Faunafort Boekelo

Aan het blauw bepijlde Boekelose Wandelpad bevindt zich aan het tracé tussen de Weissinkhoekweg en de Beckumerstraat een zgn. FAUNAFORT. Het tekstpaneel, direct voor het fort, geeft meer informatie over dit bouwwerk.
De uitvoeringscommissie van de landinrichting Enschede-Zuid heeft zich enkele jaren geleden beziggehouden met de vormgeving van de EHS (Ecologische HoofdStructuur) in het gebied Boekelo-Twekkelo. Ongeveer 50  hectare natuur werd aangelegd, voor een deel liggend langs de Rutbeek. Binnen de EHS is de Rutbeek/Boekelerbeek een belangrijke verbinding.
Inmiddels is het hele gebied volgens plan ingericht. Mede daardoor ontstond het idee om ter afsluiting binnen de EHS, die zo vlak bij/door Boekelo loopt, iets extra’s toe te voegen om de kwaliteit van de natuur te verhogen. Men wilde een plek realiseren waar we van dichtbij kunnen genieten van de leefbaarheid en beleefbaarheid van de Twentse natuur. Een mooi en zinvol object: het FaunaFort.
Niet alleen het FaunaFort, maar de hele EHS is zowel voor de dieren als de planten geschikt als leefgebied, maar ook als verspreidingsmogelijkheid en uitwisselingsmogelijkheid met andere gebieden. Natuurlijk kunnen we niet alleen genieten, maar ook nog wat opsteken en ons bewust worden van de schoonheid van de natuur, en van alles leren over de soorten bloemen, planten en dieren die er leven in de prachtige natuur rondom ons dorp.
Het Faunafort en het blauw bepijlde wandelpad worden beheerd en onderhouden door de Werkgroep Wandelpad & Faunafort Boekelo. Zij opereren onder de paraplu van de Boekelose Dorpsraad.
 
 
 

Verslag Dorpsraadvergadering 18 maart 2014

 

1.OPENING. Alle 13 Dorpsraadleden en 13 belangstellenden (waaronder 2 gemeenteraadsleden en een vertegenwoordigster van het Stadsdeelmanagement-West) horen en zien Jeroen Verhaak om enkele minuten over 8 op deze dinsdagavond de laatste openbare vergadering van de Dorpsraad 2010-2014 openen. De voorzitter heet allen welkom.

2.NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING, 19 FEBRUARI 2014. In dat verslag worden enkele wijzigingen aangebracht: p.2 (Notulen 21 januari 2014) “op de basisscholen” vervalt; p.4. (Jaarrekening en Balans 2014) Daar moet 2013 staan i.p.v. 2014; aanvulling: Kascontrole-commissie adviseert interne controle te verbeteren; p.6. (R.O.M.) “half mei” moet “half april” zijn; p.7. (Rondvraag) Moet zijn: geldGROENwassen en Welkomst-beukske. Naar aanleiding van de notulen: p.3. (Postlijst) Ben Bel heeft contact gehad met dhr. B.Witbreuk, eind april gesprek gepland. Dorpsraad heeft intussen verkeerstelling op Beldershoekweg aangevraagd; p.6. (R.O.M.) Aan Ter Steege is de wens om informatie aan een bredere kring van omwonenden te geven m.b.t. de bouwplannen aan de Bernard Roerinkstraat doorgegeven; p.7. (Rondvraag) Klacht over ontstaan illegaal “zandpad” bij Magazijn ligt bij Ter Steege; Jan Haven heeft geïnformeerd naar reden van niet verhogen van 2 bushaltes. Reden: geldgebrek! p.8. (Verkiezingen etc.) Stemgerechtigde leeftijd was en is 18 jaar!

3.DE POSTLIJST VANAF 3311. We ontvingen een uitnodiging om mee te doen aan het project “Digitaal Dorpsplein”. We nemen het advies van de redactie van Boekelo.info over en zullen niet deelnemen.

4.INFORMATIE OVER DE MARKE (MORTUARIUM/MARCELLINUSKERK.) Ben Bel schetst de ontstaansgeschiedenis. De betrokken Stichting gaat op zoek naar vrijwilligers om later dit jaar een financiële actie te kunnen houden.

5.VOORSTEL INTERNE CONTROLE. Naar aanleiding van het advies van de kascontrolecommissie stelt het dagelijks bestuur voor dat: 1. Betalingen van de bankrekeningen van de Dorpsraad van meer dan 500 euro alleen mogelijk zijn met instemming van de penningmeester én een ander bestuurslid; 2. Er maar voor maximaal 250 euro per week kasgeld kan worden opgenomen; 3. De administratie (van betalingen, kasopnames, uitgaande facturen en de aangifte b.t.w.) eens per kwartaal door een ander lid van de Dorpsraad gecontroleerd wordt. Alle aanwezige Dorpsraadleden stemmen in met dit voorstel. Ben Bel vraagt of e.e.a. in het Huishoudelijk Reglement zal worden opgenomen. We zullen de per 25 maart a.s. aantredende Dorpsraad adviseren dit te doen.

6.NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Dorpsbudget (Ben Schoppert). Er liggen momenteel geen aanvragen bij de adviescommissie. De nieuwe Dorpsraad zal de gewijzigde bemensing van de adviescommissie moeten realiseren!

Dorpsplan+ (Jeroen Verhaak). Dorpshart: Gonny ten Veen maakt een aantal opmerkingen over geconstateerde onvolkomenheden op het Schierbeekplein, wordt vervolgd! Natuurlijk spelen: Saskia Duesmann zegt dat het Plan van aanpak binnenkort ter sprake komt in een gesprek met de gemeente. Men hoopt het plan voor achter de Mans (achter tennisbaan) nog voor de zomervakantie uit te voeren. Het RABO-stimuleringsfonds wil 2500 euro bijdragen aan de inrichting van een plek voor Natuurlijk Spelen op de Bleekerij.

R.O.M. Bungalowpark Rutbeek (Henk Abbink/Jeroen Verhaak). Er zijn perikelen rond de beoogde toevoerweg. Er zal nader onderzoek gedaan worden. Wij houden een vinger aan de pols i.v.m. mogelijke gevolgen voor bewoners in ons werkgebied. Pastoor Schneiderstraat (Henk Guchelaar). De geconstateerde gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan o.i. vooral door verkeerd verkeersgedrag. Wonen in Boekelo (Ben Bel). De Woonplaats heeft huurder(s) benaderd met de vraag of men betrokken woning wil kopen. Er kan o.i. nooit sprake zijn van een koopverplichting! Buytenplaets (Gerard Roossink). Er wordt door de eigenaar om een gesprek met de Dorpsraad gevraagd.

R.S.C.J. Speeltoestellen Schierbeekplein (Gonny ten Veen). Er zullen, als de grasmat voldoende op sterkte is, 3 speeltoestellen worden geplaatst. We blijven ruim binnen het budget, mede dankzij sponsering van een aanwonende (waarvoor hartelijk dank!). Wandelpaden/Faunafort (Ben Schoppert). Er is ons gevraagd het voortouw te nemen in het (laten) onderhouden van de wandelroutes rond Boekelo. Dit zou samen met de B.A.R.T. kunnen! We geven deze vraag door aan de nieuwe Dorpsraad. Hetzelfde geldt voor het onderhoud van het te bouwen Faunafort aan het tussen de Beckumerstraat en de Stemlandenweg aan te leggen wandelpad. Naamgeving Ontmoetingsplek Boekelosestraat (Gonny ten Veen/Ben Schoppert). Een adviescommissie heeft uit een vijfentwintigtal namen er 3 gekozen. De vergadering stelt d.m.v. een schriftelijke stemming de naam vast: De Zoutveste!

M.F.A.(Jan Haven). Er wordt gebouwd, maar aangezien één van de buren bezwaar heeft aangetekend tegen een gemeentelijk gedoogbesluit ligt de bouw van een gedeelte van het M.F.A.-complex stil. Hierdoor zullen ook wij later kunnen verhuizen naar dit nieuwe onderkomen. E.e.a. heeft ook financiële consequenties, we zijn hier “bepaald niet blij mee”! De voorzitter vraagt zich af of de wet- en regelgeving niet te ver is doorgeschoten. Nico van der Veen zegt desgevraagd dat hij ons op “niet-structurele basis” tot de verhuizing naar de M.F.A. van koffie en thee zal blijven voorzien!

Beheerscommissie Kwinkelerweg 5 (Jeroen Verhaak). Stagnatie in de bouw van de M.F.A. heeft ook gevolgen voor de huur-duur van ons huidig onderkomen. Hierover zal met de kerkrentmeesters gesproken worden.

7.RONDVRAAG EN SLUITING.

Dorpsraadleden: Ben Schoppert: de nieuwe informatieborden bij de invalswegen (Boekelosestraat en Windmolenweg) zijn bepaald niet klantvriendelijk ingericht. Er is hierover al contact met de gemeente geweest, we wachten antwoord af. Saskia Duesmann: bocht Windmolenweg/Boekelosebleek-weg is beschadigd. Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West, aanwezig als belangstellende) speelt opmerking door aan Jan ten Elzen. Henk Guchelaar: Plattegrond Boekelo bij vm. RABOkantoor en Hotel Boekelo. Beide zijn verleden tijd! Henk Abbink: bermen Beldershoekweg, ter hoogte van naamloze weg, zijn er door aanwezigheid van obstakels naast verharde bermrand niet veiliger op geworden. Ben Schoppert: “Het waren vier fantastische jaren!”

Belangstellenden: Margriet Visser (Gemeenteraadslid, lid Stadsdeelcommissie – West, aanwezig als belangstellende): “Jullie bedankt en succes!”; André Boersma (idem): sluit zich hierbij aan en wijst ons op de afsluiting van de fietsbrug over de Auke Vleerstraat tijdens de meivakantie wegens reparatiewerkzaamheden; Kas de Vries (belangstellende): aanhoudende geluidsoverlast aan de Kwinkelerweg door illegale horeca-activiteiten; Fleur ter Kuile (belangstellende): klein leed weliswaar, maar jammer dat het fundament van de tijdelijke brandweerkazerne gebruikt wordt voor het parkeren van een (vracht) auto!; Roelant Lawerman (voorzitter verkiezingscommissie): we verwachten goede verkiezingsopkomst; compliment aan redactie Boeke-loos voor aanpak verkiezingsnummer; er kan alleen mét stempas gestemd worden; morgenavond verkiezingscafé in de Buren, komt allen!

Het laatste woord is uiteraard aan de voorzitter! Hij bedankt alle Dorpsraadleden voor hun inzet, een speciaal dankwoord voor de niet-herkiesbaren onder ons: Saskia Duesmann, Carry Hilbink, Brenda Tiecke en Jan Haven!

Alle trouwe gasten hartelijk dank!

Om 21:54 uur klinkt de voorzittershamer, voor wat betreft deze zittingsperiode, voor het laatst!

Ben Schoppert.

 

Feestelijke opening vernieuwd dorpshart

Op vrijdag 14 maart is het vernieuwde dorpshart feestelijk heropent.
Na een toespraak van Jeroen Verhaak (voorzitter Dorpsraad Boekelo) en Steffan Nijmeijer (voorzitter Boekelose Ondernemers Vereniging) onthulde Patrick Welman, stadsdeelwethouder-west, een zonnewijzer op het
Meester Schierbeekplein.

Fotoreportage gemaakt door Carolien Abbink Fotografie

Hieronder een fotoreportage gemaakt door Henk Scholte in ‘t Hoff

 

Feestelijke opening vernieuwd dorpshart

Op vrijdag 14 maart is het vernieuwde dorpshart feestelijk heropent.
Na een toespraak van Jeroen Verhaak (voorzitter Dorpsraad Boekelo) en Steffan Nijmeijer (voorzitter Boekelose Ondernemers Vereniging) onthulde Patrick Welman, stadsdeelwethouder-west, een zonnewijzer op het
Meester Schierbeekplein.
Fotoreportage gemaakt door Carolien Abbink Fotografie
Hieronder een fotoreportage gemaakt door Henk Scholte in ‘t Hoff


 

Feestelijke heropening dorpshart

Op vrijdag 14 maart is het vernieuwde dorpshart feestelijk heropent.
Na een toespraak van Jeroen Verhaak (voorzitter Dorpsraad Boekelo) en Steffan Nijmeijer (voorzitter Boekelose Ondernemers Vereniging) onthulde Patrick Welman, stadsdeelwethouder-west, een zonnewijzer op het
Meester Schierbeekplein.
Foto 11X5B2100-1
BOEKELO BLIJFT BIJ DE TIJD (foto’s: Carolien Abbink Fotografie)
Boekelose Ondernemers Vereniging
Dorpsraad Boekelo
Stichting BART

Op de plek, waar op 22 november 2013 een koker met tekeningen is begraven, werden enkele stenen onthuld ontworpen door Bert Nijenhuis. In de koker bevinden zich tekeningen van kinderen van de beide basisscholen, waarin deze hun visie getekend hebben van Boekelo in 2053.
kinderen onthullen klinkersKlinkers
(foto links: Henk Scholte in ‘t Hoff)
HIER KINDERTEKENINGEN TOEKOMSTVISIE 2013-2053
(Ontwerp: Bert Nijenhuis)
Klik hier voor meer foto’s
 

Verkiezingen Dorpsraad 2014-2018

UITSLAG DR-VERKIEZINGEN 19 MAART 2014 Aantal stemgerechtigden: 2895 Aantal stemmers: 1515 Ongeldige stemmen: 10 Opkomstpercentage: 52,33 %. Iets voor middernacht waren de stemmen geteld en werd in het druk bezochte verkiezingscafé De Buren de uitslag bekend gemaakt.

Nieuwe Dorpsraad 2014-2018

UITSLAG DR-VERKIEZINGEN 19 MAART 2014:

Aantal stemgerechtigden: 2895
Aantal stemmers: 1515
Ongeldige stemmen: 10
Opkomstpercentage: 52,33 %.
Iets voor middernacht waren de stemmen geteld en werd in het druk bezochte verkiezingscafé De Buren de uitslag bekend gemaakt:

1 Jeanet van Offenbeek-Nijhuis 587
2 Jeroen Verhaak 573
3 Bart Stokkers 455
4 Ben Bel 402
5 Gerard Roossink 385
6 Kas de Vries 320
7 Henk Guchelaar 289
8 Ben Schoppert 283
9 Joost Brunink 277
10 Gonny ten Veen 271
11 Ben ter Stal 257
12 Natascha Nijman 249
13 Henk Abbink 223
14 Jules Overzee 201
15 Hajé Nordbeck 192
16 Bernd Weijers 92
17 Gerrit Berteler 58

 
De eerste 13 gekozen kandidaten zullen zitting nemen in de Dorpsraad 2014-2018. Zij stellen zich graag aan u voor:

Jeanet van Offenbeek-Nijhuis

JEANET VAN OFFENBEEK – NIJHUIS

Geboren en getogen Boekelose, ik ben 38 jaar jong, getrouwd met Daan en we hebben één zoon, Pim.
Ondertussen ben ik alweer 17 jaar werkzaam in het onderwijs waarvan de laatste 2 jaar als ambulant begeleider in de vorm van onderwijsassistent.
Wat betreft hobby’s hou ik van tennis, carnaval en grimeren (tijdens de alom bekende Boekelo Avonden).
Ik ben spontaan, eerlijk, een doorzetter en bovenal een echt dorpsmens!
Vaak heb ik over allerhande zaken een mening die ik dan ook nogal eens ventileer… De volgende stap, iets doen met die mening! En het liefst ook met die van u!! Vandaar ook  mijn keus om mij kandidaat te stellen voor de Dorpsraad.
Wat vind ik belangrijk aangaande Boekelo? Ik heb een brede interesse in voorzieningen voor het dorpshart (en dan m.n. het winkelbestand), veiligheid, recreatie/toerisme en mijn hart ligt bij jeugd/jongeren, sport en natuurlijk spelen.
Ook zou ik het geweldig vinden als wij, alle bewoners van Boekelo, met elkaar dingen kunnen bereiken, opzetten en veranderen. Ik hoop door mijn verkiezing de betrokkenheid van u als bewoners te kunnen vergroten.
Het belangrijkste is m.i. communicatie en samenwerking!
Dus; laat u horen, laat uw kwaliteiten zien om zo samen met deze dorpsraad ons Boekelo te laten leven!

 Jeroen Verhaak

JEROEN VERHAAK

Geboren in 1948. Gehuwd, 4 kinderen, 10 kleinkinderen.
Sinds 1984 woonachtig in Boekelo. Na studie van  1972 – 2012 werkzaam voor en bij m.n. gemeenten als (interim)manager en adviseur.
Met veel enthousiasme ben ik sinds 2006 lid van de Dorpsraad, vanaf 2008 voorzitter. Nauw betrokken geweest bij grote projecten als Sportcomplex/MFA, dorpshart. De afgelopen jarengoede contacten opgebouwd met leden gemeenteraad en ambtenaren om voor Boekelo belangrijke punten te realiseren. De komende tijd wil ik me in overleg met anderebetrokkenen inzetten voor o.a. de aansluiting van het Bleekerijplein/dorpshart en sportzaal bij De Zweede.Ik ga voor een Boekelo met goede voorzieningen voor jong en oud waar je plezierig leeft.

Bart Stokkers

BART STOKKERS

28 jaar, geboren en getogen Boekeloër.
Na het volgen van diverse studies heb ik in 2010 mijn opleidingen afgerond met Bouwtechnische Bedrijfskunde.
Een groot deel van mijn sociale leven speelt zich af in en om Boekelo.
De verscheidene evenementen, actieve groepen en het dorpse karakter zorgen ervoor dat ik na 28 jaar nog steeds Boekelo zie als een gezellig dorp!
Als kandidaat voor de dorpsraad wil ik mij gaan inzetten voor:

  • Het realiseren van een sportzaal bij het MFA waardoor alle sportactiviteiten zowel overdag als ’s avonds en in het weekeinde op één plek plaats vinden! En daarnaast een locatie waar de muziekvereniging van Boekelo de concerten kan houden!
  • Goede bereikbaarheid van het dorp zonder dat dit al te veel overlast geeft voor de aanwonenden.
  • Het enthousiasmeren van jonge Boekeloërs om zich in te zetten voor activiteiten in en om het dorp!
  • Het terugdringen van de leegstand in de dorpskern waardoor deze na de uitgevoerde  opknapbeurt nogaantrekkelijker wordt!

Boekelo is een dorp met karakter, laten we dat ook zo houden!
 
 

Ben Bel

BEN BEL

77 jaar, getrouwd, 3 getrouwde kinderen en 6 kleinkinderen.
Stopte mijn avondstudies tot ik me accountant mocht noemen.
Probeer al vele jaren iets voor het dorp en haar inwoners te betekenen. Met veel geduld lukt dat aardig.
In de komende periode probeer ik mijn ervaringen weer ten gunste van het dorp te gaan gebruiken. |
Mijn motto is: ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg.
Aan u het woord bij het stemmen.
 

Gerard Roossink

GERARD ROOSSINK

67 jaar, getrouwd met Erna. Ik heb 3 zonen, run samen met de oudste, Bert-Jan, een loonbedrijf (zie advertentie in Boeke-loos).
Nevenactiviteit: koster protestantse kerk en begraafplaats Usselo.
Hobbies: bijenhouden, toneelspelen (o.a. buutreden Boekelo-avonden.Ik ben 16 jaar dorpsraadslid.
Als dorpsraadslid meeste aandacht voor:
buitengebied, natuur en milieu (ROM), wandel- en fietsvoorzieningen, en sport & recreatie.

Kas de Vries

KAS DE VRIES

(1958), sinds ’92 woonachtig in Boekelo. Samenwonend met Bente Langkamp. Vele jaren aan de Universiteit Twente gewerkt als directeur P&O. Sinds 2008 zelfstandig interimmanager en adviseur, vooral voor onderwijs.
Graag kandideer ik voor de dorpsraad om zo mijn vergaderkwaliteiten, tijd, enthousiasme, netwerk en hersens in te zetten voor de verdere ontwikkeling van het dorp. Vanuit mijn studie (geografie) en werkervaring (in een politiek-bestuurlijke omgeving) meen ik zinvol bij te kunnen dragen aan het (meerjaren) beleid voor Boekelo, aan het overleg met de gemeente en aan de voorbereiding en begeleiding van unieke opgaven. Ik zet mij graag in voor voorzieningen voor de Boekeloers en voor de verdere ontwikkeling van het dorpshart.

Henk Guchelaar

HENK GUCHELAAR

Ik woon inmiddels 5 jaar met Jennet, Lucian en Lynnette in Boekelo.
De laatste 4 jaar als lid van de Dorpsraad.
Graag word ik herkozen, zodat ik verder kan bijdragen aan het behoud van een leefbaar Boekelo. Eén van de belangrijke zaken die op het programma staan is het Bleekerij-plein met vijver. Een mooie afsluiting van de reconstructie van het dorpshart. Minstens zo belangrijk is het behoud van voorzieningen en het mooie buitengebied van ons dorp, zodat ook vele volgende generaties prettig in Boekelo kunnen wonen.

Ben Schoppert

BEN SCHOPPERT

65 jaar, leraar b.d.(sinds 2011); getrouwd, “heeft” kinderen en kleinkinderen; campert, wandelt, vergadert, leest en schrijft graag; is sinds 2010 Dorpsraadlid.
Kandidaat DR omdat dit boeiende werk nooit af is. Ik zet me graag nog eens 4 jaar in voor het dorp Boekelo en zijn buitengebied.
Mijn belangstelling is breed en als niet-(betaald)werkende heb ik tijd voor dit werk. Zowel het vergaderen, het regelen, maar ook het praktisch bezig zijn (zoals notulen schrijven, banken plaatsen) in het kader van de Dorpsraad geeft mij veel voldoening!

 Joost Brunink

JOOST BRUNINK

51 jaren jong, gehuwd en er zijn 2 pubers.
Als techneut gepromoveerd in Twente. In mijn (schaarse) vrije tijd liefst sportend, mediterend, “groen” bezig.
Eén periode in de Dorpsraad zit er op. Inmiddels een contactennetwerk gerealiseerd, veel geleerd maar nog niet uitgeleerd. Mijn hart ligt bij R.O.M.-zaken en groenprojecten. Bij de eerste natuurlijk het Dorpshart! Bij “mijn” groenprojecten gaat het om: KeepitCleanDay voor milieubewuste kinderen van beide Boekelose basisscholen (23 april a.s.), de Boekelo.DOET dag (22 maart a.s.) en het StraatAdoptie-team. Allemaal om het buitengebied zwerfafvalvrij te houden.

Gonny ten Veen

GONNY TEN VEEN

Sinds 1985 met veel plezier woonachtig in Boekelo. Ik ben getrouwd en heb twee zonen. Daarnaast ben ik parttime werkzaam als  Z-verpleegkundige.
Als lid van de Dorpsraad heb ik me de afgelopen vier jaar ingezet voor de belangen van de jongeren , het plaatsen van 20 banken in en rond Boekelo enhet Welkomstbeuksken.  En natuurlijkde ontmoetingsplek die in 2013 is gerealiseerd aan de Boekelosestraat.
De komende periode wil ik me graag inzetten voor de aankleding van het Dorpshart, het Bleekerijplein en het realiseren van “Natuurlijk spelen”.
Dit om Boekelo nog aantrekkelijker te maken voor jong en oud.

Ben ter Stal

BEN TER STAL

Ik ben in 1958 geboren als tukker en na een aantal Brabantse jaren sinds ‘92 inwoner van Boekelo. In bezit van 3 vrouwen: gehuwd en 2 dochters.
Na studie natuurkunde / technische bedrijfskunde aan de Universiteit Twente en 17 jaar Stork, diverse werkmaatschappijen en (management-) functies, sinds 2002 zelfstandig ondernemer met een bureau voor Internet en Design.
Motivatie.
In mijn ogen is het voor Boekelo belangrijk voortdurend energie te steken in een aantal onderwerpen. Een verzorgde openbare ruimte, woningaanbod, accommodaties voor sport en verenigingen, ouderenvoorzieningen, winkelaanbod en actieve ondernemers zijn bepalend voor leefbaarheid op langere termijn.
De Dorpsraad als initiatiefnemer en regisseuris bij deze projecten van de lange ademvan groot belang. Door mijn betrokkenheid bijde Koepel en de initiatievenvooreen MFA heb ik ervaren hoe belangrijk mensen zijn die iets kunnen doen eneenstokje willen overnemen.  Vandaar.

Natascha Nijman

NATASCHA NIJMAN

Geboren en getogen  in Enschede. Sinds 2007 woonachtig in Boekelo, getrouwd met Carry en werkzaam in de horeca.
Mijn beweegreden om me verkiesbaar te stellen:
me inzetten voor het dorp en haar inwoners. Speerpunten zijn recreatie en toerisme, het bewaren van het groene karakter van het dorp.
Ik had niet verwacht me als stadse zo thuis te gaan voelen in Boekelo maar het noaberschap en het gevoel van ergens bij te horen dragen daar aan bij.
Mijn hobby’s zijn: koken, lezen en wandelen met Jasper.

Henk Abbink

HENK ABBINK

Geboren en getogen in Boekelo/Usselo.
Door de economie te stimuleren en lokale verbindingen te leggen, ontstaat in Boekelo en haar omgeving synergie waardoor krachtiger en doeltreffender gewerkt kan worden.
Boekelo is een sterk merk. Het heeft een prachtige omgeving en mooie bedrijven.
Dit inzetten voor bevordering toerisme in Boekelo.
Door maatschappelijke taken te omschrijven en uit te zetten bij werkgroepen wordt er door Boekeloërs actief meegeholpen deze doelen te bereiken.
1.      Stimuleren economie
De economie van het dorp en haar omgeving heeft veel van doen met verbindingen tussen stad en dorp, samenwerking van mensen en jongeren en de transitie van het buitengebied. Door de economie te stimuleren en waar mogelijk lokale verbindingen te leggen, ontstaat in Boekelo en haar omgeving synergie waardoor krachtiger en doeltreffender gewerkt kan worden.
2.      Krachten bundelen
Elk dorp en wijk in Enschede krijgt van de lokale overheid de mogelijkheid zelf te sturen op keuzes, ontwikkelingen en activiteiten in haar dorp. Zo kunnen heel lokaal de leefbaarheid en de voorzieningen naar een hoger niveau worden getild.
3.      Boekelo als “merk”
Boekelo is een sterk merk. Het heeft een prachtige omgeving en mooie lokale bedrijven waarmee het toerisme in Boekelo samen naar een hoger niveau getild kan worden.
4.      Boekelose Samenwerking
Door met elkaar in gesprek te blijven ontstaan er een aantal belangrijke maatschappelijke taken om Boekelo nog mooier en leefbaarder te maken. Door deze maatschappelijke taken te omschrijven en uit te zetten bij werkgroepen wordt er door Boekelo-ers actief meegeholpen deze doelen te bereiken.

 
Presentatie uitslag DR-verkiezingen 19 maart 2014
 

Verslag Dorpsraadvergadering 18 februari 2014

NOTULEN DORPSRAADVERGADERING 18 FEBRUARI 2014.

 

1.OPENING.

Met een forse hamerslag opent Jeroen Verhaak (de voorzitter van de Boekelose Dorpsraad) om enkele minuten over acht op deze dinsdagavond de op één na laatste vergadering van de zittingsperiode 2010/2014. Deze bijeenkomst staat voor een flink deel in het teken van de verkiezingen voor een nieuwe Dorpsraad (2014/2018) op 19 maart a.s. Dit is ook één van de redenen voor de aanwezigheid van veel “publiek”, onder hen vertegenwoordigers van Stadsdeelmanagement-West en de politie. Van de leden heeft Gonny ten Veen laten weten vanavond niet aanwezig te kunnen zijn, hetzelfde geldt voor Jan ten Elzen van Stadsdeelbeheer-West. Een speciaal woord van welkom is er voor twee leden van de Verkiezingscommissie, t.w. Jaap Hilbink en Roelant Lawerman en Frits Hylkema van de kascontrolecommissie. Zijn collega-lid, Arend Stokkers, schuift later op de avond ook nog aan. De voorzitter zegt dat de “gedroomde marsorder” er voor vanavond als volgt uitziet: tot ongeveer negen uur de reguliere Dorpsraadvergadering, daarna neem Roelant Lawerman van de Verkiezingscommissie de voorzittershamer over en regisseert hij vanaf dat moment o.a. de presentatie van degenen die zich kandidaat hebben gesteld voor een plek in de Dorpsraad 2014/2018.

 

2.NOTULEN.

De notulen van de vergadering van 21 januari jl. worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. Opgemerkt wordt dat de verkeersdrempel bij Van der Peet intussen is aangepast en dat Peter Colijn (wijkagent) in de januarivergadering heeft toegezegd de fietsverlichtingscontroles op de basisscholen ook de komende tijd op zijn actielijst te zullen zetten.

 

3.POSTLIJST.

Het antwoord aan de heer Witbreuk, Beldershoekweg (poststuk 3508) zal verstuurd worden, een lid van de commissie R.O.M. zal hem dit mondeling toelichten. Nr.3510 betreft de via Peter Colijn ontvangen Boekelose “misdaadcijfers”. Deze licht e.e.a. toe. We wonen in een criminaliteitsarm dorp! Onze wijkagent zal in Boeke-loos een artikel wijden aan deze statistiek.

 

4.JAARREKENING EN BALANS 2014.

Hierna is het woord aan Henk Guchelaar, onze penningmeester. Hij presenteert met “gepaste trots” de Jaarrekening en Balans 2013. De diverse bijbehorende overzichten worden door hem toegelicht. Ben Bel stelt voor de tekst bij de “Toelichting bij de balans”, waar het gaat over de aanwending van het Dorpsraadfonds, anders te redigeren. Bestuur zegt toe dit te zullen doen. Ook heeft Ben Bel een aantal vragen aan de penningmeester, die deze (uiteraard!) naar genoegen weet te beantwoorden. Hierna is het woord aan de kascontrolecommissie bij monde van Frits Hylkema. De commissie heeft vastgesteld dat de boekhouding een “uiterst verzorgde indruk” maakt en dat “de balans een getrouw beeld geeft van de vermogenspositie van de Stichting”. “De administratie is op zorgvuldige wijze gevoerd”. Kortom: prima gedaan Henk! Op voorstel van de kascontrolecommissie verleent de vergadering de penningmeester decharge!

 

5.VASTSTELLING BEGROTING 2014.

Hierna wordt de begroting voor 2014 vastgesteld. Hierbij wordt opgemerkt dat de begroting voor de beheerscommissie van Kwinkelerweg 5 (ons huidig onderkomen) enige onzekerheid in zich heeft omdat we niet weten wanneer er verhuisd wordt naar de M.F.A.

 

6.NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Hierbij passeert: Dorpsbudget (Ben Schoppert/Jeroen Verhaak). Op 11 februari jl. heeft de Stadsdeelcommissie-West (bestaande uit gemeenteraadsleden) onze verantwoording voor de besteding van de Dorpsbudgetgelden 2013 goedgekeurd. De Dorpsraadleden gaan akkoord met het beschikbaar stellen van kredieten voor: Boekelo.DOET (22 maart) maximaal 150 euro, Opening Dorpshart (14 maart) 750 euro (Dorpsbudget 2013), Organisatie Dorpsraadverkiezingen 180 euro ten laste van Dorpsbudget 2014; Vervanging speeltoestellen Schierbeekplein maximaal 5000 euro (Dorpsbudget 2013). De begroting Dorpsbudget 2014 ( 19.000 euro ) wordt ongewijzigd vastgesteld. Er is ruim 6000 euro beschikbaar voor nieuwe initiatieven. Aanvragen voor deze plannen passeren eerst de adviescommissie, deze zal in de komende Dorpsraadperiode bestaan uit zowel Dorpsraadleden als niet-Dorpsraadleden. De bemensing van deze commissie zal in maart/april plaatsvinden. Dorpsplan+ (Jeroen Verhaak). Dorpshart: er wordt nog steeds aan de complementering van de herinrichting gewerkt. Op vrijdag 14 maart a.s., 16:00 uur (Schierbeekplein) is de feestelijke opening. R.O.M. (Jeroen Verhaak). In de Stadsdeelcommissie-West zijn op 11 februari jl. de Bestemmingsplannen Noordwest en Rutbekerveld aan de orde geweest; Enkele leden van de commissie R.O.M. hebben een gesprek met projectontwikkelaar Ter Steege (Bleekerij) gevoerd. Deze wil vanwege de actuele marktomstandigheden aan de Bernard Roerinkstraat i.p.v. enkele tweekappers een rijtje van 6 starterswoningen bouwen. Dit past binnen het bestemmingsplan. Brenda Tiecke dringt er op aan dat Ter Steege bewoners in de ruime omtrek van de bouwlocatie informeert; Joost Brunink meldt dat wij tot half mei 2014 de tijd hebben om te reageren op de binnenkort te publiceren AKZO Nobel-plannen met de instabiele zoutcavernes. M.F.A. (Jan Haven). Na aanvankelijke aanloopproblemen zal de bouw binnenkort voortvarend ter hand worden genomen! Ben Bel informeert naar de betaling van de M.F.A.actie-stenen. IBANperikelen blijken de betalingen te vertragen. B.A.R.T (Henk Abbink). Het Toeristisch Informatie Punt (TIP, dus) is intussen geplaatst bij de Buren. Het creatieve deel is compleet, nu het informatieve nog! Er zijn plannen om een inventarisatie van herkomst van toeristen op te zetten. Er zal meer aandacht gegeven worden aan de Duitstalige toerist. Men is nog steeds op zoek naar een ander onderkomen voor de “VVV”. De gemeentelijke subsidie aan de B.A.R.T. komt te vervallen. Bookels Höltink (Ben Bel/Ben Schoppert). In de bijeenkomst van 11 februari jl. werd o.a. gesproken over de bezuinigingen die alle zorgverleners voelen en de intensieve samenwerking tussen de basisscholen in Boekelo/Usselo, de SKE en de peuterspeelzaal om de doorgaande ontwikkelingslijn van elk kind optimaal te monitoren.

 

7.RONDVRAAG.

Ben Bel vraagt en krijgt tijd in de maartvergadering voor de presentatie van een financiële actie voor De Marke ( Marcellinuskerkcomplex); Ben Schoppert vraagt aandacht voor de slechte staat van de Nieuwe Beekweg en de busdienstregeling Boekelo-Enschede v.v. Wordt vervolgd; Henk Guchelaar: voetpad langs Boekelosestraat nog steeds niet optimaal. Bij het Magazijn (Bleekerij) is in het grasveld een zandpad ontstaan waar sommige automobilisten met te hoge snelheid misbruik van maken. Jeroen Verhaak meldt dit bij Ter Steege; Jan Haven, hem is opgevallen dat een tweetal bushaltes blijkbaar niet op hoogte worden gebracht. Hij zal dit opnemen met Peter ter Velde van de gemeente Enschede; Joost Brunink zegt dat de actie GELDGROEN vervolg krijgt, de KeepItCleanDay op 23 april gehouden zal worden en Boekelo.DOET op 22 maart, start 09:30 uur Kwinkelerweg 5 (’t Kerkje) met een kop koffie of thee. Van uit de zaal: Welkomstbuukske gedateerd! Carry Hilbink reageert: aan update wordt gewerkt!

De vergadering wordt om 21:15 geschorst.

 

8.VERKIEZINGEN, VOORSTELLEN KANDIDAAT-DORPSRAADLEDEN.

De voorzitter van de Verkiezingscommissie, Roelant Lawerman, benadrukt dat alle kiesgerechtigden in het werkgebied van onze Dorpsraad TWEE STEMPASSEN krijgen toegestuurd: 1 voor de gemeenteraad, de andere voor de Dorpsraad. Op de avond van 19 maart is er vanaf 21:00 uur een verkiezingscafe in de Buren. In de Boeke-loos van begin maart presenteren de kandidaat-leden zich met tekst en foto. De vergadering wordt besloten met het zich voorstellen van 15 van de 17 19 maart-kandidaten (Gonny ten Veen en Gerrit H. Berteler zijn verhinderd).

 

9.SLUITING.

Om 22:04 uur sluit Jeroen Verhaak de vergadering.

 

Ben Schoppert