Verslag Dorpsraadvergadering 15 november 2016.

1.OPENING.

De novembervergadering van de Boekelose Dorpsraad wordt om 20:00 uur door Jeroen Verhaak met een forse klap van de voorzittershamer geopend. Hij heet de aanwezigen welkom. Dat zijn 10 Dorpsraadleden (afwezig zijn Jeanet van Offenbeek en Henk Abbink, terwijl Bart Stokkers gemeld heeft later aan te schuiven, hetgeen ook gebeurt) en 13 personen op de “publieke tribune”.

2.PRESENTATIE.

De voorzitter leidt de presentatie van Klaas Hessels (voorzitter Open OuderenWerk Boekelo) kort in, waarna deze ons bijpraat over de actuele ontwikkelingen. De groep ontplooit haar activiteiten in de recreatiezaal van de Berke. De huurappartementen [daarnaast zijn er ook die eigendom zijn van de bewoners] en de zaal zijn van de Woonplaats. Spreker spreekt zijn dank uit aan de grondleggers/vrijwilligers van het eerste uur! Er wordt een overzicht van de activiteiten gegeven. Sinds enkele jaren mag de Berkezaal het predicaat “Huiskamer van het dorp” dragen! [Vanuit de Dorpsraad wordt opgemerkt dat dit niet ten koste mag gaan van MFA De Zweede.] De afgelopen jaren huurde De Posten de zaalruimte, zorgorganisatie Livio neemt dit over. OOWB is dus onderhuurder. Samen met de gemeente Enschede [lees: Stadsdeelmanagement-West] willen Livio en OOWB de uitbreiding van de activiteiten in de Berke-zaal stimuleren. Zoals het er nu uitziet zal o.a. de bibliotheekcollectie voor (jong)volwassenen (als vervanging van de “biebbus”) een plekje krijgen in deze ruimte. [Hierover meer in de volgende Boeke-loos]. Hessels benadrukt dat de OOWB-activiteiten beslist niet concurrerend willen zijn met de plaatselijke horeca! Nico Bolhuis (Staddeelmanagement-West, aanwezig als belangstellende) zegt, aansluitend bij de inleider, dat de gemeente graag ziet dat deze ruimte voor meer groepen (o.a. jeugd) toegankelijk wordt. Wij wensen OOWB, Livio en de gemeente succes bij hun activiteiten!

3.VERSLAG.

Wat het Verslag van de oktobervergadering betreft: dat wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van dit Verslag pleit Nico v.d. Veen (aanwezig als belangstellende) voor de plaatsing van verkeersborden op de kruising “MFA-weg”/Boekelosestraat die alle verkeer op de geldende voorrangssituatie wijzen. Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West, aanwezig als belangstellende) speelt dit pleidooi door naar de gemeente. Deze laatste zegt dat er intussen een HUP-afvalbak geplaatst is op de kruising Bastinglaan/Boekelosestraat. Gonny ten Veen wijst ons op de situatie op de Windmolenweg waar soms (noodgedwongen?) te veel op het trottoir geparkeerd wordt. Jan ten Elzen en Kas de Vries zullen ter plaatse poolshoogte nemen.

4.POSTLIJST.

De postlijst wordt kort besproken.

5.MEDEDELINGEN VANWEGE WIJKAGENT.

Punt 5 van de agenda (Mededelingen van de wijkagent) komt vanwege afwezigheid van een vertegenwoordiger van de politie te vervallen.

6.NIEUWS.

In het kader van Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen wordt het volgende gemeld: Dagelijks bestuur (Jeroen Verhaak). We stellen voor het bestuur van de 30-oktober-2016-rally schriftelijk te complimenteren met hun organisatie. Editie 2015 deed veel kritisch stof opwaaien, gesprekken tussen rally-bestuur en Dorpsraad hebben geresulteerd in een aantal aanpassingen in 2016. Brief zal verstuurd worden. Per 11 december gaat er op lijn 6 een buurtbus rijden, vrijwilligers treden op als chauffeur. Hiervoor is een vereniging opgericht (voorzitter Ben Bel, maar deze activiteit valt niet onder de verantwoordelijkheid van de Dorpsraad) die beheer en de coördinatie van de ritten op zich neemt. Men zoekt nog chauffeurs uit Boekelo. Het vergaderschema 2017 wordt vastgesteld. (Elke derde dinsdagavond Openbare Dorpsraadvergadering. Augustusvergadering zou kunnen vervallen.) ROM (Kas de Vries). Tweetal ROMmers is naar informatiebijeenkomst m.b.t. N18 geweest. Kas en Bart Stokkers geven ons een kort verslag van deze “oploop”. Ton Nijhuis (in de zaal als belangstellende), gebiedsconciërge N18, wijst ons op het bestaan van de Faceboekbladzijde “N18 drone Projects”, de daar geplaatste films geven een goed beeld van plannen en activiteiten. Windmolenbeleid. ROM werkt aan een brief waarin de Dorpsraad haar visie op duurzame energiebronnen (m.n. windmolens en zonnepanelen) kenbaar maakt aan de gemeenteraad. Bestemmingsplan Boekelo 2015(!). Ben ter Stal, Kas de Vries en Jeroen Verhaak hebben met de gemeente overleg gevoerd over dit document. Publiciteit (Kas de Vries en Ben Schoppert). Er wordt op wijzigingen in redactiesamenstelling en opmaak van Boeke-loos gewezen. Dorpsraad zal zich beraden op haar mediabeleid, waarbij m.n. de actualiteit van de site Boekelo.info en de mogelijke inzet van andere social media aan de orde moet komen. M.F.A. Jeroen Verhaak meldt enkele zaken uit het kortgeleden gehouden zgn. “voorzittersoverleg” (voorzitters van bestuur M.F.A. en drie hoofdgebruikers). -Bovenverdieping wordt klaar gemaakt voor gebruik. -Fase 3 (Speelzaal/sporthal) heeft nadrukkelijk de aandacht, hiervoor is aparte “duwgroep” opgezet.-BSCU probeert concentratie van sportactiviteiten op sportpark De Zweede te stimuleren en zal per Editie 2017 mogelijk samenwerken met Military-organisatie. R.S.C.J. (Gonny ten Veen, Bart Stokkers en Ben Schoppert). Deze commissie is betrokken bij alternatief voor “biebbus”. Opgemerkt wordt dat de beide basisscholen vanaf januari 2017 bediend worden door de biebbus die daar wekelijks langs komt met een jeugdcollectie. Over het huisvesten en beheren van een boekencollectie voor (jong)volwassenen zijn we nog met diverse instanties in gesprek. De vraag naar het ontplooien van jeugdactiviteiten in de Berke ,via Bookels Höltink aan R.S.C.J. gesteld, moet daarin nog besproken worden. Werkgroep Wandelpad  & Faunafort Boekelo heeft een tweetal projecten deze winter: het verbeteren van een deel van het tracé op de Weele en dat langs het “Sikkepad”. Zitmaaier is aangeschaft met behulp van financiële middelen uit Dorpsbudget en Initiatiefkracht (Stadsdeel-West), waarvoor de WW&FB ons hartelijke dank zegt! Dorpsbudget (Kas de Vries). Dorpsraad accordeert toekenning van 850 euro aan zanggroep Inspiration.

7.RONDVRAAG EN SLUITING.

Bernd Weijers vraagt naar stand van zaken renovatie bosschage Bleekerij (bij v.m.Unissonveld). Gemeente is hier mee bezig, Dorpsraad zal hierin om advies worden gevraagd. Bart Stokkers informeert naar aanpassing armatuur lantaarnpaal Bleekerij (bij Magazijn). Volgens Jan ten Elzen nog niet geheel naar wens uitgevoerd. Gonny ten Veen kaart afwezigheid van bladkorven aan. Er ontspint zich een gedachtewisseling over deze problematiek. We zijn niet “zo gelukkig” met het gevoerde bladblaas-beleid. Is gevolg van gemeentelijke bezuinigingen, maar het bevordert bepaald niet verkeersveiligheid en aanzien. Zelfde spreekster ergert zich zeer regelmatig aan achtergebleven marktvuil na vrijdagmarkt. Jan ten Elzen zal gemeentelijke dienst Handhaving wijzen op deze situatie.       

 

De voorzitter sluit om 21:45 uur de vergadering.

 

Jeroen Verhaak, voorzitter.                                            Ben Schoppert, secretaris.