Verslag Dorpsraadvergadering 21 november 2017

1. OPENING

Op dinsdagavond 21/11, om 20 uur, smaakt Jeroen Verhaak, voorzitter van de Boekelose Dorpsraad,
het genoegen om de openbare novembervergadering te kunnen openen. Hij heet alle aanwezigen
welkom. Dat zijn 9 leden van de Dorpsraad (afwezig zijn Henk Abbink, Jeanet van Offenbeek, Gerard
Roossink en Bernd Weijers) en 10 belangstellenden, waaronder Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-
West) en Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West). Wilfried Bossink, wijkagent, heeft laten weten
verhinderd te zijn.

2.VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 17OKTOBER 2017

Het verslag van de vergadering van 17 oktober jl. wordt ongewijzigd vastgesteld. Ben Bel vraagt naar aanleiding van dat verslag of er al duidelijkheid is over de wettelijke gronden waarop de snelheid in de kern van Usselo op termijn naar max. 30 km. gaat. Die duidelijkheid is er nog niet. Jan ten Elzen meldt, ook n.a.v. oktoberverslag, dat nu ook in de Meester De Wolfstraat  “schoolzone” staat aangegeven op het wegdek. Dezelfde spreker wijst er op dat het voetpad aan de Boekelosebleekweg weer zichtbaar is gemaakt.

 

3. IN-EN –UITGAANDE POST

Er wordt aandacht besteed aan de postlijst. Wij reageerden op de zgn. “strooikaart” van de gemeente Enschede. In dat kader weet Jan ten Elzen te melden dat het plein voor het Marcellinuscomplex (onderdeel van busroute) in het vervolg meegenomen wordt in de strooiroute.

4. MEDEDELINGEN WIJKAGENT

Wilfried Bossink, wijkagent, heeft zijn politionele mededelingen doorgespeeld aan Jeroen Verhaak. Deze zegt dat er geen criminele activiteiten zijn te melden, wel dat er kortgeleden snelheidsmetingen op de Boekelosestraat en Windmolenweg zijn gedaan. Er waren uitschieters, maar in het algemeen houdt men zich redelijk aan de vereiste snelheid.

5. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN

Uit de diverse werkgroepen en vertegenwoordigingen komt het volgde nieuws door.

Dagelijks bestuur

De voorzitter heeft kort geleden, samen met enkele leden van de verkiezingscommissie, overleg gevoerd met de gemeente over de op 21 maart 2018 te houden verkiezingen voor een nieuwe Dorpsraad. De gemeente heeft alle medewerking toegezegd. Er zal weer met stempassen worden gewerkt. Deze zullen de kiesgerechtigden eind februari toegestuurd worden. Uiteraard zijn er kosten verbonden aan deze activiteit.er wordt 50% wordt betaald door de Dorpsraad, de andere 50% zal aangevraagd worden bij Stadsdeel-West. Het vergaderschema voor 2018 wordt vastgesteld.

ROM [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

Uit de Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu hoek wordt een aantal wetenswaardigheden gemeld door ROM-voorzitter Kas de Vries.

1. Bungalowpark op het Rutbeek: binnenkort wordt de definitieve toegangsroute vastgesteld door het College van B&W. Naar verwachting zal dit de, door Buurtkring Usselo en Dorpsraad gewenste, noordelijke route zijn. Leppeweg en Zonnebeekweg worden op deze manier gespaard voor toenemende verkeersdruk. We dringen aan op verkeersmaatregelen om het verkeer ook daadwerkelijk te dwingen de noordelijke route te volgen.

2. AKZO. Naar verwachting zal het bedrijf via Boeke-loos vanaf december regelmatig mededelingen doen over haar werkzaamheden rond Boekelo. Een woord dat vanavond valt is “putintegeriteit”. Dit behelst het onderzoek naar de kwaliteit van de zoutputten. (Wel of geen lekkages.)

3. Zonnepanelen op de Usseler es. Aangezien wij ons als Dorpsraad de afgelopen jaren gemengd hebben in de discussie over duurzame energie in Enschede, zijn wij uitgenodigd voor “Atelier Zonnige Usseler es”. Dit platform houdt zich o.a. bezig met de vraag wat de Usseler es  zou kunnen betekenen in de plannen voor het plaatsen van zonnepanelen. Vastgesteld kan worden dat er wat dat betreft uiteenlopende ideeën zijn. In dit kader dringt zich uiteraard de vraag op: En Boekelo dan? Wordt vervolgd. Ton Taselaar (aanwezig als belangstellende en al eerder actief op dit terrein) meldt zich als mee-denker!

4. Onderhoud Openbaar Groen. Er zijn vanwege de Dorpsraad een 6-tal bladkorven geplaatst. Deze zullen regelmatig door de firma Roossink worden geleegd. Gewezen wordt op behoorlijke bladophopingen bij OBS De Molenbeek en aan de Doolhof.

5. Omgevingswet. Jeroen Verhaak attendeert op de komende Omgevingswet (in te voeren in 2021), deze wet zal verschillende wetten bundelen en uitgaan van het principe “Ja, mits”. Wat we de komende tijd ook kunnen verwachten is een nieuwe Mobiliteitsnota (incl. Fietsnota) van de gemeente Enschede. Dorpsraad 18/22 krijgt hier zéker mee te maken!

6. Diversen.

-Ben Bel: fietspad Beckumerstraat heeft “berg en dal” status. Jan ten Elzen zegt dat het probleem de gemeentelijke belangstelling heeft. Wij zullen probleem schriftelijk onder aandacht van betrokken gemeentelijke dienst brengen.

-Verder vraagt Ben Bel of wij als Dorpsraad de trage besluitvorming rond verbouwplannen aan kunnen kaarten. Als voorbeelden noemt hij de sloop/herbouw aan de Zoutindustrieweg en verbouwplannen m.b.t. de voormalige bakkerij aan de Beckumerstraat.

-Vanuit de zaal wordt gewezen op de verkeerssituatie op de Boekelosestraat. Er wordt daar (te) hard gereden meldt Henk Afink (aanwezig als belangstellende), hij doet de suggestie de borden “60” een aantal meters richting Usselo te verplaatsen. Ook het feit dat er door fietsers richting Enschede twee keer moet worden overgestoken wordt als problematisch ervaren door een belangstellende. Oplossing voor dat probleem is er momenteel niet. Hopelijk zal de verkeersdrukte op de Boekelosestraat en Haaksbergerstraat afnemen na ingebruikname van de nieuwe N18!

Publiciteit

De werkgroep Publiciteit laat bij monde van Kas de Vries weten dat er recent een nieuwe redactie bij Boeke-loos is aangetreden en dat er iemand gezocht wordt die de advertentiewerving op zich wil nemen.

Ouderencommissie

Ben Bel, lid Ouderencommissie, komt terug op de in de oktobervergadering gedane uitspraak van Wilfried Bossink: “Er is veel eenzaamheid in Boekelo”. Dé vraag is natuurlijk: Hoe bereik je die mensen? Telefooncirkel opzetten? Ben Bel en Gonny ten Veen, beiden betrokken bij zorgplatform Bookels Höltink, zullen e.e.a. bespreken. Hierbij sluit Nico Bolhuis aan met een aantal opmerkingen over de zgn. “sociale kaart” die beschikbaar is voor Stadsdeel-West. Hij zal hierover een artikel schrijven in Boeke-loos.

M.F.A.

Ben ter Stal, lid M.F.A. bestuur, zegt dat dat bestuur kortgeleden een vernieuwingskuur heeft ondergaan. [Kas de Vries is o.a. toegetreden tot het M.F.A.-bestuur. BS]. Aandachtspunten zijn de huidige exploitatie en de ontwikkeling van een derde fase (Sportzaal). Hierin is progressie! Men hoopt de realisering van die 3e fase binnenkort op de gemeentelijke agenda te krijgen!

RSCJ: Recreatie Sport Cultuur en Jeugd (Jeanet van Offenbeek en Bart Stokkers)

-Natuurlijk Spelen. Gonny ten Veen meldt recente opening van Natuurlijk Spelen-plek op de Bleekerij. Zie verslag daarvan in Boeke-loos! In de decembervergadering hoopt zij met concrete plannen te komen voor de aanleg van een zgn. “Blote voeten pad” op het terrein van Natuurlijk Spelen De Mans. In aansluiting hierop zegt Jeroen Verhaak dat Rien van Faassen (Teamleider Stadsdeelbeheer-West) in de decembervergadering een presentatie zal houden over het ontwikkelingsproces van Natuurlijk Spelen op de Bleekerij.

-Banken, Wandelpad & Faunafort. Ben Schoppert: de werkers van de groepen Banken en Wandelpad&Faunafort hebben hun activiteiten in dit “winterseizoen” op een laag pitje gezet, maar zowel banken als wandelpad staan/liggen er uitstekend bij!

Bibliotheekbus. Over de “ontwikkeling” van een eventueel alternatief voor de Bibliotheekbus voor volwassenen valt te zeggen dat de besprekingen tussen Openbare Bibliotheek Enschede, Livio en Dorpsraad daarover stop zijn gezet. Livio wil ruimte beschikbaar stellen in de Berke-zaal, de Dorpsraad heeft toegezegd een bijdrage te willen leveren voor de aanschaf van  kasten  en een vrijwilligersorganisatie op te zetten, de OBE moet dan met goed bruikbare (mobiele) kasten op de proppen komen. Dat laatste lukt niet, daarom hebben we in goed overleg besloten dat dit “dossier” (tijdelijk?) gesloten wordt.

Klankbordgroep Grolsch

Ben Bel heeft overleg van deze groep op 15 november jl. bijgewoond. Hij wijst op actualisatie milieuvergunning, deze zal voorjaar 2018 zijn afgerond. Er zijn bij Grolsch klachten ontvangen over het parkeren van vrachtwagens op de Brouwerijlaan. Wij zullen dit onder de aandacht van de wijkagent brengen.

Dorpsbudget  

Kas de Vries kaart aan: aanvraag bijdrage in 2e fase herinrichting Marcelinuscomplexplein. We wachten af wat de gemeente in deze gaat doen. Wij komen op korte termijn op dit onderwerp terug. Ben Schoppert licht de aanvraag voor een budget voor de aanschaf van een 10-tal banken toe. Deze banken moeten de komende tijd een aantal bestaande banken (waarvan een deel al weer 8 jaar staat) gaan vervangen. Joost Brunink vraagt voor welke banken gekozen is. Antwoord: banken met betonnen staanders en kunststof planken. Dorpsraad gaat akkoord met aanschaf.

6. RONDVRAAG EN SLUITING

  • Bart Stokkers (Dorpsraadlid): diverse bewoners van het buitengebied hebben van de gemeente Enschede een brief ontvangen over de verlichting van de wegen buiten de bebouwde kom van Boekelo.  Wij hadden als Dorpsraad wel graag op de hoogte gesteld willen worden over deze activiteit. Nico Bolhuis zoekt uit waarom de Dorpsraad in deze niet is gekend.
  • Ton Taselaar (belangstellende) wijst op de mogelijkheden om het openbaar vervoer richting Haaksbergen te verbeteren. Hij zal ons per mail daarover berichten.
  • Henk Afink (belangstellende) zegt dat:-  hij de indruk heeft dat door hem naar de Dorpsraad gestuurde post niet in de postlijst wordt opgenomen; – hij het betreurt dat klachten over geluidsoverlast etc. de Dorpsraad niet bereiken via de politie; – hij vindt dat de mededeling van Ben Bel, in de vorige Dorpsraadvergadering gedaan, niet klopt en dat wij daarmee onze eigen integeriteitsverklaring schenden; – hij vindt dat Grolsch naar tevredenheid omgaat met de aangepaste milieuvergunning.

 

De voorzitter sluit om 21:53 uur de vergadering.

 

 Jeroen Verhaak, voorzitter,                        Ben Schoppert, secretaris.