Verslag Dorpsraadvergadering 19 juli 2016

 

 1. OPENING.

Jeroen Verhaak, voorzitter van de Dorpsraad, opent de vergadering om ca. 20.00 uur. Hij heet de aanwezigen welkom. Dat zijn 7 Dorpsraadleden (Jeannet van Offenbeek, Ben Schoppert, Henk Guchelaar, Gerard Roossink, Ben ter Stal en Joost Brunink) hebben zich afgemeld) en 12 belangstellenden, waaronder Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West), Bennie Beuvink en Randy Oude Egberink van de politie (Anton Brinks, wijkagent is met vakantie). Ook Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West) is afwezig vanwege vakantie.

 1. TOELICHTING PLANNEN BUSLIJN 6 DOOR ROB PLOOY VAN SYNTUS.

Vanwege het te lage gebruik van buslijn 6 (Enschede-Boekelo) zijn de kosten hoger dan de opbrengsten en ligt er een voorstel van Syntus om de huidige buslijn 6 op te heffen en te vervangen door een andere manier van openbaar vervoer. Rob spreekt over het opzetten van een buurtbus, waarbij Syntus het vervoermiddel verzorgd en vrijwilligers gaan rijden. Daarbij kan de huidige frequentie worden gehandhaafd, of worden aangepast aan de vraag. Ook is een belbus mogelijk, waarbij alleen wordt gereden op het moment dat iemand telefonisch een aanvraag heeft gedaan. Het voorstel voor opheffen van buslijn 6 is officieel door Syntus ingediend bij de provincie Overijssel. De gemeente Enschede heeft positief geadviseerd.

Door de Dorpsraad wordt aangegeven dat het jammer en onjuist is dat de Dorpsraad niet tijdig in de discussie en besluitvorming is betrokken. De Dorpsraad is het ook niet eens met de voorgenomen beslissing en zal dat schriftelijk kenbaar maken aan de provincie Overijssel. De Dorpsraad ziet nog mogelijkheden door bv. het verlagen van de frequentie van 2 x per uur naar 1 x per uur, combinatie mat andere routes en/of verlagen van het tarief. Ook wordt contact gezocht met de ondernemersverenigingen van de Marssteden en het Havengebied.

In de vergadering wordt afgesproken om zo snel mogelijk een brief met ons standpunt te sturen. Tegen de formele beslissing van de provincie zullen we bezwaar maken.

Na een korte schorsing wordt de vergadering vervolgd.

 1. VERSLAG.

Het Verslag van de vergadering van 14 juni jl. wordt ongewijzigd vastgesteld. Bart Stokkers gaat na of er nog een eindrapportage volgt van de aspirantagenten over o.a. parkeren in Boekelo. De evaluatie van het Freshtival is verschoven naar medio september.

 1. IN- EN UITGAANDE POST.

De in- en uitgaande post wordt behandeld, enkele brieven en mails worden aan de orde gesteld en afgehandeld.

 

 1. MEDEDELINGEN WIJKAGENT.

Anton Brinks (wijkagent) is afwezig, maar zijn beoogde opvolger Randy Oude Egberink wel. Randy stelt zich kort voor en heeft ervaring met politiewerk in kleine kernen zoals Boekelo.

 

Randy meldt dat er in juli 3 fietsen zijn gestolen en in een woning is ingebroken.

 

 

 1. NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

 

Dagelijks bestuur (Jeroen Verhaak)

 • Tijdens de vergadering was niets bekend over de komst van de AMV’s in het Jarabee-complex. (N.B. Kort na de vergadering werd bekend dat vanwege de sterk verminderde instroom er geen alleenstaande minderjarige vluchtelingen hier worden opgevangen.)

 

Dorpsbudget (Jeroen Verhaak).

 • Via een schriftelijke procedure heeft een grote meerderheid ingestemd met een bijdrage aan een geluidswal bij De Zweede.

Klankbordgroep Grolsch (Ben Bel)

 • Geen ontwikkelingen.

 

R.O.M. (Bernd Weijers)

 • Vliegveld Twente: de plannen die nu ter inzage liggen hebben geen effect op de leefbaarheid in Boekelo. Derhalve wordt besloten om geen verder actie te ondernemen.
 • Het bestemmingsplan Boekelo 2015 ligt ter inzage. Bernd zal de plannen rondsturen, samen met een korte samenvatting van de wijzigingen ten opzicht van de vorige versie. Eventuele opmerkingen kunnen dan kenbaar worden gemaakt en aan de gemeente doorgegeven.
 • Verplaatsing van de Military:  op 7 juli is door de organisatie toelichting gegeven over de nieuwe plannen. Op dat moment was echter nog geen overeenstemming met de gemeente Enschede over de nieuwe locatie.
 • Bart Stokkers wijst op een informatieve avond hedenavond over glasvezel in het buitengebied. Hij vraagt zich of de Dorpsraad actief genoeg is in deze zaak. In principe ligt dit dossier bij Henk Abbink.
 • In september organiseert de gemeente een bijeenkomst over lekkende oliecavernes. Zo enigszins mogelijk zijn daar een of meer leden van de Dorpsraad bij aanwezig.

 

M.F.A.

 • Geen ontwikkelingen.

 

Ouderencomissie (Ben Bel)

 • Geen ontwikkelingen.

 

Publiciteit (Jeroen Verhaak)

 • De huidige redactie zorgt in ieder geval nog voor het juli/augustus en september nummer van Boeke-loos.

 

R.S.C.J. (Bart Stokkers, Gonny ten Veen, Jeanet van Offenbeek)

 • De situatie met de speeltoestellen op de Bleekerij is nogmaals met stadsdeelbeheer bekeken. In de afgelopen periode zijn al een aantal zaken veranderd (zoals meer speelzand) en verbeterd. Er resteren nog een beperkt aantal kleine aanpassingen.
 • Samen met de gemeente wordt nog bekeken of de weg naar het faunafort wel of niet door de gemeente onderhouden moet worden, of dat het eigendom toch ergens anders ligt.

 

Bookels Höltink (Ben Bel)

 • Geen ontwikkelingen.

 

 1. RONDVRAAG EN SLUITING.
 • Door diverse aanwezige bewoners wordt gewezen op onderhoudssituatie van het Bleekerijplein. Jan ten Elzen geeft aan dat dit binnenkort wordt aangepakt.

 

De voorzitter sluit om 21:40 de vergadering.

Jeroen Verhaak, vicevoorzitter                                                                Bernd Weijers, 2e secretaris  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 14 juni 2016

 1. OPENING.

Kas de Vries, vicevoorzitter van de Dorpsraad, opent de vergadering om 20:00 uur. Hij heet de aanwezigen welkom. Dat zijn 10 Dorpsraadleden (Jeroen Verhaak, Ben Schoppert en Joost Brunink hebben zich afgemeld) en 5 belangstellenden, waar onder Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement West) en Rien van Faassen (Stadsdeelbeheer West).
Kas staat stil bij het overlijden van ‘onze’ huisarts Ron Smulders.

 1. VERSLAG.

Het verslag van de vergadering van 17 mei jl. wordt nagenoeg ongewijzigd vastgesteld. Bij de Klankbordgroep Grolsch wordt toegevoegd dat een en ander tijdens de brainstorm verder wordt besproken.

 1. IN- EN UITGAANDE POST.

Er is relatief weinig in- en uitgaande post, er worden geen specifieke brieven of mails aan de orde gesteld. Het merendeel is al in behandeling of reeds afgehandeld.

 1. MEDEDELINGEN WIJKAGENT.

Anton Brinks (wijkagent) is afwezig, maar heeft zijn opmerkingen aan Kas de Vries doorgegeven:

 • In de afgelopen periode zijn twee insluipingen geweest. Niet in de ‘Whatsapp’ buurten, dus dat blijkt te werken.
 • Zoals vorige vergadering al gemeld gaat Anton in november met pensioen. Waarschijnlijk komt er eerst een tijdelijke opvolger en daarna een nieuwe permanente wijkagent.
 • Jeanet van Offenbeek en Bart Stokkers melden dat het met de jeugdoverlast momenteel meevalt.
 • Met betrekking tot het parkeren is nog een gesprek geweest met de Marcellinusschool. Parkeren rond de vrijdagmarkt vraagt aandacht, met name door de busjes van de markthouders zelf. Bart Stokkers gaat na of de studenten hun eindrapportage in de juli of september vergadering kunnen toelichten.
 1. NIEUWS VAN DE COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN.

Dagelijks bestuur (Kas de Vries)

Jarabee heeft aangegeven dat de vergunningen nu in orde zijn, dat het wachten is op het verloop van de procedure en dat in augustus de verbouwing wordt uitgevoerd, zodat in september de eerste AMV’s worden verwacht. Het aantal AMV’s is nog niet duidelijk omdat de vraag naar plekken landelijk afneemt. Jarabee verwacht ruim 30 AMV’s op te vangen in Boekelo. De Dorpsraad houdt een vinger aan de pols met betrekking tot veiligheid en eventuele calamiteiten.

Dorpsbudget (Kas de Vries)

 • De MBS heeft foto’s gestuurd van het invalidentoilet waaraan vanuit het Dorpsbudget is bijgedragen.
 • Van Teesinkbos ook een verzoek ontvangen voor een bijdrage aan borden in verband met Whatsapp buurtpreventie. De bijdrage is toegezegd en de borden zijn inmiddels geplaatst via Onderhoud BV van de gemeente. Dat is een vrij omslachtige en ook dure oplossing (in plaats van zelf doen). Nico Bolhuis is hier intern mee bezig, verwachting is dat dit in het vervolg in eigen beheer zal mogen/kunnen.

Klankbordgroep Grolsch (Ben Bel)

 • Afgelopen periode is de Klankbordgroep niet bij elkaar geweest. Op 30 november is de volgende bijeenkomst.
 • Op verzoek van Kas de Vries zal Ben Bel bij Grolsch navraag doen of zij tijdig op de door de gemeente genoemde punten actie heeft ondernomen. Mocht Ben daar niet verder mee komen, dan kunnen we dat via Nico Bolhuis proberen.

R.O.M. (Kas de Vries)

 • N18: de aannemer is druk bezig met voorbereidingen. Op 21 juni is van 19:30 tot 21:00 uur een informatieavond in Hotel Bad Boekelo over het tracédeel rond Usselo en Boekelo. Zaal gaat open om 19:00 uur. Op 28 juni van 19:30 tot 21:00 uur in ’t Hagen voor het deel rond Haaksbergen.
 • Ontwikkelingen vliegveld Twente en Technology Base Twente:  vorige week woensdag zijn Henk Abbink, Bart Stokkers en Kas de Vries bij de voorlichting geweest over de ontwikkelingen van de Technology Base Twente op het luchthaventerrein. Bernd Weijers gaat komende vrijdag. Bij de voorlichting wordt veel duidelijk over het toekomstig gebruik van de luchthaven. Het aantal vluchten met grote vliegtuigen is beperkt en de vliegroute gaat niet over Boekelo (maar tussen Boekelo en Beckum). Het aantal vluchten met kleinere businessjets zal wel toenemen, maar die vliegen hoger en maken minder lawaai. Al met al zullen de effecten voor Boekelo zeer beperkt of verwaarloosbaar zijn.
 • Van 24 juni tot en met 4 augustus liggen de officiële stukken (Gebiedsvisie, Luchthavenbesluit en Milieueffectrapportage) ter inzage en kunnen zienswijzen worden ingediend.
 • Verplaatsing van de Military:  op 7 juli wordt aan de Dorpsraad een toelichting gegeven over de nieuwe plannen. Jeroen Verhaak, Henk Abbink en Bernd Weijers gaan daar in ieder geval naar toe. Ben Bel vraagt of er inmiddels overeenstemming is tussen Gemeente en Military, dat wordt meegenomen in het gesprek op 7 juli.
 • Glasvezel: Henk Abbink geeft aan dat de voorbereiding in volle gang is en dat na de zomer informatieavonden worden gehouden om mensen te informeren en in te laten schrijven. Daarna kan de aanleg snel starten.
 • Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere onderwerpen, zoals gaten in grasstenen langs Welenmosweg, lichtmasten en diverse voetpaden.  Ook is onlangs op de kruising Oude Deldenerweg / Ganzenbosweg een ernstige aanrijding geweest (de derde in vier jaar). Ben Bel geeft aan dat, ondanks het feit dat er een bord ‘doodlopende weg’ staat, toch veel mensen de Jan van Elburgstraat inrijden en uiteindelijk moeten keren. De Commissie ROM zal alle punten op een lijst zetten en bespreken met de gemeente zodat de nodige acties kunnen worden ondernomen.

M.F.A.

 • Ben Schoppert is afwezig. Geen nieuws.
 • Er is geen terugkoppeling van het informeel overleg dat op 19 mei is geweest tussen de voorzitters van de belangrijkste gebruikers van het MFA.

Ouderencommissie (Ben Bel)
Wordt onder Bookels Höltink besproken.

R.S.C.J. (Bart Stokkers, Gonny ten Veen, Jeanet van Offenbeek)

 • Bart Stokkers meldt dat het met de banken goed gaat, wel zou het bankenteam met 1 persoon uitgebreid moeten worden. Bij deze de oproep!
 • De wandelpaden worden ook goed bijgehouden en frequent gemaaid.
 • De toegangsweg vanaf de Beckumerstraat naar het Faunafort valt niet onder onze verplichting. Nico Bolhuis zorgt met Jan ten Elzen dat deze toegangsweg ook wordt gemaaid.
 • In de buurt van het Faunafort heeft een particulier ook een Faunafort ingericht, dat is een positieve ontwikkeling.
 • Gonny ten Veen en Jeanet van Offenbeek melden dat bij het Natuurlijk Spelen op De Bleekerij eindelijk wit valzand onder de toestellen wordt aangebracht. Komt volgende week uit Duitsland (20 kuub).  Verder zijn de prullenbakken geplaatst.
 • Bij de laatste storm is bij de speelterreinen één boom omgewaaid en zijn diverse takken afgevallen. Twee bomen zijn in slechte staat. Met deskundigen wordt beoordeel wat er mee moet gebeuren.
 • Met betrekking de keuring van de speeltoestellen meldt Rien van Faassen dat de gemeente zelf ook een keuring heeft uitgevoerd. Uit deze keuring komen nagenoeg dezelfde punten als uit de keuring vanuit het Keurmerkinstituut. De resultaten worden nog juridisch beoordeeld en daarna gedeeld met Gonny ten Veen en Jeanet van Offenbeek.
 • Gonny ten Veen is vanaf nu primair aanspreekpunt voor Natuurlijk Spelen op de Bleekerij en Jeanet van Offenbeek gaat zich richten op de ontwikkelingsmogelijkheden op De Mans.

Bookels Höltink (Ben Bel)

 • De huisartsenpraktijk wordt overgenomen. Er worden in de komende periode mededelingen gedaan vanuit de praktijk zelf.
 • De huur van de Huiskamer van het Dorp in de Berke wordt door de Posten als huurder bij de Woonplaats opgezegd. De kosten kunnen niet meer gedragen worden. Er wordt gekeken naar een andere locatie of samenvoeging met andere voorzieningen. Landelijk stijgt het aantal indicaties voor dagopvang, maar in Boekelo neemt dit juist af. Waarschijnlijk proberen mensen het zelf op te lossen. Vanuit de Provincie is destijds 100.000 euro geïnvesteerd in deze voor Boekelo belangrijke voorziening. Ben Bel en Gonny ten Veen zullen dit kritisch volgen.
 1. RONDVRAAG EN SLUITING.
 • Gerard Roossink heeft een vraag over het maaien van bermen en paden in het buitengebied. Over het algemeen gaat het goed, ook bij de fietspaden, maar als voorbeeld geeft hij het fietspad Broekmaatweg waar tot op heden nog niet is gemaaid. Nico Bolhuis zal dit met Jan ten Elzen bespreken.
 • Vanuit de belangstellenden wordt een compliment gegeven over de mooie spandoeken over Boekelo die zijn aangebracht bij het Bleekerijplein.

De voorzitter sluit om 21:27 de vergadering.

Kas de Vries voorzitter                                                                             

Bernd Weijers, 2e secretaris