Verslag Dorpsraadvergadering 15 januari 2013

 

 

 Een matige opkomst, deze eerste vergadering in 2013 van de Boekelose Dorpsraad: 4 leden afwezig en op de “publieke tribune” maar 3, overigens zeer gewaardeerde en trouwe, “gasten” t.w. Marrianne vd Berg (Stadsdeelmanagement), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer) en last but not least Nico van de Veen die ons al jaren van koffie en thee voorziet tijdens de vergaderingen! Helaas waren er deze keer geen niet-functionele toehoorders. Misschien dat de winterse omstandigheden hieraan debet waren! De agenda was er niet minder boeiend om!

 

1.OPENING.

Om goed 20:00 uur opent Jeroen Verhaak, voorzitter, deze eerste openbare vergadering van dit kalenderjaar. Hij geeft de namen door van de leden die hebben laten weten verhinderd te zijn (Brenda Schukkert, Carry Hilbink, Henk Abbink en Ben Bel) en heet de aanwezigen welkom. Door een knik in de communicatie met de redactie van Boeke-loos is de “Nieuwjaarsrede” van onze voorzitter niet in het januarinummer terechtgekomen, daarom schenkt hij daar nu aandacht aan. Korte samenvatting. Er is in 2012 het nodige gebeurd in Boekelo, een selectie:

Het fraaie sportcomplex ligt er, nu nog de bijbehorende Multifunctionele Accommodatie (M.F.A.); een nieuw dorpshart is dank zij de gemeenteraad weer een stapje dichterbij gekomen. We hopen op de uitvoeringsstart in 2013! Ook dit jaar gaat de bouw van het kinderdagverblijf op De Bleekerij beginnen en kan daarna (in het najaar?) het Bleekerijplein worden aangelegd; 2012 was het jaar waarin wij als Dorpsraad voor het eerst over een eigen budget konden beschikken waaruit wij, met inachtneming van o.a. gemeentelijke spelregels, initiatieven van dorpsbewoners kunnen ondersteunen. Dit betrof o.a. bewoners Doolhof en Dokter De Jongstraat, Boekelose Ondernemers Vereniging, Welkomstbeuksken, vervanging van banken en verschillende sociale buurtactiviteiten. Het ook in het kader van dit “Dorpsbudget” ingediende plan voor het plaatsen van een ABRI bij de Marcellinuskerk kon dankzij de gemeente zonder een bijdrage uit dit fonds gerealiseerd worden. De plannen voor een kleinschalig dierenverblijf (“kinderboerderij”) zullen zo goed als zeker plannen blijven. Met name financieel blijkt het een te grote opgave! Onderzocht wordt of het beschikbaar gestelde geld (o.a. uit Buurt in actie 2011) nu kan worden ingezet voor het realiseren van een vorm van “natuurlijk spelen”.

Wij zijn als Dorpsraad erg blij met het initiatief van enkele dorpsbewoners om straten te adopteren om deze zwerfvuilvrij te maken. Voor dit voorjaar staat een grote schoonmaakactie i.s.m. de gemeente en de beide scholen gepland!

2013 is alweer het laatste volledige zittingsjaar van deze Dorpsraad. In maart 2014 wordt er tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe Dorpsraad gekozen. Eind 2013 starten daarvoor de voorbereidingen. Om de belangen van Boekelo goed voor het voetlicht te brengen is een sterke Dorpsraad noodzakelijk!

Wij hopen dat iedereen het komend jaar weer plezierig kan leven in ons fraaie, groene dorp waarin noaberschap gelukkig nog steeds een belangrijke waarde is. Daarbij past respect voor andere meningen, het anderen in haar/zijn waarde laten en het open staan voor ontwikkelingen.

Ten slotte: u bent van harte welkom op onze maandelijkse openbare vergaderingen (meestal de derde dinsdag van de maand, de juiste datum staat in Boeke-loos, op de site Boekelo.info en het publicatiebord bij de RABObank). Uw komst en inbreng wordt erg op prijs gesteld!

Tot zover Jeroen Verhaak in zijn speech bij de opening van deze vergadering.

 

2.NOTULEN.

Het verslag van de jl decembervergadering wordt goedgekeurd.

Hierbij wordt opgemerkt dat we Peter Colijn (wijkagent) nog gaan herinneren aan de afspraken rond de keerlus aan de Jan van Elburgstraat en de bebording van het “verkeersluwe” gebied bij het Rutbeek.

 

3.POSTLIJST.

Met betrekking tot de postlijst (overzicht in- en uitgaande post, vanaf nr 3401) wordt o.a. aandacht geschonken aan de correspondentie m.b.t. de afsluiting van de Lefertweg. Ben Bel zal hierin verder actie ondernemen. Joost Brunink en Ben Schoppert zullen op 30 januari een bijeenkomst bezoeken waarin de Overijsselse DorpslanPLUSzaken worden geëvalueerd.

 

4.LOGOKEUZE.

Vanavond staat ook de keuze van een nieuw logo voor onze Dorpsraad op de rol. Dit gaat gebruikt worden op ons briefpapier en de site. (Heeft geen relatie met de Boekelose vlag!)

Een commissie van drie Dorpsraadleden heeft een advies uitgebracht n.a.v. de 14 (!) inzendingen. Genomineerd waren de ontwerpen van: Bas Eefsting, “Warmstal” en Dion Spijk. Wij kiezen voor dat van Bas Eefsting.

Alle inzenders ook via deze weg bedankt voor jullie bijdragen! Naast de “eeuwige roem” ontvangt Bas Eefsting een waardebon van 50 euro!

 

 

5.DORPSBUDGET 2013.

Het voorstel voor de verdeling van het Dorpsbudget 2013 wordt goedgekeurd. Jeroen Verhaak licht e.e.a. toe.

We roepen bij deze de Boekeloers op om te komen met voorstellen en die bij de betrokken werkgroep in te leveren. Zie hiervoor de site Boekelo.info (“Dorpsraad”).

Marrianne vd Berg zegt dat het budget voor 2013 nog niet is vrijgegeven door de gemeenteraad…

 

 

6. NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

>>BOEKELO IN ACTIE>> (Dorpsbudget), werkgroep vergadert begin februari;

DorpsplanPLUS, Dorpshartrenovatie: wethouder Welman heeft laten weten dat het benodigde geld “gevonden” is! We hopen op een voortvarende start van dit werk! De werkgroep “Banken en Ontmoetingsplek” hoopt dat de vervanging van de zitbanken en de realisatie van de Ontmoetingsplek aan de Boekelosestraat voor 1 juni 2013 afgerond is.

R(uimtelijke)O(rdening) (en) M(ilieu), kortweg “ROM”:

onze (concept)brief aan de gemeente betreffende de ontwikkelingen in het Rutbekerveld komen uitvoerig aan de orde. Tekst wordt vastgesteld, brief zal worden verzonden. In de maartvergadering licht Peter te Velde het verslag van de in november jl gehouden verkeerstellingen op de Windmolenweg toe.

Joost Brunink zegt dat de verkeerssituatie Haimersweg/Windmolenweg nog steeds niet ideaal is.[Het gaat m.n. over verkeer dat toch, komende vanuit Enschede, de Haimersweg gebruikt, hetzij direct (ondanks de obstakels!), hetzij via keren op de Winterhaarweg.] Dit onderwerp houdt onze aandacht en wordt binnenkort weer met de gemeente besproken!

Jan ten Elzen: de aanleg van de parkeerplaatsen aan de Weleweg staat gepland voor maart/april as. Bewoners krijgen een brief hierover;

Aan de Beldershoekweg is een zgn “Noodkap” uitgevoerd. Het betrof een boom die gevaar opleverde voor het verkeer.

De renovatie van het wegdek van de Pastoor Schneiderstraat is aanstaande. Wij als Dorpsraad dringen aan op eenzelfde actie m.b.t. het tweede deel van deze straat!

R(ecreatie).S(port).C(ultuur).J(eugd): de begroeiing rond het basketbalveld aan de Mans wordt drastisch gesnoeid. Voor de bewoners van de Meester de Wolffstraat heeft eea geen gevolgen.

 

7.RONDVRAAG EN SLUITING.

Gerard Roossink: betreurt het afblazen van de realisatie van een kinderboerderij!

Jan ten Elzen: hoe staat het met de plannen voor een faunaflat? Saskia Duesmann en Ben Schoppert antwoorden dat dit plan ingediend is voor >>BOEKELO IN ACTIE>> en dat de indieners nog eea moeten uitzoeken;

Joost Brunink: wijst op bijeenkomst in het kader van “Buurtenergie” op 29 januari as, 20:00 uur in het kerkje; Straatadoptie loopt prima, binnenkort zullen de “adoptanten” bijeen komen; “Groen beraad” is een “Keep-it-greenday” aan het organiseren en komt binnenkort met een notitie mbt de aanpak van zwerfvuil.

Gonny ten Veen: er lag begin januari ontzettend veel vuurwerkafval op het plein van OBS De Molenbeek! Ook de volgende keer zal de schooldirectie voor het opruimen weer contact op kunnen nemen met de gemeente. Wat betreft de oversteekproblematiek op de Boekelosestraat adviseren wij deze school een klaar-over-organisatie op te zetten. Aangezien het daar om de 30km-zone gaat is het aanbrengen van een “zebrapad” geen optie!

 

Jeroen Verhaak sluit af met een kort verslag van een door hem bezochte “053”-bijeenkomst. Het thema was “Actief in de wijk”. Aansluitend wijst Marrianne vd Berg op de aankondiging van deze bijeenkomsten in de Huis-aan-huis-bladen.

 

De voorzitter sluit om 21:23 de vergadering.

 

Ben Schoppert