Verslag Dorpsraadvergadering 17 juli 2012

1.OPENING

De bijeenkomst, die aan het eind van de avond ( negen uur) de tot nu toe kortste vergadering van het jaar blijkt te zijn, wordt om goed acht uur door Jeroen Verhaak, voorzitter Dorpsraad, geopend. Hij stelt vast dat de Dorpsraadleden Carry Hilbink, Jules Overzee en Gerard Roossink (met kennisgeving) afwezig zijn. Op de “publieke tribune” een 9-tal belangstellenden, waaronder vertegenwoordigers van Stadsdeelmanagement-en beheer. De voorzitter meldt met voldoening dat de financiële actie om het carillon te restaureren zoveel heeft opgeleverd dat nu ook de noodzakelijk bouwkundige reparaties kunnen worden uitgevoerd.Ook de bij het carillon behorende plaquette krijgt een opknapbeurt. Nogmaals dank voor de giften!

2.NOTULEN.

Met betrekking tot het verslag van de junivergadering wordt opgemerkt:(punt 4) dat het uiterlijk van het te bouwen (SKE)kinderdagverblijf á la het Klokhuys zal zijn; SKE de mogelijkheid biedt om ‘savonds gebruik te maken van de nieuwe accommodatie; (punt 5) moet zijn: “zodat beide plannen niet tegelijkertijd worden uitgevoerd”; (punt 6)”klankbordgroep Grolsch”;(punt 7) dat vrachtverkeer blijkbaar toch kans ziet vanaf de Windmolenweg (vanuit richting Enschede) de Haimersweg in te rijden. Wij zullen politie hierop wijzen!

3.POSTLIJST.

De ingekomen en uitgaande brieven (t.m. nr. 3361) worden voor kennisgeving aangenomen.

 4.NIEUWS UIT COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

>>BOEKELO IN ACTIE>> Dit fonds betreft het zgn.Dorpsbudget. Een comité van 5 dorpsraadleden houdt zich hiermee bezig. Henk Guchelaar, voorzitter van deze groep, zegt hierover: “Activiteiten verlopen goed, er zijn intussen een aantal aanvragen afgehandeld, enkele zijn nog in het stadium van nader onderzoek, o.a. de aanvraag voor een bijdrage aan het bouwen van een “faunaflat””. Henk Guchelaar en Saskia Duesmann lichten dit begrip toe: een bouwwerk waarin vogels, insecten en amfibieën onderdak kunnen vinden.[In het biologisch getinte gesprek dat zich in dit verband ontspint wordt het al dan niet maaien van de bermen en het feit dat de stenen paaltjes langs de fietspaden dit jaar (nog?) niet overal zijn geschilderd gememoreerd.]Er wordt melding gemaakt van het mandateren van het >>BoIA>>comité voor het toekennen van kleine bedragen, uiteraard moet de Dorpsraad eea achteraf (kunnen) fiatteren. Het budget voor de buurtfeesten voor dit jaar (2012) is verbruikt!Henk Guchelaar doet een oproep tot het indienen van plannen voor >>BoIA>>via e-mail: [email protected]. Vanuit de commissie Ruimtelijke ordening en milieu (ROM) de volgende mededelingen: in het kader van de herziening van het bestemmingsplan De Bleekerij heeft de Dorpsraad geen zienswijze ingediend; Op onze vragen m.b.t. de herziening van het bestemmingsplan De Buytenplaets is nog geen antwoord ontvangen; inzake het bestemmingsplan Usselo (Rosinkweg/Broekmaatweg) hebben wij o.a. contact gehad met de buurtkring Usselo, mede n.a.v. hiervan zullen wij de gemeente laten weten daarover geen opmerkingen te hebben. Over de ABRI bij de Marcellinuskerk is nog geen plaatsingsdatum bekend. [Kort na de vergadering werd duidelijk dat de opdracht tot plaatsing is verstrekt!] Joost Brunink doet verslag van de bijgewoonde vergadering over de AKZO-plannen in het deelconcessiegebied “Ganzebos”. Men sluit aan bij de bestaande AKZO-infrastructuur. Wij stellen vast dat we in deze zaak de vinger aan de pols moeten houden! Ben Schoppert doet kort verslag van het door Jeroen Verhaak en hem gebrachte bezoek aan zorgboerderij “In ’tZadel” aan de Goorseveldweg. Het was een goed en duidelijk gesprek. Naar ons gebleken is zal men op last van de gemeente het e.e.a. bouwkundig moeten aanpassen. De leiding van deze organisatie zal het initiatief nemen om de omwonenden in te lichten over hun doen en laten! Jan Haven vraagt naar eventueel nieuws mbt de zendmast aan de Verzetslaan. Ons is niets bekend! Commissie R(ecreatie),S(port),C(ultuur),J(eugd). (RSCJ). De ontwikkelingen rond de (geplande) ontmoetingsplek aan de Boekelosestraat (ter hoogte van het informatiebord, aan de Boekelose kant van de beek) worden door Ben Schoppert gemeld: de Commissie bezwaarschriften heeft het bezwaar dat een van de omwonenden tegen de verleende bouwvergunning heeft aangespannen ongegrond verklaard. Wordt vervolgd!

5.RONDVRAAG.

Ben Bel, (n.a.v. een artikel in “Ons orgaan”) via het mailadres: [email protected] kunnen ideeën mbt de aanpak van zwerfvuil in het buitengebied worden geventileerd; Belangstellende 1: Waar is die ontmoetingsplek aan de Boekelosestraat gepland? Jeroen en Ben Schoppert antwoorden. Zie punt 4 (RSCJ) hierboven; Belangstellende 2: “Ik vind de verlichting aan de Boekelosestraat onvoldoende”!

Ben Schoppert