUWS.

Dagelijks bestuur (Jeroen Verhaak).
Uiteraard willen we de vinger aan de pols houden bij de ontwikkelingen op Tesinkweide (opvang Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers) en daarover maandelijks berichten in de Dorpsraadvergadering. Vandaag laten we een vertegenwoordigster van Jarabee (de opvangende instantie) aan het woord: – zeer binnenkort is er overleg met brandweer, dit met het oog op de Omgevingsvergunning; – op korte termijn zal er AMV-informatie op de site Boekelo.info geplaatst worden; – Jarabee hecht aan een goede informatiestroom richting omwonenden, vragenstellers tijdens de voorlichtingsavond in december jl. en de mensen die zich als vrijwilliger aanmeldden; – vermoedelijke startdatum opvangactiviteiten is medio april a.s.

R.S.C.J. (Gonny ten Veen, Bart Stokkers en Ben Schoppert).
De Werkgroep Wandelpaden Faunafort Boekelo is aan haar tweede seizoen begonnen. Uiteraard zijn vrijwilligers die mee willen helpen bij het onderhoud aan pad en Faunafort van harte welkom! (aanmelden kan via emailadres: [email protected]). Zoals eerder gemeld in deze bijeenkomst moesten we enkele verniel-acties vaststellen, jammer! Op sommige plaatsen zouden hondenbezitters wellicht iets beter kunnen kijken waar hun viervoeter haar/zijn “bijdrage” deponeert.

Voor het project Natuurlijk Spelen op de Bleekerij zijn enkele speeltoestellen besteld, deze worden in april geplaatst. Ook worden “spelregelborden” geplaatst.

Publiciteit (Kas de Vries).
De redactie van Boeke-loos bezint zich op bijstelling van werkwijze, inhoud en lay-out.

R.O.M. (Kas de Vries).
We hebben antwoord gekregen op onze brief aan Stadsdeelmanagement-West waarin wij vroegen om een aanpassing van de aansluiting Weleweg (dorpszijde) op de Badweg. De gemeente zal zichtbaarheid verbeteren maar van een drastische aanpassing van dat (o.i. onoverzichtelijke) punt zal (m.n. op financiële gronden) geen sprake kunnen zijn. Dit blijft een bron van zorg, zeker als in de toekomst de afvoer van zand vanuit het Rutbekerveld via dat kruispunt zal gaan; – Op zeer korte termijn is er overleg tussen de bewoners van de nieuwe huizen aan de Boekelosestraat, gemeente en aannemer over het gewenste verhardingsmateriaal voor het voetpad. Wij vinden dat de verschillende partijen een compliment verdienen voor deze aanpak; – “Parkeren in Boekelo” komt in de februarivergadering uitgebreid aan de orde; – Als de weersomstandigheden het toelaten zal er dit voorjaar gestart worden met het schoonmaken van straatmeubilair door medewerkers van Avelijn; – Vervanging riool en wegverharding Edelstenenbuurt: vanavond, in de informatiebijeenkomst die hier in De Zweede gehouden werd voor de betrokken buurtbewoners, werd duidelijk dat de kruising Beckumerstraat/Diamantstraat eind februari/begin maart een (werk)week lang opgebroken zal zijn. De gemeente zorgt voor een duidelijk aangegeven alternatieve route.

Dorpsbudget (Kas de Vries).
Besloten is BSCUnisson een bijdrage te geven voor de aanleg van een zgn. Pannaveld op het Zweede-terrein.

Binnenkort zal m.b.t. het Dorpsbudget het financieel overzicht 2015 en een conceptbegroting 2016 (met toelichting) worden overlegd.

M.F.A. (Ben Schoppert).
De Dorpsraad zal morgenavond (20 januari a.s.) niet vertegenwoordigd zijn in de bijeenkomst van de Gebruikersraad. Volgende keer beter!

6. RONDVRAAG EN SLUITING.

Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt door: – Gonny ten Veen: De (3) banken van het Schierbeekplein zijn tijdelijk verwijderd voor het ondergaan van een opfrisbeurt; – Ben Schoppert: eind december is er een reparatie aan het carillon uitgevoerd; – Jan Haven (belangstellende): de akoestiek in deze vergaderzaal is niet ideaal; – Fleur ter Kuile: is het jullie bekend wanneer men nu echt start met de aanleg van de nieuwe N18? R.O.M. vraagt dit na; Jan ten Elzen: op zaterdag 12 maart a.s. is er weer Boekelo.Doet (opschoonactie), zie ook het artikel daarover elders in dit blad.

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:00 uur.

 

 

Ben Schoppert,

secretaris.