Verslag Dorpsraadvergadering 20 december 2016

1.OPENING.

Wegens de afwezigheid van Jeroen Verhaak hanteert Kas de Vries (vicevoorzitter) vanavond de voorzittershamer. Daarmee opent hij om enkele minuten over acht (schrijver dezes veroorzaakt enig oponthoud) de decembervergadering van de Boekelose Dorpsraad. Met kennisgeving zijn afwezig: Jeanet van Offenbeek, Gerard Roossink en Jeroen Verhaak, terwijl Henk Guchelaar later zal aanschuiven. Er zijn een 20-tal belangstellenden, o.a. Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en Randy Oude Egberink (wijkagent). Er wordt gemeld dat Rudy van Ulzen (“buitenlid” van de commissie Dorpsbudget) geopereerd is.

2.VERSLAG.

Het Verslag van de novembervergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.POSTLIJST.

Over de postlijst zijn weinig vragen, enkele poststukken worden nog doorgestuurd.

4.STRAATADOPTIE.

Ingelast agendapunt: Max Elferink, StraatAdoptant, meldt dat z.i. de hoeveelheid zwerfafval in het Boekelose buitengebied toeneemt! Gevreesd wordt dat de invoering van diftar verrommeling van het buitengebied zal stimuleren! Hij hoopt dat nog meer mensen zich aanmelden voor StraatAdoptie (kan bij de Dorpsraad) en mensen in het algemeen bewuster omgaan met afval! “Applaus”!

5.MEDEDELINGEN WIJKAGENT.

De wijkagent, Randy Oude Egberink, zegt dat: – er in het buitengebied sprake is van een lichte toename van het aantal inbraken, voornamelijk in schuren; – het vml. kerkgebouw aan de Kwinkelerweg gekraakt is. Er is overleg tussen de eigenaar van het pand (PKN Usselo) en de tijdelijke bewoners. – het “Donkere Dagen Offensief”, extra surveillance in de komende weken,  zich uiteraard ook uitstrekt tot het Boekelose grondgebied; – wat het door Max Elferink aangekaarte zwerfafvalprobleem (en dan wordt hier dumping van grote stukken bedoeld!) betreft: laat getuigen van dumping zich a.u.b. melden bij de politie. Noteer kentekens!

6.NIEUWS.

Wat het Nieuws uit de diverse commissies betreft:

Dagelijks bestuur (woordvoerder Kas de Vries). We geven graag onze medewerking aan het Onderzoek Openbaar Vervoer dat door een UT-student de komende tijd in Boekelo wordt uitgevoerd. Uiteraard komt bij dit punt ook de op 11 december jl. gestarte Buurtbusactiviteit ter sprake. [Deze activiteit valt niet onder de verantwoordelijkheid van de Dorpsraad, maar één van haar leden, Ben Bel, is voorzitter van de Buurtbusvereniging.]

ROM (woordvoerder Kas de Vries). -Binnenkort horen we meer over de Pilot Openbaar Groen die waarschijnlijk in het voorjaar van 2017 van start gaat in Boekelo. Uitgangspunt daarbij is dat het onderhoud van het openbare groen door één of meerdere private partijen onder regie van de Dorpsraad wordt gedaan. Wordt vervolgd; – Er wordt uitvoerig stilgestaan bij – en van gedachten gewisseld over de plannen om bij het Rutbeek een bungalowpark te bouwen. Aangezien de huidige plannen behoorlijk afwijken van de oorspronkelijke zal er in februari as.(als onderdeel van een noodzakelijke wijziging van het oorspronkelijke bestemmingsplan) door de initiatiefnemers een voorlichtingsbijeenkomst met de omwonenden worden georganiseerd. Ook de aanvoerroute zal daar weer ter sprake komen; -In januari zullen de verkeersmaatregelen die enkele jaren geleden in Twekkelo werden genomen ter discussie worden gesteld in een overleg tussen de Buurtkring Twekkelo en de Dorpsraad Boekelo. We schreven over deze zaak (m.n. aansluiting Haimersweg op Windmolenweg) recent een brief aan B&W Enschede; -Desgevraagd (door Ben Bel) licht Kas de Vries de brief toe die wij B&W Enschede stuurden over duurzame energie. De Dorpsraad zal in januari in een besloten vergadering van gedachten wisselen over deze problematiek.

Publiciteit (woordvoerder Kas de Vries). Boeke-loos verschijnt vanaf het eerstvolgende nummer in “full colour”!

RSCJ (woordvoerder Ben Schoppert). -Begin januari neemt een lid van deze commissie deel aan een door het (gemeentelijke) Wijkteam georganiseerd gesprek over jeugdzorgzaken; – We willen wel meedenken in het betrekken van jeugd bij de Huiskamer van het dorp (Berkezaal); – Alle werkgroepen waarbij RSCJ betrokken is (Natuurlijk Spelen, Wandelpad en Faunafort, Banken) zijn momenteel in “winterslaap”, maar starten in januari weer met hun activiteiten; – Over het onderbrengen van een boekencollectie (als alternatief voor de bibliotheekbus) in de Berkezaal is op dit moment niet meer te melden dan dat er vanaf januari één keer in de twee weken de mogelijkheid zal bestaan om daar boeken te lenen.

Ouderencommissie (woordvoerder Ben Bel).-Refereert aan het door hem gemaakte- en aan alle Dorpsraadleden gestuurde verslag van een door hem bijgewoonde bijeenkomst van de OVKK (Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen). Hem viel daarbij op dat veel kleine kernen hun kerkgebouw hebben weten om te bouwen tot een multifunctionele accommodatie en dat daarin veelal ook de jeugd een plek heeft gekregen; -Nogmaals het advies om bij het MFA-bestuur aan te dringen op de plaatsing van een geluidsinstallatie in de Nijmeijerzaal.

Klankbordgroep Grolsch (Ben Bel).-Alle Dorpsraadleden ontvingen een door hem gemaakt verslag van de laatstgehouden bijeenkomst van deze groep. De heer R. Roessink (als belangstellende aanwezig, ook lid van de Klankbordgroep) wijst op de door Grolsch doorgevoerde technische aanpassingen o.a. n.a.v. geuroverlast ervaren door omwonenden;- We wachten nog op de resultaten van een toegezegde evaluatie van het in 2016 gehouden Freshtival.

7.RONDVRAAG EN SLUITING.

Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt door: Gonny ten Veen. Zij informeert naar – onderhoudsbeurt banken op Bleekerijplein. Jan ten Elzen onderneemt actie; – marktvuil? Jan ten Elzen antwoordt dat dit gemeld is dat “men er mee bezig is”. Complicerende factor: het marktmeesterschap in de gemeente Enschede is opgeheven; – parkeerprobleem Windmolenweg? Jan ten Elzen en Kas de Vries hebben ter plaatse onderzoek gedaan. Conclusie: te smalle parkeerplaatsen. Probleem kan alleen worden opgelost door totale reconstructie van de Windmolenweg en die activiteit kan nog heel lang op zich laten wachten. Ook hier een complicerende factor: de langs deze weg staande bomen! Kas de Vries vraagt naar de status van het plan om bomen op de Bleekerij te kappen. Jan ten Elzen gaat ervan uit dat de adviesaanvraag daarvoor op termijn aan de Dorpsraad gedaan zal worden. Zaak is ons niet geheel duidelijk!

Om kwart voor tien sluit de voorzitter de vergadering nadat hij alle aanwezigen heeft bedankt voor de inzet en belangstelling getoond in 2016, allen goede feestdagen en een prachtig 2017 heeft gewenst en de hoop heeft uitgesproken dat we allen in het volgend jaar weer vrolijk verder gaan!

 

Kas de Vries,                                                                                    Ben Schoppert,

vicevoorzitter                                                                                    secretaris