Verslag Dorpsraadvergadering 19 september 2017

1. OPENING

Op deze derde dinsdag van september opent Kas de Vries (vice-voorzitter) de openbare vergadering van de Dorpsraad Boekelo. Hij heet 7 leden van de Dorpsraad (Ben Bel, Joost Brunink, Ben Schoppert, Ben ter Stal, Gonny ten Veen en Jeroen Verhaak zijn onder ander wegens vakantie afwezig) en circa 10 belangstellenden van harte welkom. Jan ten Elzen en Nico Bolhuis zijn namens de gemeente Enschede aanwezig en Wilfried Bossink namens de politie.

2. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 18 JULI 2017

Het Verslag van de openbare Dorpsraadvergadering van 18 juli jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag wordt nogmaals bevestigd dat met betrekking tot het Bungalowpark Rutbeek (Resort Boekelo) de Dorpsraad Boekelo tegen ontsluiting via de Zonnebeekweg is.

3. IN-EN –UITGAANDE POST

Hierover worden geen vragen gesteld

4. MEDEDELINGEN WIJKAGENT

Wijkagent Wilfried Bossink geeft aan dat het redelijk rustig is, alleen bij de oude tennishal Tesinkweide zijn vernielingen en pogingen tot inbraak gepleegd, daar wordt extra gesurveilleerd.

Dit jaar is de Military op de nieuwe locatie in Boekelo, de politie is actief bij de voorbereiding betrokken en volgt een en ander tijdens de dagen van Military.

5. VOORSTEL BENOEMEN LEDEN VERKIEZINGSCOMMISSIE

Volgend voorjaar zijn er weer Verkiezingen. Tijdens de vergadering worden de 6 leden van de Verkiezingscommissie benoemd. Dat zijn: mw. Kerensa Broersen-Nutma, mw. Tanja Dijkstra-Tibbe, dhr. Jurian Assink, dhr. Jaap Hilbink, dhr. Roelof Sjoerd Bruinsma en dhr. Roelant Lawerman.

6. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN

Dagelijks bestuur (Kas de Vries)

– Geen meldingen.

ROM [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu] (Jeroen Verhaak en Bernd Weijers)

– Bestemmingsplan Buitengebied – Noordwest Twekkelerhof (Landgoed Het Stroot).
Omdat de Dorpsraad in principe tegen verdere ‘verstening’ van het buitengebied is (tenzij de Rood voor Rood regeling van toepassing is, en dat is hier niet het geval), heeft de Dorpsraad eerst een negatief advies ingediend en vervolgens een zienswijze tegen de voorgenomen wijziging van het

– Kruising Windmolenweg/Haimersweg.
Er hebben camera’s gehangen om de verkeersbewegingen vast te De beelden worden nu geanalyseerd en daarna zal de verkeerskundige van de gemeente de bevindingen en eventuele aanpassingen van de kruising met de commissie bespreken.

– Vrachtverkeer Weleweg.
Vanuit een bewoner is melding gemaakt van veel vrachtverkeer (met name zandwagens). Er is reeds overleg geweest met politie en de transporteurs en een en ander is opgelost en medegedeeld aan de

– Fietspaden buitengebied.
Diverse fietspaden zijn in slechte staat, zoals delen langs de Weleweg, Rutbekerveldweg en de Beckumerstraat. Jan ten Elzen geeft aan dat fietspaden buitengebied niet onder hem, maar onder Paul Koekkoek Er wordt contact opgenomen met Paul om dit te bespreken.

Strooikaart 2017-2018.
We hebben onze opmerkingen op deze kaart doorgegeven aan de gemeente, met daarbij het verzoek om ook De Mans in de strooiroute op te nemen.

– Glasvezelaanleg Buitengebied.
Henk Abbink geeft nogmaals aan dat uiteindelijk ruim 60% meedoet en dat eind 2018 iedereen aangesloten

– AKZO.
Er schijnen lekkages op te treden in de diepere lagen bij putten waar voorheen zout is gewonnen. We zullen bij AKZO navraag

– Plannen kern Usselo.
In het kader van de afwaardering van de N18 heeft Usselo plannen voor de reconstructie van het centrumgebied en een deel van de In verband met het belang van een goede fiets- en autoverbinding tussen Boekelo-Usselo-Enschede is de Dorpsraad daar ook bij betrokken. Over de laatste plannen zijn een aantal vragen gesteld die door de verkeerskundige van de gemeente moeten worden beantwoord. In de oktobervergadering zullen de plannen met een presentatie worden toegelicht door de Buurtkring Usselo.

– Ontsluiting Bungalowpark Resort Boekelo.
Vanuit de initiatiefnemer zijn alle mogelijk routes nogmaals bekeken, inmiddels is er ook een variant Op 3 oktober 2017 is er weer een bijeenkomst van de Klankbordgroep waarin een en ander wordt besproken.

Publiciteit (Kas de Vries)

Een aantal redactieleden is gestopt of gaat stoppen. Er is dringend behoefte aan nieuwe leden!!
Hierbij roepen wij mogelijke kandidaten op om zich te melden bij de Redactie of bij de Dorpsraad

Ouderencommissie

– Geen nieuws.

M.F.A.

– Geen nieuws.

RSCJ: Recreatie Sport Cultuur en Jeugd (Jeanet van Offenbeek en Bart Stokkers)

– Onderhoud wandelpaden.
Het onderhoud is weer opgestart na de De relatie tussen de Werkgroep Wandelpaden en de Dorpsraad wordt heroverwogen.

– Natuurlijk Spelen.
In het najaar wordt een barbecue gehouden voor alle vrijwilligers die aan natuurlijk spelen op de Bleekerij hebben

Klankbordgroep Grolsch.

– Geen nieuws

Dorpsbudget  

Er zijn drie aanvragen:

– Schommel Doolhof. Er wordt ingestemd met het voorstel om de aanvraag te
– Sinterklaascommissie. De aanvraag wordt
– Tuinenfestival. Gaat dit jaar niet door in verband met samenloop met Conrad Aanvraag voor voorjaar 2018 wordt te zijner tijd ingediend.

Bookels Höltink.

– Geen nieuws

7. RONDVRAAG EN SLUITING

  • Bart Stokkers vraagt naar aanleiding van een melding op facebook aandacht voor het wandelpad door het Rode Jan te Elzen geeft aan dat hij daar mee aan de slag gaat. Jan ten Elzen vraagt of het plein bij de Macelinnuskerk in de strooikaart is meegenomen. Helaas is de strookaart niet gedetailleerd genoeg om dat te kunnen zien. Dat zal bij de gemeente worden gemeld.
  • Arend Stokkers (belangstellende) vraag hoe het zit met het krantje Kas de Vries geeft aan dat het een krantje is van de wijken Boswinkel, Pathmos en Stadsveld, en dat het vergelijkbaar is met Boekeloos.

De vergadering wordt om 21:01 uur gesloten.

 

Kas de Vries, vice-voorzitter.                       Bernd Weijers,2e  secretaris.