Verslag Dorpsraadvergadering 15 november 2016.

1.OPENING.

De novembervergadering van de Boekelose Dorpsraad wordt om 20:00 uur door Jeroen Verhaak met een forse klap van de voorzittershamer geopend. Hij heet de aanwezigen welkom. Dat zijn 10 Dorpsraadleden (afwezig zijn Jeanet van Offenbeek en Henk Abbink, terwijl Bart Stokkers gemeld heeft later aan te schuiven, hetgeen ook gebeurt) en 13 personen op de “publieke tribune”.

2.PRESENTATIE.

De voorzitter leidt de presentatie van Klaas Hessels (voorzitter Open OuderenWerk Boekelo) kort in, waarna deze ons bijpraat over de actuele ontwikkelingen. De groep ontplooit haar activiteiten in de recreatiezaal van de Berke. De huurappartementen [daarnaast zijn er ook die eigendom zijn van de bewoners] en de zaal zijn van de Woonplaats. Spreker spreekt zijn dank uit aan de grondleggers/vrijwilligers van het eerste uur! Er wordt een overzicht van de activiteiten gegeven. Sinds enkele jaren mag de Berkezaal het predicaat “Huiskamer van het dorp” dragen! [Vanuit de Dorpsraad wordt opgemerkt dat dit niet ten koste mag gaan van MFA De Zweede.] De afgelopen jaren huurde De Posten de zaalruimte, zorgorganisatie Livio neemt dit over. OOWB is dus onderhuurder. Samen met de gemeente Enschede [lees: Stadsdeelmanagement-West] willen Livio en OOWB de uitbreiding van de activiteiten in de Berke-zaal stimuleren. Zoals het er nu uitziet zal o.a. de bibliotheekcollectie voor (jong)volwassenen (als vervanging van de “biebbus”) een plekje krijgen in deze ruimte. [Hierover meer in de volgende Boeke-loos]. Hessels benadrukt dat de OOWB-activiteiten beslist niet concurrerend willen zijn met de plaatselijke horeca! Nico Bolhuis (Staddeelmanagement-West, aanwezig als belangstellende) zegt, aansluitend bij de inleider, dat de gemeente graag ziet dat deze ruimte voor meer groepen (o.a. jeugd) toegankelijk wordt. Wij wensen OOWB, Livio en de gemeente succes bij hun activiteiten!

3.VERSLAG.

Wat het Verslag van de oktobervergadering betreft: dat wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van dit Verslag pleit Nico v.d. Veen (aanwezig als belangstellende) voor de plaatsing van verkeersborden op de kruising “MFA-weg”/Boekelosestraat die alle verkeer op de geldende voorrangssituatie wijzen. Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West, aanwezig als belangstellende) speelt dit pleidooi door naar de gemeente. Deze laatste zegt dat er intussen een HUP-afvalbak geplaatst is op de kruising Bastinglaan/Boekelosestraat. Gonny ten Veen wijst ons op de situatie op de Windmolenweg waar soms (noodgedwongen?) te veel op het trottoir geparkeerd wordt. Jan ten Elzen en Kas de Vries zullen ter plaatse poolshoogte nemen.

4.POSTLIJST.

De postlijst wordt kort besproken.

5.MEDEDELINGEN VANWEGE WIJKAGENT.

Punt 5 van de agenda (Mededelingen van de wijkagent) komt vanwege afwezigheid van een vertegenwoordiger van de politie te vervallen.

6.NIEUWS.

In het kader van Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen wordt het volgende gemeld: Dagelijks bestuur (Jeroen Verhaak). We stellen voor het bestuur van de 30-oktober-2016-rally schriftelijk te complimenteren met hun organisatie. Editie 2015 deed veel kritisch stof opwaaien, gesprekken tussen rally-bestuur en Dorpsraad hebben geresulteerd in een aantal aanpassingen in 2016. Brief zal verstuurd worden. Per 11 december gaat er op lijn 6 een buurtbus rijden, vrijwilligers treden op als chauffeur. Hiervoor is een vereniging opgericht (voorzitter Ben Bel, maar deze activiteit valt niet onder de verantwoordelijkheid van de Dorpsraad) die beheer en de coördinatie van de ritten op zich neemt. Men zoekt nog chauffeurs uit Boekelo. Het vergaderschema 2017 wordt vastgesteld. (Elke derde dinsdagavond Openbare Dorpsraadvergadering. Augustusvergadering zou kunnen vervallen.) ROM (Kas de Vries). Tweetal ROMmers is naar informatiebijeenkomst m.b.t. N18 geweest. Kas en Bart Stokkers geven ons een kort verslag van deze “oploop”. Ton Nijhuis (in de zaal als belangstellende), gebiedsconciërge N18, wijst ons op het bestaan van de Faceboekbladzijde “N18 drone Projects”, de daar geplaatste films geven een goed beeld van plannen en activiteiten. Windmolenbeleid. ROM werkt aan een brief waarin de Dorpsraad haar visie op duurzame energiebronnen (m.n. windmolens en zonnepanelen) kenbaar maakt aan de gemeenteraad. Bestemmingsplan Boekelo 2015(!). Ben ter Stal, Kas de Vries en Jeroen Verhaak hebben met de gemeente overleg gevoerd over dit document. Publiciteit (Kas de Vries en Ben Schoppert). Er wordt op wijzigingen in redactiesamenstelling en opmaak van Boeke-loos gewezen. Dorpsraad zal zich beraden op haar mediabeleid, waarbij m.n. de actualiteit van de site Boekelo.info en de mogelijke inzet van andere social media aan de orde moet komen. M.F.A. Jeroen Verhaak meldt enkele zaken uit het kortgeleden gehouden zgn. “voorzittersoverleg” (voorzitters van bestuur M.F.A. en drie hoofdgebruikers). -Bovenverdieping wordt klaar gemaakt voor gebruik. -Fase 3 (Speelzaal/sporthal) heeft nadrukkelijk de aandacht, hiervoor is aparte “duwgroep” opgezet.-BSCU probeert concentratie van sportactiviteiten op sportpark De Zweede te stimuleren en zal per Editie 2017 mogelijk samenwerken met Military-organisatie. R.S.C.J. (Gonny ten Veen, Bart Stokkers en Ben Schoppert). Deze commissie is betrokken bij alternatief voor “biebbus”. Opgemerkt wordt dat de beide basisscholen vanaf januari 2017 bediend worden door de biebbus die daar wekelijks langs komt met een jeugdcollectie. Over het huisvesten en beheren van een boekencollectie voor (jong)volwassenen zijn we nog met diverse instanties in gesprek. De vraag naar het ontplooien van jeugdactiviteiten in de Berke ,via Bookels Höltink aan R.S.C.J. gesteld, moet daarin nog besproken worden. Werkgroep Wandelpad  & Faunafort Boekelo heeft een tweetal projecten deze winter: het verbeteren van een deel van het tracé op de Weele en dat langs het “Sikkepad”. Zitmaaier is aangeschaft met behulp van financiële middelen uit Dorpsbudget en Initiatiefkracht (Stadsdeel-West), waarvoor de WW&FB ons hartelijke dank zegt! Dorpsbudget (Kas de Vries). Dorpsraad accordeert toekenning van 850 euro aan zanggroep Inspiration.

7.RONDVRAAG EN SLUITING.

Bernd Weijers vraagt naar stand van zaken renovatie bosschage Bleekerij (bij v.m.Unissonveld). Gemeente is hier mee bezig, Dorpsraad zal hierin om advies worden gevraagd. Bart Stokkers informeert naar aanpassing armatuur lantaarnpaal Bleekerij (bij Magazijn). Volgens Jan ten Elzen nog niet geheel naar wens uitgevoerd. Gonny ten Veen kaart afwezigheid van bladkorven aan. Er ontspint zich een gedachtewisseling over deze problematiek. We zijn niet “zo gelukkig” met het gevoerde bladblaas-beleid. Is gevolg van gemeentelijke bezuinigingen, maar het bevordert bepaald niet verkeersveiligheid en aanzien. Zelfde spreekster ergert zich zeer regelmatig aan achtergebleven marktvuil na vrijdagmarkt. Jan ten Elzen zal gemeentelijke dienst Handhaving wijzen op deze situatie.       

 

De voorzitter sluit om 21:45 uur de vergadering.

 

Jeroen Verhaak, voorzitter.                                            Ben Schoppert, secretaris.

 

 

Verslag Dorpsraadvergadering 18 oktober 2016

 

1.OPENING.

Traditiegetrouw trapt de voorzitter exact om 20:00 uur af. De “wedstrijd” is de oktobervergadering van de Boekelose Dorpsraad. Twaalf Dorpsraadleden zijn aanwezig, Ben Bel ontbreekt. Zaalzitters zijn o.a. Bennie Beuving (politie), Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en Inge Grevink (wijkcoach).

 

2.VERSLAG VORIGE VERGADERING.

Het Verslag van 20 september jl. wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van die tekst zegt Jan ten Elzen dat het gesignaleerde misbruik van het trottoir aan de Boekelosestraat door fietsers een kwestie van wangedrag is, iets waar geen maatregelkruid tegen gewassen is. Men zal de verkeersvandaal zelf moeten aanspreken. De gesignaleerde straatlantaarnlichtoverlast tegenover het Magazijn op de Bleekerij hoopt men verholpen te hebben met het plaatsen van een ander armatuur. Henk Guchelaar zegt dat er zeker meer plaatsen op de Bleekerij zijn waar sprake is van hinder door straatlantaarnlicht. Jan ten Elzen ziet vooralsnog geen aanleiding om extra HUP-afvalbakken te plaatsen. Kas de Vries doet kort verslag van het afscheid van Anton Brinks (wijkagent) waarbij drie van onze leden aanwezig waren.

 

3.IN –EN UITGAANDE POST.

De postlijst (in- en uitgaand) is voor enkele leden (Henk Abbink en Gerard Roossink) aanleiding om de noodzaak van de aanpassing van de verkeerssluis in de Boekelosestraat ter sprake ter brengen. Volgens sprekers zal deze aanpassing, zeker na het gereedkomen van de nieuwe N18, leiden tot stokkend verkeer. Andere Dorpsraadleden brengen hier tegenin dat de verkeersveiligheid, m.n. van de MFA-gebruikers, met een aanpassing  gediend is. We komen zeker nog op dit punt terug.

 

4.MEDEDELINGEN VAN DE WIJKAGENT.

Bennie Beuving (woordvoerder voor wijkagent) doet een aantal mededelingen: 1.Military heeft veel inzet gevraagd, verliep prima; 2.Politie maakt zeker werk van geconstateerd verkeersvandalisme; 3.Er was verlichtingscontrole op de scholen; 4.De politie houdt kortdurende verkeerscontroles; 4.Er zijn de laatste maand geen inbraken gemeld bij de politie. Gevraagd naar aandachtspunten voor de politie wijst Jeroen Verhaak nogmaals op de risicovolle aansluiting van de Haimersweg op de Windmolenweg.

 

5.NIEUWS.

Wat het Nieuws uit de Dorpsraadcommissies en vertegenwoordigingen betreft begint Kas de Vries met wetenswaardigheden uit de commissie R.O.M. (Ruimtelijke Ordening en Milieu).

  1. Er gaat een brief naar B&W gemeente Enschede, daarin vragen we nogmaals aandacht voor – en actie m.b.t. de aansluiting van de Haimersweg op de Windmolenweg. Er worden op die plek regelmatig bloedstollende verkeerscapriolen uitgehaald!
  2. AkzoNobel I.C.  gaan we aanschrijven over diverse minder gewenste situaties in de omgeving van Boekelo;
  3. 3.Er is volgende week nader overleg tussen de gemeente Enschede en leden van de Dorpsraad over het bijgestelde Bestemmingsplan Boekelo 2015;
  4. Henk Abbink gaat 27 oktober naar een zgn. ambassadeursbijeenkomst waar de aanleg van het glasvezelnet in het buitengebied (voorzien in voorjaar 2017, informatiebijeenkomst voor toekomstige gebruikers ook in voorjaar 2017) aan de orde komt.
  5. We staan uitgebreid stil bij de aangekondigde noodzakelijke kap van een aantal bomen op de Bleekerij. Wordt vervolgd omdat voordat de kap daadwerkelijk begint er advies aan ons gevraagd zal worden en dat zal zeker aanleiding zijn tot verdere gedachtewisseling. Henk Guchelaar zegt dat hij grote moeite heeft met deze gang van (boom)zaken.
  6. N18. Bart Stokkers wijst ons op het bestaan van een zgn. gebiedsconciërge. Deze is te benaderen met betrekking tot N18-zaken. Jeroen Verhaak beveelt in dit kader het gebruik van de Noaber18-app aan. De infobus van het N18-project zal ook Boekelo aandoen.
  7. Grolsch. Jeroen Verhaak leidt dit onderwerp in met de opmerking dat er de laatste jaren regelmatig geuroverlast is ondervonden door de naaste buren van de brouwer. Het onderzoek naar deze klacht loopt nog. Henk Afink, één van de klagers, grijpt deze gelegenheid aan om ons nog eens uitvoerig bij te praten over dit dossier. Op 16 november a.s. zal de Klankbordgroep Grolsch o.a. dit onderwerp bespreken.

Wat de commissie Publiciteit betreft zegt Kas de Vries dat er de laatste maanden veel gebeurd is op Boeke-loos-gebied: een nieuwe redactie en een nieuwe opmaak van het blad deden hun intrede. Vanaf januari 2017 zal Boeke-loos in full-color verschijnen.

Als lid van de Gebruikersraad M.F.A. doet Ben Schoppert enkele mededelingen uit het laatst gehouden overleg van die raad: er wordt nogmaals op gewezen dat het verkeer op de Boekelosestraat VOORRANG heeft op dat van de weg van en naar de M.F.A.; BSCU is zeer alert op het al- dan niet gebruiken van de kunstgrasvelden!

Dezelfde spreker laat vanuit de commissie R.S.C.J (Recreatie, Sport, Cultuur, Jeugd) weten dat alle werkgroepen waarbij de leden van deze commissie zijn betrokken (Natuurlijk Spelen, Wandelpad, Banken) hun activiteiten na de zomerstop weer hebben hervat.

Kas de Vries licht als voorzitter van de adviescommissie Dorpsbudget een tweetal adviezen toe: 1.De bijdrage van 1500 euro aan de Sinterklaascommissie. De Dorpsraad gaat akkoord met deze subsidie. (BOV en Koepel dragen ook bij.) 2.Bedrag van 500 euro verstrekt voor aandeel in aanschaf van een mobiele elektrische piano door het koor Inspiration. (Koepel en Prins Bernhard Cultuurfonds dragen ook bij.) 3.De Dorpsbudget-boekhouding opmakend constateren wij het bedrag dat dit jaar is uitgekeerd in het kader van dit financiële loket hoger is dan dat van 2015. Goede ontwikkeling!

 

In afwachting van Bertine Tieberink, die vanavond haar nieuwbouwplannen zal presenteren, doen we eerst de rondvraag.

 

6.RONDVRAAG.

Deze wordt geopend door Gerard Roossink. Hij vraagt naar de bereikbaarheid van de AED’s. Volgens verscheidene aanwezigen gaat het om zeker vier apparaten in het dorp die te allen tijde bereikbaar zijn. De M.F.A.-AED hangt in het omkleedgedeelte van het gebouw en is duidelijk bewegwijzerd. Zelfde spreker: er wordt hier en daar in het dorp nog steeds vreemd geparkeerd! Joost Brunink kondigt aan dat op dinsdag 25 oktober de KeepItCleanDay wordt gehouden. In dit kader gaan de groepen 5 en 6 van beide basisscholen weer in de slag met het zwerfafval in en rond Boekelo. Een nieuw onderdeel hierbij is de diftar-infobus, die speciaal op deze dag (tussen 9:00 uur en 11:30 uur) bij het Bleekerijplein zal staan. Deze bus is het middelpunt van de “Enschede zonder afval-tour”, waarbij het gaat om het goed scheiden van afval in de huishoudens. “Afval scheiden loont!” Een ieder is welkom in de bus! Voor vragen is de afvalcoach aanwezig; Gonny ten Veen: banken op Bleekerijplein vragen om lakbeurt (Jan ten Elzen noteert dit punt op gemeentelijk to-do-lijstje). Arnold Monnink (aanwezig als belangstellende) wijst ons er op dat het inrijdverbodsbord op de Usseleresweg is weggehaald en vraagt ons naar onze opvatting over windenergie, dit naar aanleiding van berichten over plaatsingsopties van windmolens in de buurt. Bij monde van Jeroen Verhaak zeggen wij spreker toe op dit punt terug te komen.

 

7.PRESENTATIE.

De bijeenkomst wordt besloten met de aangekondigde presentatie van de nieuwbouwplannen van het Behandel- en expertisecentrum aan het Bleekerijplein.

Enkele punten: – ontwikkelingen in de zorg vragen om nieuwbouw voor samenwerkende disciplines; – vergunningsprocedure “loopt”; – men hoopt gebouw uiterlijk in het najaar van 2017 in gebruik te kunnen nemen; – er is uitdrukkelijk gekeken naar aanwezigheid van voldoende parkeergelegenheid.

“Bertine succes!”

 

De voorzitter sluit om 22:10 uur de vergadering.

Jeroen Verhaak, voorzitter.                                                      Ben Schoppert, secretaris