Palmpasenviering / Palmpasenoptocht

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 15 januari 2019

Afwezig met kennisgeving: Bernd Weijers en Bert Bennink, Jan ten Elzen (gemeente) 17 belangstellenden aanwezig.

1. Opening

De voorzitter wenst alle aanwezigen een gelukkig nieuwjaar. De Nieuwjaarsreceptie ´Zout en Nieuw´ op 5 januari in de Buren was een groot succes met meer dan 400 aanwezigen uit Boekelo, Usselo en Twekkelo. Het lijkt dat de sportzaal bij het MFA er gaat komen. Bij punt 5 nadere toelichting.

2. Verslag van de openbare vergadering 20 november 2019

Zonder wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen wijkagent

Er is een auto bekrast in de Dr. Koekstraat. Een huis aan de Beckumerstraat is bekogeld met eieren. Er is illegaal vuurwerk ingenomen en hier en daar wat vuurwerkschade in het dorp. Er spelen voorts enkele burenruzies.

4. Dorpsplan 2020-2030

Op 16 oktober 2018 hielden we de eerste bijeenkomst van het traject dat zal leiden tot een nieuw dorpsplan voor Boekelo. Op 17 januari aanstaande zal de tweede bijeenkomst plaatsvinden. We gaan dan opnieuw in op de betrokkenheid van het dorp, waarna verder invulling wordt gegeven aan de thema’s voor de komende jaren. Tenslotte worden deelnemers uitgenodigd om bij het vervolg te helpen. We zullen dan met diverse groepen Boekeloers in gesprek gaan om hun opvattingen en keuzes te vernemen.
De kernopgave blijft: Als dorp samen willen nadenken over de toekomst van Boekelo. Hoe moet het dorp er op termijn uitzien en waar kunnen we als gemeenschap de komende jaren al mee beginnen of voorbereiden? Samen willen we nadenken over reeds genoemde thema’s, maar natuurlijk is het mogelijk om ook andere thema’s aan te dragen.

We hopen op een grote opkomst; de verwachtingen zijn hoog gespannen.

5. Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen.

Fysiek [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

 • Advies omgevingsvergunning zoutboring en zouthuisje nabij de Strootmanweg.
  In december heeft de Dorpsraad enkele vertegenwoordigers van Nouryon op bezoek gehad voor een toelichting hierover. Ons was advies gevraagd over de noodzakelijke ontheffing van het bestemmingsplan. De boring maakt deel uit van Ganzebos III. Na de toelichting heeft de Dorpsraad besloten positief te adviseren. Er zijn opmerkingen gemaakt over het omgaan met de natuur en de omgeving rondom de aanleg van leidingen. De Dorpsraad wil graag gevoel krijgen bij wijzigingen in het landschap. De leidingen blijken allemaal door weilanden te lopen maar ons verzoek is om alles zo snel mogelijk in de oude staat terug te brengen.
 • Ontwerp bestemmingsplan Mr. De Wolfstraat 40
  Op de plaats van het huidige gebouw komt een woning. Omdat het geen woonbestemming betrof zijn wij om advies gevraagd. Wij hebben positief geadviseerd.
 • TRMC
  Afgelopen zomer heeft de Dorpsraad een negatief advies uitgebracht aan de gemeente Enschede over een vliegveld voor de modelvliegclub in het buitengebied van Boekelo te realiseren. Dit najaar kwam de vraag opnieuw omdat de gemeente geen andere plek konden vinden. De Dorpsraad heeft in het nieuwe verzoek van de gemeente geen nieuwe argumenten gelezen die zouden kunnen leiden tot een positief advies. Derhalve zal de Dorpsraad opnieuw een negatief advies uitbrengen.
 • Duurzame energie
  Dit komt vanzelfsprekend in het dorpsplan aan de orde. Ondertussen wil de Dorpsraad serieuze stappen zetten op dit vlak. De commissie Fysiek heeft dit voorbereid en werkt verder met als uitgangspunt: de hoeveelheid energie die in Boekelo gebruikt wordt moet in Boekelo worden opgewekt.
 • Verkeerssluis Winterhaarweg
  De situatie was een grote sluis met 3 verkeersborden, eigenlijk alleen voor wandelaars en fietsers. Eind november was de sluis plotseling weg en stonden er paaltjes, waar zelfs een klein autootje langs kon. Hierover was geen enkel overleg gevoerd door de gemeente noch met de bewoners noch met de Dorpsraad. De Dorpsraad heeft een brief gestuurd naar de gemeente met het verzoek binnen 14 dagen de oude situatie te herstellen. Motivatie zou zijn dat de brandweer een bypass nodig had om snel op de snelweg te kunnen komen bij calamiteiten. Schriftelijk is nu toegezegd dat de gemeente met ons in overleg gaat. Wordt vervolgd.
 • Bladkorven
  Wij plaatsen sinds twee jaar bladkorven en investeren daar als Dorpsraad in. Deze worden goed gebruikt maar op de hoek Windmolenweg en Doolhof zijn ook boomstronken en tuinafval in de korven gestort. Daardoor konden we de korven niet meer gratis storten maar betaalden daarvoor ca € 400,00. Als dit nog een keer voorkomt ziet de DR zich genoodzaakt om te stoppen met de bladkorven.
 • Ecoduct Molenveld
  De Dorpsraad heeft afgelopen zomer een brief gestuurd naar de gemeente met vragen over de vergunning. Daarop is nimmer een reactie gekomen. In december heeft eindelijk een gesprek plaatsgevonden. Aan de kant Kwinkelerweg is het werk inmiddels voor 80% klaar; aan de andere kant is het lastiger bij de Haimersweg. Ze verwachten eind 2019 klaar te zijn. Gevraagd is naar de mogelijkheid van een wandelpad over het ecoduct. Daar krijgen we nog antwoord op. We worden nu beter op de hoogte gehouden.

Sociaal (R.S.C.J., Senioren e.d)

 • Van de werkgroepen toerisme, wandelpaden en banken geen nieuws: het is wintertijd.
 • Bookels Holtink komt op 7 februari weer bij elkaar.
 • De werkgroep Kinderboerderij 3.0 is 17 december voor het eerst bijeen geweest. In deze werkgroep participeren ongeveer 15 mensen die zich gezamenlijk inzetten om de haalbaarheid van het opstarten en beheren van de kinderboerderij uit te zoeken. Dit kan zijn door het geven van (juridisch en/of financieel) advies, maar ook is bijvoorbeeld een dierenarts bij betrokken en vertegenwoordigers van zorgorganisaties en de gemeente. Er is veel enthousiasme , vooral m.b.t. het breder opzetten van deze faciliteit met mogelijkheden voor dagbesteding voor ouderen en mogelijk mensen met een beperking. Dit zou ook een gunstige invloed kunnen hebben op de exploitatie(kosten). Er wordt nu geschreven aan een ondernemings/projectplan met hulp van 3 Saxion-studenten.

Dorpsbudget

 • Het budget voor 2018 is volledig gebruikt. We hebben wel een reservering kunnen maken voor MFA fase 3 .
 • Verder is in 2018 nog een bijdrage (€ 1400) geleverd aan een schrobmachine voor de Zweede en hebben we ook een bedrag van € 1400 gedoneerd aan de MBS voor een dak boven de maquette van het Zuiderspoorstation.
 • N.a.v. de aanvraag van Alifa voor een bijdrage voor het project ‘boxercise’ is besloten hiervoor € 625 beschikbaar te stellen. Behalve sport zit hier ook een sociaal vormend aspect aan voor de samenwerking van kinderen groep 7 en 8 van verschillende scholen.
 • Slecht nieuws vanuit de gemeente: Het dorpsbudget 2019 wordt gekort met 30 % . Als er gemeente breed een overschot is wordt dit naar rato verhoogd. Hierover vinden nog gesprekken plaats.

MFA Fase-3: sportzaal

 • Met een kleine slag om de arm lijkt fase 3 er te komen. Het principebesluit is door B&W is genomen en wordt opgenomen in de zomernota. Hopelijk start de bouw na de zomervakantie. Voor de gemeente is het voordeel dat het gymnastieklokaal aan de Diamantstraat nu niet gerenoveerd hoeft te worden. Het gebouw is 47 jaar oud en een energievreter. Renovatie is in verhouding veel duurder dan eigentijds nieuw bouwen. In het MFA zal in de toekomst veel meer activiteit gaan plaats vinden. De bouw kan nu gefinancierd door de bijdrage van de gemeente (i.p.v. renovatie gymlokaal, een lening van de stichting Nijmeijer en een fundraisingactie.

6. Rondvraag en sluiting

 • Nico van der Veen betreurt de situatie van interne vergaderingen. De Dorpsraad is verplicht 6 openbare vergaderingen te houden per jaar en dat doen we ook.
 • Arend Stokkers betreurt dat er over de halte van de buurtbus in de interne vergadering besloten is. Het gaat over de centrum-halte. In ons advies hebben wij gezegd dat er geen specifieke halte is maar dat de bus op iedere plek zou moeten kunnen stoppen. Het is dan een uitstapzone. Ton Taselaar zegt dat een uitstaphalte een verhoogd perronnetje voor mensen die slecht ter been zijn wenselijk is. Naar onze mening is dat in het centrum vanwege de verkeerssituatie niet haalbaar.
 • Kas de Vries merkt op dat de Dorpsraad wellicht moet nagaan over welke onderwerpen we in de interne en welke in de openbare vergaderingen we besluiten nemen.
 • Door betrokken bewoners Boekelosestraat bij de halte t.o. het Bleekerijplein worden enkele vragen gesteld over de bushalte en de te plaatsen abri. Zij vinden dat een abri op die plek de verkeersveiligheid niet ten goede komt voor schoolgaande, lopende en fietsende kinderen. E.e.a. is veroorzaakt door de wijziging van de busroute. De halte Windmolenweg is vervallen. Deze wijziging heeft geleid tot andere uit- en instaphaltes. Er is getracht een plek te kiezen voor de abri die het uitzicht voor de bewoners zo min mogelijk beperkt. Er is niet goed gecommuniceerd vooraf door Keolis en gemeente over de consequenties van de wijzigingen van de busroute (N.B. Over de wijzigingen zelf is door de Buurtbusvereniging gecommuniceerd in Boeke-loos juni en september2018) . De bal ligt nu weer bij de gemeente, die moet toestemming vragen aan de MBS omdat het geadviseerde stukje grond eigendom van de MBS is.
 • Fleur ter Kuile: de inrit Badweg vanuit de Haaksbergerstraat is slecht zichtbaar. Daar wordt door de Dorpsraad al enkele maanden aan gewerkt. Wordt in februari nader onderzocht/ervaren en is er een vervolg overleg met de gemeente. Met de afwaardering van de oude N18 zal er in elk geval een plateau komen en goede verlichting.