NOTULEN DORPSRAADVERGADERING 20 AUGUSTUS 2013

 

1.OPENING.

 

Jeroen Verhaak, voorzitter Dorpsraad Boekelo, opent de vergadering. Ben Bel, Ben Schoppert, Brenda Schukkert, Gerard Roossink, Gonny ten Veen, Henk Guchelaar en Jules Overzee zijn afwezig met kennisgeving. Dit even aantal maakt dat wel ingestemd kan worden ten aanzien van zaken die om toestemming vragen maar dat deze de volgende vergadering pas vastgesteld kunnen worden! Jeroen heet iedereen welkom, waaronder Patrick Welman (Wethouder WI & West), Jan ten Elzen (Wijkbeheer West), Marrianne van den Berg (Stadsdeelmanagement West) en Peter Colijn (wijkagent). Er zijn twee mededelingen: allereerst dat de voorzitter van Stichting ’t Hulscher heeft aangegeven dat de Boortoren bij De Buren per 1 april 2015 door Grolsch wordt gekocht en met terugwerkende kracht is gehuurd. Momenteel wordt de Boortoren opgeknapt met bijdragen van o.a. Grolsch en de gemeente! Verder dat de gedateerde informatie­borden: Wie, Wat en Waar?, bij de RABO bank en bij Hotel Bad Boekelo na de renovatie van het Dorpshart worden vervangen. Bovendien wordt dan een overeenkomstig bord op het stationsperron geplaatst.

 

 

2.NOTULEN 11 JUNI.

 

De notulen van de julivergadering worden, na de vraag van Carry Hilbink of haar familienaam op de eerste pagina correct gespeld kan worden, dus Hilbink in plaats van Hilbrink, verder ongewijzigd vastgesteld!

 

 

3.POSTLIJST.

 

Bij het punt postlijst wordt gemeld dat enkele dorpsraadleden naar het afscheid van ds Van der Meer op woensdag 28 augustus en naar de bevestiging van ds Haasnoot op zondag 8 september zullen gaan.

 


4. VERKIEZINGSCOMMISSIE.

 

Voorgesteld wordt de heren Jaap Hilbink, Roel Bruinsma en Roelant Lawerman tot leden van de verkiezingscommissie te benoemen, waarmee wordt ingestemd. Men is trouwens nog op zoek naar een 4de commissielid, bij voorkeur een vrouw.

 

 

5. WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Met de volgende wijziging van het Huishoudelijk Reglement wordt ingestemd: “Art. 1.1. Het werkgebied wordt vastgesteld door de Dorpsraad, na overleg met achtereenvolgens de Buurtkring Usselo en het stadsdeelmanagement West van de gemeente Enschede. 1.2. Vervalt en 1.2a. (nieuw i.p.v. 1.3.) wordt “Het werkgebied wordt begrensd door de gemeentegrens met Hengelo tot A35, A35 tot de hoogte van de Broekheurnerbeek, deze beek tot de hoek Broekmaatweg/ Teesinklandenweg, Teesinklandenweg, Haaksbergerstraat tot gemeentegrens Haaksbergen, gemeentegrens Haaksbergen tot gemeentegrens Hengelo bij A35.” Met dank aan Nico van Veen die middels een ingediend amendement voor tekstuele correcties heeft gezorgd die in de finale scherpte resulteerden. Hiermee is het probleem tijdens de verkiezingen van 2010 voor die van 2014 voor de bewoners van de Winterhaarweg om te kunnen stemmen opgelost.

6. NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Dorpsbudget: voorgesteld wordt dat in 2014 een post ad

€ 500 wordt opgenomen voor Gladheidsbestrijding en daarvoor de volgende criteria te hanteren: aanvraag kan worden ingediend door buurten/straten, in de aanvraag moet worden aangegeven op welke wijze financieel of materieel wordt bijgedragen, het toegekende bedrag is max. € 100 per aanvraag, toekenning vindt plaats tot het maximum bedrag bereikt is. Daarnaast wordt voorgesteld om de post ‘sociale activiteiten in wijken en buurten’ in 2014 niet meer op te nemen. Tot slot wordt voorgesteld dat individuele dorpsraadsleden geen aanvragen voor deze pot kunnen indienen.

Dorpsplan+: [Jeroen Verhaak] Onder voorbehoud (i.v.m. nalopen bestek door gemeente en de bezwarentermijn) is het werk gegund aan Abbink Boekelo BV. Op 20 augustus is er een voortgangsoverleg geweest met de gemeente. Er wordt naar gestreefd om op 23 september of zoveel eerder als mogelijk te starten met de werkzaamheden. Dit werk moet eind november gereed zijn. Slechte weersomstandigheden kunnen natuurlijk voor vertraging zorgen maar daar gaan wij maar niet van uit.

Het plan van de aannemer is te starten met de kruising Beckumerstraat/ Diamanstraat tot aan de Coöp en incl. het dorpsplein (duur ca. 4 weken). Het kruispunt kan na ca. 2 weken weer in gebruik worden genomen. Daarna wordt het stuk Coöp tot aan het spoor en de kruising Windmolenweg/ Beckumerstraat (duur eveneens ca. 4 weken) aangepakt, de kruising zelf als laatste planonderdeel. Op dinsdag 17 september om 19.00 uur is er een inloopavond voor de betrokken bewoners en winkeliers en dezelfde avond om 20.00 uur wordt in de dorpsraadvergadering de uitvoering van het plan nogmaals toegelicht. Beide op de onder aangegeven locatie. Vanaf 20 september wordt zo lang als noodzakelijk is de wekelijkse markt verplaatst naar het parkeerterrein van De Buren.

Als afsluiter meldt Patrick Welman “om elkaars handen goed vast te houden om verzekerd te zijn van een uitvoering die in alle opzichten correct verloopt.”

In dit kader wordt bij Natuurlijk spelen: [Saskia Deusmann] gemeld dat de aangevraagde offertes binnendruppelen. Op korte termijn hoopt men een overleg met Ter Steege en de gemeente Enschede te kunnen hebben.

R.O.M.: [Jeroen Verhaak] Er is geen verder commentaar meer op de brief met de aan- of opmerkingen van de Dorpsraad op het bestemmingsplan Buitengebied Noord West, die kan dus morgen verstuurd worden. Naar aanleiding van een opmerking van Arend Stokkers wordt meegedeeld dat een van de opmerkingen is dat wij het onjuist vinden dat een dergelijk omvangrijk bestemmingsplan voor een belangrijk deel in de vakantieperiode ter visie is gelegd. Arend Stokkers meldt dat de aanpak door de gemeente Enschede bij dit punt geen schoonheidsprijs verdiend. Hij verwacht dat wanneer dit thema op de agenda staat bij de vergadering van de Stadsdeelcommissie over menige zienswijze gesproken zal worden.

MFA: [Jan Haven] De aannemerscombinatie dient nog een eenvoudige verklaring af te geven. Financieel lijkt alles in kannen en kruiken, los van de bijzondere BTW-kwestie die de volle aandacht van de fiscus heeft, maar de eerste berichtgeving is positief.

 

 

7.RONDVRAAG.

 

Carry Hilbink: de opknapactie bij de Dr. de Jongstraat vordert goed. Er zijn bloembakken en bijbehorende groene vulling geregeld, waarbij de buurtbewoners ook zelf fysiek en financieel hebben bijgedragen.

Jan Haven: bij de Beckumerstraat zijn er een aantal asfaltvrije onderbrekingen, het resultaat van graafwerkzaamheden die niet echt ‘fietsvriendelijk’ zijn. Jan ten Elzen geeft aan dat deze op termijn gecorrigeerd zullen worden.

Henk Abbink: er zijn aan de Weleweg conform afspraak parkeerplaatsen gerealiseerd maar er staat één lantaarnpaal midden op de parkeerplaats. Verder is er vraag naar een Otto-verzamelplek aldaar. Jan ten Elzen zegt toe dat de nodige correcties zullen worden uitgevoerd!

Saskia Deusmann: wanneer wordt het niet werkende Smileybord aan de Weleweg verwijderd en een keerlusbord geplaatst op de Jan van Elburgstraat? Uit de reactie van Jan ten Elzen volgt dat onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor deze borden, wordt dus vervolgd.

Uit de zaal – Fleur ter Kuile: heeft een brief ontvangen over het al dan niet verminderen van verlichting in het buitengebied. Kort samengevat en om de verwarring maximaal te houden, het energiebewust reduceren van verlichting waarbij de verkeersveiligheid niet uit het oog verloren wordt, kost geld. En we hebben momenteel minder geld dus gebeurt er niets! Het witten van bermstenen en dergelijke is al 2 zomers niet meer gebeurd en er staan zware eiken palen bij kruisingen en splitsingen rond Boekelo vooralsnog zonder een duidelijke reden. Jan Haven merkt bij het laatste punt op dat daarop waarschijnlijk de wegbewijzering behoort te komen van de knooppunten fietsroute – Rondje Enschede, Rondje Boekelo. Het eerste punt valt waarschijnlijk onder noemer ‘bezuinigingen’, waarbij wel duidelijk was dat niets doen geld oplevert.

Jan ten Elzen: meldt dat de nieuwe manier van schouwen zijn vruchten afwerpt: mensen kunnen via de mail aandachtspunten indienen in plaats van het klassieke werkelijk rondgaan en controleren. Zo worden de ‘onvoldoende vlakke stoep’ problemen aan de Windmolenweg verholpen en wordt onderzocht of een stuk stoep opnieuw gelegd kan worden vanwege de problemen die veroorzaakt worden door op(d)rukkende wortels van een berk aan de Henry Dunantlaan.

Als afsluiter uit de zaal spreekt Arend Stokkers een woord van dank aan de gemeente Enschede voor de moeite die gedaan is om de Boortoren te kunnen renoveren. Waarop Jeroen Verhaak de hamer om pakweg 21:00 uur gebruikt voor de afsluiting van de vergadering, na alle aanwezigen bedankt te hebben voor hun aanwezigheid en waardevolle inbreng.

 

Joost Brunink

    

Verslag Dorpsraadvergadering 11 juni 2013

 

1.OPENING.

Jeroen Verhaak, voorzitter Dorpsraad, opent de vergadering. Ben Schoppert, Brenda Schukkert, Gerard Roosink, Henk Guchelaar, Jan Haven en Jules Overzee zijn afwezig met kennisgeving, evenals Peter Colijn (wijkagent). Gezien het bescheiden aantal aanwezigen is er een persoonlijk welkom voor alle aanwezigen, waaronder Jan ten Elzen (wijkbeheerder West), Hans Koning ter Heege (Stadsdeelmanager West), Fleur ter Kuile, Jan Groothuis Sr. en Marcel Schilderman.

 

2.NOTULEN 21 MEI 2013.

De notulen van de meivergadering worden ongewijzigd vastgesteld. Neemt niet weg dat er nog vragen en opmerkingen zijn bij specifieke punten in deze notulen. Ben Bel vraagt naar de actuele status aangaande de ‘duo-fiets’, omdat hem ter ore is gekomen dat de aanschaf nog niet heeft plaats­gevonden door een stroef lopende subsidie­verstrekking via het Stimuleringsfonds. Saskia Duesmann meldt dat de definitieve paal op de wegversmalling in de Windmolenweg ter hoogte van de Boekelose­bleekweg één dag na de vorige vergadering al geplaatst was! Henk Abbink meldt in dat kader dat de massieve palen bij de Windmolenweg/Haimersweg naar zijn mening minder verkeersveilig zouden kunnen zijn: zelfs bij 60 km/uur kan de impact op inzittenden en de auto weleens funest zijn! Waarop Jan ten Elzen aangeeft dat de plaatsing op voorstel van verkeerskundigen is uitgevoerd, om echter de zichtbaarheid te maximaliseren zullen de beton-grijze palen een signaalkleur krijgen.

Gonny ten Veen meldt dat de snelheidssmiley aan de Weleweg, ter hoogte van de Jan van Elburgstraat, nog steeds niet functioneert! Waarop wordt voorgesteld om het definitief te laten verwijderen.

 

3.DE POSTLIJST VANAF 3458

Het punt postlijst vraagt niet om verdere aandacht respectievelijk komt verder op terug in de agenda.

 

4.NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Ook  Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen staat natuurlijk weer op de rol, alhoewel menig direct verantwoordelijke niet present is en/of dat er geen actuele ontwikkelingen te melden zijn:

Dorpsplan+: [Jeroen Verhaak] In dit kader wordt bij Banken/Ontmoetingsplek:[Gonny ten Veen] door Henk Abbink gevraagd hoe het staat met de plaatsing van een nieuwe bank bij de Grolsch. Waarop duidelijk wordt gemaakt dat Buurtkring Usselo hiervoor verantwoordelijk is, maar dat vernomen is dat eerst duidelijk moet worden wat de impact van het kruispunt door de N18 hierop is. Ook wordt aangegeven dat er in 2014 nog drie banken geplaatst gaan worden en dat de bank aan de Teesinkweg verplaatst wordt. Natuurlijk spelen: [Saskia Duesmann] men heeft voor de omwonenden Mr. de Wolfstraat een infoavond gehouden die heel positief is verlopen.

R.O.M.: [Jeroen Verhaak] Jeroen Verhaak vraagt aan de dorpsraadleden of zij nog aan- of opmerkingen hebben bij de conceptbrief over het bestemmingsplan Rutbekerveld, die vorige week aan alle dorpsraadleden ter beoordeling is verstuurd. Die zijn er niet, dus kan de brief verstuurd worden. Verder meldt hij dat er voor de MFA een bestemmingsplan­wijziging is ingediend om de muziekvereniging en dorpsraad aldaar legaal te laten vertoeven. Om de snelheid en daarmee eerder afgesproken planning voor de start van de bouw actueel te houden is per omgaande advies uitgebracht. Dit maakt dat de wijziging voor 1 juli ter visie ligt. Het streven is nog altijd dat er januari 2014 bij de MFA gesport én binnen gedoucht kan worden! Tevens is er advies uitgebracht voor een bestemmingsplanaanpassing voor de Rosinkweg ingediend. Met de Buurtkring Usselo hebben we vragen over het laten vervallen van bepaalde regels. Dit plan ligt ter visie vanaf 13 juni.

B.A.R.T.: [Carry Hilbink] Henk Abbink meldt onder deze noemer zijn ervaringen door de deelname aan de werkbijeenkomst Twentse Kracht 2013 in Haaksbergen. Doel van deze bijeenkomst was om tot een concretisering van ideeën, opgaven en projecten te komen die van belang zijn voor de toekomst van het landelijk gebied in Zuidwest Twente. Om antwoorden te vinden werken de Twentse gemeenten aan een gezamen­lijke gebiedsvisie ‘Twentse Kracht: Groene Metropool Twente (2014-2020)’. Hierdoor kan de kans op realisatie van de gekozen aandachts­punten door mee te liften op de subsidiestroom van de Europese Unie ook worden vergroot. Wordt vervolgd!

 

5.RONDVRAAG EN SLUITING.

Carry Hilbrink: de buurtbewoners van de Dr. de Jongstraat hebben in een overleg bijgestaan door 4 medewerkers van de gemeentedienst Openbare Ruimte voor een verdere opwaardering van de buurt een speelfaciliteit gekozen. Bovendien dat de reparatie van de riolering en asfaltering van de Pastoor Schneiderstraat heeft geresulteerd in aantal merkwaardige afwerkzaken, belangrijkste hierbij zijn de op- en afritten. Hiervoor zal contact opgenomen worden met de projectleider van de gemeente om tot een voor alle partijen optimale invulling te komen.

Ben Bel: Edwin Kist heeft de bakkerij in Usselo gekocht om daar een mortuarium en huiskamers te realiseren. Het Diacon heeft aangegeven door te willen gaan met de realisatie van een mortuarium in de Marcellinuskerk er, maar heeft daarbij wel de kanttekening geplaatst dat het bisdom Utrecht voor 1 juli a.s. goedkeuring moet gegeven.

Gonny ten Veen: neemt waar dat de door Fleur ter Kuile geplaatste picknicktafel bij De Bleekerij frequent gebruikt wordt en dat de tafel vooralsnog goed gebruikt wordt. De nabije, belemmerende steltonplaten worden op korte termijn afgevoerd meldt Jan ten Elzen.

Joost Brunink: vraagt of de strook grond die voor de Bleekerij langs de Boekelosestraat ligt (bouwgrond van Ter Steege) verfraaid kan worden om de kans op (verdere) vervuiling door hondenbezitters en/of illegale vuilstorters te minimaliseren? Het animo hiervoor is gering omdat het al aanwezige gras bijtijds wordt gemaaid, maar bovenal omdat voor elke serieuzere invulling geen budget is. Tevens meldt hij dat hij in gesprek is met AkzoNobel over het vullen van potentieel instabiele zoutholtes met afvalstoffen. Dat is tevens een onderwerp voor Groen Beraad waarin hij ook zitting heeft. Met beide petten op hoopt hij op termijn, zo’n vaart loopt het nog niet, informatie te kunnen leveren die de ongerustheid wegneemt. Hans Koning ter Heege geeft daarbij aan dat er 2 juli weer een informatie­avond is over de opslag van gasolie in zoutholtes. Brunink geeft verder aan dat er onlangs weer een vergadering van Energiek Boekelo, het voormalige Buurtenergie, is geweest. Een belangrijk thema daarbij was de nog te houden enquête onder dorpsgenoten, dit om de ‘collectieve’ wensen duidelijk(er) te krijgen.

Uit de zaal – Marcel Schilderman: de situatie rond de Zorgboerderij is onduidelijk. Momenteel worden alle bijbehorende huisjes zwart geschilderd, terwijl er enkele verwijderd zouden worden. Er moet gecontroleerd worden of de actuele stand van zaken, aanpassingen in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan.

 

 

Joost Brunink

 

                                         UITNODIGING

De volgende openbare vergadering van de Boekelose Dorpsraad is op dinsdag 20 augustus 2013, aanvang 20.00 uur in het voormalig kerkgebouw aan de Kwinkelerweg 5.

 

U bent van harte welkom en hebt in deze vergadering volop de gelegenheid om mee te praten over de Boekelose belangen.

De agenda vindt u enkele dagen vóór de vergadering op de website www.boekelo.info (tabblad Dorpsraad).

 

NOTULEN DORPSRAADVERGADERING 11 JUNI 2013

 

1.OPENING.

Jeroen Verhaak, voorzitter Dorpsraad, opent de vergadering. Ben Schoppert, Brenda Schukkert, Gerard Roosink, Henk Guchelaar, Jan Haven en Jules Overzee zijn afwezig met kennisgeving, evenals Peter Colijn (wijkagent). Gezien het bescheiden aantal aanwezigen is er een persoonlijk welkom voor alle aanwezigen, waaronder Jan ten Elzen (wijkbeheerder West), Hans Koning ter Heege (Stadsdeelmanager West), Fleur ter Kuile, Jan Groothuis Sr. en Marcel Schilderman.

 

2.NOTULEN 21 MEI 2013.

De notulen van de meivergadering worden ongewijzigd vastgesteld. Neemt niet weg dat er nog vragen en opmerkingen zijn bij specifieke punten in deze notulen. Ben Bel vraagt naar de actuele status aangaande de ‘duo-fiets’, omdat hem ter ore is gekomen dat de aanschaf nog niet heeft plaats¬gevonden door een stroef lopende subsidie¬verstrekking via het Stimuleringsfonds. Saskia Duesmann meldt dat de definitieve paal op de wegversmalling in de Windmolenweg ter hoogte van de Boekelose¬bleekweg één dag na de vorige vergadering al geplaatst was! Henk Abbink meldt in dat kader dat de massieve palen bij de Windmolenweg/Haimersweg naar zijn mening minder verkeersveilig zouden kunnen zijn: zelfs bij 60 km/uur kan de impact op inzittenden en de auto weleens funest zijn! Waarop Jan ten Elzen aangeeft dat de plaatsing op voorstel van verkeerskundigen is uitgevoerd, om echter de zichtbaarheid te maximaliseren zullen de beton-grijze palen een signaalkleur krijgen.

Gonny ten Veen meldt dat de snelheidssmiley aan de Weleweg, ter hoogte van de Jan van Elburgstraat, nog steeds niet functioneert! Waarop wordt voorgesteld om het definitief te laten verwijderen.

 

3.DE POSTLIJST VANAF 3458

Het punt postlijst vraagt niet om verdere aandacht respectievelijk komt verder op terug in de agenda.

 

4.NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Ook Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen staat natuurlijk weer op de rol, alhoewel menig direct verantwoordelijke niet present is en/of dat er geen actuele ontwikkelingen te melden zijn:

Dorpsplan+: [Jeroen Verhaak] In dit kader wordt bij Banken/Ontmoetingsplek:[Gonny ten Veen] door Henk Abbink gevraagd hoe het staat met de plaatsing van een nieuwe bank bij de Grolsch. Waarop duidelijk wordt gemaakt dat Buurtkring Usselo hiervoor verantwoordelijk is, maar dat vernomen is dat eerst duidelijk moet worden wat de impact van het kruispunt door de N18 hierop is. Ook wordt aangegeven dat er in 2014 nog drie banken geplaatst gaan worden en dat de bank aan de Teesinkweg verplaatst wordt. Natuurlijk spelen: [Saskia Duesmann] men heeft voor de omwonenden Mr. de Wolfstraat een infoavond gehouden die heel positief is verlopen.

R.O.M.: [Jeroen Verhaak] Jeroen Verhaak vraagt aan de dorpsraadleden of zij nog aan- of opmerkingen hebben bij de conceptbrief over het bestemmingsplan Rutbekerveld, die vorige week aan alle dorpsraadleden ter beoordeling is verstuurd. Die zijn er niet, dus kan de brief verstuurd worden. Verder meldt hij dat er voor de MFA een bestemmingsplan¬wijziging is ingediend om de muziekvereniging en dorpsraad aldaar legaal te laten vertoeven. Om de snelheid en daarmee eerder afgesproken planning voor de start van de bouw actueel te houden is per omgaande advies uitgebracht. Dit maakt dat de wijziging voor 1 juli ter visie ligt. Het streven is nog altijd dat er januari 2014 bij de MFA gesport én binnen gedoucht kan worden! Tevens is er advies uitgebracht voor een bestemmingsplanaanpassing voor de Rosinkweg ingediend. Met de Buurtkring Usselo hebben we vragen over het laten vervallen van bepaalde regels. Dit plan ligt ter visie vanaf 13 juni.

B.A.R.T.: [Carry Hilbink] Henk Abbink meldt onder deze noemer zijn ervaringen door de deelname aan de werkbijeenkomst Twentse Kracht 2013 in Haaksbergen. Doel van deze bijeenkomst was om tot een concretisering van ideeën, opgaven en projecten te komen die van belang zijn voor de toekomst van het landelijk gebied in Zuidwest Twente. Om antwoorden te vinden werken de Twentse gemeenten aan een gezamen¬lijke gebiedsvisie ‘Twentse Kracht: Groene Metropool Twente (2014-2020)’. Hierdoor kan de kans op realisatie van de gekozen aandachts¬punten door mee te liften op de subsidiestroom van de Europese Unie ook worden vergroot. Wordt vervolgd!

 

5.RONDVRAAG EN SLUITING.

Carry Hilbrink: de buurtbewoners van de Dr. de Jongstraat hebben in een overleg bijgestaan door 4 medewerkers van de gemeentedienst Openbare Ruimte voor een verdere opwaardering van de buurt een speelfaciliteit gekozen. Bovendien dat de reparatie van de riolering en asfaltering van de Pastoor Schneiderstraat heeft geresulteerd in aantal merkwaardige afwerkzaken, belangrijkste hierbij zijn de op- en afritten. Hiervoor zal contact opgenomen worden met de projectleider van de gemeente om tot een voor alle partijen optimale invulling te komen.

Ben Bel: Edwin Kist heeft de bakkerij in Usselo gekocht om daar een mortuarium en huiskamers te realiseren. Het Diacon heeft aangegeven door te willen gaan met de realisatie van een mortuarium in de Marcellinuskerk er, maar heeft daarbij wel de kanttekening geplaatst dat het bisdom Utrecht voor 1 juli a.s. goedkeuring moet gegeven.

Gonny ten Veen: neemt waar dat de door Fleur ter Kuile geplaatste picknicktafel bij De Bleekerij frequent gebruikt wordt en dat de tafel vooralsnog goed gebruikt wordt. De nabije, belemmerende steltonplaten worden op korte termijn afgevoerd meldt Jan ten Elzen.

Joost Brunink: vraagt of de strook grond die voor de Bleekerij langs de Boekelosestraat ligt (bouwgrond van Ter Steege) verfraaid kan worden om de kans op (verdere) vervuiling door hondenbezitters en/of illegale vuilstorters te minimaliseren? Het animo hiervoor is gering omdat het al aanwezige gras bijtijds wordt gemaaid, maar bovenal omdat voor elke serieuzere invulling geen budget is. Tevens meldt hij dat hij in gesprek is met AkzoNobel over het vullen van potentieel instabiele zoutholtes met afvalstoffen. Dat is tevens een onderwerp voor Groen Beraad waarin hij ook zitting heeft. Met beide petten op hoopt hij op termijn, zo’n vaart loopt het nog niet, informatie te kunnen leveren die de ongerustheid wegneemt. Hans Koning ter Heege geeft daarbij aan dat er 2 juli weer een informatie¬avond is over de opslag van gasolie in zoutholtes. Brunink geeft verder aan dat er onlangs weer een vergadering van Energiek Boekelo, het voormalige Buurtenergie, is geweest. Een belangrijk thema daarbij was de nog te houden enquête onder dorpsgenoten, dit om de ‘collectieve’ wensen duidelijk(er) te krijgen.

Uit de zaal – Marcel Schilderman: de situatie rond de Zorgboerderij is onduidelijk. Momenteel worden alle bijbehorende huisjes zwart geschilderd, terwijl er enkele verwijderd zouden worden. Er moet gecontroleerd worden of de actuele stand van zaken, aanpassingen in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan.

 

 

Joost Brunink

 

UITNODIGING

De volgende openbare vergadering van de Boekelose Dorpsraad is op dinsdag 20 augustus 2013, aanvang 20.00 uur in het voormalig kerkgebouw aan de Kwinkelerweg 5.

 

U bent van harte welkom en hebt in deze vergadering volop de gelegenheid om mee te praten over de Boekelose belangen.

De agenda vindt u enkele dagen vóór de vergadering op de website www.boekelo.info (tabblad Dorpsraad).

 

Verslag Dorpsraadvergadering 21 mei 2013.

 

 

1.OPENING.

Jeroen Verhaak, voorzitter Dorpsraad, opent de vergadering. Ben Bel en Jan Haven hebben laten weten niet aanwezig te kunnen zijn. De juni-vergadering zal niet op de 3e dinsdag, maar op de 2e dinsdag (11 juni)  plaatsvinden, dit vanwege een vakantiepiek van de Dorpsraadleden in de 3e week van die maand. Peter Colijn (wijkagent) sluit hierbij aan en meldt dat zijn spreekuur niet doorgaat in de periode 6 juni – 7 juli.

 

2.NOTULEN 16 APRIL 2013.

Deze worden vrijwel ongewijzigd  vastgesteld. Bij punt 4 (tekst over Dorpsbudget) moet bij de aanvraag voor een bijdrage voor een duo-fiets als aanvrager “Open Ouderenwerk Boekelo” vermeld worden en niet “Zonnebloem”. Naar aanleiding van dit verslag vraagt Jan ten Elzen of er nog contact geweest is tussen de Dorpsraad en “de gemeente” over de opknapbeurt van de Beldershoekwegbermen. Dit was inderdaad het geval, de renovatie is intussen uitgevoerd.

 

3.DE POSTLIJST VANAF 3449.

Er wordt stilgestaan bij de wijziging bestemmingsplan Rosinkweg (Usselo). Uiteraard is hierover ook contact met de Buurtkring Usselo. De gemeente Haaksbergen stuurde een uitnodiging voor een bijeenkomst over de ontwikkelingen in het landelijk gebied. We zullen daar vertegenwoordigd zijn door Henk Abbink.

 

4.INFORMATIE WANDELPADEN.

We hebben vanavond een gastspreker: de heer Gerrit Meutstege praat ons bij over de plannen voor de aanleg van enkele wandelroutes rond Boekelo, dit in het kader van de Landinrichting Enschede-zuid. Hij licht e.e.a. duidelijk toe aan de hand van kaartmateriaal. Wij juichen deze plannen toe. We dringen er op aan aanwonenden in te lichten over de aanleg van deze paden en bijbehorende faciliteiten. Carry Hilbink vraagt of er nog een link met de Zoutmarkepaden is. Die is er niet direct, maar men zou hiervoor gebruik kunnen maken van deze aan te leggen paden. Brenda Schukkert doet de suggestie op den duur op de site boekelo.info aandacht te besteden aan de wandelmogelijkheden.

 

5.NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Dorpsbudget:[Ben Schoppert] de aanwezige leden nemen het advies van de werkgroep Dorpsbudget over en stemmen voor subsidiëring van de volgende projecten: buurtfeest Bleekerij €100; toneelver. De Vriendschap € 250; GV Unisson € 125; Monument Engelse bommenwerper € 275 (betreft plaatsing bank). De aanvraag van de Wakeclub wordt niet gehonoreerd omdat deze niet past binnen de huidige “spelregels”.

Dorpsplan+. Dorpshart:[Jeroen Verhaak] men wil half september starten met de werkzaamheden, deze moeten eind november zijn afgerond, zodat Sint en Kerstman een gerenoveerd Dorpshart zullen aantreffen. Uiteraard wordt er met aanwonenden en ondernemers overlegd. Op 20 augustus a.s. wordt de uitvoering van het plan in de Dorpsraad besproken.  Banken/Ontmoetingsplek:[Gonny ten Veen] we hopen in 2014 nog drie banken te kunnen plaatsen. De realisatie van de Ontmoetingsplek aan de Boekelosestraat gaat niet meer lukken voor de zomervakantie, staat nu voor dit najaar op het programma. Natuurlijk spelen: [Saskia Duesmann] men hoopt in de juni-vergadering de definitieve plannen uit de doeken te kunnen doen. 

R.O.M.: [Jeroen Verhaak] Jules Overzee doet verslag van een door hem bijgewoonde informatiebijeenkomst over de aanpak van instabiele zout –cavernes. In het Boeldershoekgebied zullen 3 van deze zoutkoepels bij wijze van pilot door AKZO i.s.m. Twence worden gevuld met afval. Ondanks het feit dat er allerlei milieubeschermde maatregelen zijn toegezegd uiten diverse aanwezigen (Dorpsraadleden, m.n. Henk Guchelaar en Brenda Schukkert én het aanwezige gemeenteraadslid Margriet Visser) hun bezorgdheid over deze plannen. Wordt vervolgd!

Het volgende R.O.M.punt is het concept bestemmingsplan Rutbekerveld. Uiteraard gaan wij reageren op het voorgelegde plan! De visactiviteitplannen zitten niet in dit concept, deze komen later aan de orde. In de brainstorm van 31 juli as zullen we dit plan ook bespreken. Joost Brunink doet kort verslag van de BOEKELOdoet-activiteit op 11 mei jl. Goed resultaat! Bijkomend effect: staatadoptieteam uitgebreid met 2 personen! [Zie verslag in deze Boeke-loos.]. Dezelfde spreker wijst op de presentatie van de Groen Beraad-plannen begin juni, dit betreft de aanpak van het zwerfafvalprobleem in het buitengebied. De dienst Handhaving Openbare Ruimte is concreet betrokken bij deze kwestie en   e.e.a. gaat letterlijk in kaart worden gebracht.   

B.A.R.T.: [Carry Hilbink] punt van aanhoudende zorg is de huisvesting en aanpak van het Toeristisch Infopunt.

De Stichting B.A.R.T. gaat de wandelmogelijkheden in en rond Boekelo inventariseren. 

 

 

6.RONDVRAAG EN SLUITING.

Brenda Schukkert: de  frequente snelheidscontroles blijven volgens haar dorpsbreed een punt van irritatie. Uit de gedachtewisseling die volgt op deze opmerking blijkt dat een deel van de vergadering deze mening deelt, maar dat wij weinig of niets aan het opheffen van deze irritatie kunnen doen. [We hebben vorig jaar, na onderzoek, vastgesteld dat een verzoek om wijziging van de bestaande verkeersinrichting van het dorp, alleen al om financiële redenen, niet opportuun is! BenS] Idem: bouwverkeer t.b.v. SKE-bouw rijdt regelmatig door de Bleekerijwijk, dit levert gevaarlijke situaties en wegdekschade op! Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer) én Jeroen Verhaak zullen Ter Steege hierover benaderen! 

Saskia Duesmann: wanneer wordt er weer een definitieve paal geplaatst op de wegversmalling in de Windmolenweg ter hoogte van de Boekelosebleekweg? Naar aanleiding hiervan (uit zaal): idem Windmolenweg/Haimersweg!

Gonny ten Veen: het functioneren van de snelheidssmily aan de Weleweg, ter hoogte van de Jan van Elburgstraat, laat zeer te wensen over! Peter Colijn onderneemt actie.  

Henk Abbink: parkeersituatie aan de Weleweg tussen H.Dunantlaan en Teesinkweg nog steeds problematisch. Jan ten Elzen zegt dat dit probleem zeer binnenkort wordt aangepakt!

 

De vergadering duurde van 20:00 uur tot 21.45 uur.

Er waren 11 Dorpsraadleden aanwezig, op de “publieke tribune” zaten 9 mensen. Stadsdeelmanagement had laten weten verhinderd te zijn.

 

 

Ben Schoppert

 

                                         UITNODIGING

De volgende openbare vergadering van de Boekelose Dorpsraad is op dinsdag 11juni  2013, aanvang 20.00 uur in het voormalig kerkgebouw aan de Kwinkelerweg 5.

 

U bent van harte welkom en hebt in deze vergadering volop de gelegenheid om mee te praten over de Boekelose belangen.

De agenda vindt u enkele dagen vóór de vergadering op de website www.boekelo.info (tabblad Dorpsraad).

 

 

NOTULEN DORPSRAADVERGADERING 21 MEI 2013.

 

 

1.OPENING.

Jeroen Verhaak, voorzitter Dorpsraad, opent de vergadering. Ben Bel en Jan Haven hebben laten weten niet aanwezig te kunnen zijn. De juni-vergadering zal niet op de 3e dinsdag, maar op de 2e dinsdag (11 juni)  plaatsvinden, dit vanwege een vakantiepiek van de Dorpsraadleden in de 3e week van die maand. Peter Colijn (wijkagent) sluit hierbij aan en meldt dat zijn spreekuur niet doorgaat in de periode 6 juni – 7 juli.

 

2.NOTULEN 16 APRIL 2013.

Deze worden vrijwel ongewijzigd  vastgesteld. Bij punt 4 (tekst over Dorpsbudget) moet bij de aanvraag voor een bijdrage voor een duo-fiets als aanvrager “Open Ouderenwerk Boekelo” vermeld worden en niet “Zonnebloem”. Naar aanleiding van dit verslag vraagt Jan ten Elzen of er nog contact geweest is tussen de Dorpsraad en “de gemeente” over de opknapbeurt van de Beldershoekwegbermen. Dit was inderdaad het geval, de renovatie is intussen uitgevoerd.

 

3.DE POSTLIJST VANAF 3449.

Er wordt stilgestaan bij de wijziging bestemmingsplan Rosinkweg (Usselo). Uiteraard is hierover ook contact met de Buurtkring Usselo. De gemeente Haaksbergen stuurde een uitnodiging voor een bijeenkomst over de ontwikkelingen in het landelijk gebied. We zullen daar vertegenwoordigd zijn door Henk Abbink.

 

4.INFORMATIE WANDELPADEN.

We hebben vanavond een gastspreker: de heer Gerrit Meutstege praat ons bij over de plannen voor de aanleg van enkele wandelroutes rond Boekelo, dit in het kader van de Landinrichting Enschede-zuid. Hij licht e.e.a. duidelijk toe aan de hand van kaartmateriaal. Wij juichen deze plannen toe. We dringen er op aan aanwonenden in te lichten over de aanleg van deze paden en bijbehorende faciliteiten. Carry Hilbink vraagt of er nog een link met de Zoutmarkepaden is. Die is er niet direct, maar men zou hiervoor gebruik kunnen maken van deze aan te leggen paden. Brenda Schukkert doet de suggestie op den duur op de site boekelo.info aandacht te besteden aan de wandelmogelijkheden.

 

5.NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Dorpsbudget:[Ben Schoppert] de aanwezige leden nemen het advies van de werkgroep Dorpsbudget over en stemmen voor subsidiëring van de volgende projecten: buurtfeest Bleekerij €100; toneelver. De Vriendschap € 250; GV Unisson € 125; Monument Engelse bommenwerper € 275 (betreft plaatsing bank). De aanvraag van de Wakeclub wordt niet gehonoreerd omdat deze niet past binnen de huidige “spelregels”.

Dorpsplan+. Dorpshart:[Jeroen Verhaak] men wil half september starten met de werkzaamheden, deze moeten eind november zijn afgerond, zodat Sint en Kerstman een gerenoveerd Dorpshart zullen aantreffen. Uiteraard wordt er met aanwonenden en ondernemers overlegd. Op 20 augustus a.s. wordt de uitvoering van het plan in de Dorpsraad besproken.  Banken/Ontmoetingsplek:[Gonny ten Veen] we hopen in 2014 nog drie banken te kunnen plaatsen. De realisatie van de Ontmoetingsplek aan de Boekelosestraat gaat niet meer lukken voor de zomervakantie, staat nu voor dit najaar op het programma. Natuurlijk spelen: [Saskia Duesmann] men hoopt in de juni-vergadering de definitieve plannen uit de doeken te kunnen doen. 

R.O.M.: [Jeroen Verhaak] Jules Overzee doet verslag van een door hem bijgewoonde informatiebijeenkomst over de aanpak van instabiele zout –cavernes. In het Boeldershoekgebied zullen 3 van deze zoutkoepels bij wijze van pilot door AKZO i.s.m. Twence worden gevuld met afval. Ondanks het feit dat er allerlei milieubeschermde maatregelen zijn toegezegd uiten diverse aanwezigen (Dorpsraadleden, m.n. Henk Guchelaar en Brenda Schukkert én het aanwezige gemeenteraadslid Margriet Visser) hun bezorgdheid over deze plannen. Wordt vervolgd!

Het volgende R.O.M.punt is het concept bestemmingsplan Rutbekerveld. Uiteraard gaan wij reageren op het voorgelegde plan! De visactiviteitplannen zitten niet in dit concept, deze komen later aan de orde. In de brainstorm van 31 juli as zullen we dit plan ook bespreken. Joost Brunink doet kort verslag van de BOEKELOdoet-activiteit op 11 mei jl. Goed resultaat! Bijkomend effect: staatadoptieteam uitgebreid met 2 personen! [Zie verslag in deze Boeke-loos.]. Dezelfde spreker wijst op de presentatie van de Groen Beraad-plannen begin juni, dit betreft de aanpak van het zwerfafvalprobleem in het buitengebied. De dienst Handhaving Openbare Ruimte is concreet betrokken bij deze kwestie en   e.e.a. gaat letterlijk in kaart worden gebracht.   

B.A.R.T.: [Carry Hilbink] punt van aanhoudende zorg is de huisvesting en aanpak van het Toeristisch Infopunt.

De Stichting B.A.R.T. gaat de wandelmogelijkheden in en rond Boekelo inventariseren. 

 

 

6.RONDVRAAG EN SLUITING.

Brenda Schukkert: de  frequente snelheidscontroles blijven volgens haar dorpsbreed een punt van irritatie. Uit de gedachtewisseling die volgt op deze opmerking blijkt dat een deel van de vergadering deze mening deelt, maar dat wij weinig of niets aan het opheffen van deze irritatie kunnen doen. [We hebben vorig jaar, na onderzoek, vastgesteld dat een verzoek om wijziging van de bestaande verkeersinrichting van het dorp, alleen al om financiële redenen, niet opportuun is! BenS] Idem: bouwverkeer t.b.v. SKE-bouw rijdt regelmatig door de Bleekerijwijk, dit levert gevaarlijke situaties en wegdekschade op! Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer) én Jeroen Verhaak zullen Ter Steege hierover benaderen! 

Saskia Duesmann: wanneer wordt er weer een definitieve paal geplaatst op de wegversmalling in de Windmolenweg ter hoogte van de Boekelosebleekweg? Naar aanleiding hiervan (uit zaal): idem Windmolenweg/Haimersweg!

Gonny ten Veen: het functioneren van de snelheidssmily aan de Weleweg, ter hoogte van de Jan van Elburgstraat, laat zeer te wensen over! Peter Colijn onderneemt actie.  

Henk Abbink: parkeersituatie aan de Weleweg tussen H.Dunantlaan en Teesinkweg nog steeds problematisch. Jan ten Elzen zegt dat dit probleem zeer binnenkort wordt aangepakt!

 

De vergadering duurde van 20:00 uur tot 21.45 uur.

Er waren 11 Dorpsraadleden aanwezig, op de “publieke tribune” zaten 9 mensen. Stadsdeelmanagement had laten weten verhinderd te zijn.

 

 

Ben Schoppert

 

                                         UITNODIGING

De volgende openbare vergadering van de Boekelose Dorpsraad is op dinsdag 11juni  2013, aanvang 20.00 uur in het voormalig kerkgebouw aan de Kwinkelerweg 5.

 

U bent van harte welkom en hebt in deze vergadering volop de gelegenheid om mee te praten over de Boekelose belangen.

De agenda vindt u enkele dagen vóór de vergadering op de website www.boekelo.info (tabblad Dorpsraad).

 

 

NOTULEN DORPSRAADVERGADERING 21 MEI 2013

 

 

1.OPENING.

Jeroen Verhaak, voorzitter Dorpsraad, opent de vergadering. Ben Bel en Jan Haven hebben laten weten niet aanwezig te kunnen zijn. De juni-vergadering zal niet op de 3e dinsdag, maar op de 2e dinsdag (11 juni)  plaatsvinden, dit vanwege een vakantiepiek van de Dorpsraadleden in de 3e week van die maand. Peter Colijn (wijkagent) sluit hierbij aan en meldt dat zijn spreekuur niet doorgaat in de periode 6 juni – 7 juli.

 

2.NOTULEN 16 APRIL 2013.

Deze worden vrijwel ongewijzigd  vastgesteld. Bij punt 4 (tekst over Dorpsbudget) moet bij de aanvraag voor een bijdrage voor een duo-fiets als aanvrager “Open Ouderenwerk Boekelo” vermeld worden en niet “Zonnebloem”. Naar aanleiding van dit verslag vraagt Jan ten Elzen of er nog contact geweest is tussen de Dorpsraad en “de gemeente” over de opknapbeurt van de Beldershoekwegbermen. Dit was inderdaad het geval, de renovatie is intussen uitgevoerd.

 

3.DE POSTLIJST VANAF 3449.

Er wordt stilgestaan bij de wijziging bestemmingsplan Rosinkweg (Usselo). Uiteraard is hierover ook contact met de Buurtkring Usselo. De gemeente Haaksbergen stuurde een uitnodiging voor een bijeenkomst over de ontwikkelingen in het landelijk gebied. We zullen daar vertegenwoordigd zijn door Henk Abbink.

 

4.INFORMATIE WANDELPADEN.

We hebben vanavond een gastspreker: de heer Gerrit Meutstege praat ons bij over de plannen voor de aanleg van enkele wandelroutes rond Boekelo, dit in het kader van de Landinrichting Enschede-zuid. Hij licht e.e.a. duidelijk toe aan de hand van kaartmateriaal. Wij juichen deze plannen toe. We dringen er op aan aanwonenden in te lichten over de aanleg van deze paden en bijbehorende faciliteiten. Carry Hilbink vraagt of er nog een link met de Zoutmarkepaden is. Die is er niet direct, maar men zou hiervoor gebruik kunnen maken van deze aan te leggen paden. Brenda Schukkert doet de suggestie op den duur op de site boekelo.info aandacht te besteden aan de wandelmogelijkheden.

 

5.NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Dorpsbudget:[Ben Schoppert] de aanwezige leden nemen het advies van de werkgroep Dorpsbudget over en stemmen voor subsidiëring van de volgende projecten: buurtfeest Bleekerij €100; toneelver. De Vriendschap € 250; GV Unisson € 125; Monument Engelse bommenwerper € 275 (betreft plaatsing bank). De aanvraag van de Wakeclub wordt niet gehonoreerd omdat deze niet past binnen de huidige “spelregels”.

Dorpsplan+. Dorpshart:[Jeroen Verhaak] men wil half september starten met de werkzaamheden, deze moeten eind november zijn afgerond, zodat Sint en Kerstman een gerenoveerd Dorpshart zullen aantreffen. Uiteraard wordt er met aanwonenden en ondernemers overlegd. Op 20 augustus a.s. wordt de uitvoering van het plan in de Dorpsraad besproken.  Banken/Ontmoetingsplek:[Gonny ten Veen] we hopen in 2014 nog drie banken te kunnen plaatsen. De realisatie van de Ontmoetingsplek aan de Boekelosestraat gaat niet meer lukken voor de zomervakantie, staat nu voor dit najaar op het programma. Natuurlijk spelen: [Saskia Duesmann] men hoopt in de juni-vergadering de definitieve plannen uit de doeken te kunnen doen. 

R.O.M.: [Jeroen Verhaak] Jules Overzee doet verslag van een door hem bijgewoonde informatiebijeenkomst over de aanpak van instabiele zout –cavernes. In het Boeldershoekgebied zullen 3 van deze zoutkoepels bij wijze van pilot door AKZO i.s.m. Twence worden gevuld met afval. Ondanks het feit dat er allerlei milieubeschermde maatregelen zijn toegezegd uiten diverse aanwezigen (Dorpsraadleden, m.n. Henk Guchelaar en Brenda Schukkert én het aanwezige gemeenteraadslid Margriet Visser) hun bezorgdheid over deze plannen. Wordt vervolgd!

Het volgende R.O.M.punt is het concept bestemmingsplan Rutbekerveld. Uiteraard gaan wij reageren op het voorgelegde plan! De visactiviteitplannen zitten niet in dit concept, deze komen later aan de orde. In de brainstorm van 31 juli as zullen we dit plan ook bespreken. Joost Brunink doet kort verslag van de BOEKELOdoet-activiteit op 11 mei jl. Goed resultaat! Bijkomend effect: staatadoptieteam uitgebreid met 2 personen! [Zie verslag in deze Boeke-loos.]. Dezelfde spreker wijst op de presentatie van de Groen Beraad-plannen begin juni, dit betreft de aanpak van het zwerfafvalprobleem in het buitengebied. De dienst Handhaving Openbare Ruimte is concreet betrokken bij deze kwestie en   e.e.a. gaat letterlijk in kaart worden gebracht.   

B.A.R.T.: [Carry Hilbink] punt van aanhoudende zorg is de huisvesting en aanpak van het Toeristisch Infopunt.

De Stichting B.A.R.T. gaat de wandelmogelijkheden in en rond Boekelo inventariseren. 

 

 

6.RONDVRAAG EN SLUITING.

Brenda Schukkert: de  frequente snelheidscontroles blijven volgens haar dorpsbreed een punt van irritatie. Uit de gedachtewisseling die volgt op deze opmerking blijkt dat een deel van de vergadering deze mening deelt, maar dat wij weinig of niets aan het opheffen van deze irritatie kunnen doen. [We hebben vorig jaar, na onderzoek, vastgesteld dat een verzoek om wijziging van de bestaande verkeersinrichting van het dorp, alleen al om financiële redenen, niet opportuun is! BenS] Idem: bouwverkeer t.b.v. SKE-bouw rijdt regelmatig door de Bleekerijwijk, dit levert gevaarlijke situaties en wegdekschade op! Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer) én Jeroen Verhaak zullen Ter Steege hierover benaderen! 

Saskia Duesmann: wanneer wordt er weer een definitieve paal geplaatst op de wegversmalling in de Windmolenweg ter hoogte van de Boekelosebleekweg? Naar aanleiding hiervan (uit zaal): idem Windmolenweg/Haimersweg!

Gonny ten Veen: het functioneren van de snelheidssmily aan de Weleweg, ter hoogte van de Jan van Elburgstraat, laat zeer te wensen over! Peter Colijn onderneemt actie.  

Henk Abbink: parkeersituatie aan de Weleweg tussen H.Dunantlaan en Teesinkweg nog steeds problematisch. Jan ten Elzen zegt dat dit probleem zeer binnenkort wordt aangepakt!

 

De vergadering duurde van 20:00 uur tot 21.45 uur.

Er waren 11 Dorpsraadleden aanwezig, op de “publieke tribune” zaten 9 mensen. Stadsdeelmanagement had laten weten verhinderd te zijn.

 

 

Ben Schoppert

 

                                         UITNODIGING

De volgende openbare vergadering van de Boekelose Dorpsraad is op dinsdag 11juni  2013, aanvang 20.00 uur in het voormalig kerkgebouw aan de Kwinkelerweg 5.

 

U bent van harte welkom en hebt in deze vergadering volop de gelegenheid om mee te praten over de Boekelose belangen.

De agenda vindt u enkele dagen vóór de vergadering op de website www.boekelo.info (tabblad Dorpsraad).

 

 

Kunstmanifestatie Boekelo 2013

Koninginnedag 2013

Bekijk de foto’s die gemaakt zijn door Edith Howard

_MG_3706 b [1024x768] _MG_3702 b [1024x768] _MG_3696 b [1024x768] _MG_3694 b [1024x768] _MG_3691 b [1024x768] _MG_3688 b [1024x768] _MG_3684 b [1024x768] _MG_3683 b [1024x768] _MG_3681 b [1024x768] _MG_3680 b [1024x768] _MG_3674 b [1024x768] _MG_3672 b [1024x768] _MG_3670 b [1024x768] _MG_3669 b [1024x768] _MG_3667 b [1024x768] _MG_3662 b [1024x768] _MG_3629 b [1024x768] _MG_3624 b [1024x768] _MG_3623 b [1024x768] _MG_3620 b [1024x768] _MG_3619 b [1024x768] _MG_3614 b [1024x768] _MG_3606 b [1024x768] _MG_3591 b [1024x768] _MG_3590 b [1024x768] _MG_3586 b [1024x768] _MG_3584 b [1024x768] _MG_3580 b [1024x768] _MG_3540 b [1024x768] _MG_3533 b [1024x768] _MG_3531 b [1024x768] _MG_3530 b [1024x768] _MG_3527 b [1024x768] _MG_3523 b [1024x768] _MG_3520 b [1024x768] _MG_3511 b [1024x768] _MG_3492 b [1024x768] _MG_3491 b [1024x768] _MG_3480 b [1024x768] _MG_3477 b [1024x768] _MG_3475 b [1024x768] _MG_3474 b [1024x768] _MG_3467 b [1024x768] _MG_3464 b [1024x768] _MG_3460 b [1024x768] _MG_3431 b [1024x768] _MG_3429 b [1024x768] _MG_3425 b [1024x768] _MG_3415 b [1024x768] _MG_3714 b [1024x768]

 

Programma Koninginnedag 2013

Uitslagen:

 

Versierde fietsen:

1. Jorrik Hulscher

2. Pepijn Dinkla

3. Pim van Offenbeek

Trimloop 2 km:

Jongens:                                 Meisjes:

1. Bram Klein Poelhuis           1. Wieke Swidde

2. Marten Schartman              2. Renske Haafkes

3. Stan Weterholt                    3. Hanne Hassink

Klik hier voor de volledige uitslag 2 km 2013

Trimloop 5 km:

Heren:                                     Dames:

1. Pim Ratering                       1. Janerie Froberg

2. Peter Winters                      2. Atty Hassink

3. Gijs vd Velde                       3. Ingrid Kaal

Klik hier voor de volledige uitslag 5 km 2013 

Trimloop 10 km:

Heren:                                     Dames:

1. Arie Froberg                        1. Erna Lankhorst

2. Frank Hering                       2. Hermien Jacobs

3. Jan Lammers

Klik hier voor de volledige uitslag 10 km 2013

Fietspuzzeltocht:

18 jaar en ouder:                     t/m 17 jaar:

1. Fam. Hassink                      1. Teun vd Velde en Bart vd Meulen

2. Wassink-Keen                    2. Thijs Nibbelink

3. Fam. G. Waanders 3. Pim en Tom Kolthof en Jarrik

Vogelschieten

Senioren 17 jaar en ouder:                             Junioren t/m 16 jaar:

Schutterskoning: Jaap ter Wengel                 Schuttersprinses: Britt Been

Snavel: Nico Nibbelink                                    Snavel: Coen Swidde

Vleugel links: Harry Arends                             Vleugel links: Mats Wermer

Vleugel rechts: Herman Vossebeld                Vleugel rechts: Bart vd Meulen

Staart: Collette Rijk                                         Staart: Fleur Lassche

Zeskamp

Groep 6 t/m 8:             Groep 3 t/m 5:

1.  Fabienne Haafkes              1. Jasmijn Slot

2.  Hanne Hassink                   2. Bram vd Loo/Tessa Oude Groen

3.  Bram Klein Poelhuis         

Rondvlucht:

Hans van Uitert, Carry Hilbink, Wilbert Mandemaker
(zie verslag onderaan deze bladzijde)

Prijsuitslag ballonnen

1e prijs:  Emma Sak                   579,2 km

2e prijs:  Tom Roose                   175,1 km

3e prijs:  Bram Klein Poelhuis       117,5 km

Verder zijn onderstaande kaartjes teruggestuurd:

Sem                                          116,5 km

Eloïse van Rees                          105,3 km

Mart Muller Kobold                        41,5 km

Verslag rondvlucht:

30 april 2013. “Ik heb iets gewonnen” meld Carry in een berichtje. “Wat dan?”

“Weet ik nog niet.” Even later bleek de gewonnen prijs een rondvlucht te zijn en die moest plaatsvinden op vrijdag 10 mei. Op die dag togen wij naar Stadtlohn, waar de jet van Fred Goosen stond. Na wat twijfel besloot Carry niet mee te gaan en mocht Natascha mee. Eerst richting Haakbergen, 2x over Boekelo, toen naar Enschede, Hengelo, Beckum en Delden. Vervolgens teruggevlogen naar Duitsland waar we onder het genot van een drankje nog wat hebben nagepraat. Oranjecomité en Fred: geweldig bedankt voor de fantastische ervaring.

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 16 april 2013

 

 

1.OPENING.

Jeroen Verhaak, voorzitter Dorpsraad, opent de vergadering om 8 acht uur. Hij kan 10 Dorpsraadleden en 13 belangstellenden verwelkomen, onder de laatsten o.a. vertegenwoordigers van politie, Stadsdeel-management en Stadsdeelbeheer.

Brenda Schukkert, Gonny ten Veen en Henk Guchelaar zijn met kennisgeving afwezig. De voorzitter zegt dat het (niet geagendeerde) item “Zendmast Verzetslaan” vanavond bij het punt R.O.M. toch ter sprake zal komen omdat de gemeente aan een advies van ons in deze hecht.

 

2.NOTULEN 19 MAART 2013.

De notulen worden vastgesteld. De door Joost Brunink voorgestelde wijzigingen (via mail al aan de leden gemeld) zullen worden aangebracht. Het betreft hier de schrijfwijze van enkele begrippen in de rondvraag.   

 

3.DE POSTLIJST VANAF 3444.

De lijst met verzonden en ontvangen post wordt doorgenomen. Nagekomen zijn: schrijven van Magazijn-bewoners over plan om tijdelijk een bank te plaatsen op fundament tijdelijke brandweerkazerne; brief van de Medezeggenschapsraad van de OBS Molenbeek inzake de situatie rond de BSO aan de Meester De Wolfstraat.

 

4.NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Dorpsbudget [Ben Schoppert], we gaan akkoord met de volgende subsidies: 2750 euro (50% uit Dorpsbudget, 50% Stadsdeelbudget) voor vervanging materiaal en opleiden “personeel” voor bediening van de AED’s (Aanvrager: BOV/AEDgroep); 250 euro aan het Oranjecomite; 1000 euro tbv aanschaf duo-fiets (vrijwilligers/ Zonnebloem); 100 euro voor buurtfeest/groendag Jan van Elburgstraat. Over het voorstel van Henk Abbink om geld uit te trekken voor de gladheidbestrijding zal in de brainstormbijeenkomst van 31 juli worden gesproken. Een vertegenwoordigster van De Mans meldt dat men daar op enigerlei wijze aan de gladheidbestrijding wil bijdragen!

Het Dorpsraadlid Joost Brunink vraagt en krijgt op voorhand een subsidie voor de onkosten rond de activiteit “BOEKELO.doet” op 11 mei. Hij zal e.e.a. een dezer dagen nog schriftelijk onderbouwen. Onze bijdrage is maximaal 200 euro.

In de Stadsdeelvergadering van 23 april zullen we de verantwoording Dorpsbudget 2012 en het bestedingsplan 2013 toelichten.

Dorpsplan+. Dorpshart [Jeroen Verhaak]: we zijn uiteraard blij met de renovatie van het Dorpshart, maar moeten dit wel warm houden! Marrianne vd Berg (Stadsdeelmanagement) zegt dat er achter de gemeentelijke schermen hard gewerkt wordt aan de voorbereidingen. (“De wethouder zit er boven op!”). Complicerende factor is dat bij de uitvoering van dit plan ook “mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt” zullen worden ingeschakeld.

Bankenproject [Ben Schoppert]: 9 april zijn er weer 9 nieuwe banken geplaatst door een aantal jongeren, een drietal Dorpsraadleden en Jan ten Elzen. [Transport werd verzorgd door Bert Jan – en Gerard Roossink, nogmaals onze dank daarvoor!]; we gaan er nog steeds van uit dat de Ontmoetingsplek aan de Boekelosestraat voor de zomer geplaatst wordt.

Natuurlijk spelen [ Saskia Duesmann]: de werkgroep is met diverse adviseurs, ook van de gemeente, bezig de plannen vorm te geven. Men mikt op meerdere plekken om de plannen te realiseren. Men hoopt deze voor de zomervakantie te presenteren. Een inventarisatieronde op de basisscholen leverde goede ideeën op.  

Een aanwezige delegatie van de Bleekerij zegt graag betrokken te willen worden bij de plannen. In het verleden zijn zij met Ter Steege (projectontwikkelaar de Bleekerij) over deze materie in gesprek geweest.

Contact is intussen gelegd!

Omdat natuurlijk spelen en het kleinschalig dierenverblijf aanvankelijk gekoppeld waren zegt Henk Abbink dat het “kleinschalig dierenverblijf” aan de Beckumerstraat/Smaragdstraat op de nominatie staat te verdwijnen, het terrein zou dan voor de maïsverbouw gebruikt gaan worden…

R.O. M. [Jeroen Verhaak]: de gemeente hecht aan ons advies met betrekking tot de nieuwbouw van de zendmast aan de Verzetslaan. De commissie ROM stelt voor akkoord te gaan met de ingediende plannen. De aanwezige leden, op Saskia Duesmann na, stemmen hiermee in!

M.F.A. [Jan Haven]: de GO-beslissing is genomen! Men hoopt binnenkort te starten met de bouw van de kleedgelegenheid, voor de bouw van de rest van het complex is nog een bestemmingsplanwijziging nodig. Hopelijk verloopt e.e.a. voorspoedig!

Publiciteit [Ben Schoppert]: Boeke-loos en de websiteredactie (Boekelo.info) zijn druk bezig met aanpassingen en verbeteringen!

B.A.R.T [Carry Hilbink/Henk Abbink]: de bijeenkomsten van diverse werkgroepen hebben resultaat; er is een flyer in de maak waarbij Boekelo aansluit bij de Zoutmarkeactiviteiten.

 

5.RONDVRAAG EN SLUITING.

Gerard Roossink: (m.n.) bermsituatie Beldershoekweg vanaf Beckumerstraat tot naamloze weg is slecht! Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer) neemt hierover contact op met de heer P.Koekkoek;

Ben Bel: gladheidbestrijding!? De voorzitter wijst op het voorstel om hierover op de brainstorm van 31 juli a.s. te overleggen!

Saskia Duesmann: er is nog steeds verwarring over de status en de verkoopactiviteiten van het toeristisch infopunt! De aanwezige BARTleden Carry Hilbink en Henk Abbink zeggen toe in deze zaak actie te zullen ondernemen!

Jan Haven: Ter Steege (De Bleekerij) wil aspirant woningkopers inspraak geven. Hoe verdraagt zich dit met het bestemmingsplan? Fleur ter Kuile wijst op eisen die gesteld worden aan bebouwing Boekelosestraat. Jan Haven neemt hierover contact op met Ter Steege.

Carry Hilbink: plan renovatie binnenplein Dokter De Jongstraat vordert! Vanavond is er een informatiebijeenkomst!

Jules Overzee: uitnodiging aan Dorpsbudgetwerkgroep de duo-fiets in te wijden!

Arend Stokkers (belangstellende): spreekt de wens uit dat Dorpsraadleden aanwezig zullen zijn bij de diverse activiteiten op 30 april, o.a. bij het onthullen van de Koningslinde aan de Carel Belstraat.

 

Ben Schoppert

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 19 maart 2013

 

 

 

 

 

 

 

1.OPENING.

Om enkele minuten over acht opent de voorzitter, Jeroen Verhaak, de bespreking. Hij heeft van Carry Hilbink en Henk Guchelaar bericht van verhindering gehad, terwijl Ben Bel aangekondigd heeft later te zullen komen.

“Volle bak” op deze derde openbare Dorpsraad(avond)vergadering van 2013: 11 leden, 4 gastsprekers en 16 belangstellenden uit Boekelo en omstreken wonen deze bijeenkomst bij. De gastsprekers, de leden en de mensen op de “publieke tribune” worden welkom geheten. De eerste categorie is aanwezig voor de agendapunten “Zendmast” en “Verkeerstellingen”.

Voordat we aan die punten beginnen staan we stil bij het overlijden van Hille van der Valk. Wij zijn hem als Dorpsraad veel dank verschuldigd voor zijn inspanningen om “het kerkje” jarenlang als Dorpshuis te kunnen laten functioneren!

Uiteraard memoreert de voorzitter ook het feit dat er met de opknapbeurt van het Boekelose dorpshart  nog dit jaar gestart wordt! Met dank aan allen die zich hiervoor hebben ingespannen, speciaal aan wethouder Welman voor zijn voortvarende aanpak om het plan financieel rond te krijgen.

 

2. NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING 19 FEBRUARI 2013.

Deze worden ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding hiervan wordt opgemerkt dat de VVV/Enschede Promotie –informatievoorziening nog steeds niet optimaal is! Marrianne vd Berg zal EP hierop wijzen!

We zijn nog op zoek naar een reservelid voor de Kascontrolecommissie.

 

3. POSTLIJST.

Er wordt afgestemd wie van de Dorpsraadleden naar de diverse activiteiten gaan, genoemd worden: informatieavond Pastoor Scheiderstraat en receptie Hennie Stokkink.

 

4. TOELICHTING OP PLANNEN ZENDMAST VERZETSLAAN.

Een vertegenwoordiger van het “Antennebureau” (een rijksdienst) licht zeer duidelijk het hoe en waarom rond antennes toe, waarna een KPNmedewerkster een aanvulling geeft vanuit deze organisatie. Ten slotte legt “de gemeente Enschede” uit waarom voor deze plek aan de Verzetslaan is gekozen. Elke spreker beantwoordt enkele vragen vanuit de Dorpsraad en/of de zaal. In haar aprilvergadering zal onze raad een advies uitbrengen aan de gemeente.

[De Dorpsraad heeft een beperkt aantal brochures van het Antennebureau (“Alles over antennes”). Belangstelling? Mailtje naar [email protected]!] 

 

5. NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Toch bezig zijnde met R(uimtelijke) O(rdening) (en) M(ilieu) zaken vervolgen we met een toelichting van de gemeentelijke verkeersdeskundige Peter te Velde over resp. de aansluiting Haimersweg/ Windmolenweg en de in november jl. gehouden verkeerstellingen op de Windmolenweg. Over het eerste meldt hij dat er maatregelen zullen worden getroffen om het inrijden van de Haimersweg vanuit Enschede en visa versa nog moeilijker te maken. Overtreding van dit inrijdverbod zorgt regelmatig voor gevaarlijke situaties!

Omdat er vermoedens waren dat de bovengenoemde afsluiting de verkeersdrukte in Boekelo verhoogt, heeft de gemeente in november jl. verkeerstellingen op de Windmolenweg laten uitvoeren. Te Velde licht de geoogste cijfers toe, waarbij de belangrijkste conclusie is dat er beslist géén sprake is van toename van het verkeer. Integendeel: werden er in 2009 4800 motorvoertuigen geteld, in 2012 waren dat er 3500, terwijl ook het percentage zwaar verkeer is afgenomen, van 3,6% in 2009 tot 1,7% in 2012! Het grootste deel van de gemeten snelheden was acceptabel. Uiteraard wordt naar de oorzaken van de afname gevraagd. Mogelijk zijn dat: betere verkeersafhandeling op de Auke Vleerstraat; de getroffen verkeersmaatregelen in Twekkelo; de snelheidcontroles in Boekelo en het economisch tij; 

Het volgende R.O.M.-punt is de aanstaande renovatie van de riolering in de Pastoor Scheiderstraat. Hierover is op woensdag 20 maart een informatieavond. We hopen van harte dat ook het laatste gedeelte van de straat (uitgang Dokter De Jongstraat/begin bebouwde kom) wordt  meegenomen in deze opknapbeurt! We wachten de informatiebijeenkomst af voordat we dit laatste punt zo nodig nogmaals onder de aandacht van de gemeente brengen.  

>>BOEKELO IN ACTIE>> (Dorpsbudget): we gaan akkoord met het toekennen van 100 euro voor het buurtfeest ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de woningen Winterhaarweg 177/199; Marrianne vd Berg (Stadsdeelmanagement): “In april komt in de vergadering van Stadsdeel-west de verantwoording van Dorpsbudget 2012 en het Bestedingsplan 2013 aan de orde”. Zij meldt ook dat sinds kort elk Stadsdeel de mogelijkheid heeft plannen, zoals o.a. in het kader van het Dorpsbudget, in de Huis-aan-huisbladen te publiceren!

Naar aanleiding van dit agendapunt breekt Henk Abbink een lans voor het vaststellen van een Dorpsbudgetpost voor gladheidbestrijding. We komen hier in een volgende vergadering op terug.     

DorpsplanPLUS. Zoals bij de opening van deze vergadering al gezegd:    

De Dorpshartrenovatie is aanstaande; Mens en dier: nu het realiseren van een kleinschalig dierenverblijf vooralsnog niet mogelijk blijkt, zal men plannen ontwikkelen richting “natuurlijk spelen”; Ontmoetingsplek Boekelosestraat: we streven er nog steeds naar deze voor de zomer van 2013 gerealiseerd te hebben! Intussen zijn begin maart, met zwaar materieel, een 9 tal zitbanken weggehaald door Bert Jan Roossink (onze dank!), op 6 april worden op die plekken nieuwe banken geplaatst!

Fleur te Kuile haakt aan bij dit punt: zij onderzoekt de mogelijkheid om tijdelijk een picknicktafel te plaatsen op het fundament van de intussen gesloopte tijdelijke brandweerkazerne bij de overweg.

MFA: de huurcontracten met de gebruikers zijn getekend. De gemeente Enschede heeft zich financieel garant gesteld. Wij hopen dat de bouw binnenkort van start gaat!

Publiciteit: het nieuwe logo van de Dorpsraad is in gebruik genomen!

Klankbordgroep Grolsch: het afgelopen weekend waren er (aangekondigde) onderhoudswerkzaamheden, dit heeft tot overlast kunnen leiden.

BART: men is bezig met het ontwikkelen van Zoutmarkeroutes.

   

6. RONDVRAAG EN SLUITING.

Gonny ten Veen: Snelheidssmiley aan de Weleweg functioneert vrijwel nooit! Peter Colijn (politie) onderneemt actie; Ben Bel: heeft nog vraag over snelheidscontroles Windmolenweg (dit betreft het aantal passanten); Peter Colijn mailt de aanvullende gegevens naar de Dorpsraad.; Joost Brunink: van het “Straatadoptieteam” (mensen die een straat/straten zwerfafvalvrij houden)  is de eerste evaluatiebijeenkomst geweest. Daarin kwam oa het voorstel aan de orde om  op 11 mei  “Boekelo doet” te organiseren. Hierbij worden de grote invalswegen van Boekelo opgeschoond (zie elders in dit blad!); op 17 april wordt door leerlingen van de beide basisscholen in het kader van “CleanDay” zwerfvuil verzameld in het buitengebied. Deze activiteit begint met een educatieve presentatie van de gemeentelijke afdeling “Handhaving”; op 26 maart is de volgende bijeenkomst over Buurtenergie in “het kerkje” aan de Kwinkelerweg 5, aanvang 20:00 uur. Agendapunten: taakverdeling en aanpak introductie van goedkopere en duurzame energie. Henk Abbink: op 30 april wordt aan de Carel Belstraat de “Oranjeboom” geplant. Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer): vrijwilligers zullen aan de Henri Dunantlaan en Boterdijk/Doolhof beplanting aanbrengen.

 

De vergadering wordt om half elf gesloten.

 

Ben Schoppert