Verslag Dorpsraadvergadering 19 december 2017

1. OPENING

De laatste openbare vergadering in 2017 van de Boekelose Dorpsraad wordt, zoals we dat van de voorzitter – Jeroen Verhaak – gewend zijn, om precies 20:00 uur geopend. Hij heet allen welkom, dat zijn: de voltallige Dorpsraad (13 personen) en 13 belangstellenden waaronder Wilfried Bossink (wijkagent) en Rien van Faassen (Stadsdeelbeheer-West). Jan Haven (buitenlid Dorpsraad), Nico Bolhuis (SDM-W) en Jan ten Elzen (SDB-W) hebben laten weten verhinderd te zijn. Een speciaal woord van welkom voor onze buren: vertegenwoordigers van het bestuur van Buurtkring Usselo. De agenda heeft een kleine wijziging ondergaan: ná de presentatie over het ontwikkelingsproces Natuurlijk Spelen De Bleekerij zal Ben ter Stal ons bijpraten over de stand van zaken m.b.t. de plannen voor de bouw van een spelzaal als onderdeel van de M.F.A. De Zweede.

2. PRESENTATIES

Natuurlijk Spelen De Bleekerij – De eerste presentatie betreft die van Rien van Faassen over de gang van zaken rond Natuurlijk Spelen De Bleekerij. Spreker is teamleider Stadsdeelbeheer-West en als zodanig nauw betrokken bij de ontwikkeling van de “Natuurlijk Spelen”-plekken op de Bleekerij en De Mans. Conclusie: de gang van zaken was een leerzaam proces, zowel voor Gemeente als voor de Dorpsraad! Van Faassen spreekt zijn waardering uit voor datgene dat door de vrijwilligers onder regie van de Dorpsraad op De Bleekerij is neergezet. En: “Jullie (lees: Gonny ten Veen, BS) hebben het budget uitstekend bewaakt!”

De presentatie is hier terug te zien.

MFA Fase 3 – Hierna neemt Ben ter Stal (lid Dorpsraad én lid M.F.A.-bestuur) plaats naast/voor de beamer om ons in te lichten over de actuele stand van zaken voor wat betreft de plannen voor de bouw van een M.F.A.-spelzaal.

Resultaat van deze avond is dat zowel de Dorpsraad Boekelo als de Buurtkring Usselo hun adhesie zullen betuigen met de gepresenteerde plannen. Deze worden binnenkort gelanceerd richting de Enschedese gemeenteraad en het College van B&W.

De presentatie is hier terug te zien.

3.VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 21 NOVEMBER 2017

Het Verslag van de op 21 november jl. gehouden Dorpsraadvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. Desgevraagd (door Ben Bel) wordt gezegd dat de 30 km-maatregel die t.z.t. van kracht wordt in de bebouwde kom van Usselo een “politiek bestuurlijk besluit” is. Zelfde spreker: zie laatste Boeke-loos voor informatie over openbaar vervoer richting Haaksbergen! Gerard Roossink vraagt naar de stand van zaken m.b.t. verlichting langs de wegen in buitengebied. Wij hebben de gemeente Enschede laten weten ook ons Dorpsraadlicht over deze zaak te willen laten schijnen!

4. IN-EN –UITGAANDE POST

wordt besproken. De brief van de AKZO over hun geplande activiteiten in de Boekelose dreven zal (nogmaals) naar álle Dorpsraadleden worden gestuurd

5. MEDEDELINGEN WIJKAGENT

Wilfried Bossink: – Er zijn klachten ingediend over vuurwerkoverlast her en der in Boekelo. De laatste dagen van december zal er verscherpt politietoezicht zijn op het gebruik van knalmateriaal. – Er wordt onderzocht of de politie, naast het M.F.A., ook elders in Boekelo een spreekuur kan organiseren.

6. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN

Het nieuws uit de diverse werkgroepen en vertegenwoordigingen behelst:

Dagelijks bestuur

Woordvoerder Jeroen Verhaak:  – Uit het budget “Initiatiefkracht” van Stadsdeel-West krijgen we bijdragen voor de financiering van de Dorpsraadverkiezingen op 21 maart a.s. en het uitgeven van Boeke-loos.

ROM [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

Ontsluiting van Resort Boekelo – Bij monde van Jeroen Verhaak, Kas de Vries en Henk Abbink): – Voor wat de ontsluiting van Resort Boekelo (bungalowpark op Rutbeek) betreft heeft zich de laatste weken een door ons (en Buurtkring Usselo) ongewenste ontwikkeling voorgedaan. De voorgestelde aan- en afvoerroute gaat over wegen die bepaald niet in ons wensenpakket zitten. Wordt vervolgd!

AKZO-plannen in de concessie “Ganzebos” – We zullen onderzoeken of het wellicht zinnig is een zienswijze in te dienen naar aanleiding van de AKZO-plannen in de concessie “Ganzebos” – Enkele ROM-leden praten binnenkort met firma Langezaal over de bijgestelde plannen in het zandwinningsgebied Goorsche Veld.

Ouderencommissie

Ben Bel belooft binnenkort met een notitie te komen over “Eenzaamheid”.

Dorpsbudget

Woordvoerder Kas de Vries: -Toegezegd is 400 euro voor sleutelkast t.b.v. Buurtbus. – Adviezen: besluit positief m.b.t. subsidies aan M.F.A. (voor airco bovenzaal) en bestemming restant Dorpsbudget voor Boeke-loos. Aldus besloten!

7. RONDVRAAG EN SLUITING

Van de rondvraag wordt door niemand gebruik gemaakt.

 

De voorzitter sluit om 21:34 uur de vergadering.

 

 Jeroen Verhaak, voorzitter,                        Ben Schoppert, secretaris.