Verslag Dorpsraadvergadering 15 maart 2016

1.OPENING. Een 10-tal Dorpsraadleden en 15 “zaalzitters” zien en horen Jeroen Verhaak (voorzitter Dorpsraad Boekelo) kort na 20:00 uur de maartvergadering van die Boekelose Dorpsraad openen. Hij heet alle aanwezigen welkom. Onder hen zijn Nico Bolhuis, opvolger van Corrie Jaran (Gemeente Enschede, Stadsdeelmanagement-West, zij is vanavond voor het laatst aanwezig), Rien van Faassen (Gemeente Enschede, Teamleider Stadsdeelbeheer-West, hij is de opvolger van de vorig jaar vertrokken Peter Dijkstra) en onze wijkagent, Anton Brinks. Jan ten Elzen (ook Stadsdeelbeheer-West) en de Dorpsraadleden Gerard Roossink, Ben ter Stal en Kas de Vries hebben laten weten niet aanwezig te kunnen zijn.

Nico Bolhuis en Rien van Faassen stellen zich aan ons voor en zeggen beiden “Er zin in te hebben!’’. Jeroen Verhaak: “Welkom, we hopen op een goede samenwerking.”

2.VERSLAG. In het verslag van de Dorpsraadvergadering van 16 februari jl. wordt aan de tekst Dorpsbudget (punt 5, 5e aandachtsstreepje) toegevoegd: “Het aan de Werkgroep Wandelpaden Faunafort Boekelo toegezegde bedrag van 500 euro is opvraagbaar op declaratiebasis.” Verslag wordt daarna vastgesteld.

3.POSTLIJST. Bernd Weijers licht het overzicht van uitgaande- en binnengekomen post toe. Het poststuk met ons kenmerk “2016.03.05.01in”, waarin een Boekelo-ster onze mening vraagt over de ontwikkelingen rond het vml. Vliegveld Twente, zullen wij (uiteraard) beantwoorden en daarin o.a. melden dat wij als Dorpsraad begin januari jl. m.b.t. dit dossier een zienswijze hebben ingediend bij het Ministerie van Defensie.

4.MEDEDELINGEN VAN DE WIJKAGENT. Anton Brinks praat ons weer bij over politie zaken: – Afgelopen maand is er één inbraak in Boekelo geregistreerd; – Verdachte van bedrijfsinbraken is aangehouden; – Op 4 maart jl. was er een actie m.b.t. parkeergewoonten en een snelheidscontrole. Er zijn die dag geen bekeuringen uitgedeeld, wel zijn er mondeling of schriftelijk waarschuwingen gegeven. Als “nazorg” heeft Anton Brinks nog contact gehad met diverse bewoners. Aandacht richt zich nu m.n. op het verkeersgedrag rond de beide basisscholen.

5.NIEUWS.Nieuws uit de diverse Dorpsraadcommissies en de organisaties waarin leden van de Dorpsraad zitting hebben.Vanuit het dagelijks bestuur meldt Jeroen Verhaak dat de opvang van Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen op Tesinkweide waarschijnlijk rond 1 juli a.s. van start gaat. Momenteel loopt de procedure voor het krijgen van een omgevingsvergunning. Allen die zich in december als vrijwilliger voor dit project hebben aangemeld zijn intussen “bij gemaild” door Jarabee.

De commissie RSCJ laat bij monde van resp. Gonny ten Veen, Jeanet van Offenbeek en Bart Stokkers weten dat: – Er zaterdag 19 maart een aantal banken (ver)plaatsingen zal worden uitgevoerd. (Met dank aan Gerard Roossink, Henk Lippinkhof en Bart Stokkers voor essentiële hulp en het beschikbaar stellen van materiaal en gereedschappen.); – De werkgroep Natuurlijk Spelen dit voorjaar het terrein op de Bleekerij hoopt te vervolmaken en daarna haar werkzaamheden zal verleggen naar het al langer bestaande Natuurlijk Spelen-terrein op De Mans; – De Werkgroep Wandelpaden Faunafort Boekelo de komende weken onderhoud pleegt aan delen van het tracé, te beginnen met het aanbrengen van drainage in het Beekpad (langs de Boekelerbeek). Jeroen Verhaak vervolgt deze recreatieve mededelingen met de opmerking dat donderdag jl. de besturen van BOV, MBS en Dorpsraad en een plaatselijke horeca-onderneemster een gesprek hebben gehad met een vertegenwoordiger van de Zoutmarke (Samenwerking tussen recreatie- en toerismeondernemers in Twente, ondersteund door de gemeenten Enschede, Haaksbergen, Hengelo en Hof van Twente én regio Twente.) Resultaat van dit gesprek: – Er zal periodiek overleg zijn over evenementenplanning en – publicatie; – Er zal in Boeke-loos een oproep worden gedaan om te komen tot een lokale coördinatiegroep op het gebied van recreatie en toerisme (Zie artikel elders in dit blad.); – We zullen een brainstorm (mede-) organiseren om te komen tot een toeristisch masterplan. Te hopen valt dat de recreatieondernemers aanhaken bij dit initiatief.

De commissie ROM (woordvoerder Bernd Weijers) laat het volgende noteren: – De Dorpsraad heeft zich bij de gemeente Enschede gekandideerd voor een plaats in de op te zetten Klankbordgroep Bodemdaling, een eventuele aanbieding voor een plek in de Stuurgroep voor dit onderwerp zullen we zeker ook honoreren; – We onderzoeken de voor- en nadelen van plaatsing van windmolens op de Marssteden; – Aanleg nieuwe N18 volgen wij met belangstelling; – Outdoor Care ( de nieuwe eigenaar van het Labyrinth) heeft een eerste vergunningsaanvraag gedaan, die beoordeeld is door de Gemeente Enschede en de Provincie Overijssel. Outdoor Care is nu bezig met het aanpassen van de aanvraag en zal deze zo snel mogelijk indienen. – Van het glasvezel-aanleg-front is nog niet veel te melden. Eventuele belanghebbenden zullen worden benaderd door de betrokken instanties.(Deze glasvezelmededeling is van Henk Abbink.) Ben Bel stelt de verwarrende straatnaamaanduiding op/bij Bleekerijplein aan de orde. Gemeente Enschede heeft intussen, bij monde van Jan ten Elzen, laten weten daar duidelijkheid te zullen scheppen. Zelfde spreker vervolgt met verwijzing naar de verbouwing van de Marcellinuskerk en de vraag naar de vergunningspublicatie van de bouw van een huis in het buitengebied. “ROM” zegt toe dat laatste uit te zoeken. Ben Bel heeft vanuit Bookels Höltink geen nieuws te melden, maar blijft in de zorgsfeer (in dit geval Rode Kruis) met het doorgeven van de informatie dat er in de gemeente Enschede 1400 keer per jaar een melding huiselijk geweld wordt gedaan bij de betrokken instanties. We blijven nog even bij een organisatie waarin Ben Bel ons vertegenwoordigt: Klankbordgroep Grolsch. Er is recent weer een waarschuwing geweest voor reuk-overlast.

6.RONDVRAAG EN SLUITING.De rondvraag wordt geopend door Joost Brunink. Hij wijst op de zaterdag jl. gehouden opschoon-activiteit Boekelo.DOET. Veertig(!) vrijwilligers hebben een flink deel van Boekelo onder handen genomen. Dank! (Zie ook het artikel over deze activiteit elders in dit blad.); Gonny ten Veen complimenteert de Gemeente Enschede en de medewerkers van Avelijn met de vorige week gehouden schoonmaakactie van straatmeubilair (m.n. straatnaamborden); Mw. Caspers (belangstellende) zegt dat: – Ze vanavond een geluidsprobleem ervaren heeft, diverse sprekers vanuit de Dorpsraad waren slecht te volgen; – Ze regelmatig nachtelijke geluidsoverlast achter haar woning heeft; – Voor rollatorgebruikers de situatie op en bij de voetpaden in het Dorpshart (m.n. op vrijdag) verre van ideaal is door slordig parkeren; Henk Post (belangstellende) uit zijn bezorgdheid over het (dreigende) “sinkhole” bij de brug in de Windmolenweg; Dhr. Laging Tobias Brok (belangstellende) vraagt aandacht voor de als gevolg van de recente renovatie ontstane “bult” en “schuin aflopende trottoirs” in Saffier- en Diamantstraat. Beide laatste opmerkingen worden “meegenomen” door de aanwezige Stadsdeelbeheermanager-West, de heer Rien van Faassen.

Last, but not least: Jeroen Verhaak bedankt de vertrekkende Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West) voor de prettige wijze waarop wij als Dorpsraad met haar hebben kunnen samenwerken en onderstreept die dank met een boeket bloemen.

De voorzitter sluit deze super-korte vergadering om 20:45 uur.

Jeroen Verhaak, voorzitter                                                          

Ben Schoppert, secretaris