Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 28 november 2023

1. Opening door de voorzitter André, mededelingen

De voorzitter heet allen welkom. Deze avond is het hoofdthema Dorpsplan 2.0. Opkomst is mager.

2. Medelingen

Deze vergadering is verzet van 21 naar 28-11-23 omdat de vergadering van de Stadsdeelcommissie West was verzet van 28 naar 21-11-23. Daar op deze laatste vergadering de nieuwbouw locatie Kwinkeler in Boekelo op de agenda stond is besloten de openbare DR te verplaatsen.

Tijdens de vergadering van de Stadsdeelcommissie West heeft Ben ter Stal een presentatie gegeven over de demografische ontwikkelingen en woningbehoefte in Boekelo. Daarna is het plan van het College van B&W om de Kwinkeler aan te wijzen als uitleglocatie voor nieuwbouw. De aanwijzing en keuze van de locatie was geen punt van discussie. De nadruk in de discussie lag vooral op het realiseren van betaalbare woningen. De wethouder heeft beloofd hier aandacht aan te besteden hoewel de gemeente voor een deel afhankelijk is van de markt.

Verder werd diverse keren tijdens de discussie aangegeven dat men waardering heeft voor de voortrekkersrol van de Dorpsraad.

3. Dorpsplan 2.0

Alle informatie opgehaald tijdens de openbare vergaderingen in maart, mei en juni is verwerkt in het Dorpsplan 2.0. Deze is online gezet en doel van deze vergadering is om aanvullingen/verbeteringen op te halen waarna het definitief wordt.

Eerst geeft Ben ter Stal de presentatie die hij tijdens de vergadering van de Stadsdeelcommissie West heeft gegeven. Een belangrijk punt in deze presentatie voor het thema ‘Wonen en leven’ in Dorpsplan 2.0 zijn de demografische gegevens.

Het blijkt dat t.o.v. het vorig demografisch onderzoek in 2018/2019 het aantal ouderen groter is dan destijds verwacht.

Edith Robers-Janssen heeft een presentatie gemaakt waar alle thema’s de revue passeren en de aanwezigen op (kunnen) reageren. Alle opmerkingen/aanvullingen gedaan tijdens de presentatie worden/zijn verwerkt in het Dorpsplan 2.0.

Procedure is dat nog een gesprek zal plaats vinden met de projectleider van de ‘Omgevingsvisie 2050 Enschede’ over het Dorpsplan 2.0 en samen met ‘Studio Vers Bestuur’ onderzocht wordt hoe het Dorpsplan het beste kan worden gepresenteerd aan de inwoners van Boekelo.

4. Rondvraag & sluiting

  • Er zijn geen zaken voor de rondvraag.

 

De voorzitter sluit de vergaderingen.