Dorpsraadvergadering

Verslag Dorpsraadvergadering 16 januari 2024

1. Opening door de voorzitter André, mededelingen

De voorzitter heet allen welkom bij deze eerste DR-vergadering in 2024.

Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

DR lid Ton de Vries heeft afgezegd vanwege ziekte.

2. Vaststelling verslag 28 november 2023

Geen opmerkingen. Verslag is goedgekeurd en bij deze vastgesteld.

3. Medelingen wijkagent

De wijkagent Wilfried Bossink kon helaas niet aanwezig zijn wegens verplichtingen elders.

De jaarwisseling is rustig verlopen in Boekelo. Verder ook geen noemenswaardige zaken.

4. Medelingen

Vanmorgen hebben Monique en Edith met vastgoed manager Livio en voorzitter OOW gesproken over de toekomst van de Huiskamer van Boekelo in de Berke. OOW heeft nu nog voldoende geld in kas om een bijdrage in de huur van afgelopen jaar te betalen. Maar de hoogte van het bedrag voor het komende jaar is zodanig dat OOW dit niet meer kan opbrengen. Er is van gedachten gewisseld over mogelijk oplossingen. De aanwezigen gaan komende tijd mogelijkheden onderzoeken. Volgende vergadering is 16 april 2024.

5. Financieel verslag 2023 en verslag kascommissie

Op het scherm wordt ‘Winst&Verlies’ rekening getoond. De huur voor De Zweede is vanwege indexatie hoger geworden. Daar staat tegenover dat de gemeente haar vergoeding voor de huur met hetzelfde bedrag heeft verhoogd. Met de gemeente is nu een overeenkomst getekend tot 2028 dat zij akkoord gaat met indexering en de zaalhuur die de DR moet betalen vergoedt.    Organisatiekosten heeft batig saldo.

Het Dorpsbudget is volledig besteed. Opvallend is dat in 2023 veel aanvragen zijn ingediend voor kleine bedragen voor initiatieven. De DR vindt dit een positieve ontwikkeling. Veel aanvragen zijn in tweede helft van het jaar gedaan. De DR heeft oproep gedaan om in 2024 ook in begin van het jaar al met aanvragen te komen voor initiatieven. Dit jaar is de subsidie voor OOW nog betaald vanuit het Dorpsbudget. Dit is de laatste keer omdat er binnen gemeente aparte subsidies voor ouderenwerk zijn die rechtstreeks door OOW kunnen/moeten worden aangevraagd. Dit is vanmorgen (zie punt onder mededelingen) ook verteld aan de voorzitter van OOW.

Voor Boekeloos waren (advertentie)inkomsten iets lager dan de uitgaven. Voor het tekort is aanvraag gedaan bij Initiatiefkracht van Stadsdeel West die is gehonoreerd. Door verhoging van de advertentieprijs zijn aantal adverteerders afgehaakt. Daar waar vorig jaar nog een wachtlijst was voor adverteerders is die er nu niet meer.

Over 2023 is een positief saldo van 1600,51 euro dat geheel van de organisatiekosten komt.

De kascommissie heeft op donderdag 11 januari de boeken gecontroleerd en een brief gestuurd waarin staat dat zij het financieel verslag goedkeurt.

De aanwezigen gaan ook akkoord en derhalve wordt de penningmeester bedankt en gedechargeerd voor de financiën over 2023.

Dit jaar bestond de kascommissie uit Wald Been en Kas de Vries met Damiejel Heering als reserve. Voor het komende jaar treedt Wald Been af en neemt Damiejel Heering zijn plaats in. Wald Been wordt hartelijk bedankt voor het werk dat hij als lid van de kascommissie heeft gedaan. Ben Bel wil wel reserve lid worden i.p.v. Damiejel Heering.

6. Begroting 2024

Op het scherm wordt begroting getoond. Onder organisatiekosten is iets meer begroot voor ‘Representatie en verteer’  dan afgelopen jaar is gerealiseerd. Voor het Dorpsbudget is een toewijzing van 16.100 euro ontvangen. In maart is bekend wat we nog krijgen uit de onderbesteding van Initiatiefkracht 2023.

Voor Boekeloos is een klein te kort begroot. Als halverwege 2024 blijkt dat er daadwerkelijk een te kort optreedt zal een aanvraag worden gedaan bij Initiatiefkracht.

De aanwezigen gaan akkoord met de begroting.

7. Status Dorpsplan 2.0

Alle opmerkingen en aanvullingen van openbare vergadering van 28-11-2023 zijn verwerkt. De nieuwe versie is opgestuurd naar de projectleider van Omgevingsvisie 2025 Enschede en hoofd gebiedsontwikkeling van de gemeente. Vanmorgen is met hen het dorpsplan besproken. Zij  zijn zeer positief en gaven aan dat het past binnen de Omgevingsvisie van Enschede.

Edith en Wendy hebben via studio ‘Vers Bestuur’ met een ‘Visueel verslaggever’ gesproken over de manier van presenteren van het Dorpsplan. De bedoeling is alle 6 de thema’s grafisch samen te vatten op een poster. Daarnaast kunne mensen die de details willen weten over de pdf beschikken. Eind januari gaan Edith en Wendy weer om tafel met de Visueel verslaggever.

Op 30 januari is er een gesprek met de Woonplaats over het dorpsplan en de woonvisie. Eén van de aanwezigen adviseert om ook met Domijn in gesprek te gaan.

De planning is om het Dorpsplan in het eerste kwartaal van 2024 te publiceren.

8. Woonvisie

De gemeente wil in april komen met een concept ruimtelijk ontwikkelingskader Kwinkeler. Dit houdt in dat de DR op korte termijn met input moet komen over de woningbehoefte in Boekelo en woonvormen. Hierbij hoort ook overleg met de wooncorporaties Woonplaats, Domijn en Ons Huis. Om ook in de toekomst de woningbehoefte te kunnen sturen is het nodig dat de gemeente grond heeft waar zij door wooncorporaties huurwoningen op kan laten zetten. Op de koopmarkt heeft de gemeente nauwelijks invloed. Daarom dringt de DR er bij de gemeente en gemeenteraad op aan de gronden die zij nu bezit (gymlokaal, basisscholen) niet te verkopen en daar waar mogelijk gronden aan te kopen.

Komende tijd moet de DR actief bezig met het halen van informatie uit Boekelo over woonvormen en woningbehoefte.

9. Gebiedsgerichte aanpak en windenergie

Op 6-12-23 is overleg geweest van de gemeente Enschede met de Dorpsraad Boekelo en de Buurtkringen Usselo en Boekelo/Rutbeek. Deze laatste drie hebben een voorstel ingediend waarbij een concrete opdracht wordt gedefinieerd over het kleinschalig genereren van duurzame energie. De haalbaarheid hiervan moet worden onderzocht door een door de gemeente aan te stellen verkenner. De gemeente gaat hier nader naar kijken. Eind februari, begin maart is het volgende overleg.

Verder loopt nog een aanvullend onderzoek voor het milieueffect rapport (MER) t.b.v. van de energievisie van de gemeente Enschede. Dit op verzoek van de Buurtkring Usselo en Dorpsraad Boekelo n.a.v. de aanwijzing van het gebied langs de N18 tussen Usselo en Boekelo als zoeklocatie voor windturbines. Eind december heeft de gemeente de resultaten ontvangen. Deze komen voor een deel niet overeen met de MER van de provincie. Afgelopen week hebben technici en juristen onderzocht waar de verschillen vandaan komen. Deze schijnen nu te zijn gevonden en morgen (17-1-24) zou hier weer een overleg over zijn tussen gemeente en de provincie. Daarna worden de DR en de Buurtkring Usselo op de hoogte gesteld alsmede de Werkgroep ‘Geen windturbines in Usselo en Boekelo’.

10. Rondvraag & sluiting

  • Verzoek vanuit de zaal om beter en tijdiger te communiceren over wanneer openbare vergadering is en de juiste link naar de agenda op Facebook te zetten.
  • Ook wordt verzocht om snelheidscontroles op de Windmolenweg. Hier wordt regelmatig tussen de 80 en 100 km/u gereden. Tijdens een eerdere DR-vergadering heeft wijkagent beloofd snelheidsmetingen te doen op de Boekelosestraat. Dit is echter nog niet gebeurd. Er moeten regelmatig snelheidscontroles worden uitgevoerd op Windmolenweg, Boekelosestraat en Beckumerstraat. DR zal contact opnemen met wijkagent.
  • Verder zijn geen vragen voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 u.

 

Verder zijn geen vragen voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 u.