Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 20 maart 2018

1. Opening

De laatste openbare vergadering van Dorpsraad 2014/2018 wordt om 20:00 uur door Jeroen Verhaak – voorzitter – geopend. Hij heet alle aanwezigen welkom. Dat zijn de 12 leden van de Dorpsraad en 30 belangstellenden, waaronder kandidaat-Dorpsraadleden, de Verkiezingscommissie, een delegatie van de Twentse Radio Modelvliegtuigclub en de “ambtelijke vertegenwoordigers” Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en Wilfried Bossink (wijkagent).

2.VLIEGVELD TRMc.

In afwijking van de gepubliceerde agenda gaan we eerst aan de slag met het (ROM-) punt “Advies vliegveld Twentse Radio Modelvliegtuigclub”. Jeroen Verhaak leidt dit onderwerp in, hij wordt hierin bijgestaan door de (waarnemend) voorzitter van de TRMc. Er ontstaat een “levendige” gedachtewisseling tussen TRMc-vertegenwoordigers, Dorpsraadleden en een aantal omwonenden van het beoogde vliegveldaan de Badweg. Om een lang verhaal kort te maken: de door de gemeente aan ons gevraagde adviesaanvraag zal in één van de komende  Dorpsraadvergaderingen opnieuw aan de orde komen.

3.Verslag van de openbare vergadering 20 februari 2018

Het Verslag van de op 20 februari jl. gehouden openbare vergadering van de Dorpsraad wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding hiervan zegt Gonny ten Veen dat de banken van het Schierbeekplein intussen door Stadsdeelbeheer-West verwijderd zijn voor een opknapbeurt en dat zij in het vervolg door omwonenden onderhouden zullen worden. Hiervoor levert Stadsdeelbeheer-West de benodigde materialen.

4. In- en uitgaande post

Opgemerkt wordt dat de Dorpsraadleden op korte termijn het “Erkenningsdocument” (De brief waarin de Gemeente Enschede de Dorpsraad opnieuw erkent als officieel wijkorgaan.) zullen ontvangen. Na gedegen juridisch advies te hebben ingewonnen zullen we de afzender van het schrijven waarin hij van de Dorpsraad een financiële tegoedkoming eist vanwege het ter tafel brengen van een vermeende leugen met betrekking tot de eiser door een lid van de Dorpsraad in een openbare vergadering van die raad, laten weten zijn schrijven voor kennisgeving te hebben aangenomen.

5. Mededelingen wijkagent

Wilfried Bossink.

 • Diefstal fiets bij supermarkt.
 • Illegale autokofferbakverkoop van gereedschap.
 • Op 6 maart opmerkelijke activiteiten van onbekend persoon aan Windmolenweg gesignaleerd (“Let op je eigendommen!”). – Snelheidsmetingen gedaan op Boekelosestraat. Er is deze keer nog niet beboet, overtreders zijn bekend, zullen door politie worden aangesproken.
 • Belangstellende wijst op mogelijke illegale camerabewaking aan Ganzebosweg. Politie zoekt dat uit.

 

6. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen

ROM [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

Kas de Vries meldt dat:

 • Bestemmingsplan Twekkelerhof aan de Haimersweg in Twekkelo (Landgoed Het Stroot) is mede door onze inspanningen (vooralsnog) in de ijskast gezet. Wordt vervolgd.
 • Binnenkort is er (opnieuw) een gesprek met een verkeersdeskundige van de Gemeente Enschede en leden van de Dorpsraad over de problematische verkeerssituatie op de kruising Windmolenweg enHaimersweg.
 • Eind deze maand is er overleg tussen “Stawel” en Dorpsraad over Duurzame energie-aanpak.
 • Verlichting buitengebied. Bart Stokkers praat ons bij over dit onderwerp. Besloten wordt hierover een brief richting gemeente te lanceren. Nico Bolhuis zoekt uit waarom de Dorpsraad niet om advies gevraagd is over dit dossier.
 • Toerisme. Er was voor dit onderwerp een werkgroep actief. Deze heeft kortgeleden een voorstel gepubliceerd. Werkgroep, BOV en Dorpsraad hebben binnenkort overleg over deze tekst.
 • Marcellinuscomplex plein. Hoewel dit geen Dorpsraadactiviteit is geven we Ben Bel de gelegenheid om te melden dat de fondsenwerving ten behoeve van een renovatie van dit plein van start is gegaan.
 • Camping Buitenplaats. Bart Stokkers spreekt zijn bevreemding uit over het feit dat het gemeentelijk beleid ten aanzien van permanente bewoning op deze camping zwalkt. Nico Bolhuis komt terug op dit onderwerp. Eigenaresse van camping (aanwezig als belangstellende) zegt dat zij hierover in gesprek wil met Dorpsraad.

Publiciteit

Jeroen Verhaak. De Dorpsraad-site Boekelo.info is grondig gerenoveerd.

Ouderencommissie / Bookels Höltink

Ben Bel. Het plan van aanpak “Eenzaamheid in Boekelo.” verschijnt volgens de initiatiefnemers binnenkort.

MFA

Ben ter Stal. Officieel onderzoek naar haalbaarheid realisatie 3efase (Spelzaal) is van start gegaan.

 

Dorpsbudget

Kas de Vries. Gehonoreerd zijn de aanvragen:

 • voor de organisatie van de Palmpasenoptocht (400 euro),
 • onder een zeker voorbehoud die voor de aanschaf van vlaggenmasten ten behoeve van een aantal verenigingen (1155 euro) en die van het Oranjecomité voor de organisatie van de Oranjefeesten (1000 euro).
 • Enkele aanvragen “hangen” nog.

7. Voorstellen van de kandidaat-dorpsraadsleden.

Hierna krijgen alle (14) kandidaten voor de Dorpsraadverkiezingen op 21 maart a.s. de gelegenheid zich voor te stellen. Aldus gebeurt.

8. Rondvraag en sluiting

Jos Brunink: zaterdag 25 maart, Boekelo Doet, aanvang 09:15 uur in MFA De Zweede. Doel is het opruimen van zwerfafval in het buitengebied.

Ben Schoppert (aftredend Dopsraadlid, niet herkiesbaar): “Het waren min of meer 8 fantastische jaren”.

Nico van der Veen (belangstellende) bedankt de Dorpsraadleden 2014/2018 voor hun inspanningen.

Nadat Jeroen Verhaak álle Dorpsraadleden jaargang 2014/2018 heeft bedankt en in de bloemen – en aan de wijn heeft gezet, bedankt Kas de Vries de voorzitter voor zijn inzet!

De voorzitter sluit de vergadering om 22:10 uur.

Geschreven door Ben Schoppert, secretaris Dorpsraad 2014/2018.     

Vastgesteld op 17 april 2018.