Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 28 november 2023

1. Opening door de voorzitter André, mededelingen

De voorzitter heet allen welkom. Deze avond is het hoofdthema Dorpsplan 2.0. Opkomst is mager.

2. Medelingen

Deze vergadering is verzet van 21 naar 28-11-23 omdat de vergadering van de Stadsdeelcommissie West was verzet van 28 naar 21-11-23. Daar op deze laatste vergadering de nieuwbouw locatie Kwinkeler in Boekelo op de agenda stond is besloten de openbare DR te verplaatsen.

Tijdens de vergadering van de Stadsdeelcommissie West heeft Ben ter Stal een presentatie gegeven over de demografische ontwikkelingen en woningbehoefte in Boekelo. Daarna is het plan van het College van B&W om de Kwinkeler aan te wijzen als uitleglocatie voor nieuwbouw. De aanwijzing en keuze van de locatie was geen punt van discussie. De nadruk in de discussie lag vooral op het realiseren van betaalbare woningen. De wethouder heeft beloofd hier aandacht aan te besteden hoewel de gemeente voor een deel afhankelijk is van de markt.

Verder werd diverse keren tijdens de discussie aangegeven dat men waardering heeft voor de voortrekkersrol van de Dorpsraad.

3. Dorpsplan 2.0

Alle informatie opgehaald tijdens de openbare vergaderingen in maart, mei en juni is verwerkt in het Dorpsplan 2.0. Deze is online gezet en doel van deze vergadering is om aanvullingen/verbeteringen op te halen waarna het definitief wordt.

Eerst geeft Ben ter Stal de presentatie die hij tijdens de vergadering van de Stadsdeelcommissie West heeft gegeven. Een belangrijk punt in deze presentatie voor het thema ‘Wonen en leven’ in Dorpsplan 2.0 zijn de demografische gegevens.

Het blijkt dat t.o.v. het vorig demografisch onderzoek in 2018/2019 het aantal ouderen groter is dan destijds verwacht.

Edith Robers-Janssen heeft een presentatie gemaakt waar alle thema’s de revue passeren en de aanwezigen op (kunnen) reageren. Alle opmerkingen/aanvullingen gedaan tijdens de presentatie worden/zijn verwerkt in het Dorpsplan 2.0.

Procedure is dat nog een gesprek zal plaats vinden met de projectleider van de ‘Omgevingsvisie 2050 Enschede’ over het Dorpsplan 2.0 en samen met ‘Studio Vers Bestuur’ onderzocht wordt hoe het Dorpsplan het beste kan worden gepresenteerd aan de inwoners van Boekelo.

4. Rondvraag & sluiting

  • Er zijn geen zaken voor de rondvraag.

 

De voorzitter sluit de vergaderingen.

Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 15 november 2022

1. Opening door de voorzitter André, mededelingen

De voorzitter heet allen welkom, hoofdthema voor vanavond is energie transitie. Opkomst voor energietransitie is helaas mager.

Dorpsraad: Wendy te Lindert afwezig (met kennisgeving).

2. Verslag van de vergadering van 20 september 2022

Staan op website. Verder geen vragen.

3. Mededelingen van de wijkagent 

Er zijn weer oranje containers verdwenen (september) Begin oktober diefstal gereedschap (Veldbeekweg). Military is redelijk rustig verlopen. Aantal fietsen gestolen ondanks betaalde stalling. Bewaking was er niet tot het eind. (tot ca. 15.00 uur).

Oude Deldenerweg gereedschap gestolen op klaarlichte dag uit bouwkeet.

3 lichtmasten aangereden.

4.  Mededelingen

Huiskamer van het Dorp (MV)

  • Huur huiskamer is (nog) opgezegd door Livo (1 jaar verlengd)
  • Gemeente kijkt nog naar financiering in het kader van voorliggende voorziening. Belang is duidelijk. Wel business case maken: welke activiteiten nu en dan en welke zwaarte van zorg is nodig (geborgd)
  • Herbestemming door Woonplaats is geen sprake.

Sculptuur Bad Boekelo (AdB)

A.s. donderdag 17-11 is er kort geding. Inzet is terugzetten van sculptuur wordt teruggezet tegen dwangsom.

Dorpsbudget (BS)

  • Bijdrage voor kosten kort geding (€ 1000).
  • Bijdrage voor treintje op de Oude Voertuigendag (€ 750).
  • Carillonfonds: fonds liep negatief door noodzakelijke uitgaven in 2022. Aanvulling (€ 500)
  • Hanging Baskets: tekort na fundraising afgedekt (€ 932)

Dorpsbudget daarmee uitgeput

Zout en Nieuw (AdB)

Na Corona weer een editie (3e) van de nieuwjaarsreceptie op 7 januari. Iedereen welkom.
Burgemeester Roelof Bleeker opent.

Renovatie Boekelosestraat (SO)

23 juni overleg geweest met Royal Haskoning DHV, die opdracht hebben project af te handelen.
Onze standpunten ingebracht: breedte en herinrichting tot aan ingang de Zweede.
Op 21 september inloop geweest voor de aanwonenden.
We zouden op 24 oktober bericht krijgen van stand van zaken en verdere planning.
Nog geen reactie.
Tevens ingebracht dat buurtbusvereniging ook belanghebbende partij is.

Herinrichten terrein achter de Mans (ER)

Er is een plan gemaakt op basis van ideeën klankbordgroep. Komt ook een Honden Uitlaat Plek (HUP. Er is nu budget beschikbaar. November wordt begonnen met uitvoering. In voorjaar 2023 gereed.

Versterking wijk- en dorpsdemocratie (AdB)

Gaat over participatie van wijk- en dorpsraden met gemeente Enschede. Doel vergroten van wijk- en dorpsdemocratie in opdracht van B&W. Op 4 juli is een eerste bijeenkomst geweest. (Brainstrom).
Werkgroep heeft op basis daarvan 4 niveaus samenwerkingsvormen gedefinieerd. Deze zijn voorgelegd op 9 november. Samenwerkingsvormen variërend van advies tot volledige participatie. Hangt samen met organisatiegraad vertegenwoordiging. Niveau 4 is gekozen raad van minimaal 7 personen. DR Boekelo is de enige wijkraad in Enschede op niveau 4.
Wordt vervolgd.

Strooikaart

Voor eerst is de kaart aangepast. Toerit van de Zweede is opgenomen.

5 . Energietransitie

De Intentieverklaring (Boekelo/Usselo/Twekkelo) m.b.t. buurtenergieplan is verlopen.
Ondertussen is beleid en visie van gemeente is veranderd. Dus nieuwe situatie.
Er is nu een energie coördinator door de Gemeente benoemd.
Afgelopen 27 oktober is er een bijeenkomst bij de Buren geweest. Hier werd beleid gemeente t.a.v. buitengebied gedeeld, naast het beleid voor de bebouwde omgeving (zon-op-dak). Boekelo heeft de maken met beide beleidsopvattingen. Voor het buitengebied is energietransitie onderdeel van gehele plattelands transformatie (stikstof, water etc.). Dit wordt voortaan gestuurd met de ‘gebiedsgerichte aanpak’ en georganiseerd door een gebiedsregisseur.

Dr-Boekelo trekt hierin samen op met buurtkring Boekelo, Stawel, Usselo en als mogelijk Twekkelo.

Planning is begin 2023 te beginnen met de gebiedsregisseur.

Energietransitie – mening van het Dorp.

6. Rondvraag & sluiting

  •  Er wordt op gepaste wijze afscheid genomen van Nico Bolhuis als wijkregisseur.
  • Bladkorven: moeten worden geleegd! (KdV) inclusief reparatie. Is al doorgegeven.

 

Tenslotte dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.10.