Verslag Dorpsraadvergadering 18 december 2012

1.OPENING.

Om 8 uur opent Jeroen Verhaak, voorzitter, de vergadering. Hij geeft de aangekondigde afwezigheid door van de leden Henk Guchelaar, Jan Haven, Jules Overzee en Brenda Schukkert, daarnaast meldden ook Marrianne vd Berg (Stadsdeelmanagement) en Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer) zich af. Uiteraard wordt ook de absentie van onze “horecamedewerker” Nico vd Veen gememoreerd!

Voor de statistieken: 9 Dorpsraadleden en 3 belangstellenden aanwezig!

Twee mededelingen zijn er van de voorzitter: 1) de aanvankelijk voor vandaag geplande afronding van de logokeuze wordt naar de januarivergadering doorgeschoven; 2) we hebben binnen de Dorpsraad te maken met functiewijzigingen: Henk Guchelaar heeft laten weten dat de combinatie (nieuwe) werkkring / Dorpsraad enigszins gaat wringen, daarom zal Jeroen Verhaak het voorzitterschap van de commissie R.O.M. gaan waarnemen, terwijl Ben Schoppert dat van de werkgroep >>BoIA>> op zich heeft genomen.

 

2.NOTULEN.

De notulen van de novembervergadering worden ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de punt 2 van dat verslag (Notulen september) wordt er vastgesteld dat de sloop van de tijdelijke brandweerkazerne nog steeds op zich laat wachten. Saskia Duesmann wijst op Marktplaats waar de betreffende loods te koop wordt aangeboden! Met betrekking tot de a.s. rioleringswerkzaamheden in de Pastoor Schneiderstraat hebben diverse bewoners gemeld nog geen planningsbrief hierover van de gemeente ontvangen te hebben. We zullen hierover via Jan te Elzen bij de gemeente aan de bel trekken!

 

3.POSTLIJST vanaf 3401.

Rond dit punt (inventarisatie in en uitgaande post) wordt er van alle Dorpsraadleden aandacht gevraagd voor zorgvuldigheid op het vlak van het doorsturen van informatie aan elkaar. Als er naar allen gemaild moet worden vergeet dan geen adressanten!

Nagekomen post: uitnodiging voor het bijwonen van de Gemeentelijke Nieuwjaarsbijeenkomst. Een aantal Dorpsraadleden zal daar aanwezig zijn.

Hierna krijgt Ben Bel het woord over de door hem gevoerde gesprekken rond de afsluiting van de Lefertweg. We besluiten dat we schriftelijk aan de betrokkenen m.n. onze zorg over de inperking van de vrije doorgang voor fietsers en voetgangers zullen overbrengen.

 

4.AGENDA 2013.

Het verspreide vergaderschema-2013 wordt voor kennisgeving aangenomen.

 

5. NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Eerst Dorpsplan +:

-de “Stichting Mens en dier”(in de wandelgangen “kinderboerderij” genoemd) [Saskia Duesmann], bezint zich op haar doelstelling. De realisatie van het oorspronkelijke doel stuit op veel problemen! In de januarivergadering hopen we meer te horen over de voortgang van dit project!

In het kader van R(uimtelijke) O(rdening) M(Milieu) passeert een aantal aandachtpunten de revue:  

-Schouw buitengebied [Joost Brunink] meeste geconstateerde verbeterpunten zijn volgens de gemeente gerealiseerd, rest volgt begin 2013;

-Keerlus Jan van Elburgstraat [Jeroen Verhaak en Peter Colijn]. Probleem is dat deze regelmatig als parkeerplaats wordt gebruikt waardoor keren aan het eind van deze doodlopende straat moeilijk is. Colijn zal contact opnemen met aanwonenden. Dorpsraad doet oproep. [Hierbij die oproep deze keerlus niet als parkeerplaats te gebruiken. Wij hopen dat deze oproep effect zal sorteren  en het plaatsen van een verbodsbord uit kan blijven!] 

-MER Rutbekerveld [Jeroen Verhaak] Huidige bestemmingsplanwijziging (zonder recreatieaspect) komt, naar verwachting, in het voorjaar aan de orde. Bij dit punt komt ook ter sprake: uitgestelde sloop aanpalende boerderij en de plannen voor het doortrekken van het Twentekanaal richting Duitsland, dit laatste zal veel zand opleveren!

-Entree Boekelo en voetpad aan de Boekelosestraat, mede in verband met realisatie sportterrein: hierover wordt in het voorjaar van 2013 meer bekend.

-Verkeerscontroles: desgevraagd zal Peter Colijn ons nog informeren over de geconstateerde gemiddelde snelheid op de diverse “flitspunten”. Colijn:”Aantal aanrijdingen is fors gedaald, was laatste jaren rond de 6, teller staat nu op 2 in 2012”. Ben Bel heeft becijferd dat de handhavingsacties tussen de 3,5 tot 5 ton moeten hebben opgebracht.      

Een van de Dorpsraadleden merkt op dat dat het bedrag is dat nodig is voor het renoveren van het Dorpshart…

Beheerscomm. v.m. kerkgebouw (onze vergaderplaats). Voorzitter verwacht dat MFA in de loop van volgend jaar onze vaste vergaderplaats zal zijn en dat de vergunningsprocedure en alles wat daarmee annex is tijdig zal zijn afgerond.   

Publiciteit: zoals eerder aan de Dorpsraadleden en de inzenders van ontwerpen gemaild is zal de definitieve keuze van een nieuw logo voor de Stichting Dorpsraad Boekelo in de januarivergadering plaatsvinden.

-B.A.R.T. [Carry Hilbink] het jaarplan 2013 is verschenen!

 

6. RONDVRAAG EN SLUITING.

-Gerard Roossink: Massale kap aan Boekelerhofweg was z.i. nodig!

Wij als Dorpsraad hadden graag in een eerder stadium over deze kapplannen geïnformeerd willen worden.

Hierna entertaint Gerard ons met een overigens zeer serieuze zaak: het gebied tussen Usselo en de Zonnebeekweg is d.m.v. borden

“verkeersluw” gemaakt. Bij een van de toegangswegen ontbreekt dat bord waardoor meegebrachte honden m.n. schapen ruw in hun rust verstoren! Peter Colijn zegt toe dit op te nemen met de Milieupolitie. 

-Ben Bel: is er een Dorpsraad-brainstorm in januari? Voorzitter: er liggen nog een aantal punten uit voorgaande dergelijke bijeenkomsten op uitvoering te wachten waardoor het dagelijks bestuur twijfelt aan het nut van een brainstorm op korte termijn.

-Joost Brunink: kondigt de Buurtenergie-bijeenkomst van 29 januari a.s. aan; Zie voor een artikel over Straatadoptie Boeke-loos!

-Uit de zaal: is er al meer bekend over de ontwikkelingen op zorgboerderij IntZadel ? Jeroen Verhaak: wij hebben de gemeente om nadere informatie hierover gevraagd. Wordt vervolgd!

 

Om 9 uur sluit de voorzitter de vergadering.

 

Ben Schoppert