Het Welkomstbeuksken 2019

De nieuw uitgave van het Welkomstbeuksken is uit, en nu ook digitaal beschikbaar!

De Dorpsraad zoekt een coördinator bezorging Boeke-loos

GEZOCHT:

COÖRDINATOR BEZORGING BOEKE-LOOS

Ons dorpsblad Boeke-loos wordt maandelijks verspreid door ca 35 enthousiaste bezorgers in en rond het dorp Boekelo. De werkzaamheden worden “aangestuurd” door de coördinator bezorging Boeke-loos.
De belangrijkste werkzaamheden zijn:
– Het voorbereiden van de bezorging
– Het coördineren van de distributie aan de bezorgers (maandelijks op een vrijdagochtend)
– Het bezorgen van Boeke-loos bij een aantal externe partijen (o.a. gemeente)
– Het bijhouden van de adreslijsten per bezorger i.v.m. de verdeling.
Vergoeding:
Enorme waardering vanuit het dorp voor de werkzaamheden en een eindejaarsattentie.
Informatie en aanmelding:
[email protected] of bij de voorzitter van de Dorpsraad, Jeroen Verhaak, 4282225

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 19 juni 2018

1. Opening

De openbare vergadering van de Dorpsraad 2018-2022 wordt om 20.00 uur door Jeroen Verhaak (voorzitter) geopend. Hij heet alle aanwezigen welkom. Dat zijn 10 leden van de Dorpsraad (Kas de Vries is afwezig), 7 belangstellenden en wijkagent Wilfried Bossink. Namens de gemeente is Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West) aanwezig. Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) kon niet aanwezig zijn. 

Voorafgaand aan de Dorpsraadvergadering is er een spreekuur geweest. Nico van der Veen was benieuwd naar de brief van de Dorpsraad aan de gemeente met betrekking tot het negatief advies voor een vliegveld aan de Badweg voor de Twentse Radio Modelvliegtuigclub (TRMC). Ook wilde hij wat meer uitleg over waarom er minder openbare Dorpsraadvergaderingen zijn. Gerard Huiberts kwam melden dat hij op meerdere plekken in het dorp de ‘Japanse Duizendknoop’ heeft gesignaleerd. Dit is een zeer vervelende woekerplant die moeilijk uit te roeien is. Wij gaan de plekken doorgeven aan de gemeente. Nico Bolhuis geeft aan dat de gemeente bekend is met het probleem en probeert deze plant zoveel mogelijk binnen de perken te houden. 

2. Verslag van de openbare vergadering 17 april 2018

Het verslag van de op 17 april jl. gehouden Dorpsraadvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. Jeroen meldt dat er over de geleiders die wellicht geplaatst zullen worden op de kruising Windmolenweg – Haimersweg contact gezocht is met de verkeerskundige van de gemeente om te horen wat de stand van zaken is. Daarop is nog geen reactie gekomen. Met betrekking tot verlichting op het viaduct aan de Badweg/N18 meldt Nico Bolhuis dat dit actiepunt bij de juiste persoon terechtgekomen is en dat die ermee bezig is. Nico geeft ook aan dat de buslijnen op elkaar afgestemd worden. Men is hiermee bezig. 

3. In- en uitgaande post

Inkomende post: Er is een e-mail binnengekomen dat de Huis aan Huis in (een deel van) Boekelo de laatste tijd niet bezorgd is. Jeroen toetst dit bij de aanwezigen die dit beamen. De Dorpsraad gaat hierover een brief sturen naar de verspreiders van Huis aan Huis. 

4. Mededelingen wijkagent

 Vanuit De Berke was gevraagd of Wilfried Bossink ook daar een spreekuur wilde houden. Dit heeft Wilfried een aantal keren gedaan als pilot. Omdat hier geen animo voor was is besloten hiermee niet verder te gaan.

 • In de nacht van 19 op 20 mei zijn er vernielingen aan de Beckumerstraat geweest. Op 25 mei waren er jongeren in het dorp die vervelend gedrag vertoonden. Daarom is extra toezicht gehouden. In juni zijn er geen incidenten geweest en het lijkt nu weer rustig.
 • In mei zijn er leidingen uit huisjes gehaald aan de Landsteinerlaan, wat wateroverlast heeft veroorzaakt. Ook zijn er wat ruiten ingegooid.
 • Snelheid: de laatste tijd is er gelaserd op de Beckumerstraat en Kwinkelerweg, waar het meeviel qua snelheid. Wellicht is er op verkeerde tijdstippen gecontroleerd. Wilfried gaat binnenkort weer laseren, op andere tijdstippen. 

5. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen

Fysiek [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

(Jeroen Verhaak en Gerard Roossink)

 •  Over de drempel Boekelosestraat – Bleekerij zijn klachten binnengekomen bij de Dorpsraad. Daarop hebben wij de gemeente geadviseerd om een zebrapad aan te leggen of iets te doen in de trant van het plaatsen van strepen op het wegdek. De gemeente heeft aangegeven er niets aan te gaan doen.
 • Haaksbergerstraat na afwaardering van de N18: Gerard geeft aan naar de informatieavond te zijn geweest. De weg wordt 5 meter breed met watergootjes aan beide kanten en elke 400 meter een drempel. De snelheid in Usselo wordt 30 km/u, zonder stoplichten. We zijn bang voor onveilige situaties. Gerard geeft aan dat er nog veel verkeer gebruikmaakt van de oude N18. Ook zijn er veel problemen met de afwatering, wat gemeld is bij Rijkswaterstaat. Tot nu toe wordt er niets mee gedaan. Het gevoel leeft dat Rijkswaterstaat dit soort issues doorschuift naar de gemeente bij de overname. Nico Bolhuis geeft aan dat hij de projectleider bij de gemeente hierop gaat attenderen. De overdracht is van 1 mei dit jaar verplaatst naar 1 oktober, maar er zijn geluiden dat het zelfs naar 1 januari 2019 of nog later opgeschoven wordt.
 • De Verondieping van het Rutbekerveld gaat heel hard nu. Er wordt af en aangereden met zandwagens.
 • De Dorpsraad is op dit moment bezig met een schouw van de straten in Boekelo. Dit om de gemeente aan te geven waar reparatiewerkzaamheden en dergelijke nodig zijn. 

Sociaal

(Edith Robers)

 •  Project eenzaamheid onder ouderen: er zijn 400 kwetsbare ouderen in Boekelo, waarvan bij 125 de situatie echt problematisch is qua eenzaamheid of verwaarlozing. De zorgverleners (bijvoorbeeld de praktijkondersteuners van de huisartsen) hebben het wel in beeld, maar mogen in verband met de privacywetgeving niet zomaar aan de projectgroep doorgeven welke mensen dit zijn. Zij moeten dus eerst aan deze mensen vragen of ze iets van ondersteuning of hulp vanuit het project willen. Men wil de vitale 65+ers uit het dorp betrekken om iets te doen met de eenzame ouderen. In de Dorpsraadvergadering van september zal Femke van Eijzeren (projectleider vanuit Livio) dit project, met de naam ‘Komt d’r in’, toelichten.
 • Kinderboerderij: De commissie sociaal wil graag iets concreets opleveren in deze zittingsperiode en daarom proberen een kinderboerderij te realiseren in Boekelo. Dit is nog in een erg pril stadium (welke locaties zijn geschikt, wat is er nodig, etcetera). Zijn er suggesties of tips, dan graag melden bij de Dorpsraad.
 • Werkgroep banken: in het voorjaar zijn er 3 nieuwe banken geplaatst en er is nog een aantal op voorraad. Er is nu 1 aanvraag binnen om een bank te plaatsen voor Momentum. We gaan nieuwe banken plaatsen met minimaal 3 tegelijk (in maart 2019 is de verwachte volgende uitlevering). Suggesties voor banken zijn welkom bij de Dorpsaad. Let op: de banken mogen alleen op grond van de gemeente geplaatst worden, dus niet op grond van Landschap Overijssel of iets dergelijks. 

Dorpsbudget

(Jeroen Verhaak)

 • Gehonoreerd is 1500 euro ten behoeve van M.F.A. fase 3 (sportzaal). Er is 10.000 euro benodigd om verder te gaan met een eerste uitwerking van de plannen met de architect en meerdere partijen is gevraagd om iets bij te dragen. De Dorpsraad heeft de Werkgroep M.F.A. verzocht om de gymnastiekvereniging een hogere bijdrage te vragen, aangezien deze een groot belang heeft bij de eventueel te realiseren sportzaal. 

Klankbordgroep Grolsch

(Ben Bel)

 • Ben en Kas zijn naar de klankbordgroep Grolsch geweest. Ben geeft aan dat het vooral informatieve bijeenkomsten betreft en ze daar geen inspraak hebben. Jeroen geeft aan dat we toch ook wel wat meer overleg willen op beleidsmatig niveau (bijvoorbeeld over de plannen van Grolsch met betrekking tot duurzaamheid). Naast de Klankbordgroep is er ook een overleg met de directe buren van Grolsch. Henk Afink (belangstellende en deelnemer van het overleg met de buren) geeft aan dat het belangrijk is dat we in de gaten houden of er in beide overleggen hetzelfde wordt gezegd. Laten we elkaar vooral goed informeren hierover. 

MFA

(Ben ter Stal)

 • Deze maand gaat het advies met betrekking tot M.F.A. fase 3 (sportzaal) naar de gemeente. De werkgroep heeft de architect een voorzichtige opdracht gegeven om met het ontwerp te beginnen, daarvoor is onder andere de 10.000 euro benodigd. Op dit moment worden alle cijfers met betrekking tot de investering en exploitatie gecheckt. Daarna kunnen alle stukken naar het College van B&W. We moeten eerst wachten op een nieuw college voor er een al dan niet akkoord gegeven kan worden. Als we meer weten vanuit de gemeente en wat eerste ontwerpen hebben, willen we dit presenteren aan een groter gremium, bijvoorbeeld in de Dorpsraadvergadering van september. Maar we willen wel eerst afwachten of de geluiden positief zijn. 

7. Rondvraag en sluiting

 • Ben Bel meldt over het Marcellinuscomplexplein dat de opdracht voor een herinrichting moet komen vanuit de 4 initiatiefnemers. Die zijn bezig met een projectplan hiervoor.
 • Ben ter Stal geeft aan dat we in het najaar willen beginnen met het opstellen van een Dorpsplan 2020-2030. Met onderwerpen zoals bijvoorbeeld de wenselijkheid van verdere woningbouw in Boekelo.
 • Fleur ter Kuile (belangstellende) verifieert wat nu precies de stand van zaken is met betrekking tot het vliegveld voor de TRMC, omdat ze in ‘Rondje Usselo’ heeft gelezen dat de Buurtkring Usselo een positief advies heeft gegeven voor een proefperiode van een jaar en de Dorpsraad een negatief advies. Dat klopt, het is nu aan de gemeente om hierover te beslissen.
 • Henk Afink (belangstellende) stelt vragen aan de Dorpsraad of het oordeel dat verstoring van het groene buitengebied moet worden voorkomen alleen geldt voor het werkgebied van de Dorpsraad of ook daarbuiten. Janny Joosten geeft aan dat de Dorpsraad geen zeggenschap heeft over gebieden buiten het werkgebied. Jeroen geeft aan dat erover zaken die zowel Boekelo als buurtgebieden aangaan altijd goed overleg is tussen betrokken partijen, zoals bijvoorbeeld de Dorpsraad en de Buurtkring Usselo. Henk Afink heeft nog meer vragen die dit punt aangaan, waarop de voorzitter aangeeft dat dit teveel vragen zijn om in een rondvraag te behandelen. De Dorpsraad neemt de vragen aan (die al door Henk Afink op papier waren gezet) en komt hierop terug.
 • Monique Visser-Tijhof (belangstellende) heeft gereageerd op de Facebook-post over de snelheid in Boekelo en hierop een reactie gekregen namens de Dorpsraad. Ze geeft aan graag te willen weten wie er namens de Dorpsraad heeft gereageerd op haar post en ze adviseert om hier een naam bij te zetten. Omdat de post is geplaatst vanuit de redactie van Boeke-loos beantwoordt Susanne Harperink haar vraag. Zij geeft aan het eens te zijn met het advies en dit te gaan bespreken in de redactie van Boeke-loos. 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:15 uur.

Geschreven door Susanne Harperink

 

Vastgesteld op 17 april 2018.

 

 

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 17 april 2018

1. Opening

De eerste openbare vergadering van de Dorpsraad 2018-2022 wordt om 20.00 uur door Jeroen Verhaak (voorzitter) geopend. Hij heet alle aanwezigen welkom. Dat zijn de 11 leden van de Dorpsraad en 11 belangstellenden, Roelant Lawerman namens de Verkiezingscommissie en de gemeentelijke vertegenwoordigers Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West) en Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West).

Alle aanwezigen nemen 1 minuut stilte in acht ter nagedachtenis aan Harry Stam, die op 16 april jl. op 73-jarige leeftijd is overleden. Harry was van 1982-1994 lid van de Dorpsraad en heeft veel gedaan voor Boeke-loos. We wensen zijn vrouw Toos, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

2. EVALUATIE DORPSRAADVERKIEZINGEN

Voorzitter van de Verkiezingscommissie Roelant Lawerman heeft een verslag aangeleverd bij de Dorpsraad over het verloop van de verkiezingen. Hij benoemt de belangrijkste punten: de verkiezingen zijn technisch goed verlopen. Dank voor de zitters bij de stembureaus en de tellers, gemeente en redactie van Boeke-loos voor de medewerking. Ook dit jaar was het weer moeilijk om kandidaten te krijgen. Misschien is het een idee om naar minder leden te gaan zodat we meer echte verkiezingen hebben. Mensen zouden graag foto’s van de kandidaten in de stemhokjes zien om makkelijker een keuze te kunnen maken. Tenslotte adviseert de Verkiezingscommissie de Dorpsraad om te kijken naar het werkgebied: is het nodig dat je in Usselo een stemlokaal hebt voor de Dorpsraad van Boekelo? Kunnen de circa 80 stemmers uit Usselo, ook hun stem uitbrengen in een van de twee stemlokalen in Boekelo? De Dorpsraad zal zich buigen over de aanbevelingen.

3. Verslag van de openbare vergadering 20 maart 2018

Het verslag van de op 20 maart jl. gehouden Dorpsraadvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. Ben Bel merkt op dat hij met betrekking tot het Marcellinuscomplexplein details mist. We laten dit punt terugkomen bij punt 6 van de agenda (nieuws uit de Commissie Fysiek). Nico Bolhuis heeft het actiepunt met betrekking tot Camping Buytenplaets opgepakt en komt hier de volgende Dorpsraadvergadering op terug.

4. In- en uitgaande post

Over de post zijn geen opmerkingen.

5. Mededelingen wijkagent

Omdat Wilfried Bossink niet zelf aanwezig kan zijn bij de vergadering heeft hij de voorzitter van de Dorpsraad de belangrijkste punten doorgegeven.

 • Een man die zich uitgaf voor iemand van de gemeente is bij een woning aan de Mr. De Wolffstraat binnengekomen en heeft daar een portemonnee met geld weggenomen.
 • Op 24 maart zijn twee jongens aangehouden voor graffiti spuiten (o.a. bij beide scholen). Er is contact geweest met de ouders en de jongens gaan zelf de graffiti verwijderen.
 • In de nacht van 8 op 9 april is geprobeerd met een aanhangwagen een deel van het terras van Hotel Bad Boekelo weg te nemen.
 • Tijdens een snelheidscontrole in de 60 km/u zone aan de Windmolenweg zijn meerdere bekeuringen uitgedeeld aan automobilisten die behoorlijk te hard reden.

6. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen

Fysiek [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

Kas de Vries meldt dat:

 • Overleg geweest met Stawel over Duurzame energie. Stawel heeft veel ervaring met duurzame energie in het buitengebied, waar we voor Boekelo van kunnen leren.
 • Overleg geweest met een verkeerskundige van de gemeente Enschede over de verkeerssituatie op de kruising Windmolenweg – Haimersweg. De gemeente gaat proberen het voor fietsers veiliger te maken door op de strook tussen de fietspaden geleiders te plaatsen. Tegen het keren bij de Winterhaarweg en Molenveld kunnen we helaas weinig doen. We blijven in gesprek met de verkeerskundige.
 • Kas de Vries praat ons bij over hoe de Haaksbergerstraat eruit komt te zien na afwaardering van de N18. Binnenkort wordt er een inloopavond georganiseerd door de gemeente. Vertegenwoordiger van de Buurtbus vraagt de Dorpsraad pro-actief in gesprek te gaan met gemeente over de bushaltes en het qua vertrektijden koppelen van buslijnen. Nico Bolhuis gaat kijken waar dit op de gemeentelijke agenda staat.
 • De Dorpsraad wil graag afstemming met afdeling onderhoud van gemeente Enschede over het onderhoud openbaar groen in Boekelo. Nico Bolhuis pakt dit op.
 • Akzo Nobel heeft bij Molenveld aangeplant. Dit stukje bovengronds ziet er nu weer netjes uit.
 •  Commissie gaat samen met Klankbordgroep Goorseveld voortgang van de verondieping van het Rutbekerveld / Goorseveld beoordelen.
 • M.b.t. de vervanging van de verlichting in het buitengebiedpleit de Dorpsraad ervoor om verlichting pas uit te zetten als de bewoners aldaar actief aangeven dat te willen. Nico Bolhuis initieert een overleg met het bedrijf dat bezig is met de verlichting. Jan ten Elzen zal bij de verantwoordelijke voor de N18 aankaarten of er op de brug bij de Badweg verlichting geplaatst kan worden. – De Dorpsraad gaat een schouw doen van de bestratingin Boekelo en het buitengebied.
 • Bernd Weijers is gevraagd zich te blijven bemoeien met infrastructurele zaken.
 • De Dorpsraad bespreekt de fondsenwerving m.b.t. het Marcellinuscomplexplein op een ander moment.

Algemeen

Jeroen Verhaak:

 • De Dorpsraad houdt nog eens in de twee maanden een openbare vergadering in plaats van iedere maand.
 • Wel is er een maandelijks spreekuur met 2 Dorpsraadleden iedere 3edinsdag van de maand van 19.00 – 19.30 uur in M.F.A. De Zweede.
 • De Dorpsraad gaat een Dorpsplan 2020-2030 opstellen.

Sociaal

Edith Robers:

 • Deze commissie is een combinatie van de ‘oude’ R.S.C.J. en alles dat met zorg en ouderen te maken heeft.
 • De Werkgroep Toerisme, BOV en Dorpsraad gaan in zee met Twente Marketing om diverse promotiemiddelen voor Boekelo te ontwikkelen.
 • Vanuit de Werkgroep banken wordt gemeld dat er 3 nieuwe banken geplaatst worden.
 • Ben Bel (Bookels Höltink) meldt dat het plan ‘Eenzaamheid in Boekelo’ klaar is en binnenkort gepresenteerd wordt.

Dorpsbudget

Kas de Vries 

 • Gehonoreerd wordt de aanvraag van 700 euro (excl. btw) voor de ontwikkeling van promotiemiddelen voor Boekelo door Twente Marketing.

Publiciteit

 Jeroen Verhaak

 • De vernieuwde site Boekelo.infois een hele vooruitgang.
 • Binnenkort volgt overleg over de Facebook-pagina van de Dorpsraad en Boeke-loos.

MFA

Ben ter Stal

Er zijn nog twee gesprekken met de gemeente voor de haalbaarheidsstudie M.F.A. Begin mei moet het advies klaar zijn voor het College van B&W.

 

7. Rondvraag en sluiting

 • Ben Bel stuurt de stukken t.b.v. het overleg over het Marcellinuscomplexplein rond.
 • Nico van der Veen vraagt wanneer er in de openbare vergadering weer wordt gesproken over het vliegveld voor de Twentse Radio Modelvliegtuigclub. Dit is nog niet bekend.
 • Jan ten Elzen meldt dat iemand in een boom aan de Windmolenweg een gat heeft geboord en daar zuur in heeft gedaan, waardoor de boom doodgaat. Dit is in Enschede al vaker gebeurd. Ook meldt hij dat er opdracht is gegeven voor onderzoek naar de staat van de lindenbomen tussen de Mr. De Wolffstraat en Momentum.
 • Henk Afink geeft een compliment voor de manier waarop de handhaving bij een feest bij De Zweede onlangs is verlopen.
 • Gonny ten Veen bedankt Jan ten Elzen voor het terugplaatsen van de banken op het Schierbeekplein. Ze zijn erg mooi opgeknapt.

De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur.

Geschreven door Susanne Harperink

 

Vastgesteld op 17 april 2018.

 

 

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 20 maart 2018

1. Opening

De laatste openbare vergadering van Dorpsraad 2014/2018 wordt om 20:00 uur door Jeroen Verhaak – voorzitter – geopend. Hij heet alle aanwezigen welkom. Dat zijn de 12 leden van de Dorpsraad en 30 belangstellenden, waaronder kandidaat-Dorpsraadleden, de Verkiezingscommissie, een delegatie van de Twentse Radio Modelvliegtuigclub en de “ambtelijke vertegenwoordigers” Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en Wilfried Bossink (wijkagent).

2.VLIEGVELD TRMc.

In afwijking van de gepubliceerde agenda gaan we eerst aan de slag met het (ROM-) punt “Advies vliegveld Twentse Radio Modelvliegtuigclub”. Jeroen Verhaak leidt dit onderwerp in, hij wordt hierin bijgestaan door de (waarnemend) voorzitter van de TRMc. Er ontstaat een “levendige” gedachtewisseling tussen TRMc-vertegenwoordigers, Dorpsraadleden en een aantal omwonenden van het beoogde vliegveldaan de Badweg. Om een lang verhaal kort te maken: de door de gemeente aan ons gevraagde adviesaanvraag zal in één van de komende  Dorpsraadvergaderingen opnieuw aan de orde komen.

3.Verslag van de openbare vergadering 20 februari 2018

Het Verslag van de op 20 februari jl. gehouden openbare vergadering van de Dorpsraad wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding hiervan zegt Gonny ten Veen dat de banken van het Schierbeekplein intussen door Stadsdeelbeheer-West verwijderd zijn voor een opknapbeurt en dat zij in het vervolg door omwonenden onderhouden zullen worden. Hiervoor levert Stadsdeelbeheer-West de benodigde materialen.

4. In- en uitgaande post

Opgemerkt wordt dat de Dorpsraadleden op korte termijn het “Erkenningsdocument” (De brief waarin de Gemeente Enschede de Dorpsraad opnieuw erkent als officieel wijkorgaan.) zullen ontvangen. Na gedegen juridisch advies te hebben ingewonnen zullen we de afzender van het schrijven waarin hij van de Dorpsraad een financiële tegoedkoming eist vanwege het ter tafel brengen van een vermeende leugen met betrekking tot de eiser door een lid van de Dorpsraad in een openbare vergadering van die raad, laten weten zijn schrijven voor kennisgeving te hebben aangenomen.

5. Mededelingen wijkagent

Wilfried Bossink.

 • Diefstal fiets bij supermarkt.
 • Illegale autokofferbakverkoop van gereedschap.
 • Op 6 maart opmerkelijke activiteiten van onbekend persoon aan Windmolenweg gesignaleerd (“Let op je eigendommen!”). – Snelheidsmetingen gedaan op Boekelosestraat. Er is deze keer nog niet beboet, overtreders zijn bekend, zullen door politie worden aangesproken.
 • Belangstellende wijst op mogelijke illegale camerabewaking aan Ganzebosweg. Politie zoekt dat uit.

 

6. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen

ROM [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

Kas de Vries meldt dat:

 • Bestemmingsplan Twekkelerhof aan de Haimersweg in Twekkelo (Landgoed Het Stroot) is mede door onze inspanningen (vooralsnog) in de ijskast gezet. Wordt vervolgd.
 • Binnenkort is er (opnieuw) een gesprek met een verkeersdeskundige van de Gemeente Enschede en leden van de Dorpsraad over de problematische verkeerssituatie op de kruising Windmolenweg enHaimersweg.
 • Eind deze maand is er overleg tussen “Stawel” en Dorpsraad over Duurzame energie-aanpak.
 • Verlichting buitengebied. Bart Stokkers praat ons bij over dit onderwerp. Besloten wordt hierover een brief richting gemeente te lanceren. Nico Bolhuis zoekt uit waarom de Dorpsraad niet om advies gevraagd is over dit dossier.
 • Toerisme. Er was voor dit onderwerp een werkgroep actief. Deze heeft kortgeleden een voorstel gepubliceerd. Werkgroep, BOV en Dorpsraad hebben binnenkort overleg over deze tekst.
 • Marcellinuscomplex plein. Hoewel dit geen Dorpsraadactiviteit is geven we Ben Bel de gelegenheid om te melden dat de fondsenwerving ten behoeve van een renovatie van dit plein van start is gegaan.
 • Camping Buitenplaats. Bart Stokkers spreekt zijn bevreemding uit over het feit dat het gemeentelijk beleid ten aanzien van permanente bewoning op deze camping zwalkt. Nico Bolhuis komt terug op dit onderwerp. Eigenaresse van camping (aanwezig als belangstellende) zegt dat zij hierover in gesprek wil met Dorpsraad.

Publiciteit

Jeroen Verhaak. De Dorpsraad-site Boekelo.info is grondig gerenoveerd.

Ouderencommissie / Bookels Höltink

Ben Bel. Het plan van aanpak “Eenzaamheid in Boekelo.” verschijnt volgens de initiatiefnemers binnenkort.

MFA

Ben ter Stal. Officieel onderzoek naar haalbaarheid realisatie 3efase (Spelzaal) is van start gegaan.

 

Dorpsbudget

Kas de Vries. Gehonoreerd zijn de aanvragen:

 • voor de organisatie van de Palmpasenoptocht (400 euro),
 • onder een zeker voorbehoud die voor de aanschaf van vlaggenmasten ten behoeve van een aantal verenigingen (1155 euro) en die van het Oranjecomité voor de organisatie van de Oranjefeesten (1000 euro).
 • Enkele aanvragen “hangen” nog.

7. Voorstellen van de kandidaat-dorpsraadsleden.

Hierna krijgen alle (14) kandidaten voor de Dorpsraadverkiezingen op 21 maart a.s. de gelegenheid zich voor te stellen. Aldus gebeurt.

8. Rondvraag en sluiting

Jos Brunink: zaterdag 25 maart, Boekelo Doet, aanvang 09:15 uur in MFA De Zweede. Doel is het opruimen van zwerfafval in het buitengebied.

Ben Schoppert (aftredend Dopsraadlid, niet herkiesbaar): “Het waren min of meer 8 fantastische jaren”.

Nico van der Veen (belangstellende) bedankt de Dorpsraadleden 2014/2018 voor hun inspanningen.

Nadat Jeroen Verhaak álle Dorpsraadleden jaargang 2014/2018 heeft bedankt en in de bloemen – en aan de wijn heeft gezet, bedankt Kas de Vries de voorzitter voor zijn inzet!

De voorzitter sluit de vergadering om 22:10 uur.

Geschreven door Ben Schoppert, secretaris Dorpsraad 2014/2018.     

Vastgesteld op 17 april 2018.

 

 

Verkiezingen Dorpsraad 2018-2022

UITSLAG DORPSRAADVERKIEZINGEN 21 MAART 2018  Aantal stembiljetten: 1631 Uitgebrachte stemmen: 5412 Gemiddeld per stembiljet: 3,3 stemmen/biljet Opkomstpercentage: 53,8 %. Iets voor middernacht waren de stemmen geteld en werd in het […]

Verkiezingscafé op 21 maart.

Op 21 maart, aan het eind van de avond, wordt in Eetcafé e Buren de uitslag van de Dorpsraadverkiezingen bekend gemaakt. Iedereen is daar die avond vanaf 21:00 uur welkom.

Er is live muziek, het is gezellig, u treft vrienden, (on)bekenden en (kandidaat-) dorpsraadleden. Elders in het gebouw worden ondertussen de stemmen geteld, en rond 23:00 uur is het zover: de uitslag!

Op een beamer worden de scores van de kandidaten één voor één geprojecteerd. Na een spannend kwartiertje bent u op de hoogte van de samenstelling van de nieuwe Dorpsraad. Nog even napraten, en tevreden (of niet) met de uitslag gaat u weer huiswaarts.

[Bron: Boeke-loos maart 2018]

Renovatie boekelo.info

Afgelopen periode is er hard gewerkt om boekelo.info nog in deze dorpsraadperiode inhoudelijk en technisch.compleet te renoveren. Technisch zijn er grote aanpassingen gedaan met name de site voor mobiel gebruikt beter bruikbaar te maken. Op diverse plaatsen is de inhoud al aangepast en de kalender wordt weer actief bijgehouden. Maar het is work-in-progress. De komende tijd zullen we nog veel schrappen, redigeren en aanvullen. Mocht u opmerkingen hebben, fouten constateren of onderwerpen aangevuld willen zien, dan bent u harte uitgenodigd om een reactie te geven. Uw e-mail naar [email protected] is welkom

 

Verslag Dorpsraadvergadering 20 februari 2018

1. Opening

De 43e openbare vergadering van de Dorpsraad 2014/2018 wordt om precies 20:00 uur door de voorzitter, Jeroen Verhaak, geopend. Er zijn 20 aanwezigen: 11 Dorpsraadleden (Jeanet van Offenbeek heeft zich afgemeld) en 9 belangstellenden op de “publieke tribune”. Onder die laatsten zijn Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West), Wilfried Bossink (wijkagent) en Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West). Alle aanwezigen worden welkom geheten! De voorzitter memoreert het overlijden van ons mede-Dorpsraadlid Henk Abbink. Hij was o.a. jarenlang lid van de commissie ROM. Wij wensen de familie Abbink sterkte! Daarna staan we allen enkele momenten stil naar aanleiding van deze gebeurtenis.

2.Verslag van de openbare vergadering 16 Januari 2018

van de vergadering van 16 januari jl. wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van deze tekst wijst de voorzitter er op dat meningen en/of standpunten van Dorpsraadleden, verwoord in het Verslag van de openbare vergaderingen, niet per definitie de mening van de hele Dorpsraad weergeven!

3. In- en uitgaande post

De postlijst geeft geen aanleiding tot vragen of opmerkingen.

4. Mededelingen wijkagent

Onze wijkagent, Wilfried Bossink, meldt:

 • In januari werd er een auto gestolen aan de Oude Deldenerweg;
 • De afgelopen maand werden door enkele dorpsbewoners “verdachte auto’s” gemeld bij de politie;
 • Aan de Wissinkdijk werd een jong persoon mishandeld door passanten;
 • Bij Bad Boekelo werd eind januari een auto bekrast;
 • De Boekelose carnavalsactiviteiten verliepen rustig. In het kader van deze politionele mededelingen wordt er gewezen op het hinderlijk parkeren op het trottoir voor “De Smederij” aan de Beckumerstraat  Er werd zelfs al een geparkeerde auto aangetroffen die half op het spoor stond!

5. Financiën

Onze penningmeester, Henk Guchelaar, licht enkele facetten van de Jaarrekening en Balans 2017 toe: – Natuurlijk Spelen De Bleekerij werd afgerond; – Het muziekbudget werd conform de wens van de schenker besteed; – De exploitatie van Boeke-loos leverde een klein verlies op; – In 2018 zal naar verwachting de website Boekelo.info een negatief saldo opleveren omdat er geïnvesteerd gaat worden in een renovatie van deze site. Hierna laat de Kascommissie, bij monde van Klaas Hessels, weten dat zij de boekhouding “gecontroleerd – en in orde bevonden heeft”. Op grond hiervan wordt er decharge verleent aan het bestuur. De voorzitter bedankt de penningmeester en de Kascommissie voor hun werk. Jacco Keizer wordt benoemd tot lid van de Kascommissie 2019. Deze gaat die klus klaren samen met Klaas Hessels. Michel Roesscher is aftredend. Er wordt nog een reservelid voor de Kascommissie 2019 aangezocht.

6. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen

Dagelijks bestuur

Jeroen Verhaak zegt dat wij ons moeten beraden op de consequenties die de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft voor de Dorpsraad, haar commissies en werkgroepen. Deze AVG treedt binnenkort in werking.

ROM [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

Kas de Vries meldt dat:

 • De Dorpsraad zich de laatste maanden o.a. bezig heeft gehouden met de vraag hoe de woningbouw in Boekelo e.o. zich zou moeten/kunnen ontwikkelen. Provinciaal beleid (en daarmee gemeentelijk uitgangspunt) is dat er behalve “inbreiing” (vervangende bouw) geen ruimte is voor nieuwbouw! Het is aan de Dorpsraad 2018/2022 om eventuele noodzaak van bouw onder de aandacht van de overheid te brengen;
 • Er plannen zijn om op een terrein (17 ha) in Twekkelo een natuurbegraafplaats aan te leggen. Wij zijn geen direct belanghebbende, maar volgen de ontwikkelingen wel nauwkeurig. Aspecten: eventuele aansluiting op Windmolenweg, parkeergelegenheden, ruimte voor andere faciliteiten. Uiteraard hebben wij over deze zaak contact met de Vereniging Behoud Twekkelo(VBT);
 • Er een Bestemmingsplan Twekkelerhof is. Het gaat hier om bouwplannen op landgoed Het Stroot (grenzend aan voormalig militair terrein aan Haimersweg). In overleg met de VBT (wij delen hun terughoudendheid m.b.t. deze plannen) hebben wij op de vergadering van de Stadsdeelcommissie-West hierover het een en ander te berde gebracht. Het gaat met name om bezwaren m.b.t. financiering en bouwvolume;
 • Wij de Gemeente Enschede zullen laten weten dat wij het beslist niet eens zijn met hun opvatting dat het uitgevoerde verkeersonderzoek m.b.t de verkeersbewegingen op en nabij de kruising Windmolenweg/Haimersweg niet noopt tot maatregelen! Ook deze zaak (en de brief) is een overlegpunt tussen VBT en Dorpsraad. In het kader van dit onderwerp wordt gewezen op het feit dat het viaduct over de A35 in de Windmolenweg wel erg smal is. Dit punt is al eerder door ons onder de aandacht gebracht van gemeente en Provincie. Gerard Roossink zegt dat het viaduct in de Badweg over de nieuwe N18 eveneens aan de smalle kant is! Fleur ter Kuile (belangstellende) vraagt of dat viaduct van verlichting wordt voorzien. Gerard Roossink hoopt dat daar bij gladheid gestrooid gaat worden.
 • Ben Bel meldt dat er eind deze week met de gemeente gesproken zal worden over de herinrichting van het plein voor het Marcellinuscomplex. Hij vraag nog gespreksversterking vanuit de Dorpsraad.

Ouderencommissie / Bookels Höltink

Ben Bel doet verslag van de laatst gehouden bijeenkomst. Er werd uitvoerig van gedachten gewisseld over het onderwerp “Eenzaamheid”. Een viertal deelnemers aan dit zorgplatform komt op korte termijn met een “aanvalsplan”.

MFA

Ben ter Stal zegt dat de start van het Haalbaarheidsonderzoek m.b.t. fase 3 vertraagd is.

RSCJ

Ben Schoppert laat weten dat de renovatie van Natuurlijk Spelen De Mans zeker niet op korte termijn gaat gebeuren. Er zal eerst nog het nodige aan fondsenwerving moeten gebeuren.

Dorpsbudget

Kas de Vries licht de aanvraag voor het Tuinenfestival toe. Het gaat hier om een muziekfestijn in tuinen op 22 april 2018. Wij kennen de gevraagde 675 euro toe!

7. Rondvraag en sluiting

Gonny ten Veen. Zij wijst op de conditie van de banken op Schierbeekplein en Bleekerijplein. Deze zitplaatsen zouden wel een lakbeurt kunnen gebruiken! Jan ten Elzen komt hier op terug.

Bart Stokkers vraagt nogmaals aandacht voor de slechte staat waarin fietspad Beckumerstraat verkeert en vraagt of de gaten in de Windmolenweg, ontstaan door boringen, nog bijgewerkt gaan worden.

Gerard Roossink merkt op dat de Teesinkweg (fietspadgedeelte), tussen Teesinklandenweg en Rutbekerveldweg erg slecht is! Ook vraagt hij alvast aandacht voor noodzaak van het opnemen van de Badweg in het strooiplan van de Gemeente Enschede.

Fleur ter Kuile (belangstellende) bedankt de Dorpsraad voor aanleg en onderhoud van het (blauw bepijlde) wandelpad. Ben Schoppert zal de dank overbrengen aan de Werkgroep Wandelpad&Faunafort Boekelo.

Nico van der Veen (belangstellende en net als Fleur ter Kluile trouw bezoeker van onze openbare vergaderingen) sluit zich aan bij deze dank en trekt haar wijder: “Er is veel gedaan door Dorpsraad  2014/2018!”.

Wilfried Bossink(wijkagent) krijgt de laatste tijd klachten over snelheid op Boekelosestraat. Politie zal snelheidsuitspattingen aanpakken!

Jan ten Elzen (SDB-W) kondigt aan dat men op 13 maart aan de Boekelosestraat boomplantdagactiviteiten hoopt te ontplooien!

De voorzitter sluit de vergadering om 21:20.

 

 Jeroen Verhaak, voorzitter,                        Ben Schoppert, secretaris.

 

Verslag Dorpsraadvergadering 16 januari 2018

1. Opening

De eerste openbare Dorpsraadvergadering van 2018 wordt om enkele minuten over acht nm. door de voorzitter, Jeroen Verhaak, geopend. Na de verwelkoming en het uitspreken van de goede wensen voor 2018, constateert onze voorman dat de Dorpsraad bijna compleet is (Jeanet van Offenbeek heeft laten weten verhinderd te zijn) en dat op de publieke tribune 7 belangstellenden zitten, waaronder Jan ten Elzen (SDB-W), Nico Bolhuis (SDM-W) en Wilfried Bossink (wijkagent). Over de aanstaande verkiezingen (21 maart) voor een nieuwe Dorpsraad weet de voorzitter te melden dat er zeer waarschijnlijk 11 kandidaten zijn. Verder doet spreker kort verslag van het gesprek dat er geweest is met Henk Afink. Wilfried Bossink nam ook deel aan dat gesprek. Samenvatting van beiden: “Goed gesprek”. We hopen op een verbeterde relatie!

2.Verslag van de openbare vergadering 19 december 2017

Het verslag van de december-vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. In- en uitgaande post

Over de postlijst worden geen inhoudelijke vragen gesteld.

4. Mededelingen wijkagent

Wilfried Bossink meldt: – Vuurwerkoverlast viel mee in Boekelo.

 • Er was de afgelopen week (overdag) een woninginbraak aan de Topaasstraat.
 • Aan de Kwinkelerweg werd een poging tot inbraak in een tuinhuis geconstateerd.
 • In december werden in het buitengebied twee kettingzagen ontvreemd. DRINGENDE OPROEP: doe ook van dit soort zaken aangifte! Naar aanleiding van deze mededelingen zegt Edith Howard (belangstellende) dat zij de laatste weken erg veel moeite heeft moeten doen om de gemeente te bewegen enkele defecte straatlantaarns te repareren, terwijl deze uitval echt een veiligheidsrisico vormde.

5. Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen

Het nieuws uit de diverse werkgroepen en vertegenwoordigingen behelst:

Dagelijks bestuur

Woordvoerder Jeroen Verhaak:  – Uit het budget “Initiatiefkracht” van Stadsdeel-West krijgen we bijdragen voor de financiering van de Dorpsraadverkiezingen op 21 maart a.s. en het uitgeven van Boeke-loos.

ROM [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

(bij monde van Kas de Vries).

Verkeersonderzoek – Wij ontvingen van de gemeente Enschede het resultaat van het verkeersonderzoek dat in het najaar van 2017 gehouden is op de kruising Windmolenweg/Haimersweg. Wij zullen, na overleg met de Vereniging Behoud Twekkelo, uiteraard reageren op de bevindingen. In Twekkelo hebben de genomen verkeersmaatregelen effect gesorteerd, maar wij pleiten voor een betere oplossing van de verkeersproblematiek ter plaatse. Het aantal ongewenste verkeerscapriolen dat op en nabij de kruising wordt uitgehaald baart ons grote zorgen!

Enschede wekt op – In het kader van “Enschede wekt op” (proces dat moet leiden tot meer duurzame energie) is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau verschenen. Wij zullen daar, vandaag nog, op reageren met een zienswijze. Ben ter Stal zegt dat dit soort reacties niet alleen in samenspraak met “Twekkelo” moet worden gegeven, maar ook met Buurtkring Usselo. Dat zal in het vervolg gebeuren!

Goorseveld – Over de zandwinning in het Goorseveld zullen door Henk Abbink en Kas de Vries aandachtspunten worden geïnventariseerd bij de omwonenden van dat gebied. Dit is ter voorbereiding op een gesprekmet de firma Langezaal.

AKZO-plannen in de concessie “Ganzebos” – We hebben een zienswijze ingediend op de plannen die AKZO-Nobel heeft in het gebied Ganzebos.

Ouderencommissie / Bookels Höltink

Vanuit de Ouderencommissie en Bookels Höltink heeft Ben Bel een voorzet geschreven voor een notitie over eenzaamheid (m.n. onder ouderen). Uiteraard zal dit onderwerp in Bookels Höltink verder aan de orde komen. Ben Bel wijst op het bestaan van de “GezelschapsApp” van Alifa, hiermee kun je als oudere activiteiten in de buurt vinden en in contact komen met andere senioren. Nico Bolhuis zegt dat over de eerder beloofde publicatie van de vervanging van de zgn. “Sociale kaart” nadere mededelingen volgen.

MFA

Het M.F.A.-nieuws wordt ons gebracht door Ben ter Stal: 1. Zaterdag jl. was de grote schoonmaak in en om het M.F.A. complex. Een kleine dertig vrijwilligers hebben er voor gezorgd dat een en ander er weer spic-en-span uitziet. 2. Het haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van fase 3 (Spelzaal) start binnenkort.

RSCJ

Gonny ten Veen en Ben Schoppert laten vanuit RSCJ weten dat:

 • Het overleg met de gemeente over renovatie en uitbreiding van Natuurlijk Spelen op De Mans volgende week is.
 • De commissie Welkomstbeukske heeft het uit te reiken materiaal grondig herzien en hoopt binnenkort nieuwe bewoners  daarmee te verblijden.
 • Deze week is de laatste hand gelegd aan een overzicht van belangrijke telefoonnummers. We zullen dit publiceren via Boeke-loos, de site Boekelo.info en ons Facebookaccount.
 • De Werkgroep Wandelpad & Faunafort Boekelo heeft recent onderhoud gepleegd aan het pad langs de Boekelerbeek. Deze groep komt half februari weer bijeen.
 • De Bankencommissie heeft een tiental banken aangeschaft, deze zullen de komende jaren m.n. de oude exemplaren (“1.0” en “2.0”) gaan vervangen. Deze “3.0”-versie is hopelijk duurzamer!
 • RSCJ is druk bezig met de dossiervorming voor overdracht aan Dorpsraad 18/22.

6. Rondvraag en sluiting

Bart Stokkers: – Maaien slootkanten en schonen sloten in buitengebied lijkt nog niet gedaan te zijn. Jan ten Elzen zegt dat men inderdaad met een achterstand kampt bij deze activiteit! – Zijn er nog Boekelose vlaggen? Henk Guchelaar en Ben ter Stal lichten de productie- en leveringsproblemen van dit dundoek toe. Men hoopt binnen enkele maanden weer in de behoefte te kunnen voorzien.
Ben Bel: – Voor wat betreft de financiering van de renovatie van het plein voor het Marcellinuscomplex zal spreker zich opwerpen als fondsenwerver.
Gerard Roossink: – Materiaal banken “3.0”? Ben Schoppert antwoordt: betonnen staanders en kunststof zitting. – Afwatering gebied Usselerzijde van nieuwe N18 is danig verstoord. Diverse duikers zijn verstopt.  Wij adviseren hem dat bij de gebiedsconciërge te melden.
Edith Howard (belangstellende): – Kunnen de banners tussen de zuilen op Bleekerijplein niet beter verwijderd worden? Ben ter Stal: ze zijn vandaag weggehaald, over eventuele vervanging wordt nagedacht!

De voorzitter sluit de vergadering om zes minuten over negen.

 

 Jeroen Verhaak, voorzitter,                        Ben Schoppert, secretaris.