Boeke-loos december 2018

Het Welkomstbeuksken 2018

De nieuw uitgave van het Welkomstbeuksken is uit, en nu ook digitaal beschikbaar!

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 18 september 2018

1. Opening

De openbare vergadering van de Dorpsraad 2018-2022 wordt om 20.00 uur door Jeroen Verhaak (voorzitter) geopend. Hij heet alle aanwezigen welkom. Dat zijn 9 leden van de Dorpsraad (Jos Brunink en Ben Bel zijn afwezig), 11 belangstellenden, wijkagent Wilfried Bossink en namens de gemeente zijn Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West) en Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) aanwezig. Ook zijn Femke van Eijzeren van Livio en Bea Vrugteveen van De Zonnebloem aanwezig i.v.m. agendapunt 2.

Jeroen meldt dat Hans Formanoy afscheid heeft genomen als bezorgcoördinator van Boeke-loos. Na een oproep is er een vervangster gevonden in de persoon van Sonja Heijink. Met ingang van het oktobernummer neemt zij het stokje van Hans over. We zijn nog wel op zoek naar meer bezorgers voor Boeke-loos.

2. Presentatie project ‘KOMT ER IN!’ door Femke van Eijzeren (Livio)

Er is veel meer eenzaamheid onder ouderen in Boekelo dan gedacht, terwijl er zoveel voor deze groep te doen is in het dorp. Vanuit Bookels Höltink kwam de vraag hoe we meer mensen uit deze groep kwetsbare ouderen uit hun isolement kunnen halen en aan activiteiten kunnen laten deelnemen. Het idee is om een maatje te koppelen aan een kwetsbare oudere die dit kan en wil gebruiken. Om samen met iemand naar een activiteit te gaan, verlaagt de drempel. Ook wil men een maatje koppelen binnen de activiteit, waardoor men op termijn het maatje om ermee naartoe te gaan niet meer nodig is.

Als maatjes denkt men in eerste instantie aan de ‘jongouderen’. Ze zoeken een grote groep vrijwilligers, zodat deze groep wel vrij blijft en er niet bijvoorbeeld elke week ‘aan vastzit’. De vrijwilligers krijgen trainingen en er is een mentor op de achtergrond aanwezig. Het plan is dat mensen zich kunnen aanmelden via de partners in Bookels Höltink, maar nog mooier is als iedereen in Boekelo signaleert wie er hulp kan gebruiken. Er is een intakecoördinator die met zowel ouderen als vrijwilligers een gesprek voert en mensen aan elkaar koppelt.

Punt van aandacht is dat het lastig is om de mensen te bereiken die het nodig hebben. Door de nieuwe AVG mag de huisarts bijvoorbeeld niet zomaar namen doorgeven. Maar ze kunnen wel aan mensen die het wellicht nodig hebben vragen of ze willen dat er eens iemand langskomt.

Nico Bolhuis vraagt of er ook contact is met andere zorgpartners. Femke geeft aan dat ze nog in de ontwikkelfase zijn en dat dat wel mogelijk is. Ze zijn nu nog de behoefte in kaart aan het brengen, dan pas kunnen ze ook verder qua financiën en aantrekken van zorgpartners. Jeroen Verhaak vraagt hoe de cijfers tot stand zijn gekomen, wat de definitie is van ‘kwetsbaar’ en of men daar nog eens kritisch naar wil kijken. Dat gaan ze doen. Belangstellenden uit de zaal geven aan 2x per week langs te gaan bij hun buurvrouw en haar ook weleens mee uit te nemen. Als iedereen dat nu doet, kunnen we al veel bereiken. Dat is zo, maar helaas is niet iedereen zo dat ze dat doen.

 

3. Verslag van de openbare vergadering 19 juni 2018

Het verslag van de op 19 juni jl. gehouden Dorpsraadvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. In- en uitgaande post

Inkomende post: Leuk om te noemen dat de Modelbaan Zuiderspoor in de MBS wordt ondergebracht.

Uitgaande post: Brief ecoduct, maar nooit antwoord op gekomen.

5. Mededelingen wijkagent

Augustus:

 • Er zijn jongens met 1 vuurwapen en 1 gaspistool aangetroffen in het bos bij de Winterhaarweg-Loerhazenweg. Onderzoek hiernaar loopt nog.
 • In een loods aan de Badweg zijn diverse koper- en dieseldiefstallen geweest.
 • Aan de Keuperweg is een caravan gestolen.
 • Er is een insluiping geweest in een woning, waarbij een kluis is weggenomen en later is teruggevonden.

September:

 • Er is melding gemaakt dat iemand met een raar verhaal (babbeltruc?) aan de deuren rondom de Topaasstraat is geweest. De wijkagent geeft aan op te passen voor insluipers.
 • Er is extra toezicht bij manage Denneboom. Daar zijn wat vreemde types gesignaleerd.

6. Brainstormavond Dorpsplan 2020-2030
16 oktober 20:00-22.00 uur

Tijdens de brainstormavond hoopt de Dorpsraad input te krijgen voor het Dorpsplan 2020-2030 van zoveel mogelijk dorpsbewoners. We gaan het hebben over onderwerpen als de samenstelling van de bevolking in het dorp, voorzieningen, woningbouw, duurzaamheid, etc. U bent van harte welkom om uw ideeën te delen.

Loes Dijkhuis en Ferenc van Damme van Trendbureau geven de avond vorm. Daarna buigt de Dorpsraad zich over de input, om dit op een juiste manier in een Dorpsplan te krijgen. Tegen de tijd dat er een concept is hoort u dat van ons.

Vanuit de zaal komt de vraag of het vorige Dorpsplan nog geëvalueerd wordt. Jeroen Verhaak geeft aan dat dat al is gebeurd, omdat dat Dorpsplan liep tot 2015. Alle punten uit dat plan zijn of geeffectueerd of inmiddels achterhaald.
Nico Bolhuis geeft aan dat men in de gemeente ook bezig is met een Stadsdeelagenda voor West en dat het goed zou zijn om in de gaten te houden of deze 2 plannen met elkaar te koppelen zijn. De Dorpsraad geeft aan dat dat uiteraard mooi zou zijn, maar dat de wijken in West over het algemeen andere aandachtspunten hebben dan Boekelo.

7. Ontmoetingsclusters & MFA de Zweede (Ben ter Stal)

burgerinitiatief het idee van Ontmoetingsclusters in Enschede ontstaan. De stad Enschede is verdeeld in twaalf clusters waar veel activiteiten samenkomen in het sociale domein, sport, onderwijs, etc. In deze clusters komen door middel van Ontmoetingsparken, Ontmoetingshuizen, Ontmoetingsspeeltuinen en Ontmoetingskinderboerderijen inwoners samen. Om dit plan verder uit te werken is een coöperatie opgericht. Die gaat ervoor zorgen dat geldstromen goed worden (her)verdeeld en mensen en middelen op de juiste plek komen. Alles in de opstart wordt ontwikkeld door vrijwilligers.

MFA De Zweede wordt vaak genoemd als goed voorbeeld en is dan ook aangemerkt als Ontmoetingspark. Aan Stichting MFA De Zweede is gevraagd of ze mee wil doen aan de coöperatie. Stichting MFA De Zweede denkt erover om snel, voor 1 oktober, aan te sluiten bij de coöperatie. De Dorpsraad staat hier zeer positief tegenover. Wel wordt aangegeven om ook na te denken of er andere plekken in het dorp zijn die kunnen aanhaken, door bijvoorbeeld De Berke als Ontmoetingshuis aan te merken. We zouden dan ook weer verbinding kunnen zoeken met het project “Komt er in!” (zie agendapunt 2). Ook geeft de Dorpsraad aan om hierbij ook heel nadrukkelijk samenwerking te zoeken met Usselo. Dit pakt Stichting MFA De Zweede op.

Meer informatie is te vinden op www.ontmoetingsclusters.nl.

8. Resultaten Schouw (Kas de Vries)

Alle leden van de Dorpsraad hebben in twee- of drietallen het gehele dorp en buitengebied nagelopen en aangetekend hoe alles erbij ligt. We zijn van plan om het gehele document met Jan ten Elzen, Rien van Faasen en Richard Belshof te bespreken. Wat highlights uit de schouw:
1. Veel stoepen hebben last van wortelgroei.
2. Er zit enorm veel onkruid op stoepen en straten.Er wordt wel gebrand hebben we gezien, maar wellicht is er achterstand.
3. Veel bewegwijzering en lantaarnpalen zijn vies door mos: graag schoonmaken.
4. Er is wat achterstand in het snoeien van bosschages in het buitengebied, wat gevaarlijke situaties oplevert.
5. Oprukkende Japanse Duizendknoop: hier moeten we echt wat mee, deze moeten weg.

Positief is dat de bermen en wegen er over het algemeen goed bij liggen. Nog wat kleine losse, maar heel concrete punten die we ook meenemen zijn de ‘sluiproute’ (zandpad) bij de Kwinkelerweg, het viaduct bij de Badweg, het pad tussen de Topaasstraat en Diamantstraat en de fietspaden aan de Teesinkweg en Beckumerstraat die onderhoud behoeven. Uit de zaal komt de vraag of bewoners ook hebben meegedaan. Nee, maar er is wel spontaan input gekomen vanuit dorpsbewoners die mee is genomen. Een tweede vraag: worden de resultaten ook ergens gepubliceerd zodat dorpsbewoners kunnen zien wat er aangeleverd is bij de gemeente? Daar gaat de Dorpsraad zich over beraden.

9. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen

Fysiek [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

 • Akzo – Er zijn twee Dorpsraadleden naar de klankbordvergadering geweest. Problemen met lekkages, vervuiling en verzakking spelen vooral in Twekkelo. We hebben aangegeven Twekkelo te steunen richting de Akzo indien dit nodig is.
 • N18 –Twee Dorpsraadleden hebben een bezoek gebracht aan een omwonende in verband met de klachten over geluidsoverlast van de nieuwe N18. Onze indruk is dat er geluidsoverlast is, maar we wachten op meer feiten voor we hiermee aan de slag gaan.
 • Parkeeroverlast Momentum bij uitvaarten – Tijdens uitvaarten is er een groot probleem met het parkeren van auto’s. Vaak staan auto’s overal in bermen aan de Beckumerstraat geparkeerd. De Dorpsraad wil hierover in gesprek met de beheerders van Momentum.
 • Broekmaatweg/Rutbekerveldweg – Gerard Roossink vraagt de vertegenwoordigers van de gemeente wat ze van plan is de Broekmaatweg/Rutbekerveldweg tot aan de Badweg. Het fietspad is weggehaald, de verharding is weg, de paaltjes zijn weg en bermen zijn gefreesd, terwijl het een fietsroute is. Nu is het een racebaan geworden. Jan ten Elzen gaat het uitzoeken.

Sociaal

 • Toerisme –  Er liggen nieuwe flyers met wandel- en fietsroutes op diverse plekken in het dorp.
 • Bankencommissie – In oktober worden weer banken geplaatst. Op het plein voor Momentum en ter vervanging bij het watergat aan de Teesinklandenweg.
 • Kinderboerderij – We zijn locaties aan het bekijken en bespreken met eigenaren wat mogelijkheden zijn. Ook gaan we wat veldwerk doen bij andere kinderboerderijen in de regio. Alle ideeën en tips voor locaties zijn welkom!

Dorpsbudget

 • Kas de Vries geeft aan dat de toekenningskaders voor aanvragen uit het dorpsbudget zijn gecontroleerd en nog kloppen. We kunnen dus nog steeds goed met de spelregels en kaders uit de voeten. Er is een aanvraag binnengekomen van het koor Intervocaal die in januari rondom Momentum iets wil doen met zang en muziek, samen met MV Unisson en midwinterhoornblazers. We hebben hierover wat aanvullende vragen gesteld aan de organisatie en wachten op antwoord. We zijn akkoord gegaan met een aanvraag van het Sinterklaascomité voor een bijdrage van € 800,-.
 • Er is nog budgetruimte voor dit jaar, dus er kunnen nog aanvragen gedaan worden.Denk aan een bijdrage voor het opknappen van speelplekken of andere fysieke zaken. Op boekelo.info staat een overzicht van zaken waar de afgelopen tijd subsidie voor is aangevraagd, zodat mensen weten waarvoor ze budget kunnen aanvragen.

MFA

 • Ben ter Stal : Het papierwerk en de rekenpartijen zijn klaar. De stadsdeelmanager is nu aan zet om de rapporten bij het college van B&W te krijgen.

10. Rondvraag en sluiting

 • Ben Schoppert vraagt of de Dorpsraad zich nog actief bezig houdt met de twee Natuurlijk Spelen plekken. Dit deed Commissie RSCJ uit de vorige Dorpsraad wel. We doen dat niet actief, want formeel is de gemeente aan zet (die controleren eens per jaar). Wij zullen het in de Commissie Sociaal bespreken. Jan ten Elzen geeft aan dat men gewoon melding kan maken als er iets is.
 • Fleur ter Kuile vraagt hoe het gaat met de spreekuren. Wisselend in opkomst. Maar we gaan een langere periode bekijken hoe het gaat.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur.

Geschreven door Susanne Harperink

 


Volgende bijeenkomsten

 • Brainstormavond voor het Dorpsplan 2020-2030 16 oktober om 20.00 uur
 • Volgende vergadering 20 november om 20.00 uur

 

Boeke-loos september 2018

De Dorpsraad zoekt een coördinator bezorging Boeke-loos

GEZOCHT:

COÖRDINATOR BEZORGING BOEKE-LOOS

Ons dorpsblad Boeke-loos wordt maandelijks verspreid door ca 35 enthousiaste bezorgers in en rond het dorp Boekelo. De werkzaamheden worden “aangestuurd” door de coördinator bezorging Boeke-loos.
De belangrijkste werkzaamheden zijn:
– Het voorbereiden van de bezorging
– Het coördineren van de distributie aan de bezorgers (maandelijks op een vrijdagochtend)
– Het bezorgen van Boeke-loos bij een aantal externe partijen (o.a. gemeente)
– Het bijhouden van de adreslijsten per bezorger i.v.m. de verdeling.
Vergoeding:
Enorme waardering vanuit het dorp voor de werkzaamheden en een eindejaarsattentie.
Informatie en aanmelding:
[email protected] of bij de voorzitter van de Dorpsraad, Jeroen Verhaak, 4282225

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 19 juni 2018

1. Opening

De openbare vergadering van de Dorpsraad 2018-2022 wordt om 20.00 uur door Jeroen Verhaak (voorzitter) geopend. Hij heet alle aanwezigen welkom. Dat zijn 10 leden van de Dorpsraad (Kas de Vries is afwezig), 7 belangstellenden en wijkagent Wilfried Bossink. Namens de gemeente is Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West) aanwezig. Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) kon niet aanwezig zijn. 

Voorafgaand aan de Dorpsraadvergadering is er een spreekuur geweest. Nico van der Veen was benieuwd naar de brief van de Dorpsraad aan de gemeente met betrekking tot het negatief advies voor een vliegveld aan de Badweg voor de Twentse Radio Modelvliegtuigclub (TRMC). Ook wilde hij wat meer uitleg over waarom er minder openbare Dorpsraadvergaderingen zijn. Gerard Huiberts kwam melden dat hij op meerdere plekken in het dorp de ‘Japanse Duizendknoop’ heeft gesignaleerd. Dit is een zeer vervelende woekerplant die moeilijk uit te roeien is. Wij gaan de plekken doorgeven aan de gemeente. Nico Bolhuis geeft aan dat de gemeente bekend is met het probleem en probeert deze plant zoveel mogelijk binnen de perken te houden. 

2. Verslag van de openbare vergadering 17 april 2018

Het verslag van de op 17 april jl. gehouden Dorpsraadvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. Jeroen meldt dat er over de geleiders die wellicht geplaatst zullen worden op de kruising Windmolenweg – Haimersweg contact gezocht is met de verkeerskundige van de gemeente om te horen wat de stand van zaken is. Daarop is nog geen reactie gekomen. Met betrekking tot verlichting op het viaduct aan de Badweg/N18 meldt Nico Bolhuis dat dit actiepunt bij de juiste persoon terechtgekomen is en dat die ermee bezig is. Nico geeft ook aan dat de buslijnen op elkaar afgestemd worden. Men is hiermee bezig. 

3. In- en uitgaande post

Inkomende post: Er is een e-mail binnengekomen dat de Huis aan Huis in (een deel van) Boekelo de laatste tijd niet bezorgd is. Jeroen toetst dit bij de aanwezigen die dit beamen. De Dorpsraad gaat hierover een brief sturen naar de verspreiders van Huis aan Huis. 

4. Mededelingen wijkagent

 Vanuit De Berke was gevraagd of Wilfried Bossink ook daar een spreekuur wilde houden. Dit heeft Wilfried een aantal keren gedaan als pilot. Omdat hier geen animo voor was is besloten hiermee niet verder te gaan.

 • In de nacht van 19 op 20 mei zijn er vernielingen aan de Beckumerstraat geweest. Op 25 mei waren er jongeren in het dorp die vervelend gedrag vertoonden. Daarom is extra toezicht gehouden. In juni zijn er geen incidenten geweest en het lijkt nu weer rustig.
 • In mei zijn er leidingen uit huisjes gehaald aan de Landsteinerlaan, wat wateroverlast heeft veroorzaakt. Ook zijn er wat ruiten ingegooid.
 • Snelheid: de laatste tijd is er gelaserd op de Beckumerstraat en Kwinkelerweg, waar het meeviel qua snelheid. Wellicht is er op verkeerde tijdstippen gecontroleerd. Wilfried gaat binnenkort weer laseren, op andere tijdstippen. 

5. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen

Fysiek [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

(Jeroen Verhaak en Gerard Roossink)

 •  Over de drempel Boekelosestraat – Bleekerij zijn klachten binnengekomen bij de Dorpsraad. Daarop hebben wij de gemeente geadviseerd om een zebrapad aan te leggen of iets te doen in de trant van het plaatsen van strepen op het wegdek. De gemeente heeft aangegeven er niets aan te gaan doen.
 • Haaksbergerstraat na afwaardering van de N18: Gerard geeft aan naar de informatieavond te zijn geweest. De weg wordt 5 meter breed met watergootjes aan beide kanten en elke 400 meter een drempel. De snelheid in Usselo wordt 30 km/u, zonder stoplichten. We zijn bang voor onveilige situaties. Gerard geeft aan dat er nog veel verkeer gebruikmaakt van de oude N18. Ook zijn er veel problemen met de afwatering, wat gemeld is bij Rijkswaterstaat. Tot nu toe wordt er niets mee gedaan. Het gevoel leeft dat Rijkswaterstaat dit soort issues doorschuift naar de gemeente bij de overname. Nico Bolhuis geeft aan dat hij de projectleider bij de gemeente hierop gaat attenderen. De overdracht is van 1 mei dit jaar verplaatst naar 1 oktober, maar er zijn geluiden dat het zelfs naar 1 januari 2019 of nog later opgeschoven wordt.
 • De Verondieping van het Rutbekerveld gaat heel hard nu. Er wordt af en aangereden met zandwagens.
 • De Dorpsraad is op dit moment bezig met een schouw van de straten in Boekelo. Dit om de gemeente aan te geven waar reparatiewerkzaamheden en dergelijke nodig zijn. 

Sociaal

(Edith Robers)

 •  Project eenzaamheid onder ouderen: er zijn 400 kwetsbare ouderen in Boekelo, waarvan bij 125 de situatie echt problematisch is qua eenzaamheid of verwaarlozing. De zorgverleners (bijvoorbeeld de praktijkondersteuners van de huisartsen) hebben het wel in beeld, maar mogen in verband met de privacywetgeving niet zomaar aan de projectgroep doorgeven welke mensen dit zijn. Zij moeten dus eerst aan deze mensen vragen of ze iets van ondersteuning of hulp vanuit het project willen. Men wil de vitale 65+ers uit het dorp betrekken om iets te doen met de eenzame ouderen. In de Dorpsraadvergadering van september zal Femke van Eijzeren (projectleider vanuit Livio) dit project, met de naam ‘Komt d’r in’, toelichten.
 • Kinderboerderij: De commissie sociaal wil graag iets concreets opleveren in deze zittingsperiode en daarom proberen een kinderboerderij te realiseren in Boekelo. Dit is nog in een erg pril stadium (welke locaties zijn geschikt, wat is er nodig, etcetera). Zijn er suggesties of tips, dan graag melden bij de Dorpsraad.
 • Werkgroep banken: in het voorjaar zijn er 3 nieuwe banken geplaatst en er is nog een aantal op voorraad. Er is nu 1 aanvraag binnen om een bank te plaatsen voor Momentum. We gaan nieuwe banken plaatsen met minimaal 3 tegelijk (in maart 2019 is de verwachte volgende uitlevering). Suggesties voor banken zijn welkom bij de Dorpsaad. Let op: de banken mogen alleen op grond van de gemeente geplaatst worden, dus niet op grond van Landschap Overijssel of iets dergelijks. 

Dorpsbudget

(Jeroen Verhaak)

 • Gehonoreerd is 1500 euro ten behoeve van M.F.A. fase 3 (sportzaal). Er is 10.000 euro benodigd om verder te gaan met een eerste uitwerking van de plannen met de architect en meerdere partijen is gevraagd om iets bij te dragen. De Dorpsraad heeft de Werkgroep M.F.A. verzocht om de gymnastiekvereniging een hogere bijdrage te vragen, aangezien deze een groot belang heeft bij de eventueel te realiseren sportzaal. 

Klankbordgroep Grolsch

(Ben Bel)

 • Ben en Kas zijn naar de klankbordgroep Grolsch geweest. Ben geeft aan dat het vooral informatieve bijeenkomsten betreft en ze daar geen inspraak hebben. Jeroen geeft aan dat we toch ook wel wat meer overleg willen op beleidsmatig niveau (bijvoorbeeld over de plannen van Grolsch met betrekking tot duurzaamheid). Naast de Klankbordgroep is er ook een overleg met de directe buren van Grolsch. Henk Afink (belangstellende en deelnemer van het overleg met de buren) geeft aan dat het belangrijk is dat we in de gaten houden of er in beide overleggen hetzelfde wordt gezegd. Laten we elkaar vooral goed informeren hierover. 

MFA

(Ben ter Stal)

 • Deze maand gaat het advies met betrekking tot M.F.A. fase 3 (sportzaal) naar de gemeente. De werkgroep heeft de architect een voorzichtige opdracht gegeven om met het ontwerp te beginnen, daarvoor is onder andere de 10.000 euro benodigd. Op dit moment worden alle cijfers met betrekking tot de investering en exploitatie gecheckt. Daarna kunnen alle stukken naar het College van B&W. We moeten eerst wachten op een nieuw college voor er een al dan niet akkoord gegeven kan worden. Als we meer weten vanuit de gemeente en wat eerste ontwerpen hebben, willen we dit presenteren aan een groter gremium, bijvoorbeeld in de Dorpsraadvergadering van september. Maar we willen wel eerst afwachten of de geluiden positief zijn. 

7. Rondvraag en sluiting

 • Ben Bel meldt over het Marcellinuscomplexplein dat de opdracht voor een herinrichting moet komen vanuit de 4 initiatiefnemers. Die zijn bezig met een projectplan hiervoor.
 • Ben ter Stal geeft aan dat we in het najaar willen beginnen met het opstellen van een Dorpsplan 2020-2030. Met onderwerpen zoals bijvoorbeeld de wenselijkheid van verdere woningbouw in Boekelo.
 • Fleur ter Kuile (belangstellende) verifieert wat nu precies de stand van zaken is met betrekking tot het vliegveld voor de TRMC, omdat ze in ‘Rondje Usselo’ heeft gelezen dat de Buurtkring Usselo een positief advies heeft gegeven voor een proefperiode van een jaar en de Dorpsraad een negatief advies. Dat klopt, het is nu aan de gemeente om hierover te beslissen.
 • Henk Afink (belangstellende) stelt vragen aan de Dorpsraad of het oordeel dat verstoring van het groene buitengebied moet worden voorkomen alleen geldt voor het werkgebied van de Dorpsraad of ook daarbuiten. Janny Joosten geeft aan dat de Dorpsraad geen zeggenschap heeft over gebieden buiten het werkgebied. Jeroen geeft aan dat erover zaken die zowel Boekelo als buurtgebieden aangaan altijd goed overleg is tussen betrokken partijen, zoals bijvoorbeeld de Dorpsraad en de Buurtkring Usselo. Henk Afink heeft nog meer vragen die dit punt aangaan, waarop de voorzitter aangeeft dat dit teveel vragen zijn om in een rondvraag te behandelen. De Dorpsraad neemt de vragen aan (die al door Henk Afink op papier waren gezet) en komt hierop terug.
 • Monique Visser-Tijhof (belangstellende) heeft gereageerd op de Facebook-post over de snelheid in Boekelo en hierop een reactie gekregen namens de Dorpsraad. Ze geeft aan graag te willen weten wie er namens de Dorpsraad heeft gereageerd op haar post en ze adviseert om hier een naam bij te zetten. Omdat de post is geplaatst vanuit de redactie van Boeke-loos beantwoordt Susanne Harperink haar vraag. Zij geeft aan het eens te zijn met het advies en dit te gaan bespreken in de redactie van Boeke-loos. 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:15 uur.

Geschreven door Susanne Harperink

 

Vastgesteld op 17 april 2018.