Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 17 april 2018

1. Opening

De eerste openbare vergadering van de Dorpsraad 2018-2022 wordt om 20.00 uur door Jeroen Verhaak (voorzitter) geopend. Hij heet alle aanwezigen welkom. Dat zijn de 11 leden van de Dorpsraad en 11 belangstellenden, Roelant Lawerman namens de Verkiezingscommissie en de gemeentelijke vertegenwoordigers Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West) en Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West).

Alle aanwezigen nemen 1 minuut stilte in acht ter nagedachtenis aan Harry Stam, die op 16 april jl. op 73-jarige leeftijd is overleden. Harry was van 1982-1994 lid van de Dorpsraad en heeft veel gedaan voor Boeke-loos. We wensen zijn vrouw Toos, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

2. EVALUATIE DORPSRAADVERKIEZINGEN

Voorzitter van de Verkiezingscommissie Roelant Lawerman heeft een verslag aangeleverd bij de Dorpsraad over het verloop van de verkiezingen. Hij benoemt de belangrijkste punten: de verkiezingen zijn technisch goed verlopen. Dank voor de zitters bij de stembureaus en de tellers, gemeente en redactie van Boeke-loos voor de medewerking. Ook dit jaar was het weer moeilijk om kandidaten te krijgen. Misschien is het een idee om naar minder leden te gaan zodat we meer echte verkiezingen hebben. Mensen zouden graag foto’s van de kandidaten in de stemhokjes zien om makkelijker een keuze te kunnen maken. Tenslotte adviseert de Verkiezingscommissie de Dorpsraad om te kijken naar het werkgebied: is het nodig dat je in Usselo een stemlokaal hebt voor de Dorpsraad van Boekelo? Kunnen de circa 80 stemmers uit Usselo, ook hun stem uitbrengen in een van de twee stemlokalen in Boekelo? De Dorpsraad zal zich buigen over de aanbevelingen.

3. Verslag van de openbare vergadering 20 maart 2018

Het verslag van de op 20 maart jl. gehouden Dorpsraadvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. Ben Bel merkt op dat hij met betrekking tot het Marcellinuscomplexplein details mist. We laten dit punt terugkomen bij punt 6 van de agenda (nieuws uit de Commissie Fysiek). Nico Bolhuis heeft het actiepunt met betrekking tot Camping Buytenplaets opgepakt en komt hier de volgende Dorpsraadvergadering op terug.

4. In- en uitgaande post

Over de post zijn geen opmerkingen.

5. Mededelingen wijkagent

Omdat Wilfried Bossink niet zelf aanwezig kan zijn bij de vergadering heeft hij de voorzitter van de Dorpsraad de belangrijkste punten doorgegeven.

 • Een man die zich uitgaf voor iemand van de gemeente is bij een woning aan de Mr. De Wolffstraat binnengekomen en heeft daar een portemonnee met geld weggenomen.
 • Op 24 maart zijn twee jongens aangehouden voor graffiti spuiten (o.a. bij beide scholen). Er is contact geweest met de ouders en de jongens gaan zelf de graffiti verwijderen.
 • In de nacht van 8 op 9 april is geprobeerd met een aanhangwagen een deel van het terras van Hotel Bad Boekelo weg te nemen.
 • Tijdens een snelheidscontrole in de 60 km/u zone aan de Windmolenweg zijn meerdere bekeuringen uitgedeeld aan automobilisten die behoorlijk te hard reden.

6. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen

Fysiek [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

Kas de Vries meldt dat:

 • Overleg geweest met Stawel over Duurzame energie. Stawel heeft veel ervaring met duurzame energie in het buitengebied, waar we voor Boekelo van kunnen leren.
 • Overleg geweest met een verkeerskundige van de gemeente Enschede over de verkeerssituatie op de kruising Windmolenweg – Haimersweg. De gemeente gaat proberen het voor fietsers veiliger te maken door op de strook tussen de fietspaden geleiders te plaatsen. Tegen het keren bij de Winterhaarweg en Molenveld kunnen we helaas weinig doen. We blijven in gesprek met de verkeerskundige.
 • Kas de Vries praat ons bij over hoe de Haaksbergerstraat eruit komt te zien na afwaardering van de N18. Binnenkort wordt er een inloopavond georganiseerd door de gemeente. Vertegenwoordiger van de Buurtbus vraagt de Dorpsraad pro-actief in gesprek te gaan met gemeente over de bushaltes en het qua vertrektijden koppelen van buslijnen. Nico Bolhuis gaat kijken waar dit op de gemeentelijke agenda staat.
 • De Dorpsraad wil graag afstemming met afdeling onderhoud van gemeente Enschede over het onderhoud openbaar groen in Boekelo. Nico Bolhuis pakt dit op.
 • Akzo Nobel heeft bij Molenveld aangeplant. Dit stukje bovengronds ziet er nu weer netjes uit.
 •  Commissie gaat samen met Klankbordgroep Goorseveld voortgang van de verondieping van het Rutbekerveld / Goorseveld beoordelen.
 • M.b.t. de vervanging van de verlichting in het buitengebiedpleit de Dorpsraad ervoor om verlichting pas uit te zetten als de bewoners aldaar actief aangeven dat te willen. Nico Bolhuis initieert een overleg met het bedrijf dat bezig is met de verlichting. Jan ten Elzen zal bij de verantwoordelijke voor de N18 aankaarten of er op de brug bij de Badweg verlichting geplaatst kan worden. – De Dorpsraad gaat een schouw doen van de bestratingin Boekelo en het buitengebied.
 • Bernd Weijers is gevraagd zich te blijven bemoeien met infrastructurele zaken.
 • De Dorpsraad bespreekt de fondsenwerving m.b.t. het Marcellinuscomplexplein op een ander moment.

Algemeen

Jeroen Verhaak:

 • De Dorpsraad houdt nog eens in de twee maanden een openbare vergadering in plaats van iedere maand.
 • Wel is er een maandelijks spreekuur met 2 Dorpsraadleden iedere 3edinsdag van de maand van 19.00 – 19.30 uur in M.F.A. De Zweede.
 • De Dorpsraad gaat een Dorpsplan 2020-2030 opstellen.

Sociaal

Edith Robers:

 • Deze commissie is een combinatie van de ‘oude’ R.S.C.J. en alles dat met zorg en ouderen te maken heeft.
 • De Werkgroep Toerisme, BOV en Dorpsraad gaan in zee met Twente Marketing om diverse promotiemiddelen voor Boekelo te ontwikkelen.
 • Vanuit de Werkgroep banken wordt gemeld dat er 3 nieuwe banken geplaatst worden.
 • Ben Bel (Bookels Höltink) meldt dat het plan ‘Eenzaamheid in Boekelo’ klaar is en binnenkort gepresenteerd wordt.

Dorpsbudget

Kas de Vries 

 • Gehonoreerd wordt de aanvraag van 700 euro (excl. btw) voor de ontwikkeling van promotiemiddelen voor Boekelo door Twente Marketing.

Publiciteit

 Jeroen Verhaak

 • De vernieuwde site Boekelo.infois een hele vooruitgang.
 • Binnenkort volgt overleg over de Facebook-pagina van de Dorpsraad en Boeke-loos.

MFA

Ben ter Stal

Er zijn nog twee gesprekken met de gemeente voor de haalbaarheidsstudie M.F.A. Begin mei moet het advies klaar zijn voor het College van B&W.

 

7. Rondvraag en sluiting

 • Ben Bel stuurt de stukken t.b.v. het overleg over het Marcellinuscomplexplein rond.
 • Nico van der Veen vraagt wanneer er in de openbare vergadering weer wordt gesproken over het vliegveld voor de Twentse Radio Modelvliegtuigclub. Dit is nog niet bekend.
 • Jan ten Elzen meldt dat iemand in een boom aan de Windmolenweg een gat heeft geboord en daar zuur in heeft gedaan, waardoor de boom doodgaat. Dit is in Enschede al vaker gebeurd. Ook meldt hij dat er opdracht is gegeven voor onderzoek naar de staat van de lindenbomen tussen de Mr. De Wolffstraat en Momentum.
 • Henk Afink geeft een compliment voor de manier waarop de handhaving bij een feest bij De Zweede onlangs is verlopen.
 • Gonny ten Veen bedankt Jan ten Elzen voor het terugplaatsen van de banken op het Schierbeekplein. Ze zijn erg mooi opgeknapt.

De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur.

Geschreven door Susanne Harperink

 

Vastgesteld op 17 april 2018.