Verslag Dorpsraadvergadering 16 januari 2018

1. Opening

De eerste openbare Dorpsraadvergadering van 2018 wordt om enkele minuten over acht nm. door de voorzitter, Jeroen Verhaak, geopend. Na de verwelkoming en het uitspreken van de goede wensen voor 2018, constateert onze voorman dat de Dorpsraad bijna compleet is (Jeanet van Offenbeek heeft laten weten verhinderd te zijn) en dat op de publieke tribune 7 belangstellenden zitten, waaronder Jan ten Elzen (SDB-W), Nico Bolhuis (SDM-W) en Wilfried Bossink (wijkagent). Over de aanstaande verkiezingen (21 maart) voor een nieuwe Dorpsraad weet de voorzitter te melden dat er zeer waarschijnlijk 11 kandidaten zijn. Verder doet spreker kort verslag van het gesprek dat er geweest is met Henk Afink. Wilfried Bossink nam ook deel aan dat gesprek. Samenvatting van beiden: “Goed gesprek”. We hopen op een verbeterde relatie!

2.Verslag van de openbare vergadering 19 december 2017

Het verslag van de december-vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. In- en uitgaande post

Over de postlijst worden geen inhoudelijke vragen gesteld.

4. Mededelingen wijkagent

Wilfried Bossink meldt: – Vuurwerkoverlast viel mee in Boekelo.

  • Er was de afgelopen week (overdag) een woninginbraak aan de Topaasstraat.
  • Aan de Kwinkelerweg werd een poging tot inbraak in een tuinhuis geconstateerd.
  • In december werden in het buitengebied twee kettingzagen ontvreemd. DRINGENDE OPROEP: doe ook van dit soort zaken aangifte! Naar aanleiding van deze mededelingen zegt Edith Howard (belangstellende) dat zij de laatste weken erg veel moeite heeft moeten doen om de gemeente te bewegen enkele defecte straatlantaarns te repareren, terwijl deze uitval echt een veiligheidsrisico vormde.

5. Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen

Het nieuws uit de diverse werkgroepen en vertegenwoordigingen behelst:

Dagelijks bestuur

Woordvoerder Jeroen Verhaak:  – Uit het budget “Initiatiefkracht” van Stadsdeel-West krijgen we bijdragen voor de financiering van de Dorpsraadverkiezingen op 21 maart a.s. en het uitgeven van Boeke-loos.

ROM [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

(bij monde van Kas de Vries).

Verkeersonderzoek – Wij ontvingen van de gemeente Enschede het resultaat van het verkeersonderzoek dat in het najaar van 2017 gehouden is op de kruising Windmolenweg/Haimersweg. Wij zullen, na overleg met de Vereniging Behoud Twekkelo, uiteraard reageren op de bevindingen. In Twekkelo hebben de genomen verkeersmaatregelen effect gesorteerd, maar wij pleiten voor een betere oplossing van de verkeersproblematiek ter plaatse. Het aantal ongewenste verkeerscapriolen dat op en nabij de kruising wordt uitgehaald baart ons grote zorgen!

Enschede wekt op – In het kader van “Enschede wekt op” (proces dat moet leiden tot meer duurzame energie) is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau verschenen. Wij zullen daar, vandaag nog, op reageren met een zienswijze. Ben ter Stal zegt dat dit soort reacties niet alleen in samenspraak met “Twekkelo” moet worden gegeven, maar ook met Buurtkring Usselo. Dat zal in het vervolg gebeuren!

Goorseveld – Over de zandwinning in het Goorseveld zullen door Henk Abbink en Kas de Vries aandachtspunten worden geïnventariseerd bij de omwonenden van dat gebied. Dit is ter voorbereiding op een gesprekmet de firma Langezaal.

AKZO-plannen in de concessie “Ganzebos” – We hebben een zienswijze ingediend op de plannen die AKZO-Nobel heeft in het gebied Ganzebos.

Ouderencommissie / Bookels Höltink

Vanuit de Ouderencommissie en Bookels Höltink heeft Ben Bel een voorzet geschreven voor een notitie over eenzaamheid (m.n. onder ouderen). Uiteraard zal dit onderwerp in Bookels Höltink verder aan de orde komen. Ben Bel wijst op het bestaan van de “GezelschapsApp” van Alifa, hiermee kun je als oudere activiteiten in de buurt vinden en in contact komen met andere senioren. Nico Bolhuis zegt dat over de eerder beloofde publicatie van de vervanging van de zgn. “Sociale kaart” nadere mededelingen volgen.

MFA

Het M.F.A.-nieuws wordt ons gebracht door Ben ter Stal: 1. Zaterdag jl. was de grote schoonmaak in en om het M.F.A. complex. Een kleine dertig vrijwilligers hebben er voor gezorgd dat een en ander er weer spic-en-span uitziet. 2. Het haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van fase 3 (Spelzaal) start binnenkort.

RSCJ

Gonny ten Veen en Ben Schoppert laten vanuit RSCJ weten dat:

  • Het overleg met de gemeente over renovatie en uitbreiding van Natuurlijk Spelen op De Mans volgende week is.
  • De commissie Welkomstbeukske heeft het uit te reiken materiaal grondig herzien en hoopt binnenkort nieuwe bewoners  daarmee te verblijden.
  • Deze week is de laatste hand gelegd aan een overzicht van belangrijke telefoonnummers. We zullen dit publiceren via Boeke-loos, de site Boekelo.info en ons Facebookaccount.
  • De Werkgroep Wandelpad & Faunafort Boekelo heeft recent onderhoud gepleegd aan het pad langs de Boekelerbeek. Deze groep komt half februari weer bijeen.
  • De Bankencommissie heeft een tiental banken aangeschaft, deze zullen de komende jaren m.n. de oude exemplaren (“1.0” en “2.0”) gaan vervangen. Deze “3.0”-versie is hopelijk duurzamer!
  • RSCJ is druk bezig met de dossiervorming voor overdracht aan Dorpsraad 18/22.

6. Rondvraag en sluiting

Bart Stokkers: – Maaien slootkanten en schonen sloten in buitengebied lijkt nog niet gedaan te zijn. Jan ten Elzen zegt dat men inderdaad met een achterstand kampt bij deze activiteit! – Zijn er nog Boekelose vlaggen? Henk Guchelaar en Ben ter Stal lichten de productie- en leveringsproblemen van dit dundoek toe. Men hoopt binnen enkele maanden weer in de behoefte te kunnen voorzien.
Ben Bel: – Voor wat betreft de financiering van de renovatie van het plein voor het Marcellinuscomplex zal spreker zich opwerpen als fondsenwerver.
Gerard Roossink: – Materiaal banken “3.0”? Ben Schoppert antwoordt: betonnen staanders en kunststof zitting. – Afwatering gebied Usselerzijde van nieuwe N18 is danig verstoord. Diverse duikers zijn verstopt.  Wij adviseren hem dat bij de gebiedsconciërge te melden.
Edith Howard (belangstellende): – Kunnen de banners tussen de zuilen op Bleekerijplein niet beter verwijderd worden? Ben ter Stal: ze zijn vandaag weggehaald, over eventuele vervanging wordt nagedacht!

De voorzitter sluit de vergadering om zes minuten over negen.

 

 Jeroen Verhaak, voorzitter,                        Ben Schoppert, secretaris.