Winnaar Verborgen Bokaal 2013

 Thijs Kemperink wint de Verborgen Bokaal 2013

 
Cabaretier Thijs Kemperink mocht dinsdagavond 10 september De Verborgen Bokaal 2013 in ontvangst nemen in een uitverkocht Verborgen Theater in Boekelo.
De Verborgen Bokaal is een publieksprijs die eerder werd gewonnen door Joop Visser en Jessica van Noord, Berry Lussenburg, André Manuel en Jeffrey Spalburg.
Kemperink die momenteel door ons land reist met try-outs van zijn nieuwe programma “Gas D’r Op” won de prijs voor zijn debuutprogramma “Achteraf Bekeken”.
_____Thijs Kemperink _ Gas D'r Op
Thijs Kemperink (foto: Frank Visschedijk)

Thomas in Boekelo

Extra kaarten beschikbaar voor Thomas in Twente
De voorverkoop loopt nog tot en met donderdag 29 augustus, maar de Museum Buurtspoorweg stelt extra kaarten beschikbaar welke tijdens het evenement kunnen worden gekocht.
In 2011 regelde de stichting Museum Buurtspoorweg (MBS) uit Haaksbergen voor het eerst dat Thomas de Stoomlocomotief naar Twente kwam, het was een ongekend succes en alle beschikbare kaarten voor het evenement werden in de voorverkoop uitverkocht. Kinderen, vaders, moeders, oma’s en opa’s kregen een dag vullend programma met veel activiteiten en vertier.
Komt de echte Thomas naar Twente?
Het is een vaak gestelde vraag en veel mensen kunnen zich er moeilijk een voorstelling bij maken, maar het is echt waar. Lijkt Thomas in de animatie filmpjes klein, in het echt is het een grote machine van meer dan 40.000 kilo! Net als in de animatie is Thomas in het werkelijkheid ook een vriendelijke figuur.
Komend weekend op 30, 31 augustus en 1 september komt Thomas naar Twente, omdat de MBS het zwerfafval langs de spoorweg en in de sloten helemaal zat is, hebben ze de hulp ingeroepen van de Dikke Controleur en Thomas. Thomas komt helemaal van Sodor eiland en beleeft tijdens zijn reis spannende momenten. Tijdens zijn bezoek zijn er ook verschillende vriendjes van Thomas aanwezig, zij rijden de treinen van de MBS tussen Haaksbergen en Boekelo.
Een groots evenement met een playground van ruim 250m2, waarop de kinderen met hartenlust kunnen spelen met allerlei Thomas de Stoomlocomotief treinen, stations, bruggen en natuurlijk Thomas en de vriendjes zelf. Verder zijn er ballonnenartiesten, schminkers, een mini-show van de Thomas theatertour, een kleurig scheiden speelplein, springkussen, de nieuwste film van Thomas en nog veel meer vermaak. Ontmoet Thomas en de Dikke Controleur in het echt en ga met ze op de foto.

Verslag Dorpsraadvergadering 20 augustus 2013

1. OPENING.

Jeroen Verhaak, voorzitter Dorpsraad Boekelo, opent de vergadering. Ben Bel, Ben Schoppert, Brenda Schukkert, Gerard Roossink, Gonny ten Veen, Henk Guchelaar en Jules Overzee zijn afwezig met kennisgeving. Dit even aantal maakt dat wel ingestemd kan worden ten aanzien van zaken die om toestemming vragen maar dat deze de volgende vergadering pas vastgesteld kunnen worden! Jeroen heet iedereen welkom, waaronder Patrick Welman (Wethouder WI & West), Jan ten Elzen (Wijkbeheer West), Marrianne van den Berg (Stadsdeelmanagement West) en Peter Colijn (wijkagent). Er zijn twee mededelingen: allereerst dat de voorzitter van Stichting ’t Hulscher heeft aangegeven dat de Boortoren bij De Buren per 1 april 2015 door Grolsch wordt gekocht en met terugwerkende kracht is gehuurd. Momenteel wordt de Boortoren opgeknapt met bijdragen van o.a. Grolsch en de gemeente! Verder dat de gedateerde informatie­borden: Wie, Wat en Waar?, bij de RABO bank en bij Hotel Bad Boekelo na de renovatie van het Dorpshart worden vervangen. Bovendien wordt dan een overeenkomstig bord op het stationsperron geplaatst.

2. NOTULEN 11 JUNI.

De notulen van de julivergadering worden, na de vraag van Carry Hilbink of haar familienaam op de eerste pagina correct gespeld kan worden, dus Hilbink in plaats van Hilbrink, verder ongewijzigd vastgesteld!

3. POSTLIJST.

Bij het punt postlijst wordt gemeld dat enkele dorpsraadleden naar het afscheid van ds Van der Meer op woensdag 28 augustus en naar de bevestiging van ds Haasnoot op zondag 8 september zullen gaan.

4. VERKIEZINGSCOMMISSIE.

Voorgesteld wordt de heren Jaap Hilbink, Roel Bruinsma en Roelant Lawerman tot leden van de verkiezingscommissie te benoemen, waarmee wordt ingestemd. Men is trouwens nog op zoek naar een 4de commissielid, bij voorkeur een vrouw.

5. WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Met de volgende wijziging van het Huishoudelijk Reglement wordt ingestemd: “Art. 1.1. Het werkgebied wordt vastgesteld door de Dorpsraad, na overleg met achtereenvolgens de Buurtkring Usselo en het stadsdeelmanagement West van de gemeente Enschede. 1.2. Vervalt en 1.2a. (nieuw i.p.v. 1.3.) wordt “Het werkgebied wordt begrensd door de gemeentegrens met Hengelo tot A35, A35 tot de hoogte van de Broekheurnerbeek, deze beek tot de hoek Broekmaatweg/ Teesinklandenweg, Teesinklandenweg, Haaksbergerstraat tot gemeentegrens Haaksbergen, gemeentegrens Haaksbergen tot gemeentegrens Hengelo bij A35.” Met dank aan Nico van Veen die middels een ingediend amendement voor tekstuele correcties heeft gezorgd die in de finale scherpte resulteerden. Hiermee is het probleem tijdens de verkiezingen van 2010 voor die van 2014 voor de bewoners van de Winterhaarweg om te kunnen stemmen opgelost.

6. NIEUWS UIT DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Dorpsbudget: voorgesteld wordt dat in 2014 een post ad € 500 wordt opgenomen voor Gladheidsbestrijding en daarvoor de volgende criteria te hanteren: aanvraag kan worden ingediend door buurten/straten, in de aanvraag moet worden aangegeven op welke wijze financieel of materieel wordt bijgedragen, het toegekende bedrag is max. € 100 per aanvraag, toekenning vindt plaats tot het maximum bedrag bereikt is. Daarnaast wordt voorgesteld om de post ‘sociale activiteiten in wijken en buurten’ in 2014 niet meer op te nemen. Tot slot wordt voorgesteld dat individuele dorpsraadsleden geen aanvragen voor deze pot kunnen indienen.

Dorpsplan+: [Jeroen Verhaak] Onder voorbehoud (i.v.m. nalopen bestek door gemeente en de bezwarentermijn) is het werk gegund aan Abbink Boekelo BV. Op 20 augustus is er een voortgangsoverleg geweest met de gemeente. Er wordt naar gestreefd om op 23 september of zoveel eerder als mogelijk te starten met de werkzaamheden. Dit werk moet eind november gereed zijn. Slechte weersomstandigheden kunnen natuurlijk voor vertraging zorgen maar daar gaan wij maar niet van uit.

Het plan van de aannemer is te starten met de kruising Beckumerstraat/ Diamanstraat tot aan de Coöp en incl. het dorpsplein (duur ca. 4 weken). Het kruispunt kan na ca. 2 weken weer in gebruik worden genomen. Daarna wordt het stuk Coöp tot aan het spoor en de kruising Windmolenweg/ Beckumerstraat (duur eveneens ca. 4 weken) aangepakt, de kruising zelf als laatste planonderdeel. Op dinsdag 17 september om 19.00 uur is er een inloopavond voor de betrokken bewoners en winkeliers en dezelfde avond om 20.00 uur wordt in de dorpsraadvergadering de uitvoering van het plan nogmaals toegelicht. Beide op de onder aangegeven locatie. Vanaf 20 september wordt zo lang als noodzakelijk is de wekelijkse markt verplaatst naar het parkeerterrein van De Buren.

Als afsluiter meldt Patrick Welman “om elkaars handen goed vast te houden om verzekerd te zijn van een uitvoering die in alle opzichten correct verloopt.”

In dit kader wordt bij Natuurlijk spelen: [Saskia Deusmann] gemeld dat de aangevraagde offertes binnendruppelen. Op korte termijn hoopt men een overleg met Ter Steege en de gemeente Enschede te kunnen hebben.

R.O.M.: [Jeroen Verhaak] Er is geen verder commentaar meer op de brief met de aan- of opmerkingen van de Dorpsraad op het bestemmingsplan Buitengebied Noord West, die kan dus morgen verstuurd worden. Naar aanleiding van een opmerking van Arend Stokkers wordt meegedeeld dat een van de opmerkingen is dat wij het onjuist vinden dat een dergelijk omvangrijk bestemmingsplan voor een belangrijk deel in de vakantieperiode ter visie is gelegd. Arend Stokkers meldt dat de aanpak door de gemeente Enschede bij dit punt geen schoonheidsprijs verdiend. Hij verwacht dat wanneer dit thema op de agenda staat bij de vergadering van de Stadsdeelcommissie over menige zienswijze gesproken zal worden.

MFA: [Jan Haven] De aannemerscombinatie dient nog een eenvoudige verklaring af te geven. Financieel lijkt alles in kannen en kruiken, los van de bijzondere BTW-kwestie die de volle aandacht van de fiscus heeft, maar de eerste berichtgeving is positief.

 

7. RONDVRAAG.

 Carry Hilbink: de opknapactie bij de Dr. de Jongstraat vordert goed. Er zijn bloembakken en bijbehorende groene vulling geregeld, waarbij de buurtbewoners ook zelf fysiek en financieel hebben bijgedragen.

Jan Haven: bij de Beckumerstraat zijn er een aantal asfaltvrije onderbrekingen, het resultaat van graafwerkzaamheden die niet echt ‘fietsvriendelijk’ zijn. Jan ten Elzen geeft aan dat deze op termijn gecorrigeerd zullen worden.

Henk Abbink: er zijn aan de Weleweg conform afspraak parkeerplaatsen gerealiseerd maar er staat één lantaarnpaal midden op de parkeerplaats. Verder is er vraag naar een Otto-verzamelplek aldaar. Jan ten Elzen zegt toe dat de nodige correcties zullen worden uitgevoerd!

Saskia Deusmann: wanneer wordt het niet werkende Smileybord aan de Weleweg verwijderd en een keerlusbord geplaatst op de Jan van Elburgstraat? Uit de reactie van Jan ten Elzen volgt dat onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor deze borden, wordt dus vervolgd.

Uit de zaal – Fleur ter Kuile: heeft een brief ontvangen over het al dan niet verminderen van verlichting in het buitengebied. Kort samengevat en om de verwarring maximaal te houden, het energiebewust reduceren van verlichting waarbij de verkeersveiligheid niet uit het oog verloren wordt, kost geld. En we hebben momenteel minder geld dus gebeurt er niets! Het witten van bermstenen en dergelijke is al 2 zomers niet meer gebeurd en er staan zware eiken palen bij kruisingen en splitsingen rond Boekelo vooralsnog zonder een duidelijke reden. Jan Haven merkt bij het laatste punt op dat daarop waarschijnlijk de wegbewijzering behoort te komen van de knooppunten fietsroute – Rondje Enschede, Rondje Boekelo. Het eerste punt valt waarschijnlijk onder noemer ‘bezuinigingen’, waarbij wel duidelijk was dat niets doen geld oplevert.

Jan ten Elzen: meldt dat de nieuwe manier van schouwen zijn vruchten afwerpt: mensen kunnen via de mail aandachtspunten indienen in plaats van het klassieke werkelijk rondgaan en controleren. Zo worden de ‘onvoldoende vlakke stoep’ problemen aan de Windmolenweg verholpen en wordt onderzocht of een stuk stoep opnieuw gelegd kan worden vanwege de problemen die veroorzaakt worden door op(d)rukkende wortels van een berk aan de Henry Dunantlaan.

Als afsluiter uit de zaal spreekt Arend Stokkers een woord van dank aan de gemeente Enschede voor de moeite die gedaan is om de Boortoren te kunnen renoveren. Waarop Jeroen Verhaak de hamer om pakweg 21:00 uur gebruikt voor de afsluiting van de vergadering, na alle aanwezigen bedankt te hebben voor hun aanwezigheid en waardevolle inbreng.

 

Joost Brunink

NOTULEN DORPSRAADVERGADERING 20 AUGUSTUS 2013

 

1.OPENING.

 

Jeroen Verhaak, voorzitter Dorpsraad Boekelo, opent de vergadering. Ben Bel, Ben Schoppert, Brenda Schukkert, Gerard Roossink, Gonny ten Veen, Henk Guchelaar en Jules Overzee zijn afwezig met kennisgeving. Dit even aantal maakt dat wel ingestemd kan worden ten aanzien van zaken die om toestemming vragen maar dat deze de volgende vergadering pas vastgesteld kunnen worden! Jeroen heet iedereen welkom, waaronder Patrick Welman (Wethouder WI & West), Jan ten Elzen (Wijkbeheer West), Marrianne van den Berg (Stadsdeelmanagement West) en Peter Colijn (wijkagent). Er zijn twee mededelingen: allereerst dat de voorzitter van Stichting ’t Hulscher heeft aangegeven dat de Boortoren bij De Buren per 1 april 2015 door Grolsch wordt gekocht en met terugwerkende kracht is gehuurd. Momenteel wordt de Boortoren opgeknapt met bijdragen van o.a. Grolsch en de gemeente! Verder dat de gedateerde informatie­borden: Wie, Wat en Waar?, bij de RABO bank en bij Hotel Bad Boekelo na de renovatie van het Dorpshart worden vervangen. Bovendien wordt dan een overeenkomstig bord op het stationsperron geplaatst.

 

 

2.NOTULEN 11 JUNI.

 

De notulen van de julivergadering worden, na de vraag van Carry Hilbink of haar familienaam op de eerste pagina correct gespeld kan worden, dus Hilbink in plaats van Hilbrink, verder ongewijzigd vastgesteld!

 

 

3.POSTLIJST.

 

Bij het punt postlijst wordt gemeld dat enkele dorpsraadleden naar het afscheid van ds Van der Meer op woensdag 28 augustus en naar de bevestiging van ds Haasnoot op zondag 8 september zullen gaan.

 


4. VERKIEZINGSCOMMISSIE.

 

Voorgesteld wordt de heren Jaap Hilbink, Roel Bruinsma en Roelant Lawerman tot leden van de verkiezingscommissie te benoemen, waarmee wordt ingestemd. Men is trouwens nog op zoek naar een 4de commissielid, bij voorkeur een vrouw.

 

 

5. WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Met de volgende wijziging van het Huishoudelijk Reglement wordt ingestemd: “Art. 1.1. Het werkgebied wordt vastgesteld door de Dorpsraad, na overleg met achtereenvolgens de Buurtkring Usselo en het stadsdeelmanagement West van de gemeente Enschede. 1.2. Vervalt en 1.2a. (nieuw i.p.v. 1.3.) wordt “Het werkgebied wordt begrensd door de gemeentegrens met Hengelo tot A35, A35 tot de hoogte van de Broekheurnerbeek, deze beek tot de hoek Broekmaatweg/ Teesinklandenweg, Teesinklandenweg, Haaksbergerstraat tot gemeentegrens Haaksbergen, gemeentegrens Haaksbergen tot gemeentegrens Hengelo bij A35.” Met dank aan Nico van Veen die middels een ingediend amendement voor tekstuele correcties heeft gezorgd die in de finale scherpte resulteerden. Hiermee is het probleem tijdens de verkiezingen van 2010 voor die van 2014 voor de bewoners van de Winterhaarweg om te kunnen stemmen opgelost.

6. NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Dorpsbudget: voorgesteld wordt dat in 2014 een post ad

€ 500 wordt opgenomen voor Gladheidsbestrijding en daarvoor de volgende criteria te hanteren: aanvraag kan worden ingediend door buurten/straten, in de aanvraag moet worden aangegeven op welke wijze financieel of materieel wordt bijgedragen, het toegekende bedrag is max. € 100 per aanvraag, toekenning vindt plaats tot het maximum bedrag bereikt is. Daarnaast wordt voorgesteld om de post ‘sociale activiteiten in wijken en buurten’ in 2014 niet meer op te nemen. Tot slot wordt voorgesteld dat individuele dorpsraadsleden geen aanvragen voor deze pot kunnen indienen.

Dorpsplan+: [Jeroen Verhaak] Onder voorbehoud (i.v.m. nalopen bestek door gemeente en de bezwarentermijn) is het werk gegund aan Abbink Boekelo BV. Op 20 augustus is er een voortgangsoverleg geweest met de gemeente. Er wordt naar gestreefd om op 23 september of zoveel eerder als mogelijk te starten met de werkzaamheden. Dit werk moet eind november gereed zijn. Slechte weersomstandigheden kunnen natuurlijk voor vertraging zorgen maar daar gaan wij maar niet van uit.

Het plan van de aannemer is te starten met de kruising Beckumerstraat/ Diamanstraat tot aan de Coöp en incl. het dorpsplein (duur ca. 4 weken). Het kruispunt kan na ca. 2 weken weer in gebruik worden genomen. Daarna wordt het stuk Coöp tot aan het spoor en de kruising Windmolenweg/ Beckumerstraat (duur eveneens ca. 4 weken) aangepakt, de kruising zelf als laatste planonderdeel. Op dinsdag 17 september om 19.00 uur is er een inloopavond voor de betrokken bewoners en winkeliers en dezelfde avond om 20.00 uur wordt in de dorpsraadvergadering de uitvoering van het plan nogmaals toegelicht. Beide op de onder aangegeven locatie. Vanaf 20 september wordt zo lang als noodzakelijk is de wekelijkse markt verplaatst naar het parkeerterrein van De Buren.

Als afsluiter meldt Patrick Welman “om elkaars handen goed vast te houden om verzekerd te zijn van een uitvoering die in alle opzichten correct verloopt.”

In dit kader wordt bij Natuurlijk spelen: [Saskia Deusmann] gemeld dat de aangevraagde offertes binnendruppelen. Op korte termijn hoopt men een overleg met Ter Steege en de gemeente Enschede te kunnen hebben.

R.O.M.: [Jeroen Verhaak] Er is geen verder commentaar meer op de brief met de aan- of opmerkingen van de Dorpsraad op het bestemmingsplan Buitengebied Noord West, die kan dus morgen verstuurd worden. Naar aanleiding van een opmerking van Arend Stokkers wordt meegedeeld dat een van de opmerkingen is dat wij het onjuist vinden dat een dergelijk omvangrijk bestemmingsplan voor een belangrijk deel in de vakantieperiode ter visie is gelegd. Arend Stokkers meldt dat de aanpak door de gemeente Enschede bij dit punt geen schoonheidsprijs verdiend. Hij verwacht dat wanneer dit thema op de agenda staat bij de vergadering van de Stadsdeelcommissie over menige zienswijze gesproken zal worden.

MFA: [Jan Haven] De aannemerscombinatie dient nog een eenvoudige verklaring af te geven. Financieel lijkt alles in kannen en kruiken, los van de bijzondere BTW-kwestie die de volle aandacht van de fiscus heeft, maar de eerste berichtgeving is positief.

 

 

7.RONDVRAAG.

 

Carry Hilbink: de opknapactie bij de Dr. de Jongstraat vordert goed. Er zijn bloembakken en bijbehorende groene vulling geregeld, waarbij de buurtbewoners ook zelf fysiek en financieel hebben bijgedragen.

Jan Haven: bij de Beckumerstraat zijn er een aantal asfaltvrije onderbrekingen, het resultaat van graafwerkzaamheden die niet echt ‘fietsvriendelijk’ zijn. Jan ten Elzen geeft aan dat deze op termijn gecorrigeerd zullen worden.

Henk Abbink: er zijn aan de Weleweg conform afspraak parkeerplaatsen gerealiseerd maar er staat één lantaarnpaal midden op de parkeerplaats. Verder is er vraag naar een Otto-verzamelplek aldaar. Jan ten Elzen zegt toe dat de nodige correcties zullen worden uitgevoerd!

Saskia Deusmann: wanneer wordt het niet werkende Smileybord aan de Weleweg verwijderd en een keerlusbord geplaatst op de Jan van Elburgstraat? Uit de reactie van Jan ten Elzen volgt dat onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor deze borden, wordt dus vervolgd.

Uit de zaal – Fleur ter Kuile: heeft een brief ontvangen over het al dan niet verminderen van verlichting in het buitengebied. Kort samengevat en om de verwarring maximaal te houden, het energiebewust reduceren van verlichting waarbij de verkeersveiligheid niet uit het oog verloren wordt, kost geld. En we hebben momenteel minder geld dus gebeurt er niets! Het witten van bermstenen en dergelijke is al 2 zomers niet meer gebeurd en er staan zware eiken palen bij kruisingen en splitsingen rond Boekelo vooralsnog zonder een duidelijke reden. Jan Haven merkt bij het laatste punt op dat daarop waarschijnlijk de wegbewijzering behoort te komen van de knooppunten fietsroute – Rondje Enschede, Rondje Boekelo. Het eerste punt valt waarschijnlijk onder noemer ‘bezuinigingen’, waarbij wel duidelijk was dat niets doen geld oplevert.

Jan ten Elzen: meldt dat de nieuwe manier van schouwen zijn vruchten afwerpt: mensen kunnen via de mail aandachtspunten indienen in plaats van het klassieke werkelijk rondgaan en controleren. Zo worden de ‘onvoldoende vlakke stoep’ problemen aan de Windmolenweg verholpen en wordt onderzocht of een stuk stoep opnieuw gelegd kan worden vanwege de problemen die veroorzaakt worden door op(d)rukkende wortels van een berk aan de Henry Dunantlaan.

Als afsluiter uit de zaal spreekt Arend Stokkers een woord van dank aan de gemeente Enschede voor de moeite die gedaan is om de Boortoren te kunnen renoveren. Waarop Jeroen Verhaak de hamer om pakweg 21:00 uur gebruikt voor de afsluiting van de vergadering, na alle aanwezigen bedankt te hebben voor hun aanwezigheid en waardevolle inbreng.

 

Joost Brunink

    

Kunstzinnige Kasten

Rondje Enschede is een van de tiental beleef- en beweegpaden van Enschede. Hieraan staan verschillende kasten waarin een schakel- of regelsysteem is ondergebracht. Die kasten passen zelden in hun omgeving en worden ervaren als landschap ontsierend. Het verfraaien van die kasten met een duurzame beschildering, geeft het object een kunstzinnig aanzien en zorgt voor een andere belevingswaarde. TETEM-productie is door Rondje Enschede gevraagd een kunstopdracht uit te schrijven voor een figuratieve beschildering van vier kastjes langs de route.
Lees meer

Nieuwe grensoverschrijdende fietsroute

Fietsroute ‘8-er de grens’ in de Nederlands-Duitse grensregio

Op 25 juni is de grensoverschrijdende fietsroute ‘8-er de grens’ tussen Ahaus, Haaksbergen, Rekken, und Vreden officieel geopend. De naam verwijst zowel naar de vorm van de route (2 lussen die samen de 8 vormen) als het verkennen van het landschap ‘achter de grens’. Met het verdwijnen van de grenscontroles in 1992 raakten de grens- en smokkelverhalen in de vergetelheid. Met deze nieuwe route wordt het leven met de grens aan de hand van bijzondere, grappige of spannende anekdotes weer tot leven gewekt. De fietsroute ‘8-er de grens’ zal de eerste grensoverschrijdende fietsroute zijn die van knooppunten is voorzien.
Lees meer

Nieuwsbrief MFA

Het Teesink

De nieuwe naam voor het MFA zal zijn “Het Teesink”. Het aantal inzendingen was groot en het was opvallend hoe veel suggesties er met betrekking tot de naam “Teesink” gedaan zijn. Daarbij vonden we het ook wel passend, omdat dit gebied historisch gezien een band heeft met deze naam. Ook andere suggesties als  “de Zweede” , “iets met Noaber”, “iets met drie” zijn in overweging genomen. De naam voor het sportcomplex is nog niet bepaald.
Lees meer

Verslag Dorpsraadvergadering 11 juni 2013

 

1.OPENING.

Jeroen Verhaak, voorzitter Dorpsraad, opent de vergadering. Ben Schoppert, Brenda Schukkert, Gerard Roosink, Henk Guchelaar, Jan Haven en Jules Overzee zijn afwezig met kennisgeving, evenals Peter Colijn (wijkagent). Gezien het bescheiden aantal aanwezigen is er een persoonlijk welkom voor alle aanwezigen, waaronder Jan ten Elzen (wijkbeheerder West), Hans Koning ter Heege (Stadsdeelmanager West), Fleur ter Kuile, Jan Groothuis Sr. en Marcel Schilderman.

 

2.NOTULEN 21 MEI 2013.

De notulen van de meivergadering worden ongewijzigd vastgesteld. Neemt niet weg dat er nog vragen en opmerkingen zijn bij specifieke punten in deze notulen. Ben Bel vraagt naar de actuele status aangaande de ‘duo-fiets’, omdat hem ter ore is gekomen dat de aanschaf nog niet heeft plaats­gevonden door een stroef lopende subsidie­verstrekking via het Stimuleringsfonds. Saskia Duesmann meldt dat de definitieve paal op de wegversmalling in de Windmolenweg ter hoogte van de Boekelose­bleekweg één dag na de vorige vergadering al geplaatst was! Henk Abbink meldt in dat kader dat de massieve palen bij de Windmolenweg/Haimersweg naar zijn mening minder verkeersveilig zouden kunnen zijn: zelfs bij 60 km/uur kan de impact op inzittenden en de auto weleens funest zijn! Waarop Jan ten Elzen aangeeft dat de plaatsing op voorstel van verkeerskundigen is uitgevoerd, om echter de zichtbaarheid te maximaliseren zullen de beton-grijze palen een signaalkleur krijgen.

Gonny ten Veen meldt dat de snelheidssmiley aan de Weleweg, ter hoogte van de Jan van Elburgstraat, nog steeds niet functioneert! Waarop wordt voorgesteld om het definitief te laten verwijderen.

 

3.DE POSTLIJST VANAF 3458

Het punt postlijst vraagt niet om verdere aandacht respectievelijk komt verder op terug in de agenda.

 

4.NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Ook  Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen staat natuurlijk weer op de rol, alhoewel menig direct verantwoordelijke niet present is en/of dat er geen actuele ontwikkelingen te melden zijn:

Dorpsplan+: [Jeroen Verhaak] In dit kader wordt bij Banken/Ontmoetingsplek:[Gonny ten Veen] door Henk Abbink gevraagd hoe het staat met de plaatsing van een nieuwe bank bij de Grolsch. Waarop duidelijk wordt gemaakt dat Buurtkring Usselo hiervoor verantwoordelijk is, maar dat vernomen is dat eerst duidelijk moet worden wat de impact van het kruispunt door de N18 hierop is. Ook wordt aangegeven dat er in 2014 nog drie banken geplaatst gaan worden en dat de bank aan de Teesinkweg verplaatst wordt. Natuurlijk spelen: [Saskia Duesmann] men heeft voor de omwonenden Mr. de Wolfstraat een infoavond gehouden die heel positief is verlopen.

R.O.M.: [Jeroen Verhaak] Jeroen Verhaak vraagt aan de dorpsraadleden of zij nog aan- of opmerkingen hebben bij de conceptbrief over het bestemmingsplan Rutbekerveld, die vorige week aan alle dorpsraadleden ter beoordeling is verstuurd. Die zijn er niet, dus kan de brief verstuurd worden. Verder meldt hij dat er voor de MFA een bestemmingsplan­wijziging is ingediend om de muziekvereniging en dorpsraad aldaar legaal te laten vertoeven. Om de snelheid en daarmee eerder afgesproken planning voor de start van de bouw actueel te houden is per omgaande advies uitgebracht. Dit maakt dat de wijziging voor 1 juli ter visie ligt. Het streven is nog altijd dat er januari 2014 bij de MFA gesport én binnen gedoucht kan worden! Tevens is er advies uitgebracht voor een bestemmingsplanaanpassing voor de Rosinkweg ingediend. Met de Buurtkring Usselo hebben we vragen over het laten vervallen van bepaalde regels. Dit plan ligt ter visie vanaf 13 juni.

B.A.R.T.: [Carry Hilbink] Henk Abbink meldt onder deze noemer zijn ervaringen door de deelname aan de werkbijeenkomst Twentse Kracht 2013 in Haaksbergen. Doel van deze bijeenkomst was om tot een concretisering van ideeën, opgaven en projecten te komen die van belang zijn voor de toekomst van het landelijk gebied in Zuidwest Twente. Om antwoorden te vinden werken de Twentse gemeenten aan een gezamen­lijke gebiedsvisie ‘Twentse Kracht: Groene Metropool Twente (2014-2020)’. Hierdoor kan de kans op realisatie van de gekozen aandachts­punten door mee te liften op de subsidiestroom van de Europese Unie ook worden vergroot. Wordt vervolgd!

 

5.RONDVRAAG EN SLUITING.

Carry Hilbrink: de buurtbewoners van de Dr. de Jongstraat hebben in een overleg bijgestaan door 4 medewerkers van de gemeentedienst Openbare Ruimte voor een verdere opwaardering van de buurt een speelfaciliteit gekozen. Bovendien dat de reparatie van de riolering en asfaltering van de Pastoor Schneiderstraat heeft geresulteerd in aantal merkwaardige afwerkzaken, belangrijkste hierbij zijn de op- en afritten. Hiervoor zal contact opgenomen worden met de projectleider van de gemeente om tot een voor alle partijen optimale invulling te komen.

Ben Bel: Edwin Kist heeft de bakkerij in Usselo gekocht om daar een mortuarium en huiskamers te realiseren. Het Diacon heeft aangegeven door te willen gaan met de realisatie van een mortuarium in de Marcellinuskerk er, maar heeft daarbij wel de kanttekening geplaatst dat het bisdom Utrecht voor 1 juli a.s. goedkeuring moet gegeven.

Gonny ten Veen: neemt waar dat de door Fleur ter Kuile geplaatste picknicktafel bij De Bleekerij frequent gebruikt wordt en dat de tafel vooralsnog goed gebruikt wordt. De nabije, belemmerende steltonplaten worden op korte termijn afgevoerd meldt Jan ten Elzen.

Joost Brunink: vraagt of de strook grond die voor de Bleekerij langs de Boekelosestraat ligt (bouwgrond van Ter Steege) verfraaid kan worden om de kans op (verdere) vervuiling door hondenbezitters en/of illegale vuilstorters te minimaliseren? Het animo hiervoor is gering omdat het al aanwezige gras bijtijds wordt gemaaid, maar bovenal omdat voor elke serieuzere invulling geen budget is. Tevens meldt hij dat hij in gesprek is met AkzoNobel over het vullen van potentieel instabiele zoutholtes met afvalstoffen. Dat is tevens een onderwerp voor Groen Beraad waarin hij ook zitting heeft. Met beide petten op hoopt hij op termijn, zo’n vaart loopt het nog niet, informatie te kunnen leveren die de ongerustheid wegneemt. Hans Koning ter Heege geeft daarbij aan dat er 2 juli weer een informatie­avond is over de opslag van gasolie in zoutholtes. Brunink geeft verder aan dat er onlangs weer een vergadering van Energiek Boekelo, het voormalige Buurtenergie, is geweest. Een belangrijk thema daarbij was de nog te houden enquête onder dorpsgenoten, dit om de ‘collectieve’ wensen duidelijk(er) te krijgen.

Uit de zaal – Marcel Schilderman: de situatie rond de Zorgboerderij is onduidelijk. Momenteel worden alle bijbehorende huisjes zwart geschilderd, terwijl er enkele verwijderd zouden worden. Er moet gecontroleerd worden of de actuele stand van zaken, aanpassingen in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan.

 

 

Joost Brunink

 

                                         UITNODIGING

De volgende openbare vergadering van de Boekelose Dorpsraad is op dinsdag 20 augustus 2013, aanvang 20.00 uur in het voormalig kerkgebouw aan de Kwinkelerweg 5.

 

U bent van harte welkom en hebt in deze vergadering volop de gelegenheid om mee te praten over de Boekelose belangen.

De agenda vindt u enkele dagen vóór de vergadering op de website www.boekelo.info (tabblad Dorpsraad).

 

NOTULEN DORPSRAADVERGADERING 11 JUNI 2013

 

1.OPENING.

Jeroen Verhaak, voorzitter Dorpsraad, opent de vergadering. Ben Schoppert, Brenda Schukkert, Gerard Roosink, Henk Guchelaar, Jan Haven en Jules Overzee zijn afwezig met kennisgeving, evenals Peter Colijn (wijkagent). Gezien het bescheiden aantal aanwezigen is er een persoonlijk welkom voor alle aanwezigen, waaronder Jan ten Elzen (wijkbeheerder West), Hans Koning ter Heege (Stadsdeelmanager West), Fleur ter Kuile, Jan Groothuis Sr. en Marcel Schilderman.

 

2.NOTULEN 21 MEI 2013.

De notulen van de meivergadering worden ongewijzigd vastgesteld. Neemt niet weg dat er nog vragen en opmerkingen zijn bij specifieke punten in deze notulen. Ben Bel vraagt naar de actuele status aangaande de ‘duo-fiets’, omdat hem ter ore is gekomen dat de aanschaf nog niet heeft plaats¬gevonden door een stroef lopende subsidie¬verstrekking via het Stimuleringsfonds. Saskia Duesmann meldt dat de definitieve paal op de wegversmalling in de Windmolenweg ter hoogte van de Boekelose¬bleekweg één dag na de vorige vergadering al geplaatst was! Henk Abbink meldt in dat kader dat de massieve palen bij de Windmolenweg/Haimersweg naar zijn mening minder verkeersveilig zouden kunnen zijn: zelfs bij 60 km/uur kan de impact op inzittenden en de auto weleens funest zijn! Waarop Jan ten Elzen aangeeft dat de plaatsing op voorstel van verkeerskundigen is uitgevoerd, om echter de zichtbaarheid te maximaliseren zullen de beton-grijze palen een signaalkleur krijgen.

Gonny ten Veen meldt dat de snelheidssmiley aan de Weleweg, ter hoogte van de Jan van Elburgstraat, nog steeds niet functioneert! Waarop wordt voorgesteld om het definitief te laten verwijderen.

 

3.DE POSTLIJST VANAF 3458

Het punt postlijst vraagt niet om verdere aandacht respectievelijk komt verder op terug in de agenda.

 

4.NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Ook Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen staat natuurlijk weer op de rol, alhoewel menig direct verantwoordelijke niet present is en/of dat er geen actuele ontwikkelingen te melden zijn:

Dorpsplan+: [Jeroen Verhaak] In dit kader wordt bij Banken/Ontmoetingsplek:[Gonny ten Veen] door Henk Abbink gevraagd hoe het staat met de plaatsing van een nieuwe bank bij de Grolsch. Waarop duidelijk wordt gemaakt dat Buurtkring Usselo hiervoor verantwoordelijk is, maar dat vernomen is dat eerst duidelijk moet worden wat de impact van het kruispunt door de N18 hierop is. Ook wordt aangegeven dat er in 2014 nog drie banken geplaatst gaan worden en dat de bank aan de Teesinkweg verplaatst wordt. Natuurlijk spelen: [Saskia Duesmann] men heeft voor de omwonenden Mr. de Wolfstraat een infoavond gehouden die heel positief is verlopen.

R.O.M.: [Jeroen Verhaak] Jeroen Verhaak vraagt aan de dorpsraadleden of zij nog aan- of opmerkingen hebben bij de conceptbrief over het bestemmingsplan Rutbekerveld, die vorige week aan alle dorpsraadleden ter beoordeling is verstuurd. Die zijn er niet, dus kan de brief verstuurd worden. Verder meldt hij dat er voor de MFA een bestemmingsplan¬wijziging is ingediend om de muziekvereniging en dorpsraad aldaar legaal te laten vertoeven. Om de snelheid en daarmee eerder afgesproken planning voor de start van de bouw actueel te houden is per omgaande advies uitgebracht. Dit maakt dat de wijziging voor 1 juli ter visie ligt. Het streven is nog altijd dat er januari 2014 bij de MFA gesport én binnen gedoucht kan worden! Tevens is er advies uitgebracht voor een bestemmingsplanaanpassing voor de Rosinkweg ingediend. Met de Buurtkring Usselo hebben we vragen over het laten vervallen van bepaalde regels. Dit plan ligt ter visie vanaf 13 juni.

B.A.R.T.: [Carry Hilbink] Henk Abbink meldt onder deze noemer zijn ervaringen door de deelname aan de werkbijeenkomst Twentse Kracht 2013 in Haaksbergen. Doel van deze bijeenkomst was om tot een concretisering van ideeën, opgaven en projecten te komen die van belang zijn voor de toekomst van het landelijk gebied in Zuidwest Twente. Om antwoorden te vinden werken de Twentse gemeenten aan een gezamen¬lijke gebiedsvisie ‘Twentse Kracht: Groene Metropool Twente (2014-2020)’. Hierdoor kan de kans op realisatie van de gekozen aandachts¬punten door mee te liften op de subsidiestroom van de Europese Unie ook worden vergroot. Wordt vervolgd!

 

5.RONDVRAAG EN SLUITING.

Carry Hilbrink: de buurtbewoners van de Dr. de Jongstraat hebben in een overleg bijgestaan door 4 medewerkers van de gemeentedienst Openbare Ruimte voor een verdere opwaardering van de buurt een speelfaciliteit gekozen. Bovendien dat de reparatie van de riolering en asfaltering van de Pastoor Schneiderstraat heeft geresulteerd in aantal merkwaardige afwerkzaken, belangrijkste hierbij zijn de op- en afritten. Hiervoor zal contact opgenomen worden met de projectleider van de gemeente om tot een voor alle partijen optimale invulling te komen.

Ben Bel: Edwin Kist heeft de bakkerij in Usselo gekocht om daar een mortuarium en huiskamers te realiseren. Het Diacon heeft aangegeven door te willen gaan met de realisatie van een mortuarium in de Marcellinuskerk er, maar heeft daarbij wel de kanttekening geplaatst dat het bisdom Utrecht voor 1 juli a.s. goedkeuring moet gegeven.

Gonny ten Veen: neemt waar dat de door Fleur ter Kuile geplaatste picknicktafel bij De Bleekerij frequent gebruikt wordt en dat de tafel vooralsnog goed gebruikt wordt. De nabije, belemmerende steltonplaten worden op korte termijn afgevoerd meldt Jan ten Elzen.

Joost Brunink: vraagt of de strook grond die voor de Bleekerij langs de Boekelosestraat ligt (bouwgrond van Ter Steege) verfraaid kan worden om de kans op (verdere) vervuiling door hondenbezitters en/of illegale vuilstorters te minimaliseren? Het animo hiervoor is gering omdat het al aanwezige gras bijtijds wordt gemaaid, maar bovenal omdat voor elke serieuzere invulling geen budget is. Tevens meldt hij dat hij in gesprek is met AkzoNobel over het vullen van potentieel instabiele zoutholtes met afvalstoffen. Dat is tevens een onderwerp voor Groen Beraad waarin hij ook zitting heeft. Met beide petten op hoopt hij op termijn, zo’n vaart loopt het nog niet, informatie te kunnen leveren die de ongerustheid wegneemt. Hans Koning ter Heege geeft daarbij aan dat er 2 juli weer een informatie¬avond is over de opslag van gasolie in zoutholtes. Brunink geeft verder aan dat er onlangs weer een vergadering van Energiek Boekelo, het voormalige Buurtenergie, is geweest. Een belangrijk thema daarbij was de nog te houden enquête onder dorpsgenoten, dit om de ‘collectieve’ wensen duidelijk(er) te krijgen.

Uit de zaal – Marcel Schilderman: de situatie rond de Zorgboerderij is onduidelijk. Momenteel worden alle bijbehorende huisjes zwart geschilderd, terwijl er enkele verwijderd zouden worden. Er moet gecontroleerd worden of de actuele stand van zaken, aanpassingen in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan.

 

 

Joost Brunink

 

UITNODIGING

De volgende openbare vergadering van de Boekelose Dorpsraad is op dinsdag 20 augustus 2013, aanvang 20.00 uur in het voormalig kerkgebouw aan de Kwinkelerweg 5.

 

U bent van harte welkom en hebt in deze vergadering volop de gelegenheid om mee te praten over de Boekelose belangen.

De agenda vindt u enkele dagen vóór de vergadering op de website www.boekelo.info (tabblad Dorpsraad).

 

Lintje voor Wim Nijhuis

Op vrijdag 24 mei 2012 ontving Boekeloër Wim Nijhuis een Koninklijke onderscheiding voor zijn uitzonderlijke inzet voor diverse sportverenigingen. Tijdens de algemene ledenvergadering van Gymnastiekvereniging Unisson werd Wim Nijhuis eerst gehuldigd vanwege het feit dat hij 50 jaar lid is van de vereniging. Daarna verscheen de Enschedese burgemeester Peter den Oudsten. Namens Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander overhandigde Den Oudsten hem het lintje (het eerste in Enschede namens de koning). Wim Nijhuis werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. In zijn speech gaf de burgemeester een overzicht van de bijzondere inspanningen van Wim voor de verenigingen.
Lees meer