Verslag Dorpsraadvergadering 17 mei 2016

1.OPENING.

Jeroen Verhaak, voorzitter van de Dorpsraad, opent de vergadering een minuutje voor achten. Hij heet de aanwezigen welkom. Dat zijn 9 Dorpsraadleden (Gonny ten Veen, Ben Schoppert, Bernd Weijers en Henk Abbink hebben zich afgemeld) en 6 belangstellenden, waar onder Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West), Anton Brinks (wijkagent) die vlak voor de openbare vergadering is weggeroepen maar enkele minuten na achten aansluit, Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) die zich om 20:18 bij het gezelschap voegt.

 

  1. VERSLAG.

Het verslag van de vergadering van 15 maart jl. wordt ongewijzigd vastgesteld. Waarbij Nico van der Veen van de gelegenheid gebruikt maakt om eenieder te bedanken voor de beterschapswensen die hem middels de Boekeloos hebben bereikt. Deze wensen hebben er mogelijk voor gezorgd dat hij snel weer fris en fit te been was.

  1. IN- EN UITGAANDE POST.

Er is veel in- en uitgaande post, slechts een beperkt aantal brieven en mails wordt aan de orde gesteld. Het merendeel daarvan vraagt om beantwoording en/of actie. Het concept-bestemmingsplan Cultuurhistorische Waardenkaart wordt opnieuw opgevraagd.

 

  1. FRESHTIVAL 15 MEI A.S.

Het Freshtival in de agenda nog aangekondigd voor 15 mei a.s. is ondertussen verworden tot jl. Dit onderwerp wordt door Jeroen Verhaak ingeleid. De DR is via de klankbordgroep Grolsch geïnformeerd over het mogelijk gebruik van de poort van Grolsch aan de Boekelosestraat zodat enkele weilanden ten zuiden van deze straat als parkeerterrein gebruikt kunnen worden op 15 mei jl. Dit op verzoek van de gemeente, politie en Rijkswaterstaat vanwege het vorig jaar gesignaleerde verkeersinfarct op de A35. Gelet op de milieuvergunning mag dit echter alleen bij calamiteiten. Ben Bel en spreker hebben op 3 mei een gesprek gehad met de organisatie. Daarin is o.a. het verkeersplan beoordeeld, waarop verbeteringen zijn voorgesteld. Tevens zijn meerdere mails verzonden aan de gemeente met verschillende vragen. Afgelopen vrijdag ontvingen we om 17:33 de vergunning van de gemeente die dezelfde middag was afgegeven. Daardoor werden omwonenden ook veel te laat per brief geïnformeerd. Dat hoort volgens de afgegeven vergunning tenminste 10 dagen tevoren te geschieden. Ook met de buurmannen Schipman en Afink is gesproken. Deze zijn aanwezig om hun ervaringen toe te lichten. Over de onvoldoende tijdige communicatie en overleg is voldoende gezegd. De verwachte grote overlast is meegevallen wellicht mede doordat het verkeer gespreid vanaf drie aanvoerroutes kwam. De geluidsoverlast ’s nachts bij vertrek van bezoekers is meegevallen en om 04:00 uur is reeds gestart met het schoonmaken van de tijdelijke parkeerplaatsen. Voor ons blijft de vraag of de Rutbeek geschikt is voor een festival met een dergelijke omvang. Op deze reeds aan de gemeente gestelde vraag hebben we nog geen antwoord gekregen. Het festival is sinds 2009 gegroeid van ca 3.000 naar 30.000 bezoekers. In ieder geval moeten de Dorpsraad en de Buurtkring Usselo volgend jaar veel eerder hierbij betrokken worden. Extra punt voor volgend jaar is dan de aanleg van de N18. Er komt half juni een evaluatie met alle betrokkenen. Vervolgens bespreken we de vraag of we bezwaar aantekenen tegen de verstrekte vergunning. Omdat dit achteraf o.i. nauwelijks zinvol is volstaan we met een mail aan de gemeente waarin we nogmaals onze ontstemming over de hele gang van zaken uitspreken en het feit dat pas anderhalve dag voor het evenement de vergunning is verstrekt.

 

  1. MEDEDELINGEN WIJKAGENT.

Anton Brinks (wijkagent) informeert ons over veiligheidszaken: – Opnieuw meldt hij dat er in de afgelopen periode geen woninginbraken in Boekelo zijn geweest.; – Verder meldt hij dat hij in november met pensioen gaat. Zijn opvolger is nog niet bekend maar waarschijnlijk krijgt hij een tijdelijke opvolger. De voorzitter neemt dit op met Hans Koning ter Heege.; – Er is op twee manieren jeugdoverlast, allereerst door het dumpen van folderpartijen in beken, daarnaast door vernielingen aan de school aan de Dirk Papestraat. ´Ze gaan het in de gaten houden, waarbij `ze´ een zogenaamde buurtwacht van de `Dirk Papestraat-´buurt is.

 

  1. NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Dagelijks bestuur (Jeroen Verhaak). De komst van de AMV in het Jarabee-complex op Tesinkweide wordt een eentonig verhaal. ´t Is namelijk nog altijd onduidelijk wanneer de eerste AMV’s zullen arriveren. De deelname van de heer Klaas Hessels als reserve-lid van de Kascommissie 2016 wordt unaniem goedgekeurd.

Dorpsbudget (Kas de Vries). De Stichting vrienden van de Marcellinuskerk verzoekt om een bijdrage van €8.000 in de realisatie van het mortuarium. De Stichting ontving al een subsidie van €50.000 van de Provincie en heeft ook andere partijen om een financiële bijdrage gevraagd. De aanvraag-dorpsbudget is aangevuld met een uitgebreide toelichting en een terugblik op de totstandkoming van het initiatief, van de hand van Ben Bel. De Adviescommissie adviseert de Dorpsraad positief over het voorstel, mede omdat het initiatief destijds kon rekenen op grote steun van de Boekelose bevolking. De Dorpsraad besluit €4.500 toe te kennen.

Klankbordgroep Grolsch (Ben Bel). Een vraag van Grolsch aan eenieder, om klachten direct door te geven. Dan kunnen deze makkelijker herleidt en mogelijk dus ook sneller verholpen worden. Henk Afink heeft n.a.v. klachten een kopie van een brief van de gemeente aan Grolsch ontvangen waaruit blijkt dat op een 7-tal punten de milieuvergunning niet wordt nageleefd. Volgens hem speelt dit al vanaf 2006. Grolsch moet voor 26 mei resp. 26 juni actie ondernemen. Een kopie van de brief heeft hij aan de Dorpsraad overhandigd.

R.O.M. (Kas de Vries)  Ontwikkelingen rond het voormalige vliegveld.  De Dorpsraad heeft een reactienota van het Ministerie van Defensie ontvangen omdat ze een zienswijze heeft ingediend. De nota  is een reactie op alle in totaal 257 ingediende zienswijzen en vragen. Kas de Vries heeft deze nota doorgenomen met onze 2 aandachtpunten in gedachten: de aanvliegroute en kans op ongewenste “interacties” tussen grote en kleine vliegtuigen. Voor de volledigheid, landingen op zicht bij de grote vliegtuigen maken dat als veiligheidsmaatregel er tijdens deze landing  geen luchtbewegingen van andere toestellen mogen plaatsvinden. Verder is er ontheffing verleent tot 20.000 start- of landingen. Een aantal dat nooit gehaald zal worden. Vandaar de opmerking van Kas de Vries: beperk dat tot een reëel aantal; mogelijk zitten er andere (toekomstige) plannen achter dit ene plan. Uiterlijk 1 november moet er een luchthavenbesluit zijn  genomen. Daaraan voorafgaand wordt een MER opgesteld. Op dit moment speelt het verlenen van ontheffingen tot 1 november. Wonderlijk is dat defensie die ontheffingen zal verlenen zonder MER.  We besluiten bezwaar aan te tekenen tegen het voorgenomen besluit.

Gerard Roossink heeft de tekeningen van de N18 bestudeerd. Zijn verwachting en daarmee vrees is dat de Stepelo – Geukerdijk afrit zal resulteren in extra sluipverkeer door Boekelo. Dat wordt namelijk een ‘open’ weg van Haaksbergen naar Boekelo, waarvan personenwagens wel maar vrachtverkeer geen gebruik kunnen maken. Wordt een aandachtpunt voor de ROM commissie.

M.F.A. (Jeroen Verhaak). Komende donderdag is er informeel overleg tussen de voorzitters van de belangrijkste gebruikers van het MFA.

R.S.C.J. (Gonny ten Veen, Jeanet van Offenbeek). Bij de werkgroep Natuurlijk Spelen op De Bleekerij is op aanvraag van de gemeente een keuring geweest van de speeltoestellen vanuit het Keurmerkinstituut en deze bevatte een groot aantal verbeterpunten. Een deel daarvan was ons inziens wel erg ver gezocht zoals bijvoorbeeld de afwezigheid van keurmerkplaatjes, gespleten houtdelen en daardoor kans op vingerbeknelling etc. Naar aanleiding van dit rapport zijn wij met de gemeente (de heren Rien van Faassen en Jan ten Elzen) om tafel en ter plaatse gegaan. Wij hebben samen ook een aantal verbeterpunten geconstateerd en van daaruit is besloten dat de inspecteur speeltoestellen van de gemeente Enschede (de heer René ter Horst) de toestellen gaat bekijken en nu zijn wij in afwachting van dat rapport. Tevens heeft de heer Van Faassen aangegeven dat het goed is dat er binnen de gemeente afspraken komen over hoe om te gaan met de veiligheidseisen en welke voorwaarden te stellen aan dit soort speelplekken. Deze ervaring en uitkomsten kunnen en zullen we dus ook meenemen tijdens het afronden van de Mans. Er komt deze of volgende week nog een lading wit valzand onder de verschillende speeltoestellen.

  1. RONDVRAAG EN SLUITING.

Jeroen Verhaak begint hierbij met een brief van Fleur ter Kuile, waarin zij aandacht vraagt voor twee zaken: een kapotte aanhanger in een kleine inrit aan de Rutbekerveldweg, én het vrije zicht op de kruising Rutbekerveld met het fietspad. Het eerste punt is een aangelegenheid waarbij de Dorpsraad geen mogelijkheden heeft. En het tweede punt wordt door ons niet als problematisch gezien. Karel Fokkink (belangstellende) vraagt de wijkagent wat te doen tegen het binnenvallen van het licht van lantaarnpalen 012 en 013 direct in de huiskamer aan de Boekelose Stoombleekerij die TV kijken verstoord. Alle door hem ondernomen acties richting de gemeente of eigen correctieve acties lopen spaak of worden door diezelfde gemeente als zijnde ongepast weer teniet gedaan. De Dorpsraad zal contact opnemen met de gemeente. Ton Taselaar geeft aan dat hij een paar Dorpsraad vergaderingen terug werd geconfronteerd met een opmerking over zijn eigen busje dat deels geparkeerd stond op het voetpad, waardoor de vrije doorgang van rollators en drieling-kinderwagens gewaarborgd werd. Op verzoek parkeerde hij het busje niet meer deels op het trottoir dat leidde tot het afrijden van de zijspiegel. Tevens wordt aandacht gevraagd voor het trottoir langs de Windmolenweg dat om reparatie vraagt!

De op de vorige vergadering door Rudy van Ulzen benoemde diverse niet actuele (gemeentelijke) informatiebordjes in het dorp zijn weer up-to-date als aangegeven wordt door Jan ten Elzen.

 

De voorzitter sluit om 21:46 de vergadering.

 

 

Jeroen Verhaak, voorzitter                                                                              Joost Brunink, notulist