Verslag Dorpsraadvergadering 17 oktober 2017

1. OPENING

De voorzitter van de Boekelose Dorpsraad, Jeroen Verhaak, hamert om 20:00 uur de oktobervergadering open. Hij verwelkomt 12 leden van de Dorpsraad en bijna 20 belangstellenden, daaronder zijn Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West), Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West) en Wilfried Bossink (wijkagent). De voorzitter meldt de afwezigheid van Joost Brunink, hij is door een thuisongeval tijdelijk uitgeschakeld, wij wensen hem beterschap! Speciale gasten zijn Miranda Meerman, Gerrit Bijvank en Gijs Mondria, zij zullen de Usselose renovatieplannen presenteren.

2. PRESENTATIE HERINRICHTINGSPLANNEN BEBOUWDE KOM USSELO.

We geven woord en beeld aan de Usselose delegatie. Sprekers lichten de plannen uitvoerig toe. De plannen voor de herinrichting van de Haaksbergerstraat zijn al in een vergevorderd stadium. Na oplevering van de nieuwe N18 zal de Haaksbergerstraat in de bebouwde kom van Usselo afgewaardeerd worden naar een 30km-weg. Het gedeelte vanaf de bebouwde kom van het dorp tot aan die van Haaksbergen wordt dan 60km.(Die afwaarderingen zijn afgesproken tussen Provincie en de gemeenten aan de huidige N18.) De inrichting van die weg zal daar uiteraard op aangepast worden. Een vrij grote groep Usseloërs heeft dit aangegrepen om een fraaier dorpsbeeld te (laten) scheppen. Een ander aandachtspunt is de herinrichting van de Boekelosestraat binnen de bebouwde kom van Usselo. We zullen de gemeente Enschede en Buurtkring Usselo laten weten dat wij hun plannen m.b.t. de Boekelosestraat steunen, mits de veiligheid van álle verkeersdeelnemers en de bereikbaarheid van Boekelo (inclusief hulpdiensten) gewaarborgd is!

3. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 18 JULI 2017

Na een korte pauze wordt de vergadering vervolgd met aandacht voor het Verslag van de vergadering van 17 september jl. Bart Stokkers zegt dat hij de in die vergadering gemaakte opmerking over verlichting op de Boekelosestraat mist. Arjan de Koning (belangstellende) merkt op dat in dit verslag de Leppeweg ontbreekt als zijnde een weg waarlangs de Dorpsraad (net als via de Zonnebeekweg) beslist geen aanvoer van gebruikers van het nog aan te leggen bungalowpark wenst te zien gaan! Beide opmerkingen zijn relevant en worden dus alsnog in het septemberverslag gezet! Ben Bel en Jan ten Elzen laten weten dat het kerkplein voor het Marcellinuscomplex nu definitief in “de strooikaart” is opgenomen. Dit betekent dat er bij gladheid ook daar door TwenteMilieu gestrooid gaat worden.

4. IN-EN –UITGAANDE POST

Bij het agendapunt “in-en uitgaande post” wordt door Ben ter Stal gevraagd of wel álle daarvoor in aanmerking komende bewoners op de hoogte zijn gesteld van de eventuele afsluiting van hun straat tijdens de TwenteRally. Wij zullen de organisatie laten weten dat dát wel zeer gewenst is!

5. MEDEDELINGEN WIJKAGENT

Hierna is het woord aan Wilfried Bossink, onze wijkagent. Hij zegt dat er tijdens de Military een paar incidenten zijn geweest en dat er tijdens de Oude Voertuigendag enkele metaaldieven zijn aangehouden. Bewoners van de Dirk Papestraat en Windmolenweg hebben geklaagd over de (uiteraard: te hoge) snelheid die er door sommige weggebruikers wordt ontwikkeld. GEDRAG! Gonny ten Veen vraagt waarom de “schoolzone” wél in de Dirk Papestraat, maar niet in de Meester De Wolfstraat wordt aangegeven. Wilfried Bossink en Jan ten Elzen “zoeken dit uit”.

6. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur heeft in de persoon van Jeroen Verhaak, samen met enkele leden van de verkiezingscommissie, een gesprek gehad met de gemeente Enschede over de op 21 maart 2018 te organiseren Dorpsraadverkiezingen (op dezelfde dag als die voor de Gemeenteraad). Adressenbestand in ons werkgebied wordt gescreend. Kandidaatstelling voor de Dorpsraadverkiezingen sluit op 5 februari 2018.

ROM [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu]

–  De commissie ROM (woordvoerder Kas de Vries) heeft afspraken gemaakt met Stadsdeelbeheer-West over het beheer en uitzetten van de bladkorven. Deze zullen vanaf eind oktober hier en daar geplaatst worden. Het beheer (en daarmee ook het legen) is geen gemeentelijke activiteit meer, maar wordt overgenomen door de Dorpsraad.

–  We zullen de Military-organisatie en de gemeente Enschede een overzicht sturen van + en – punten m.b.t. de editie 2018 van hét paardenevenement. We vragen daarin om tijdig ingelicht te worden over o.a. het verkeersplan.

–  Ben Bel vraagt of ROM wellicht ook nog aandacht kan schenken aan de afbraakactiviteiten aan de Zoutindustrieweg tegenover de Meestersweg, ziet er bepaald niet uit. Hij complimenteert Noaber18 met hun verfraaiingsactie door diverse bermen in te zaaien met een wildmengsel. Verdient navolging.

–  Het plein voor het Marcellinuscomplex wordt heringericht.

 

Publiciteit

Jeroen Verhaak en Kas de Vries melden vanuit de commissie Publiciteit dat de redactie van Boeke-loos sinds kort weer een redactielid rijker is en dat de renovatie van de site Boekeo.info aanstaande is.

Ouderencommissie

– Geen nieuws.

M.F.A.

Ook de M.F.A. De Zweede komt ter sprake: Ben ter Stal zegt dat er gewerkt wordt aan een bestuursuitbreiding en aan de plannen voor de 3e fase. (Sporthal). Ben Schoppert nam deel aan de oktobervergadering van de Gebruikersraad, daarin was o.a. aandacht voor de minder goede bereikbaarheid van het complex in de Military-week.

RSCJ: Recreatie Sport Cultuur en Jeugd (Jeanet van Offenbeek en Bart Stokkers)

R.S.C.J. is de paraplu voor een drietal werkgroepen: Natuurlijk Spelen, Wandelpaden en Banken.
–  Wat Natuurlijk Spelen De Bleekerij betreft zegt Gonny ten Veen dat: Gemeente Enschede bezwaar ingediend tegen de eisen van het Keurmerkinstituut, dit heeft nu de eisen laten vallen en akkoord gegeven. De speeltoestellen zijn goedgekeurd en mogen officieel in gebruik worden genomen. De opening van de speelplek De Bleekerij is op 21 oktober. Van 15.00 uur tot 17:00 uur is er een opening voor de kinderen, vanaf 18:00 uur is er een BBQ voor de vrijwilligers en de genodigden van de gemeente. De leden van de Dorpsraad zijn welkom tijdens het middagprogramma. In de juli-vergadering werd opgemerkt dat er op de toestellen bordjes zouden zitten met de tekst “Gerealiseerd door de Gemeente Enschede”. Dat zou de vrijwilligers zeer te kort doen! Het blijkt dat die tekst niet juist geciteerd is! Er staat: “Leverancier Gemeente Enschede”. Tijdens de opening wordt een bord onthuld met de tekst: “Gerealiseerd door de vrijwilligers van De Bleekerij.” Er zijn plannen om met het geld dat is overgebleven uit de Natuurlijk Spelen De Bleekerij-pot een blote voetenpad aan te leggen.      Klankbordgroep Grolsch.

– Ben Schoppert: Werkgroep Wandelpad en de Bankencommissie zijn volop actief. Over een eventuele bibliotheekvoorziening in Boekelo is nog steeds overleg gaande tussen Livio, Openbare Bibliotheek Enschede en de Dorpsraad.

–  Bart Stokkers citeert uit het verslag van de laatstgehouden RSCJ-vergadering: de komende maanden zullen er dossiers aangelegd worden waarin de werkzaamheden van de commissie gedocumenteerd zullen worden met het oog op de overdracht aan de nieuwe Dorpsraad in maart 2018. Er wordt gewerkt aan een flyerachtige tekst waarin contactgegevens komen te staan van diverse instanties.

Klankbordgroep Grolsch

Ben Bel, lid van de Klankbordgroep Grolsch, zegt dat er recent geen vergadering geweest is. Bart Stokkers en Bernd Weijers vragen Ben naar Grolschzaken als verbeterpunten na geuronderzoek. Antwoord: e.e.a. is naar tevredenheid opgelost. In dit kader hecht Ben Bel er zeer aan het volgende algemeen bekend te laten zijn: “hij (is) door Henk Afink in de CooP winkel grof beledigd vanwege zijn lidmaatschap van de Dorpsraad. Dit was op dat moment hoorbaar voor zo’n 10 klanten. De politie heeft de belediger daar over aangesproken en er is een aantekening over zijn gedrag gemaakt”.

Dorpsbudget  
– geen nieuws

Bookels Höltink.

Vanuit Bookels Höltink doet Ben Bel verslag van de op 17 oktober gehouden bijeenkomst. Aandachtspunten waren o.a.: dementie-zorg en bewindvoerdersaandacht. Wilfried Bossink (ook deelnemer aan deze bijeenkomsten): “Er is veel eenzaamheid in Boekelo!” Naar aanleiding van een opmerking van Nico Bolhuis wordt er besloten dat er op de volgende Dorpsraadvergadering aandacht zal zijn voor de ontwikkeling van een soort “sociale kaart”: een inventarisatie van hulpinstanties.

7. RONDVRAAG EN SLUITING

  • Gerard Roossink zegt dat er van buiten ons werkgebied belangstelling is voor Boeke-loos. Gerard en Kas zullen bekijken hoe we aan deze vraag zouden kunnen voldoen.
  • Bernd Weijers: afgelopen zondag veroorzaakten de activiteiten van Oude Voertuigendag en Bad Boekelo een verkeersinfarct op de Oude Deldenerweg. Marcel Themmen, voorzitter BOV, (aanwezig als belangstellende) zal deze opmerking doorspelen aan de organisatoren van beide evenementen.
  • Gonny ten Veen: verkeersgedrag in o.a. Meester De Wolfstraat liet zondag jl. te wensen over. Veiligheidsrisico! Op het Meester Schierbeekplein en aanliggend gazon werd zondag jl. tijdens de Oude Voertuigendag helaas geparkeerd, spreekster stelt voor dit in het vervolg te verhinderen door het tijdelijk aanbrengen van een lint.
  • Fleur ter Kuile (belangstellende):”Er wordt op Labyrint-terrein gebouwd!” Reactie: “Mét vergunning!”

 

De voorzitter sluit om 22:26 uur de vergadering.

 

 Jeroen Verhaak, voorzitter,                        Ben Schoppert, secretaris.